• Karar No: 2007/UH.Z-1661
  • Toplantı No: 2007/025
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 14.05.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/025
Gündem No :79
Karar Tarihi:14.05.2007
Karar No :2007/UH.Z-1661
Şikayetçi:
 Gül-Ba Temizlik Zirai İlaç. Gıda Otom. Medikal Teks. Taşıma Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti.,Dabakhane Mahallesi PTT Sokak No:31 MALATYA
 İhaleyi yapan idare:
 Doğanşehir Devlet Hastanesi Baştabipliği, 44500 Doğanşehir/MALATYA
Başvuru tarih ve sayısı:
 11.05.2007 / 13824
Başvuruya konu ihale:
 2007/47110 İhale Kayıt Numaralı “3 (üç) İşçili Malzemeli Yemek ve Yemekhanecilik Hizmet Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

14.05.2007 tarih ve 08.10.77.0078/2007-37 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

Doğanşehir Devlet Hastanesi Baştabipliği tarafından 18.04.2007 tarihinde Pazarlık Usulü ile

yapılan “3 (üç) İşçili Malzemeli Yemek ve Yemekhanecilik Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak

Gül-Ba Temizlik Zirai İlaç. Gıda Otom. Medikal Teks. Taşıma Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin

11.05.2007 tarih ve 13824 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

Yapılan inceleme neticesinde; idarece ihale sürecinin devam edilmesi ve sözleşmenin

imzalanmasına dair kararda mevzuata aykırılık görülmediğinden, ihale işlemlerine devam edilmesi

konusunda alınan karara karşı itirazen şikayet başvurusunun reddine karar verilmesinin uygun

olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

Başvuru dilekçesinde özetle; ihale şartnamesinde yer alan eksik ve yanıltıcı bilgilerin tespit

edilmesi üzerine idareye şikayet başvurusunda bulunulduğu, şikayet başvurusunda belirtilen hususlar

hakkında herhangi bir inceleme ve değerlendirme yapılmadan idarece ivedilik kararı alındığı, idarî

şartnamenin 14.3.1.maddesinde iş deneyim belgesi tutarının parasal olarak belirtildiği Kanunen

iş bitirme değerlerinin % (yüzde) olarak istenilmesi gerektiği, İdari şartnamenin 14.3.2 nci

maddesinde kalite sistem belgesi istenildiği ancak ne tür bir kalite sistem belgesinin istenildiği

hakkında net ve açıklayıcı bilginin bulunmadığı, ayrıca ihale konusu iş bizzat idare

mutfağında ifa edileceğinden kalite sistem belgesinin istenilmesinin yasal olmadığı,

ihale şartnamesi doküman bedelinin (75.-YTL) ihale şartnamesi basım bedelinin kat kat üstünde

bulunduğu ve bunun kanuna aykırı olduğu, teknik şartnamede aylık olarak hangi tür yemeklerin

çıkarılacağının açık ve net bir şekilde belirtilmediği, teknik şartnamenin ekleri bölümünde bulunan ( b )

maddesinde kahvaltının içeriğine bakıldığında " yağ verildiğinde reçel veya bal ile birlikte verilip bir çeşit olarak

kabul edileceğinin " belirtilmiş olduğu, bunun ihaleye katılan firmaların maliyetlerine ek bir maliyet

ekleyeceği, teknik şartnamenin eklerinde; “haşere ile mücadele için gerekli olan tedbirler alınacak ve her

zaman hazır bulunulacaktır" denildiği, burada haşere ilaçlama işinin yapılması esnasında haşere

kullanımda kullanılacak ilaçlar vb. ekipmanların firmaya ait olup olmadığı konusu hakkında net ve

ıklayıcı bilgi olmadığından dolayı, bu maliyetin teklif bedeline eklenip eklenmeyeceği hakkında

tereddüt oluştuğu, ihale konusu işte çalışacak personel olarak bir aşçı, bir aşçı yardımcısı ve bir bulaşıı

olmak üzere toplam üç personelin çalışacağının belirtildiği, ancak bu personellerin nasıl ve hangi

saatler içerisinde çalışma yapacağının net bir şekilde belirtilmediği, özellikle ihale konusu işte

çalışacak personelin içinde bulunan aşçının vasıflı personel konumunda bulunması sebebiyle kanunen bu

personele asgari ücretin ne kadar üzerinde ödeme yapılacağının net ve açıklayıcı bir şekilde belirtilmediği,

üç firmanın davet edildiği söz konusu ihaleye sadece iki firma katıldığından 4734 sayılı

Kanunun 21 inci maddesi gereğince teklif sayısının üçten az olması sebebiyle ihalenin

iptal edilmesi gerektiği, ihale konusu iş olan 2007 yılına ait malzemeli yemek pişirme işi hakkında,

idare bugüne kadar üç açık ihale yapıldığı ( İKN :2006/161290,2006/191563,2007/14255 ), bu

ihalelerin iptal edildiği, bu güne kadar yapılan ihalelere firmalarının ihale dosyası hazırlayarak katılmak

için ortalama 2.250.YTL harcama yaptığı ve bu nedenle firmalarının maddi zarara uğradığı, ayrıca üç adet

iptal edilen ihalede kamunun da maddi olarak zarara uğratıldığı belirtilerek ihale sürecine devam

edilmesi ve sözleşmenin imzalanması yolundaki, ihale yetkilisince onaylanan ivedilik ve kamu

yararı kararı hakkında inceleme yapılarak karar verilmesi talep edilmektedir.

4734 sayılı Kanunun 55 inci maddesinin beşinci fıkrası ve İhalelere Karşı Yapılacak İdari

Başvurulara Ait Yönetmeliğin 13 ncü maddesinde, idareye yapılan şikayet başvurusu

sonuçlandırılmadıkça veya ivedilik ve kamu yararı bulunması nedeniyle ihale işlemlerine devam

edilmesi ihale yetkilisince onaylanmadıkça sözleşme imzalanamayacağı hüküm altına alınmıştır.

Anılan maddelerde amaçlanan, şikayet başvurusu yapıldığı ancak ivedi olarak ihalenin

sonuçlandırılması gereken durumlarda, ihale yetkilisince ivedilik ve kamu yararı bulunması

nedeniyle ihale işlemlerine devam edilmesine imkan sağlanarak, şikayet nedeniyle uzayan ihale

sürecinden idarenin olası zararlarını engellemektir.

Şikayet sunulduktan sonra, ihale konusu işin ivedi nitelikte olması ve şikayetin idarece karara

bağlanması için zorunlu olarak geçecek sürede sözleşmenin imzalanmaması halinde telafisi zor veya

imkansız zararların doğacak olmasının maddi olayda nasıl gerçekleştiğinin gerekçeleriyle

belirtilmesi suretiyle, ihale yetkilisince ihale işlemlerine devam edilerek sözleşme imzalanmasına

karar verilebilir.

İhale yetkilisince alınan ve şikayete konu edilen kararın yukarıda açıklanan koşulları taşıdığı

anlaşılmıştır.

ıklanan nedenlerle,

İdarece ihale işlemlerine devam edilmesi yönünde alınan karara ilişkin yapılan itirazen

şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright©2021. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul