• Karar No: 2007/UH.Z-1635
  • Toplantı No: 2007/025
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 14.05.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/025
Gündem No :30
Karar Tarihi:14.05.2007
Karar No :2007/UH.Z-1635
Şikayetçi:
 Piramit Makina İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti.,Sümer 1 Sokak Nu:16/15 06440 Kızılay Çankaya/ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Akşehir Devlet Hastanesi Başhekimliği,Kileci Mahallesi Isparta Yolu Üzeri 42560 Akşehir/KONYA
Başvuru tarih ve sayısı:
 09.04.2007 / 10615
Başvuruya konu ihale:
 2007/17115 İhale Kayıt Numaralı “Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni Hizmet Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

30.04.2007 tarih ve 08.08.56.0177/2007-17E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

Akşehir Devlet Hastanesi Başhekimliği’nce 12.03.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile

yapılan “Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak Piramit

Makina İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 15.03.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun,

idarenin 19.03.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin 09.04.2007 tarih ve 10615

sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 09.04.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda

bulunduğu,

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

İhale sürecinde yapılan ve mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemlerin düzeltici işlemle

giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu saptandığından, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi (b)

bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 


 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

1) Kıyafetin teklif fiyata dahil olup olmadığı hususuna idari şartnamede yer verilmediği bu

hususun kendilerini tereddüte sevkettiği,

2) İdari Şartnamede bayram mesailerinin teklif fiyata dahil olup olmayacağı belirtilmediği

ancak teknik şartnamede bayramlarda kaç kişinin çalışacağının idare tarafından belirleneceği ve

ücretinin firma tarafından karşılanacağının ifade edildiği ve teklif vermede tereddüte düştükleri,

İddialarına yer verilmiştir.

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit

edilmiştir:

1) Başvuru sahibinin birinci iddiasına ilişkin olarak;

İdari Şartnamenin “Teklif Fiyata Dahil Olan Masraflar” başlıklı 26 ncı maddesinde

“Çalıştırılacak personelin kıyafeti her bir işçiye 1 pantolon (yazlık, kışlık), 1 gömlek (yazlık,

kışlık), 1 yelek, bayanlar için fular, erkekler için kravat yüklenici tarafından karşılanacak olup

renk ve modeli idare tarafından belirlenecektir. Giyim bedeli ayni olarak karşılanacaktır. Yol

bedeli verilmeyecektir.” ifadesi yer almaktadır.

Kamu İhale Genel Tebliği Birinci Bölüm XIII.G.13 üncü maddesinde “Personele ilişkin

giyecek giderleri, işin yapılması sırasında personelce kullanılması istenen kıyafetle ilgili

olduğundan giyecek giderinin işçilere aylık veya nakdi olarak ödeneceğine dair bir düzenleme

yapılmayacak, giyeceğin özellikleri ile sayısı ihale dokümanında belirtilecektir. Ancak giyecek

giderleri için parasal tutar öngörülmeyecektir. Ancak süresi 3 ay ve daha az olan personel

çalıştırmasına dayalı hizmet alım ihalelerinde, teklif fiyata dahil olacak masraflar arasında

giyecek giderine yer verilmeyecek ve istekliler giyecek giderini tekliflerine dahil etmeyecektir.”

hükmü yer almaktadır.

İdare, şikayet başvurusuna “…Giyeceklerin sayısını ve yazlık-kışlık olarak belirttiğimiz gibi

giyeceklerde kumaş türü vs. hususunda özel bir düzenleme yapılmamıştır. Firmalar giyecekleri

kendileri karşılayacağı için kumaşın türü veya ayakkabının deri vs. olması konusunda düzenleme

yapma gereği duyulmamıştır.şeklinde cevap vererek idari şartnamede eksik bıraktığı

düzenlemeye açıklık getirmiştir.

İdare İdari Şartnamede giyeceğin sayısını belirtmesine rağmen özelliklerini belirtmeyerek

Kamu İhale Genel Tebliğinin belirtilen hükmüne aykırı hareket etmiş olsa da, söz konusu

giyecekler çok fazla özelliği olmayan ve piyasadan rahatlıkla temin edilebilen standart ürünler

olduğundan aykırılık ihalenin esasına etkili görülmemiştir.

2) Başvuru sahibinin ikinci iddiasına ilişkin olarak;

İdari Şartnamenin “Teklif Fiyata Dahil Olan Masraflar” başlıklı 26 ncı maddesinde resmi

tatil ve bayram günlerine ilişkin düzenleme yapılmamıştır.

Teknik Şartnamenin 7 nci maddesinde “Hastanemiz hizmetleri 24 saat devamlılık arz eden

hizmet türü olduğundan gece, gündüz, resmi tatil ve bayramlarda kaç kişinin çalıştırılacağı idare

tarafından firmaya bildirilecektir. Bu günlerde çalışan personele yürürlükteki mevzuat gereği ek

ücret ödenmesi gerekiyorsa bu ücret firma tarafından karşılanacak, idare bu konuda sorumlu

tutulmayacaktır.” düzenlemesi yer almaktadır.

İdare şikayet başvurusuna “Veri hazırlama ve kontrol işletmeni olarak alacağımız personeli

poliklinik hizmetinde çalıştıracağımız için, bu personele kanuni çalışma saatleri dışında herhangi

ek bir çalışma yaptırmayacağımızdan, Resmi ve Dini Bayram günleri ile yılbaşı gününde bahsi

geçen personeller çalıştırılmayacaktır. Çalıştırılmayacağı için de resmi ve dini bayram günleri ve

yılbaşı günü idari şartnamede düzenlenmemiştir.” şeklinde cevap vermiştir.

İdarenin İdari ve Teknik Şartnamelerde yaptığı düzenlemeler ile şikayet başvurusuna

verdiği cevap birbiriyle çeliştiğinden ve isteklilerin tekliflerini hazırlarken tereddüte düşürecek

nitelikte olduğundan başvuru sahibinin bu yöndeki iddiası yerinde bulunmuştur.

ıklanan nedenlerle;

İhale sürecinde yapılan ve yukarıda mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemlerin düzeltici

işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu saptandığından, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı

maddesi (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul