En son güncellemeler 1 Temmuz 2022 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-1671
  • Toplantı No: 2007/026
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 17.05.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/026
Gündem No :13
Karar Tarihi:17.05.2007
Karar No :2007/UH.Z-1671
Şikayetçi:
 Teknik Güvenlik Temz. Gıda İnş. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti., Bağlar Caddesi 223/1 Büyükesat Çankaya/ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Antalya Devlet Hastanesi Baştabipliği, Varlık Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi ANTALYA
Başvuru tarih ve sayısı:
 13.04.2007 / 11163
Başvuruya konu ihale:
 2007/3377 İhale Kayıt Numaralı “Genel Temizlik Hizmeti Alımı(İlaçlama Dahil)” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

07.05.2007 tarih ve 08.08.87.0177/2007-19E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

Antalya Devlet Hastanesi Baştabipliği’nce 07.03.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile

yapılan “Genel Temizlik Hizmeti Alımı(İlaçlama Dahil)” ihalesine ilişkin olarak Teknik Güvenlik

Temz. Gıda İnş. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 13.03.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun,

idarenin 27.03.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin 13.04.2007 tarih ve 11163

sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 13.04.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda

bulunduğu,

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

İhale sürecinde yapılan ve mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle

giderilemeyecek nitelikte olduğu tespit edildiğinden, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi (b)

bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

1) İdari Şartnamenin 7.3.2.1 inci maddesindeki “Çalışacak işçilerden 1 i

Yönetici/Müdür/Sorumlu olarak görevlendirilecektir. Yönetici/Müdür/Sorumlu olarak

görevlendirilecek kişi en az Fakülte ve Yüksek Okulların ev idaresi ve aile ekonomisi bölümü

mezunları ve/veya Sağlık İşletmeciliği veya Turizm Meslek Yüksekokul mezunu benzer işlerde

yöneticilik deneyimi olan ve değişken iş yükü yoğunluğuna uygun olarak çalışabilecek kişi

olacaktır.” düzenlemesinin, Kamu İhale Genel Tebliğinin VII/M maddesine aykırı olduğu,

2) İdari Şartnamenin 26.6 ncı maddesindeki İhale Kapsamında yapılacak olan hastane

genel temizlik hizmeti ile ilgili olarak Teknik Şartnamede istenilen sayıda ve nitelikte makine, araç,

gereç, tesis ve ekipman ile temizlik sarf malzemelerinin gideri teklif fiyata dahildir.”

düzenlemesinin Kamu İhale Genel Tebliğinin XIII/H-b maddesine aykırı olduğu,

3) İdari Şartnamenin “Diğer Hususlar” başlıklı 55.2 nci maddesinde yer alan İhale

üzerinde kalan isteklilerin 4734 sayılı Kanun kapsamında olan Kurum ve Kuruluşların ihalelerine

katılmaktan yasaklı olup olmadıklarının tespit edilmesi gerektiğinden, İstekli Firmalar tarafından

(Şahıs şirketi olması halinde şirket ortaklarının tamamının Sermaye şirketi olması halinde ise

sermayesinin yarısından fazlasına sahip olan gerçek ve tüzel kişi ortakların) vergi numaraları ve

T.C. Vatandaşlık Kimlik Numaralarını içeren nüfus cüzdan örneklerinin (Gerçek Kişilerin) teklif

zarfı içerisinde verilmesi gerekmektedir.” düzenlemesinin Kanun ve ikincil mevzuat hükümlerine

aykırı olduğu,

İddialarına yer verilmiştir.

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit

edilmiştir:

1) Başvuru sahibinin birinci iddiasına ilişkin olarak;

İdari Şartnamenin 7.3.2.1 inci maddesinde “Çalışacak işçilerden 1’i

Yönetici/Müdür/Sorumlu olarak görevlendirilecektir. Yönetici/Müdür/Sorumlu olarak

görevlendirilecek kişi en az Fakülte ve Yüksek Okulların ev idaresi ve aile ekonomisi bölümü

mezunları ve/veya Sağlık İşletmeciliği veya Turizm Meslek Yüksekokul mezunu benzer işlerde

yöneticilik deneyimi olan ve değişken iş yükü yoğunluğuna uygun olarak çalışabilecek kişi

olacaktır.” düzenlemesi,

Kamu İhale Genel Tebliğinin Birinci Bölüm VIII.M maddesinde 1 – Asgari yeterlik kriteri

olarak anahtar teknik personel öngörülmesi halinde, ilgili kişinin ihale konusu hizmetin uzmanı

olması, ihale tarihinden önce işe alınmış ve ihale tarihi itibarıyla isteklinin bünyesinde bulunuyor

olması şartlarının aranması zorunludur. İsteklinin bünyesinde bulunduğu hususu ilgili adına prim

ödendiğini veya ilgilinin işe alındığını gösteren sosyal güvenlik kurumu belgesi ile tevsik

edilecektir. Bu niteliklere sahip gerçek kişi isteklilerden, şahıs şirketi ortaklarından, limited

şirketlerde müdürlük görevini yürüten ortaklarından, anonim şirketlerin yönetim kurulu başkanı,

yönetim kurulu üyeleri, murahhas müdür ve genel müdür ortaklarından, ortak girişimlerin ise

gerçek kişi ortaklarından ve tüzel kişi ortaklarının yukarıda sayılan unvanları taşıyan gerçek kişi

ortaklarından isteklinin bünyesinde çalıştığına dair belge aranmayacaktır.

Asgari yeterlik kriteri olarak öngörülen anahtar teknik personelin deneyim süresine ilişkin

düzenleme yapılması durumunda idarece asgari deneyim süresi en fazla beş yıl olarak

öngörülecektir. Bu durumda özel sektörde geçen deneyim süresi ilgili meslek odası üye kayıt

süresini gösteren belgeyle, kamuda geçen deneyim süresi hizmet çizelgesi ve/veya meslek odası üye

kayıt süresini gösteren belgeyle; anahtar teknik personel olarak öngörülen personelin ilgili

mevzuatı gereği kaydolması gereken meslek odası bulunmaması halinde deneyim süresi mezuniyete

ilişkin belge ile tevsik edilecektir. Anahtar teknik personel olarak gösterilen personel, ihale konusu

işte teknik personel olarak görevlendirilemeyecektir.

İstenecek anahtar teknik personel, ihale konusu iş ile ilgili olacak ve rekabeti engellemeyecek

şekilde belirlenecektir.

Kat görevlisi, şef, müdür, koordinatör gibi görevliler anahtar teknik personel olarak

öngörülmeyecek ve bina temizliğine ilişkin işlerde anahtar teknik personel istenmeyecektir.

…….

3 – Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 43 üncü maddesinde yapılan değişiklik

ile; "Hizmet alımı ihalelerinde idarece çalıştırılması öngörülen personelin nitelik ve sayısı ihale

dokümanında belirtilir. Anahtar teknik personele ilişkin düzenleme dışında mesleki ve teknik

yeterliğin belirlenmesine ilişkin olarak ihale dokümanında isteklinin personel çalıştırdığına dair

belge veya personel çalıştıracağına dair taahhütname istenemez." hükmü getirilmiş ve "ihale

konusu hizmette çalıştırılması istenen asgari personel sayısının %40’ını geçmemek üzere 120 gün

kesintisiz olarak personel çalıştırıldığına dair 4 aylık sigorta prim bordrosu veya bu süreye ilişkin

aylık prim ve hizmet belgesi istenebilmesine" ilişkin düzenleme yürürlükten kaldırılmıştır. Bu

çerçevede; hizmet alımı ihalelerinde anahtar teknik personel dışında, personel çalıştırıldığına dair

belge veya personel çalıştırılacağına dair taahhütname ya da ihale konusu hizmette çalıştırılması

istenen asgari personel sayısının %40’ını geçmemek üzere 120 gün kesintisiz olarak personel

çalıştırıldığına dair 4 aylık sigorta prim bordrosu veya bu süreye ilişkin aylık prim ve hizmet

belgesi istenmeyecek, idarece çalıştırılması öngörülen personel varsa bu personelin nitelik ve

sayısı ihale dokümanında belirtilecektir…” hükmü yer almaktadır.

Yukarıda belirtilen Tebliğ hükmünde kat görevlisi, şef, müdür, koordinatör gibi görevlilerin

anahtar teknik personel olarak öngörülmeyeceği ve bina temizliğine ilişkin işlerde anahtar teknik

personel istenmeyeceği belirtilmiştir. İdare yaptığı düzenlemede anahtar teknik personel

öngörmemiştir. Sadece yönetici/müdür/sorumlu olarak görevlendirilecek kişinin sahip olması

gereken nitelikleri belirtmiştir. Yönetici/müdür/sorumlu olarak çalışacak personelin ihaleye

katılacak firma bünyesinde çalışması öngörülmediğinden, İdari Şartnamedeki düzenlemenin

rekabeti engelleyici bir husus içermediği tespit edilmiş ve şikayet uygun bulunmamıştır.

Diğer taraftan “…en az Fakülte ve Yüksek Okulların ev idaresi ve aile ekonomisi bölümü

mezunları ve/veya Sağlık İşletmeciliği veya Turizm Meslek Yüksekokul mezunu…” ibaresinde “en

az” ifadesine yer verilmesi, söz konusu Fakülte ve Yüksek Okulların kıyası kabil olmadığından

istekli ve istekli olabilecekleri tereddüde düşürecek nitelikte olduğu değerlendirilmiştir.

2) Başvuru sahibinin ikinci iddiasına ilişkin olarak;

İdari Şartnamenin 26.6 ncı maddesinde İhale Kapsamında yapılacak olan hastane genel

temizlik hizmeti ile ilgili olarak Teknik Şartnamede istenilen sayıda ve nitelikte makine, araç,

gereç, tesis ve ekipman ile temizlik sarf malzemelerinin gideri teklif fiyata dahildir.” düzenlemesi,

Kamu İhale Genel Tebliğinin XIII/H-b maddesinde “Personel çalıştırılmasına dayalı olan

(ağırlıklı olarak personel çalıştırılan, çalışacak personel sayısının belirlendiği ve haftalık çalışma

süresinin tamamının idare için kullanıldığı) hizmet alımı ihalelerinden; temizlik, özel güvenlik,

sayaç okuma ve kesme-açma, hasta ve ziyaretçi yönlendirme, tıbbi sekreterlik, veri işleme ve

otomasyon sisteminin işletimi hizmetleri ile sınırlı olmak üzere, verilmiş olan tekliflerin

değerlendirilmesinde ihale ve sözleşmeye ilişkin damga vergileri, Kamu İhale Kurumu payı, noter

masrafları gibi sözleşme giderleri ile amortisman, iş yeri hekimliği, ihbar ve kıdem tazminatına

ilişkin genel giderleri karşılamak üzere asgari işçilik maliyeti üzerinden % 3 oranında sözleşme ve

genel giderler hesaplanacaktır. Ayrıca bu hizmetlerde amortisman, iş yeri hekimliği, ihbar ve

kıdem tazminatı ile ilgili giderlerin sözleşme ve genel giderler içinde yer alacağı kabul edileceği

için aşırı şük teklif sorgulamasında bu giderler, önemli teklif bileşeni olarak belirtilmeyecek ve

isteklilerden aşırı şük teklif sorgulamasına verdikleri cevaplarında bu giderler için bir bedel

öngörmeleri istenmeyecektir….” hükmü yer almaktadır.

Amortisman, iş yeri hekimliği, ihbar ve kıdem tazminatı ile ilgili giderler zaten teklif fiyatı

içerisinde yer aldığından bu giderlerin teklif fiyatı içerisinde olduğunu belirten düzenleme

mevzuata aykırı görülmemiş ve başvuru sahibinin bu yöndeki iddiası yerinde bulunmamıştır.

3) Başvuru sahibinin üçüncü iddiasına ilişkin olarak;

İdari Şartnamenin “Diğer Hususlar” başlıklı 55.2 nci maddesinde İhale üzerinde kalan

isteklilerin 4734 sayılı Kanun kapsamında olan Kurum ve Kuruluşların ihalelerine katılmaktan

yasaklı olup olmadıklarının tespit edilmesi gerektiğinden, İstekli Firmalar tarafından (Şahıs şirketi

olması halinde şirket ortaklarının tamamının Sermaye şirketi olması halinde ise sermayesinin

yarısından fazlasına sahip olan gerçek ve tüzel kişi ortakların) vergi numaraları ile T.C.

Vatandaşlık Kimlik Numaralarının (Gerçek Kişilerin) ve/veya Vergi Kimlik Numarası Kartı ile

T.C. Vatandaşlık Kimlik Numaralarını içeren Nüfus cüzdanı örneklerinin (Gerçek Kişilerin) teklif

zarfı içerisinde verilmesi gerekmektedir.” düzenlemesi,

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Yeterliğin belirlenmesinde uyulacak

ilkeler” başlıklı 35 inci maddesinde İsteklilerin ekonomik ve mali yeterlikleri ile mesleki ve teknik

yeterliklerinin değerlendirilmesi amacıyla idarelerce istenilecek her türlü bilgi, belge, doküman ve

değerlendirme kriterleri rekabeti engelleyici sonuç doğuracak şekilde belirlenemez. Ayrıca yeterlik

değerlendirmesinde kullanılacak kriterler, ihale konusu işin özelliğine göre söz konusu hizmetin

istekli tarafından gerçekleştirilebilirliğini ölçecek nitelikte olmalıdır…” hükmü yer almaktadır.

İdari Şartnamedeki söz konusu düzenleme ile Vergi Kimlik Numarası Kartı ile Nüfus

cüzdanı örneklerinin teklif zarfı içerisinde istenilmesi bu belgelerin yeterlik kriteri olarak

öngörüldüğünü göstermektedir. Zira bu belgelerin teklif zarfı içerisinde yer almaması teklifin

değerlendirme dışı bırakılmasını gerektirecektir. Vergi Kimlik Numarası Kartı ile Nüfus cüzdanı

örnekleri ihale konusu hizmetin istekli tarafından gerçekleştirilebilirliğini ölçecek nitelikte belgeler

olmadığından bu belgelerin yeterlik kriteriymiş gibi teklif zarfı içerisinde istenilmesi mevzuata

aykırı bulunmuştur.

Ayrıca Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 30 uncu maddesi uyarınca, ihale

ve ön yeterlik ilanlarında yer alan bilgiler ile ihale veya ön yeterlik dokümanını oluşturan

belgelerde idarece yapılan düzenlemelerin birbirine uygun olması gerektiğinden, söz konusu

belgelerin ihale ilanında da yer alması gerekmektedir. İhale ilanında İdari Şartnamedeki bu

düzenlemeye yer verilmediğinden başvuru sahibinin bu yöndeki iddiası yerinde bulunmuştur.

B- Şikayete konu ihalede iddia konularıyla bağlantılı olarak yapılan inceleme sonucunda

aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

İdari Şartnamenin “Kalite ve standartlara ilişkin belgeler” başlıklı 7.3.4 üncü maddesinde

“Firma işin ifasında kullanacağı temizlik malzemelerinin hangi markada kullanacağını belirtecek

ve kullanacağı markaya ait Sağlık Bakanlığı izin belgesini ihale dosyasında sunacaktır.”

düzenlemesi,

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Kalite ve standart ile kapasiteye ilişkin

belgeler” başlıklı 45 inci maddesinde İdare, ihale konusu hizmet alımının niteliğini göz önünde

bulundurarak ihale dokümanında; kalite yönetim sistem belgesi, çevre yönetim sistem belgesi,

personel belgelendirilmesi, hizmet yeri yeterlilik belgesi ile deney-analiz-kalibrasyon

laboratuvarlarının ve muayene kuruluşlarının kalite yeterliliğine ilişkin düzenleme yapabilir….”

hükmü,

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Yeterliğin belirlenmesinde uyulacak

ilkeler” başlıklı 35 inci maddesinde İsteklilerin ekonomik ve mali yeterlikleri ile mesleki ve teknik

yeterliklerinin değerlendirilmesi amacıyla idarelerce istenilecek her türlü bilgi, belge, doküman ve

değerlendirme kriterleri rekabeti engelleyici sonuç doğuracak şekilde belirlenemez. Ayrıca yeterlik

değerlendirmesinde kullanılacak kriterler, ihale konusu işin özelliğine göre söz konusu hizmetin

istekli tarafından gerçekleştirilebilirliğini ölçecek nitelikte olmalıdır…” hükmü yer almaktadır.

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin yukarıda belirtilen maddelerinde de

belirtildiği üzere ihalede yeterlik kriteri olarak istenen belgelerin söz konusu hizmetin istekli

tarafından gerçekleştirilebilirliğini ölçecek nitelikte olması ve rekabeti engellememesi

gerekmektedir.

İdari Şartnamede yer alan söz konusu düzenlemede, isteklilerden yeterlik kriteri olarak

temizlik malzemelerinde kullanılacak ürüne ait Sağlık Bakanlığı izin belgesinin istenilmesi, bu

belge söz konusu hizmetin istekli tarafından gerçekleştirilebilirliğini ölçecek nitelikte

olmadığından rekabeti engelleyici nitelikte görülmüştür.

Ayrıca “Firma işin ifasında kullanacağı temizlik malzemelerinin hangi markada

kullanacağını belirtecek” düzenlemesi, rekabeti engelleyici nitelikte olmamasına rağmen

sözleşmenin uygulanması aşamasında sorunlara neden olabilecek niteliktedir. Bu nedenle idarenin

İdari Şartnamede bu hususa yer vermesi uygun görülmemiştir.

ıklanan nedenlerle;

İhale sürecinde yapılan ve yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici

işlemle giderilemeyecek nitelikte olduğu tespit edildiğinden, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi

(b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul