• Karar No: 2007/UH.Z-1658
  • Toplantı No: 2007/025
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 14.05.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/025
Gündem No :65
Karar Tarihi:14.05.2007
Karar No :2007/UH.Z-1658
Şikayetçi:
 Adalı Güvenlik Optik Tem. İnş. Day. Tük. Mal. Teks. Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti., Sağlık Sok., 14/5, Sıhhiye, Çankaya / ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Dr. Doğan Baran Kadın ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi Başhekimliği, Fertek Yolu Üzeri, Kumluca Mevkii, 51100, NİĞDE
Başvuru tarih ve sayısı:
 12.04.2007 / 10979
Başvuruya konu ihale:
 2007/9860 İhale Kayıt Numaralı “Hastane Genel Temizlik Hizmet Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

04.05.2007 tarih ve 08.08.76.0199/2007-28E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Dr. Doğan Baran Kadın ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi Başhekimliği’nce 26.02.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Hastane Genel Temizlik Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak Adalı Güvenlik Optik Tem. İnş. Day. Tük. Mal. Teks. Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 28.03.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 02.04.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  12.04.2007 tarih ve 10979 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 12.04.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

İhale sürecinde yapılan ve mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu saptandığından, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; ihalede en avantajlı birinci tekliften asgari işçilik maliyeti çıkarıldığında geriye kalan miktar ile 51 kişinin giyim maliyetinin karşılanamayacağı, söz konusu miktarın gerçekleri yansıtmadığı ve hayatın olağan akışına aykırı olduğu, iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

İdari şartnamenin 2 nci maddesinin (c) bendinde ihale konusu işin “51 Kişi ile 10 Aylık Hastane Genel Temizlik Hizmet Alımı” olduğu görülmektedir.

 

Aynı şartnamenin “Teklif fiyata dahil olan masraflar” başlıklı 26 ncı maddesinde, personelin yol giderinin günlük brüt 1,80 YTL olacağı, giyim bedelinin ise ayni olarak karşılanacağı, bu giderlerin 26 gün üzerinden hesaplanacağı, sigorta prim oranının ise %2 olduğu belirtilmiştir.  Söz konusu idari şartname maddesinde, resmi-dini bayram ve yılbaşı günlerinde yapılacak çalışmalar ile ilgili bir düzenlemeye rastlanmamıştır.

 

Söz konusu ihalede, ihalenin yapıldığı tarih 26.02.2007’dir. “İşe başlama ve iş bitirme tarihi” başlıklı 49 uncu maddenin ikinci bendinde; “İşin süresi 305 takvim günüdür. Ancak, işin en geç 31.12.2007 tarihinde bitirilmesi esastır.”, düzenlemesi mevcuttur.

 

Teklif fiyatı etkileyecek unsurlardan olan personel kıyafetleri ile ilgili olarak teknik şartnamenin “Çalışanların Uyması Gereken Hususlar” başlıklı kısmının (D) maddesinde; “…Temizlik görevlilerinin kıyafetleri takım olarak (yazlık ve kışlık) olmak üzere 2 adet müteahhit firma tarafından renk ve şekil olarak varılacak mutabakatla belirlenecek ve tek tip olacaktır…”, düzenlemesi mevcuttur.

 

Teklif fiyatı etkileyecek diğer bir unsur ise, 4857 sayılı İş Kanununun 47 nci maddesi uyarınca resmi-dini bayram ve yılbaşı günlerinde yaptırılacak çalışmalar için personele ödenmesi gereken ücretlerdir. Teknik şartnamenin “Temizlik Saatleri ve Zamanı” başlıklı (F) maddesinde; “Milli ve dini bayram günlerinde de gerekli yerlerde temizlik hizmetleri devam edecektir.”, düzenlemesi yapılmıştır. Resmi-dini bayram ve yılbaşı günlerinde yaptırılacak çalışmalarla ilgili olarak, idari veya teknik şartnamenin diğer maddelerinde, söz konusu günlerde çalışacak personel sayısına ve çalışılacak gün sayısına dair başka bir düzenlemeye rastlanmamıştır.

 

Dokümanda verilen mevcut bilgilere dayanarak işçilik modülünde yapılan hesaplamada, ayni olarak karşılanacak giyim bedeli hariç, nakdi verilecek yol bedeli dahil olmak üzere, 51 işçi ve 10 aylık süre için asgari işçilik maliyetinin 390.481,76 YTL olduğu tespit edilmiştir.

 

İdarece yapılan yaklaşık maliyet hesabında, teklif edilmesi gereken asgari maliyet toplamı olarak yukarıda belirtilen 390.481,76 YTL tutarının bulunduğu ve bu tutara idarece tespit edilen giyim bedelinin ve firma kârının eklendiği görülmüştür. Teknik şartnamenin ilgili maddesinde resmi-dini bayram günleri ile ilgili bir düzenleme yapılmış olmasına rağmen, idarece hazırlanan yaklaşık maliyet hesabında bu hususun dikkate alınmadığı belirlenmiştir.

 

İhale tarihi olan 26.02.2007 ile işin en geç bitirilmesi gereken tarih olan 31.12.2007 arasında 12,5 gün resmi-dini bayram tatili tespit edilmiştir. Söz konusu 12,5 günde çalışacak bir işçinin %3 sözleşme gideri dahil olmak üzere  ücreti 294,58 YTL olmaktadır.

 

Dokümanda, söz konusu resmi-dini bayram günlerinde kaç kişi çalışacağı konusunda açık bir düzenleme yapılmamasından dolayı personele verilecek ücreti tespit etmenin imkânı olmamasına rağmen, ihalede belirtilen personelin üçte birinin bu günlerde çalıştırıldığı düşünüldüğünde bu personele ödenmesi gereken ücret:

294,58 (YTL) x 17 (kişi) = 5.007,86 YTL, olmaktadır.

 

İhaleye teklif veren isteklilerin tekliflerinden, giyim bedeli hariç olarak hesaplanan asgari işçilik maliyeti olan 390.481,76 YTL çıkarıldığında, en düşük teklif sıralamasına göre beşinci ve altıncı sıradaki isteklilerin teklifleri dışındaki dört teklifte giyim maliyetleri için ayrılan tutarların gerçekçi olmadığı görülmektedir. Bunun dışında, ihaleye verilen tekliflerin hiçbirisinde, teklif edilen tutara resmi-dini bayram günlerinde çalışacak personelin hak edeceği bedelin eklenmediği de anlaşılmaktadır.   

 

Resmi-dini bayram ve yılbaşı günleri yaptırılacak çalışmalarla ilgili olarak, Kamu ihale Genel Tebliği’nin “Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımlarında Teklif Fiyata Dahil Olacak Masraflar” başlıklı XIII.G maddesinde; “Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 9 uncu maddesi ve Hizmet Alımlarında Uygulanacak  Tip İdari Şartnamelerin “Teklif Fiyata Dahil Olan Masraflar” başlıklı maddesi çerçevesinde personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde aşağıdaki hususlara uyulması gerekmektedir:

 

2- Vasıfsız personel için, çalıştırılacak personel sayısı üzerinden brüt asgari ücret tutarı ile brüt asgari ücret üzerinden hesaplanan işveren payı dikkate alınarak yaklaşık maliyet hesaplanacak, teklifler verilecek ve değerlendirme yapılacaktır. İstekliler tarafından yaşlılık aylığı veya emekli aylığı bağlanmış olan personel çalıştırılacağı belirtilmiş olsa dahi işçilik hesaplama modülünde yer verilen işveren payları dikkate alınacaktır. Resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü yaptırılacak çalışma için 4857 sayılı İş Kanununun 47 nci maddesi uyarınca belirlenecek ücret, brüt asgari ücret üzerinden hesaplanacaktır.

 

            16 –İşin niteliği gereği resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü yaptırılacak çalışma için 4857 sayılı İş Kanununun 47 nci maddesi uyarınca belirlenecek ücretin hesaplanabilmesi açısından çalışılacak gün ve personel sayısı ihale dokümanında belirtilecektir.”, düzenlemesi mevcuttur.

      

            Yukarıda yapılan tespitler ve belirtilen mevzuat hükmü neticesinde, resmi-dini bayram ve yılbaşı günleri için yapılan düzenlemenin belirsizlik içermesi nedeniyle, ihaleye teklif veren isteklilerin tekliflerini değerlendirme olanağı bulunmadığından, ihalenin iptâl edilmesi gerektiği anlaşılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

İhale sürecinde yapılan ve yukarıda mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu saptandığından, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul