En son güncellemeler 18 Haziran 2021 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-1637
  • Toplantı No: 2007/025
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 14.05.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/025
Gündem No :35
Karar Tarihi:14.05.2007
Karar No :2007/UH.Z-1637
Şikayetçi:
 Hazar Ormancılık Peyzaj İnş. Tic. ve San. Ltd. Şti., Vekili Av. Nazım DÖLEKÇEKİÇ,Arifiye Mahallesi Bilir Sokak Özdemir İşhanı K.1 D.5-6 ESKİŞEHİR
 İhaleyi yapan idare:
 Eskişehir İl Çevre ve Orman Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi,Hoşnudiye Mah.Ambarlar Sokak İstasyon Arkası ESKİŞEHİR
Başvuru tarih ve sayısı:
 09.04.2007 / 10471
Başvuruya konu ihale:
 2007/14220 İhale Kayıt Numaralı “Fidanlık İşleri- Muhtelif Fidanlık Üretim ve Bakım Çalışmaları”İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

11.05.2007 tarih ve 08.08.46.0188/2007-26E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

Eskişehir İl Çevre ve Orman Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi’nce 06.03.2007 tarihinde

ık İhale Usulü ile yapılan “Fidanlık İşleri - Muhtelif Fidanlık Üretim ve Bakım Çalışmaları

ihalesine ilişkin olarak Hazar Ormancılık Peyzaj İnş. Tic. ve San. Ltd. Şti. Vekili Av. Nazım

Dölekçekiç’in 23.03.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 28.03.2007 tarihli yazısı

ile reddi üzerine, başvuru sahibinin 09.04.2007 tarih ve 10471 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan

09.04.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

Tekliflerin alınmasından sonra yapılan ve mevzuata aykırılığı tespit edilen ihale işlemlerinin

ve ihale kararının iptaline,

Tekliflerin yeniden değerlendirilmesi hususunun, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (a)

bendi gereğince düzeltici işlem olarak belirlenmesine,

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; Ağaçlandırma Genel Müdürlüğü 2007 birim fiyatlarına

dayanılarak yaklaşık maliyetin belirlendiği , tekliflerinin 458.557,00 YTL olduğu, ancak idarenin

tekliflerini aşırı şük bularak, ihaleyi 480.000,00 YTL bedelle başka bir firmanın üzerine bıraktığı,

tekliflerinin aşırı şük olmadığı iddia edilmektedir.

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit

edilmiştir:

İdarenin 06.03.2007 tarihinde Muhtelif Fidanlık İşlerine ait aşırı şük teklif limit tutarını

yaklaşık maliyetten %3 sözleşme gideri ve %25 firma karı şerek 530.949,48 YTL olarak

hesapladığı ve bu tutarın altındaki tekliflere aşırı şük sorgulaması yaptığı, açıklanması gereken

fiyat bileşenlerini ise;

“1-Toplam işçilik miktarı (Yevmiye ve adam/ay olarak),

2- Teknik eleman gideri,

3- Traktör, ekipman ve diğer makinelerin ortalama gideri(Akaryakıt, operatör vs dahil)

4- Diğer giderler

5- Bu işle ilgili olarak işçinin nereden ve nasıl temin edileceği” olarak belirlediği

anlaşılmıştır.

İdarece hazırlanan Muhtelif Fidanlık İşlerine ait asgari maliyet tespitinde;

1- İhale konusu işin asgari işçilik maliyeti, 643,2 Adam / Ay x 689,06 YTL = 443.203,39

YTL, sözleşme ve diğer giderler : 13.296,10 YTL, Toplam = 456.499,49 YTL (Sözleşme ve diğer

giderler dahil)

2- Teknik eleman gideri 8,33 x 689,06 YTL = 5.739,87 YTL,

3- Traktör ve ekipman gideri 14.700,00 YTL,

Genel Toplam = 476.939,36 YTL olarak hesaplandığı anlaşılmıştır.

İdare ayrıca TC Çevre ve Orman Bakanlığı Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Genel

Müdürlüğü birim zaman analizi esas alınarak yaptığı 58 kalem iş için gerekli olan zamanı ise

154.367,50 saat; 154.367,50/8 = 19.296 gün; 19.296 gün/30 = 643 ay olarak hesaplandığı

anlaşılmıştır.

Hazar Ormancılık Peysaj İnş. Tic. ve San. Ltd. Şti. firmasının aşırı şük açıklamasında;

1- 58 kalem iş grubunun toplam 148.353 iş gücü saatine mal olduğu, bununda yaklaşık

18.544 yevmiyeden 618 işçi ay yaptığı, 2007 yılı için işçi maliyetleri aylık 688,00 YTL’den

425.184,00 YTL ortalama işçi gücü maliyeti bulunduğu,

2- Görev yapacak teknik personel için (mühendis veya tekniker) 250 günlük iş süresine göre

yaklaşık 8.000,00 YTL,

3- Ekipman maliyeti:2.000,00 YTL; Traktör, operatör ve yakıt maliyeti :6.000,00 YTL;

Servis maliyeti 7.000 YTL olmak üzere toplam 15.000,00 YTL,

4- Diğer giderler ihale karar sözleşme pulu, KİK payı damga vergisi v.s. 9.000,00 YTL,

5- Bu işle ilgili ildeki mevcut işçileri çalıştırılacağı, ayrıca yıllardır ağaçlandırma işlerinde

kardeş ve yakın akrabalarının çalıştırılacağı, Fidanlığa kendi servis araçları ve piyasadan temin

edilecek araçlarla taşınacağını öngördüğü,

Koza Orm. İnş. Tem. Mad. Tic. ve San. Ltd. Şti. firmasının yaptığı aşırı şük açıklamasında;

1- Toplam 18.800 yevmiye 627 adam ay,

2- Teknik eleman çalıştırma bedeli olarak toplam 6.300,00 YTL ödeneceğini,

3- Traktör, ekipman ve diğer makinelere 7.500,00 YTL

4- Diğer giderler toplamı 8.500,00 YTL

5- Çalışacak işçilerin fidanlık civarı köy ve mahallelerden kendi imkanları ile geleceğini

öngördüğü,

Hidayet GÖK – Kardelen Taah. Tic. ortak girişiminin yaptığı aşırı şük açıklamasında;

1- Toplam 18.900 yevmiye 630 adam ay,

2- Teknik eleman çalıştırma bedeli olarak toplam 7.000,00 YTL ödeneceğini,

3- Traktör, ekipman ve diğer makinelere 8.000,00 YTL

4- Diğer giderler toplamı 9.000,00 YTL

5- Çalışacak işçiler kendi imkanları ile geleceğini öngördüğü,

İhale üzerine bırakılan Genel Yapı İnş. Tic. San. Ltd. Şti. firmasının yaptığı aşırı şük

ıklamasında;

1- Toplam 19.100 yevmiye 636 adam ay,

2- Teknik eleman çalıştırma bedeli olarak toplam 9.000,00 YTL ödeneceğini,

3- Traktör, ekipman ve diğer makinelere 9.000,00 YTL

4- Diğer giderler toplamı 9.500,00 YTL

5- Çalışacak işçilerin fidanlık civarına yakın mahalle ve köylerden kendi imkanları ile

geleceğini öngördüğü anlaşılmıştır.

İhale konusu işte işçi sayısı ve çalışılacakları ay sayısı belirli olmadığı için asgari işçilik

maliyeti üzerinden bir aşırı şük teklif sorgulaması yapılamayacağı, aşırı şük teklif

sorgulamasının asgari işçilik maliyet üzerinden değil iş kalemleri üzerinden yapılması gerektiği

anlaşılmıştır.

Dolayısıyla başvuru sahibi firmanın ve aşırı şük sorgulamasına tabi tutulan diğer firmaların

aşırı şük açıklamalarının yeterli olduğu göz önüne alındığında, başvuru sahibinin iddiası yerinde

bulunmuştur.

ıklanan nedenlerle,

1) Tekliflerin alınmasından yapılan ve yukarıda mevzuata aykırılığı tespit edilen ihale

işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

2) Yapılan açıklamalar doğrultusunda tekliflerin yeniden değerlendirilmesi hususunun, 4734

sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (a) bendi gereğince düzeltici işlem olarak belirlenmesine,

Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright©2021. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul