• Karar No: 2007/UH.Z-1669
  • Toplantı No: 2007/026
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 17.05.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/026
Gündem No :11
Karar Tarihi:17.05.2007
Karar No :2007/UH.Z-1669
Şikayetçi:
 Ferit Koç Emlak Temz. İşl. İnş. Taşm. San. ve Tic. Ltd. Şti., Görükle Nahiyesi Yerleşim Plaza C Blok Nu:21 Nilüfer/BURSA
 İhaleyi yapan idare:
 Hasanağa Belediye Başkanlığı, Hasanağa Beldesi Nilüfer/ BURSA
Başvuru tarih ve sayısı:
 06.04.2007 / 10443
Başvuruya konu ihale:
 2007/6792 İhale Kayıt Numaralı “Çöp Toplama ve Araç İle Süpürülme İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

04.05.2007 tarih ve 08.08.40.0163/2007-26E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

Hasanağa Belediye Başkanlığı tarafından 02.03.2007 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan

“Çöp Toplama ve Araç İle Süpürülme İşi” ihalesine ilişkin olarak Ferit Koç Emlak Temz. İşl. İnş.

Taşm. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 19.03.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin

23.03.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin 06.04.2007 tarih ve 10443 sayı ile

Kurum kayıtlarına alınan 05.04.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

İhale sürecinde yapılan ve mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle

giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi

(b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

1) Başvuru konusu ihalenin üzerinde bırakıldığı isteklinin teklif tutarının asgari maliyeti

dahi karşılamadığı ancak, idarece aşırı şük teklif açıklaması istenilmeksizin ihale kararının

verildiği,

2) İhale üzerinde bırakılan istekli olan Kent End. Mak. Çevre ve Tem. San. Tic. Ltd. Şti.

nin teklif dosyasından 2 adet teklif mektubu çıktığı halde teklifin değerlendirme dışı bırakılmadığı,

alternatif teklifin verilemeyeceği bu ihalede adı geçen isteklinin ekonomik açıdan en avantajlı

teklif olarak değerlendirilmesinin mevzuata uygun bulunmadığı, aynı husussa ilişkin olarak Kamu

İhale Kurulunca verilen 2004/UK.Z-1074 sayılı karara bakıldığında firmanın değerlendirme dışı

bırakılması ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 17 nci maddesi çerçevesinde değerlendirilmesi

gerektiği,

iddialarına yer verilmiştir.

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit

edilmiştir:

1) Başvuru sahibinin birinci iddiasına ilişkin olarak yapılan incelemede;

İdari Şartnamede; ihale konusu işin “Hasanağa Belediye sınırlan dahilindeki Kızılcıklı,

Hasanpaşa, Ahmetpaşa Mahalleleri ve Hasanağa Sanayi Bölgesi Evsel ve Tıbbi atıkların

Toplanması, Araç ile Süpürülmesi depolama sahasına nakli, işi“ olduğu, isteklilerin işin tamamı için

götürü bedel teklif vereceği,

Bu işle ilgili olarak yüklenicinin şirket bünyesinde l adet Çevre Mühendisi (Yönetici), l adet

Makine Mühendisi (İş Güvenlik Uzmanı), 1 adet G sınıfı ehliyetli (Operatör), 4 adet Şoför

görevlendirmek zorunda olduğu,

Toplanan her türlü atıkların Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin Hamitler Düzenli Depolama sahasına

taşınacağı, işin süresinin 21 ay olduğu,

Bu işle ilgili olarak yüklenicinin, teçhizat ve makine olarak 1 adet azami 5 yaşında 170 Hp

gücünde 13+1.5 m3 kapasiteli hidrolik sıkıştırmalı çöp aracı, 1 adet azami 5 yaşında 7+1 m3´lük

hidrolik sıkıştırmalı çöp aracı, 1 adet azami 5 yaşında 240 Hp gücünde 230 m3/dakika emiş

kapasiteli hidrostatik vakumlu yol süpürge aracını bulundurmak zorunda olduğu,

İdari Şartnamenin 36 ncı maddesinde ekonomik açıdan en avantajlı teklifin en düşük fiyat esasına

göre belirleneceği hususları düzenlenmiştir.

İhaleye teklif veren 3 isteklinin (KENT Endüstriyel Mak. Çev. ve Temizlik San. Tic.

Ltd. Şti., şikayetçi, Gintem Katı Atık Hizm. San. ve Tic. A.Ş.) de teklif bedellerinin idarece

belirlenen yaklaşık maliyetten düşük olduğu, 09/03/2007 tarihli ihale komisyon kararı ile ihalenin

211.000,00 YTL teklif veren KENT End. Mak. Çev. ve Tem. San. Tic. Ltd. Şti.nin

üzerinde bırakıldığı, şikayetçiye ait teklifin (249.000,00 YTL) ekonomik açıdan en avantajlı ikinci

teklif olarak belirlendiği görülmüştür.

4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesinde, ihale komisyonunun verilen teklifleri 37 nci

maddeye göre değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete

göre teklif fiyatı aşırı şük olanları tespit edeceği ve bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği

süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları

yazılı olarak isteyeceği hüküm altına alınmıştır. Anılan madde ile ihale komisyonlarına “diğer

tekliflere ve yaklaşık maliyete” göre düşük teklif veren isteklilerin tekliflerinin aşırı şük olup

olmadığına dair değerlendirmeyi mutlak ve sınırsız olmayan takdir yetkisi çerçevesinde belirleme

ve tespit edeceği bileşenlere göre aşırı şük teklif açıklaması isteme yetkisi verilmiştir.

İncelemeye konu götürü bedel teklif verilen ihalede, anılan madde hükmü doğrultusunda,

isteklilerden aşırı şük teklif açıklaması istenilmeksizin, idari şartnamenin 36 nci maddesinde

belirlenen esasa göre ihalenin en düşük teklif fiyatı veren söz konusu firma üzerinde bırakılması

işleminin 4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesine aykırılık teşkil etmediği anlaşılmıştır.

2) Başvuru sahibinin ikinci iddiasına ilişkin olarak yapılan incelemede;

4734 sayılı Kanununun temel ilkelere ilişkin 5 inci maddesinde idarelerin, bu Kanuna göre

yapılacak ihalelerde güvenirliği sağlamakla sorumlu oldukları hükme bağlanmıştır.

Aynı Kanunun 17 nci maddesinin 1 inci fıkrasının (b) bendinde yer alan ; İsteklileri

tereddüde düşürmek, katılımı engellemek, isteklilere anlaşma teklifinde bulunmak veya teşvik

etmek, rekabeti veya ihale kararını etkileyecek davranışlarda bulunmak.” hususu ihalelerde yasak

olan fiil veya davranışlar arasında sayılmış, anılan maddenin 2 nci fıkrasında ise; “Bu yasak fiil

veya davranışlarda bulunanlar hakkında bu Kanunun Dördüncü Kısmında belirtilen hükümler

uygulanır.” hükmüne yer verilmiştir.

İhale üzerinde kalan istekli olan KENT Endüstriyel Mak. Çev. ve Temizlik San. Tic.

Ltd. Şti.’nin ihale komisyonuna sunduğu teklif dosyasından aynı işe ait iki adet teklif mektubunun çıktığı,

söz konusu teklif mektuplarından her ikisinin de ihale kayıt numarası, teklif sahibinin adı, adres bilgileri,

ihaleyi yapan idarenin adı, ihalenin adı, teklif geçerlilik süresinin yazılı ve imzalanmış olduğu,

İdarece “aslı gibidir” denilerek onaylanmış şekilde Kuruma gönderilen götürü bedel teklif

mektuplarından birisinin rakamla ve yazı ile bedel içerdiği ancak, diğer mektubun imzalanmış olmasına

rağmen teklif bedelinin yazılacağı kısmın boş bırakıldığı, anılan isteklinin teklifinin değerlendirme dışı

bırakılması gerektiği halde geçerli teklif olarak kabul edilip ihalenin adı geçen istekli üzerinde

bırakılmasına karar verildiği, söz konusu aykırılığın düzeltici işlem tesisi yolu ile giderilebileceği

anlaşılmıştır.

B) Şikayete konu aşama ve bu aşamayla bağlantılı işlemlerin kamu ihale mevzuatına

uygunluğu yönünden incelenmesi sonucunda tespit edilen aykırılıklar ve buna ilişkin inceleme ve

hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “Belge düzenlenmeyen hallerde iş

deneyimi” başlıklı 56 ncı maddesinde; “Özel sektöre taahhüt edilen hizmetlerin yüklenicileri ile

kamu veya özel sektöre taahhüt edilen hizmetlerin alt yüklenicileri iş deneyimini tevsik için;

sözleşme, bu sözleşme ile ilgili olarak Vergi Usul Kanununa göre düzenlenen fatura asılları veya

örnekleri yada bunların noter onaylı suretlerini, serbest meslek erbabınca gerçekleştirilen işlerde

serbest meslek makbuzu asılları veya nüshaları yada bunların noter onaylı suretlerini, iş

mevzuatının zorunlu tuttuğu hallerde ilgili sigorta müdürlüğünden alınan işyeri bildirgesini ve

personel çalıştırılan işlerde o işe ait sosyal sigorta prim ödemelerini gösteren belgeleri, ihale veya

ön yeterliğe başvuru belgelerine ekleyerek ihale komisyonuna sunarlar. Kamuya taahhüt edilen

işlerin alt yüklenicileri varsa idarenin onay yazısını da eklerler.

Sunulan fatura veya serbest meslek makbuzu tutarları toplamının; yükleniciler açısından ait

olduğu sözleşme bedelinin en az % 70’ inin gerçekleştirildiğini, alt yükleniciler açısından ise

sözleşme bedelinin tamamının gerçekleştirildiğini göstermesi ve istenen asgari iş deneyim tutarını

karşılaması gerekir. Ancak sunulan fatura veya serbest meslek makbuzu tutarları toplamının

sözleşme bedelini aşan kısmı dikkate alınmaz.” hükmü yer almaktadır.

İhaleye katılan isteklilerden Ferit KOÇ Emlak Tem. İnş. Taş. San. ve Tic. Ltd. Şti. ‘ne

(şikayetçi) ait teklif dosyasının incelenmesi sonucunda, adı geçen istekli tarafından mesleki ve teknik

yeterliğini tevsik için iş deneyim belgesi olarak kendileri ile İrem tıp Hizmetleri San. Tic. Ltd. Şti.

arasında 25.12.2004 tarihinde akdedilen “Atıkların Toplanması ve Taşınması Hizmet Sözleşmesi”

sunulduğu ancak, bu sözleşme ile ilgili olarak Vergi Usul Kanununa göre düzenlenen asılları veya

örnekleri yada bunların noter onaylı suretlerinin sunulmadığı, işyeri bildirgesinin sunulduğu

görülmüştür. Anılan Yönetmelik hükmü gereğince değerlendirme dışı bırakılması gereken

isteklinin ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif olarak belirlenmesi işleminin mevzuata uygun

olmadığı anlaşılmıştır.

ıklanan nedenlerle;

1) Tekliflerin alınmasından sonra yapılan ve yukarıda mevzuata aykırılığı belirtilen ihale işlemlerinin

ve ihale kararının iptaline,

2) İhale üzerinde bırakılan istekli ile ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif olarak belirlenen

isteklilerin değerlendirme dışı bırakılması suretiyle ihale işlemlerine devam edilmesi hususunun, 4734 sayılı

Kanunun 56 ncı maddesinin (a) bendi gereğince düzeltici işlem olarak belirlenmesine,

Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul