• Karar No: 2007/UH.Z-1659
  • Toplantı No: 2007/025
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 14.05.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/025
Gündem No :72
Karar Tarihi:14.05.2007
Karar No :2007/UH.Z-1659
Şikayetçi:
 NY Sos. Hizm. B. Danışmanlık İnş. Teks. San. ve Tic. Ltd. Şti.,Aşağı Öveçler 8.Cadde No:40/5 Dikmen /ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Uludağ Üniversitesi, İzmir Yolu 20.Km Görükle Kampüsü Nilüfer/BURSA
Başvuru tarih ve sayısı:
 26.04.2007 / 12395
Başvuruya konu ihale:
 2007/20957 İhale Kayıt Numaralı “357.576 M2 -750 Kişi İle 7 Ay 214 gün Genel Temizlik İşinin Yaptırılması” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

11.05.2007 tarih ve 08.09.79.0102/2007-35 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

Uludağ Üniversitesi tarafından 10.04.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “357.576

M2 -750 Kişi İle 7 Ay 214 gün Genel Temizlik İşinin Yaptırılması” ihalesine ilişkin olarak NY

Sos. Hizm. B. Danışmanlık İnş. Teks. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 26.04.2007 tarih ve 12395 sayı ile

Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

Yapılan inceleme neticesinde; İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait

Yönetmeliğin 21 inci maddesinin (d) bendi uyarınca başvurunun reddine, aynı Yönetmeliğin 28

inci maddesinde iddiaların incelenebilmesine Kurulca karar verilebilmesinin koşulları düzenlenmiş

olup, incelenen dosyada öngörülen koşullar oluşmadığından iddiaların incelenmesine gerek

bulunmadığına,

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

Başvuru dilekçesinde özetle;ihale dokümanı satın aldıkları, ihaleye teklif vermedikleri,

dolayısıyla istekli olabilecekler sıfatına haiz oldukları, ihale ilanında ihalenin adının Genel

Temizlik olarak yazıldığı, ancak idari şartnamenin 2 nci maddesinde ihale adının Uludağ

Üniversitesi Rektörlüğü Görükle Kampusü Bursa Merkez ve İlçelerinde Bulunan

Fakülte,Yüksekokul, Enstitüler ve Bağlı Birimleri ile II. Öğretim Yapılan Fakülte ve

Yüksekokulların 357.576m2 alanın 750 kişi ile 7 ay 214 gün Genel Temizliği yazdığı bu ifadelerin

birbiri ile çeliştiği, bu aykırılığın ihalenin esasına yönelik bir aykırılık olduğu, idari şartnamenin

7.3.2 nci maddesinde yer alan “personele ait organizasyon şeması ve personellerin yapacağı

günlük, haftalık, aylık temizliklerin nasıl, kaç kişi ve hangi makinelerle yapılacağını gösteren

temizlik ve organizasyon planının yer aldığı proje dosyası maddesinin rekabeti engellediği, burada

istenilen belgelerin Kanunda belirtilen yeterlik kriterleri arasında yer almadığı, idarece alınan

kararlar ve ihale işlemlerinin Kanuna aykırı olması, teklif bedelin hazine zararı oluşturması ve

telafisi güç zararların doğma olasılığı bulunduğundan ihale sürecinin durdurulması ve idari

şartname hükümlerinin rekabet engellemesi nedeniyle ihalenin iptal edilmesi gerektiği iddialarına

yer verilmiştir.

İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 8 inci maddesinde Kamu

İhale Kurumuna yapılacak başvurularda aranacak şekil unsurları düzenlenmiştir.

Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin (d) bendinde ise, süresi içinde 8 inci maddeye

aykırılık giderilmemiş ise başvurunun reddine karar verileceği hükmü yer almaktadır.

Başvuru dosyasının incelenmesinden, başvuru dilekçesinde idarece şikayet üzerine alınan

kararın bildirim tarihinin belirtilmediği tespit edilmiş olup, tespit edilen aykırılıkların İhalelere

Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 20 nci maddesi gereğince giderilmesi

gerektiği şikayetçiye 03.05.2007 tarihinde tebliğ edilmesine rağmen eksikliklerin tamamlanmadığı

anlaşılmıştır.

ıklanan nedenlerle;

1) İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 21 inci maddesinin (d)

bendi uyarınca başvurunun reddine ,

2) Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesinde iddiaların incelenebilmesine Kurulca karar

verilebilmesinin koşulları düzenlenmiş olup, incelenen dosyada öngörülen koşullar

oluşmadığından iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmadığına,

Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul