İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Resmi Gazete:
  • Karar No: 2007/UH.Z-164
  • Toplantı No: 2008/003
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 14.01.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Uyarı:
Bu karardaki yazım hatası,14.01.2008 tarih ve 2007/UH.Z-164 sayılı kurul kararı ile düzeltilerek, düzeltilmiş hali 22.01.2007 tarih, 2007/UH.Z-164 olmuştur.
Toplantı No :2008/003
Gündem No :47
Karar Tarihi:14.01.2008
Karar No :2007/UH.Z-164
Şikayetçi:
 İlarya Gıda Yemek Hizm. İnş. Turz. Taah. Tic. Ltd. Şti., Vekili: Av. Mutlu SEYHAN Elmalı Mahallesi Hasan Subaşı Cad. 13.Sokak Pamukkale İşmerkezi No:4/21 ANTALYA
 İhaleyi yapan idare:
 Tacirler Eğitim Vakfı Sultanbeyli Devlet Hastanesi Baştabipliği, Mehmet Akif Ersoy Mah. Cami Caddesi No:3-4 34920 Sultanbeyli / İSTANBUL
Başvuru tarih ve sayısı:
 03.12.2007 / 35643
Başvuruya konu ihale:
 2007/155300 İhale Kayıt Numaralı “Malzeme Dahil Yemek Pişirme Kahvaltı Hazırlama Dağıtım ve Sonrası Hizmetleri Alımı İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

18.12.2007 tarih ve 08.22.38.0182/2008-78E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Tacirler Eğitim Vakfı Sultanbeyli Devlet Hastanesi’nce 07.11.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Malzeme Dahil Yemek Pişirme Kahvaltı Hazırlama Dağıtım ve Sonrası Hizmetleri Alımı İşi” ihalesine ilişkin olarak İlarya Gıda Yemek Hizm. İnş. Turz. Taah. Tic. Ltd. Şti.’nin 19.11.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 21.11.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  03.12.2007 tarih ve 35643 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 30.11.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklifinin aşırı düşük teklif olmasına rağmen ihalenin üzerinde bırakıldığı iddia edilmektedir.

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

İdari şartnamenin “Teklif fiyata dahil olacak masraflar” başlıklı 2 nci maddesinde işin miktarı, “b) (fiziki) miktarı ve türü: normal yemek 180.000 adet, normal kahvaltı 60.000 adet, diyet yemeği 10.800 adet, diyet kahvaltı 3.600 adet” olarak belirlenmiştir.

İdari şartnamenin “Teklif fiyata dahil olan masraflar” başlıklı 26 ncı maddesinde, “26.3. …

Yol bedeli olarak aylık İETT akbil ücreti personele nakdi ödenecek ve bordroda gösterilecektir. Bu bedel aylık 26 gün üzerinden günlük kişi başı brüt 4,23 YTL olarak hesaplanmıştır. Yemek hastanemiz tarafından karşılanacaktır. Giyim bedeli ayni olarak hesaplanacaktır.

26.4. İş kazaları ve meslek hastalıkları sigorta prim oranı % 1,5 olarak hesaplanacaktır.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

Teknik şartnamenin “İşçi nitelikleri, sayıları ve çalışma saatleri” başlıklı 5 inci maddesinde toplam 19 personel çalıştırılacağı düzenlemesi yer almaktır.

 

Teknik şartnamenin ekinde haftalık menü örneği, yemekleri oluşturan malzemelerin haftada azami kaç kere verileceği, yemek çeşitleri, yemekleri oluşturan malzeme miktarlarının gramajları ve nitelikleri belirtilmiştir.

 

4734 sayılı Kanunun “Aşırı Düşük Teklifler” başlıklı 38 inci maddesinde, “İhale komisyonu verilen teklifleri 37 nci maddeye göre değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.

 

İhale komisyonu;

a) İmalat sürecinin, verilen hizmetin ve yapım yönteminin ekonomik olması,

b) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temini veya yapım işinin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,

c) Teklif edilen mal, hizmet veya yapım işinin özgünlüğü,

Hususlarında belgelendirilmek suretiyle yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir.” hükmü mevcuttur.

 

İdare, anılan Kanun maddesi çerçevesinde iki istekliden Özkoç Yemek San. ve Tic. Ltd. Şti. ve Tadımsan Yemek Dün. Üre. San. Tic. A.Ş.’den tekliflerine ilişkin açıklama istemiştir.

 

Anılan istekliler tarafından aşırı düşük teklif açıklamalarında;

 

- Özkoç Yemek San. ve Tic. Ltd. Şti. verdiği aşırı düşük teklif açıklamasında maliyetlerine ilişkin olarak tevsik edici belge eklemediği görülmüştür. Bu itibarla anılan isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerekmektedir.

 

- Tadımsan Yemek Dün. Üre. San. Tic. A.Ş. verdiği aşırı düşük teklif açıklamasına maliyetlerine ilişkin olarak 41 adet fatura ve proforma fatura koyduğu ve maliyetlerini belgelendirdiği anlaşılmıştır.

             

B- İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 20 nci maddesinin (ğ) bendi uyarınca ihale dokümanına süresinde itirazen şikayet başvurusunda bulunulmamış ise ihale dokümanındaki aykırılıkların ihalenin sağlıklı bir şekilde sonuçlandırılmasına etkisi olup olmadığı yönünden incelenmesi sonucunda tespit edilen aykırılıklar ve buna ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

 

         

          10.10.2007 tarihinde Kamu İhale Bülteninde yayımlanan ihale ilanının 11 inci maddesinde tekliflerin geçerlik süresi, “İhale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü olmalıdır” düzenlemesi,

 

          İdari şartnamenin “Tekliflerin geçerlik süresi” başlıklı 25 inci maddesinde tekliflerin geçerlik süresi, “İhale tarihinden itibaren en az 30 takvim günü olmalıdır” düzenlemesi,

 

          yer almaktadır.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 24 üncü maddesinde ihale dokümanında belirtilmeyen hususlara ilanlarda yer verilemeyeceği hükme bağlanmıştır.

 

            Aynı şekilde, Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “İhale ve ön yeterlik ilanlarının düzenlenmesi” başlıklı 30 uncu maddesinin ikinci ve üçüncü fıkralarında, “İhale ve ön yeterlik ilanlarında yer alan bilgiler ile ihale veya ön yeterlik dokümanını oluşturan belgelerde idarece yapılan düzenlemelerin birbirine uygun olması gerekir.

 

 İhale ve ön yeterlik dokümanında belirtilmeyen hususlara ilanlarda yer verilemez.” hükmü yer almaktadır.

 

Bu çerçevede, ihale ilanında “tekliflerin geçerlik süresi en az 60 takvim günü olmalıdır” şeklindeki düzenleme ile idari şartnamede yer alan “tekliflerin geçerlik süresi en az 30 takvim günü olmalıdır” şeklindeki düzenlemelerin birbiriyle uyumlu olmadığı anlaşılmakla birlikte anılan bu çelişkili durumun ihale sürecine esaslı bir etkisinin olmadığı anlaşılmıştır.

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılığı belirlenen ihale işlemlerinin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikteki işlemler olduğu tespit edildiğinden, Özkoç Yemek San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması ve bu aşamadan sonraki ihale işlemlerinin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle;

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi gereğince düzeltici işlem tesis edilmesine,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

Karşı Oy:

İncelemeye konu ihalede; ihale ilanının 11 inci maddesinde tekliflerin geçerlilik süresi, “İhale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü olmalıdır.” düzenlemesi ile,

 

İdari Şartnamenin “Tekliflerin geçerlilik süresi” başlıklı 25 inci maddesinde tekliflerin geçerlilik süresi, “İhale tarihinden itibaren en az 30 takvim günü olmalıdır.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “İhale ve ön yeterlik ilanlarının düzenlenmesi başlıklı 30 uncu maddesinin ikinci ve üçüncü fıkralarında, “ İhale ve ön yeterlik ilanlarında yer alan bilgiler ile ihale ve ön yeterlik dokümanının oluşturan belgelerde idarece yapılan düzenlemelerin birbirine uygun olması gerekir.

 

İhale ve ön yeterlik dokümanında belirtilmeyen hususlara ilanlarda yer verilmez.” hükmü yer almaktadır.

 

İhale ilanındaki; “tekliflerin geçerlik süresi en az 60 takvim günü olmalıdır.”şeklindeki düzenleme ile idari şartnamede yer alan “tekliflerin geçerlik süresi en az 30 takvim günü olmalıdır” şeklindeki düzenlemenin birbiriyle uyumlu olmadığı gibi aksine olarak birbiriyle çeliştiği anlaşıldığından, bu durumun tekliflerin sağlıklı verilmesi ve değerlendirmesini dolayısıyla ihalenin sağlıklı bir şekilde sonuçlandırılmasını engelleyeceğinden, 4734 sayılı  Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline karar verilmesi gerektiği yönündeki düşüncemle çoğunluk kararına katılmıyorum.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul