• Karar No: 2007/UH.Z-1673
  • Toplantı No: 2007/026
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 17.05.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/026
Gündem No :15
Karar Tarihi:17.05.2007
Karar No :2007/UH.Z-1673
Şikayetçi:
 Orpaş Endüstriyel ve Kurumsal Hizmetler ve Ürünler San. ve Tic. A.Ş., Tunus Caddesi No:50/13 Kavaklıdere / ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Gebze Fatih Devlet Hastanesi Başhekimliği,Osman Yılmaz Mah. İlyas Uzuner Cad. No:1 41400 Gebze / KOCAELİ
Başvuru tarih ve sayısı:
 08.05.2007 / 13471
Başvuruya konu ihale:
 2007/12921 İKN|li “Gebze Fatih Devlet Hastanesi ve Dilovası Semt Polikliniği 2007 Yılı 145 Kişi Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmenliği Hizmeti Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

15.05.2007 tarih ve 08.10.65.0167/2007-36E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

Gebze Fatih Devlet Hastanesi Başhekimliği tarafından 21.03.2007 tarihinde Açık İhale Usulü

ile yapılan “Gebze Fatih Devlet Hastanesi ve Dilovası Semt Polikliniği 2007 Yılı 145 Kişi Veri

Hazırlama ve Kontrol İşletmenliği Hizmeti Alımı” ihalesine ilişkin Orpaş Endüstriyel ve Kurumsal

Hizmetler ve Ürünler San. ve Tic. A.Ş.’nin 25.04.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun,

idarenin 30.04.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin 08.05.2007 tarih ve 13471 sayı

ile Kurum kayıtlarına alınan 08.05.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

İhale sürecinde yapılan ve mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemlerin düzeltici işlemle

giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu saptandığından, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi (b)

bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

1) İdari şartnamenin 18 inci maddesinde, ihale konusu hizmetin tamamı veya bir kısmı, alt

yüklenicilere yaptırılamayacağı belirtildiğinden, söz konusu taahhütnamenin sunulmadığı

gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılmalarının mevzuata aykırı olduğu,

2) İhale üzerinde bırakılan firmanın teklifinin asgari işçilik maliyetini karşılamadığı, ihale

komisyonunca yapılan aşırı şük teklif sorgulamasının mevzuata aykırı olduğu,

3) Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen ve firmalara verilen BİL-KOD

numarasının yeni bir yazılım satın alınması halinde yeterlik kriteri olarak öngörülmesi gereken bir

belge olduğu, ihale konusu işin veri hazırlama ve kontrol işletmenliği hizmeti olduğu, idare

tarafından Sağlık Bakanlığı’nın 2006/18 sayılı Genelgesinin yanlış yorumlandığı, BİL-KOD

numarası bulunmadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılmaları sonucunda firmalarının hak

kaybına uğradığı iddialarına yer verilmiştir.

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit

edilmiştir:

1) Başvuru sahibinin birinci iddiasına ilişkin olarak;

İdari şartnamenin 18 inci maddesinde; İhale konusu hizmetin tamamı veya bir kısmı alt

yüklenicilere yaptırılamaz.” düzenlemesine yer verilmiştir.

İhale komisyonu tarafından Süpervizör İnş. Tem. İlaçlama Bilgi İşlem İnsan Kay. Sos. Hiz.

Gıda San. Tic. Ltd. Şti. – Orpaş Tem. Paz. Taah. Müm. San. ve Tic. A.Ş. Ortak Girişimi ile MPS

Kent Hiz. Gıda Teks. Ve Eğit. San. Dış Tic. Ltd. Şti. alt yüklenicilere ilişkin taahhütname

sunulmadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılmıştır.

ık İhale Usulü İle İhale Edilen Hizmet Alımlarında Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin

“Alt Yükleniciler” başlıklı 18 inci maddesinin 8 nolu dipnotunda; İdare, ihale konusu işte alt

yüklenicinin çalıştırmasını öngörmediği durumlarda madde metnini, İhale konusu hizmetin tamamı

veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.” idarenin, isteklilerin ihale konusu hizmetin alt

yüklenicilere yaptırmayı şündükleri işlere ait listeyi vermelerini öngörmesi halinde madde

metnini, İstekliler, ihale konusu hizmetin alt yüklenicilere yaptırmayı şündükleri işlere ait listeyi,

teklif eki olarak tekliflerine dahil edeceklerdir.” şeklinde düzenleyeceği belirtilmiştir.

Söz konusu ihalede işin tamamı veya bir kısmının alt yüklenicilere yaptırılmayacağı

belirtildiğinden, alt yüklenicilere ilişkin taahhütname sunulmadığı gerekçesiyle isteklilerin

değerlendirme dışı bırakılması uygun bulunmamıştır.

2) Başvuru sahibinin ikinci iddiasına ilişkin olarak;

İdari şartnamenin 2 nci maddesinde, ihale konusu işin 145 kişi ile veri hazırlama ve kontrol

işletmeni hizmeti alımı olduğu belirtilmiştir.

İdari şartnamenin “Teklif Fiyata Dahil Olan Masraflar” başlıklı 26 ncı maddesi;

“26.1. Sözleşmenin uygulanması sırasında, ilgili mevzuat gereğince yapılacak ulaşım, sigorta

vergi, resim ve harç giderleri, isteklilerce teklif edilecek fiyata dahildir.

26.2. (26.1) nci maddede yer alan gider kalemlerinde artış olması ya da benzeri yeni gider

kalemlerinin oluşması hallerinde, teklif edilen fiyatın bu tür artış ya da farkları karşılayacak payı

içerdiği kabul edilecektir.

26.3. Ayrıca, ulaşım sigorta vergi, resim, harç ve benzeri tüm giderler teklif fiyata dahildir.

15 Ekim 2006 tarih ve 26320 sayılı Resmi Gazete ile yayınlanan Kamu İhale Genel Tebliğinde

Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğde belirtilen Madde 5.16 hükmü gereğince; 2007 yılı 8 aylık süre

içerisinde, resmi ve dini bayram günlerinde 1 günde 12 adet veri hazırlama elemanı çalıştırılacaktır.

(toplam 9 gün çalıştırılacaktır.) Bu kişilere çalıştırılacak gün sayısı kadar brüt asgari ücret + brüt

asgari ücretin %30 fazlası, ücret hesaplama sonucunda ortaya çıkacak rakam aylık maaş olarak

verilecek ve toplam 9 gün için bu kişilere çalıştıkları gün sayısı kadar günlük ücret ödenecektir.

Teklif fiyata dahil edilecektir.

Çalışanlara maaş brüt asgari ücret + brüt asgari ücretin %30’un fazlası,

26.4. Ancak sözleşme konusu işin bedelinin ödenmesi aşamasında doğacak Katma Değer

Vergisi (KDV), ilgili mevzuatı çerçevesinde idarece yükleniciye ayrıca ödenir.

26.5. Ayrıca çalıştırılacak olan elemanların yemekleri hastane tarafından karşılanacak olup,

giyecek ve yol giderleri teklif fiyata dahildir. Yol bedeli 26 gün üzerinden hesaplanacak 2 adet Gebze

şehir içi otobüs bileti elden gidiş – geliş olarak verilecektir. Çalışan elemanlar için verilecek otobüs

bileti kent kart olarak verilecektir. Çalışacak elemanların giyimleri teknik şartnameye uygun

istenilen zamanda temin edilecektir.

26.6. Söz konusu ihale için teklif verilirken Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının 2007

yılı için belirlemiş olduğu ilk altı ay ve ikinci altı ay asgari ücretleri hesaplanarak 145 kişinin işçiliği

için teklif verilecektir.

İhale konusu alınacak toplam 145 personelin aylık maaşları aşağıdaki şekilde

düzenlenecektir;

145 Kişi veri hazırlama ve kontrol işletmenliğine brüt asgari ücret + brüt asgari ücretin %30

fazlası

26.6. İş kodu 8320 çalışacak olan personellerin tehlike sınıfı 1 prim oranı nispeti 1,5’dır.”

şeklinde düzenlenmiştir.

İdari şartnamenin 49 uncu maddesinde işin başlama ve bitiş tarihleri; 01.05.2007 -31.12.2007

olarak belirtilmiştir.

İhale komisyonunca aşırı şük teklif sorgulaması sonucunda ekonomik açıdan en avantajlı

teklif olarak belirlenen Akınsel İnş. Taah. Tic. Ltd. Şti. – Şan Telekomünikasyon Tem. Güv. ve

Yem. Hiz. Tic. Ltd. Şti. Ortak Girişimi ile ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif olarak

belirlenen İztemsan Tem. Otom. Turz. İnş. ve Servis Hiz. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin açıklamalarının

uygun bulunduğu görülmüştür.

İhale konusu işin asgari işçilik maliyetinin (Resmi ve dini bayram günleri için toplam ücret

ile %3 sözleşme gideri dahil, giyim gideri hariç) 1.149.457,79 YTL olduğu tespit edilmiştir.

İstekliler tarafından verilen tekliflerin, asgari işçilik maliyet tutarının üzerinde olduğu, giyim

bedeli ile ilgili tutarın proforma fatura ile belgelendirildiği görülmüştür.

4734 sayılı Kanunun “Aşırı şük Teklifler” başlıklı 38 inci maddesinde; İhale komisyonu

verilen teklifleri 37 nci maddeye göre değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit

ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı şük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden

önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile

ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.

İhale komisyonu;

a) İmalat sürecinin, verilen hizmetin ve yapım yönteminin ekonomik olması,

b) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temini veya yapım işinin

yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,

c) Teklif edilen mal, hizmet veya yapım işinin özgünlüğü,

Hususlarında belgelendirilmek suretiyle yapılan yazılı ıklamaları dikkate alarak, aşırı

şük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya

yazılı ıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir.” hükmü yer almaktadır.

Kamu İhale Genel Tebliğinin birinci bölümünün XIII üncü maddesinin (h /b) bendinde;

“Personel çalıştırılmasına dayalı olan (ağırlıklı olarak personel çalıştırılan, çalışacak personel

sayısının belirlendiği ve haftalık çalışma süresinin tamamının idare için kullanıldığı) hizmet alımı

ihalelerinden; temizlik, özel güvenlik, sayaç okuma ve kesme-açma, hasta ve ziyaretçi yönlendirme,

tıbbi sekreterlik, veri işleme ve otomasyon sisteminin işletimi hizmetleri ile sınırlı olmak üzere,

verilmiş olan tekliflerin değerlendirilmesinde ihale ve sözleşmeye ilişkin damga vergileri, Kamu

İhale Kurumu payı, noter masrafları gibi sözleşme giderleri ile amortisman, iş yeri hekimliği, ihbar

ve kıdem tazminatına ilişkin genel giderleri karşılamak üzere asgari işçilik maliyeti üzerinden % 3

oranında sözleşme ve genel giderler hesaplanacaktır. Ayrıca bu hizmetlerde amortisman, iş yeri

hekimliği, ihbar ve kıdem tazminatı ile ilgili giderlerin sözleşme ve genel giderler içinde yer alacağı

kabul edileceği için aşırı şük teklif sorgulamasında bu giderler, önemli teklif bileşeni olarak

belirtilmeyecek ve isteklilerden aşırı şük teklif sorgulamasına verdikleri cevaplarında bu giderler

için bir bedel öngörmeleri istenmeyecektir.

Amortisman, iş yeri hekimliği, ihbar ve kıdem tazminatı ile ilgili giderler sözleşme ve genel

giderler içinde değerlendirildiğinden, idari şartnamelerin "teklif fiyata dahil olan masraflar"

kısmında bu giderler için bir bedel öngörülmeyecektir.

Asgari işçilik maliyeti; brüt asgari ücret ile idari şartnamede öngörülen yemek, yol ve giyim

bedeli ile işveren sigorta prim tutarından oluşmaktadır. Asgari ücretin üzerinde ödeme öngörülen

işlerde brüt asgari ücret yerine öngörülen bu fazla tutar yazılacaktır. Resmi ve dini bayram günleri

ile yılbaşı günü yaptırılacak çalışma için 4857 sayılı İş Kanununun 47 nci maddesi uyarınca

hesaplanacak ücret, idari şartnamede yapılan belirlemeye göre brüt asgari ücret veya brüt asgari

ücretin fazlası üzerinden belirlenecektir.

İşçilik, malzeme ve diğer maliyet kalemleri dikkate alınmak suretiyle tekliflerin

değerlendirmesi yapılarak 4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesi uyarınca teklifi aşırı şük görülen

isteklilerden işin niteliğine göre idarece belirlenen önemli teklif bileşenleri ile ilgili açıklama

istenecek, istekliler tarafından yapılan bu açıklamalara ilişkin belgeler değerlendirilerek karar

verilecektir.

Aşırı şük teklif sorgulaması yapıldıktan sonra asgari işçilik maliyeti üzerinden % 3 sözleşme

ve genel giderleri karşılamayan teklifler reddedilecektir. Asgari işçilik maliyeti ve bu maliyet

üzerinden hesaplanan % 3 oranındaki sözleşme ve genel giderleri karşılayan teklifler, idari

şartnamede belirtilen diğer maliyet kalemleri (malzeme vb.) dikkate alınmak suretiyle

değerlendirilerek ihale sonuçlandırılacaktır.

Söz konusu ihalelere ait malzemeye ve diğer maliyet kalemlerine ilişkin sözleşme giderinin de

asgari işçilik maliyeti üzerinden hesaplanan % 3 oranındaki sözleşme ve genel giderler içinde yer

aldığı kabul edildiğinden, malzeme ve diğer maliyet kalemleri için ayrıca sözleşme gideri

hesaplanmayacaktır.

Hesaplanan % 3 oranındaki sözleşme ve genel giderler, sadece aşırı şük tekliflerin

değerlendirilmesine ilişkin olduğundan, bu sözleşme ve genel giderler idarece hazırlanan teklif

mektubu eki cetvelde ayrı bir birim fiyat kalemi olarak öngörülmeyecektir. İhale sonuçlandırıldıktan

sonra ihale üzerinde kalan isteklinin ödeyeceği ihale kararı damga vergisi, sözleşme damga vergisi

ile diğer sözleşme giderleri ilgili mevzuatına göre hesaplanacaktır.

Hizmet alım ihalelerinde 4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesi çerçevesinde aşırı şük teklif

sorgulaması yapılması durumunda idarelerce açıklama talep yazılarında, "teklifte önemli olduğu

tespit edilen bileşenler belirtilerek" açıklama istenecektir.

Temizlik hizmet alımlarında amortismana tabi olmayan kova, fırça, paspas, bez, süpürge,

faraş, cam sileceği gibi malzemelerin maliyetleri, temizlik malzemesi olarak kabul edilecek ve aşırı

şük teklif sorgulamasına verilen cevapta bu malzemeler için öngörülen bedellerin maliyetlerini

tevsik eden belgeler sunulacaktır.” Düzenlemesine yer verilmiştir.

Anılan mevzuat hükümleri uyarınca, verilmiş olan tekliflerin değerlendirilmesinde ihale ve

sözleşmeye ilişkin damga vergileri, Kamu İhale Kurumu payı, noter masrafları gibi sözleşme

giderleri ile amortisman, iş yeri hekimliği, ihbar ve kıdem tazminatına ilişkin genel giderleri

karşılamak üzere asgari işçilik maliyeti üzerinden % 3 oranında sözleşme ve genel giderler

hesaplanacağı, ayrıca bu hizmetlerde amortisman, iş yeri hekimliği, ihbar ve kıdem tazminatı ile

ilgili giderlerin sözleşme ve genel giderler içinde yer alacağının kabul edileceği için aşırı şük teklif

sorgulamasında bu giderler, önemli teklif bileşeni olarak belirtilmeyeceği ve isteklilerden aşırı şük

teklif sorgulamasına verdikleri cevaplarında bu giderler için bir bedel öngörmeleri istenmeyeceği,

amortisman, iş yeri hekimliği, ihbar ve kıdem tazminatı ile ilgili giderler sözleşme ve genel giderler

içinde değerlendirildiğinden, idari şartnamelerin "teklif fiyata dahil olan masraflar" kısmında bu

giderler için bir bedel öngörülmeyeceği, asgari işçilik maliyeti; brüt asgari ücret ile idari şartnamede

öngörülen yemek, yol ve giyim bedeli ile işveren sigorta prim tutarından oluştuğu, asgari ücretin

üzerinde ödeme öngörülen işlerde brüt asgari ücret yerine öngörülen bu fazla tutarın yazılacağı,

resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü yaptırılacak çalışma için 4857 sayılı İş Kanununun

47 nci maddesi uyarınca hesaplanacak ücretin, idari şartnamede yapılan belirlemeye göre brüt asgari

ücret veya brüt asgari ücretin fazlası üzerinden belirleneceği, işçilik, malzeme ve diğer maliyet

kalemleri dikkate alınmak suretiyle tekliflerin değerlendirmesi yapılarak 4734 sayılı Kanunun 38 inci

maddesi uyarınca teklifi aşırı şük görülen isteklilerden işin niteliğine göre idarece belirlenen

önemli teklif bileşenleri ile ilgili açıklama isteneceği, istekliler tarafından yapılan bu açıklamalara

ilişkin belgeler değerlendirilerek karar verileceği, aşırı şük teklif sorgulaması yapıldıktan sonra

asgari işçilik maliyeti üzerinden % 3 sözleşme ve genel giderleri karşılamayan tekliflerin

reddedileceği, asgari işçilik maliyeti ve bu maliyet üzerinden hesaplanan % 3 oranındaki sözleşme ve

genel giderleri karşılayan tekliflerin, idari şartnamede belirtilen diğer maliyet kalemleri (malzeme

vb.) dikkate alınmak suretiyle değerlendirilerek ihalenin sonuçlandırılacağı, söz konusu ihalelere ait

malzemeye ve diğer maliyet kalemlerine ilişkin sözleşme giderinin de asgari işçilik maliyeti

üzerinden hesaplanan % 3 oranındaki sözleşme ve genel giderler içinde yer aldığı kabul

edildiğinden, malzeme ve diğer maliyet kalemleri için ayrıca sözleşme gideri hesaplanmayacağı,

hesaplanan % 3 oranındaki sözleşme ve genel giderler, sadece aşırı şük tekliflerin

değerlendirilmesine ilişkin olduğundan, bu sözleşme ve genel giderler idarece hazırlanan teklif

mektubu eki cetvelde ayrı bir birim fiyat kalemi olarak öngörülmeyeceği, ihale sonuçlandırıldıktan

sonra ihale üzerinde kalan isteklinin ödeyeceği ihale kararı damga vergisi, sözleşme damga vergisi

ile diğer sözleşme giderleri ilgili mevzuatına göre hesaplanacağı, hizmet alım ihalelerinde 4734

sayılı Kanunun 38 inci maddesi çerçevesinde aşırı şük teklif sorgulaması yapılması durumunda

idarelerce açıklama talep yazılarında, "teklifte önemli olduğu tespit edilen bileşenler belirtilerek"

ıklama istenilmesi gerekmektedir.

Bununla birlikte, başvuru sahibinin yol bedeli içerisinde kent kart ücretinin yer alması

gerektiğini belirtmiş ise de; idari şartnamenin 26 ncı maddesinde kart ücretinin teklif fiyata dahil

edileceği yönünde düzenlemenin yer almadığı, söz konusu kartın ihale sonrası yüklenicinin kendi

malı olacağı, bu nedenlerle, idare tarafından kart bedeli ile ilgili herhangi bir ücret ödemesi

yapılmayacağından, kent kart ücreti toplam yol bedeli içerisinde bir maliyet kalemi

oluşturmayacaktır.

ıklanan nedenlerle; istekliler tarafından verilen tekliflerin asgari işçilik maliyetini

karşıladığı, giyim bedeli ile ilgili tutarın belgelendirildiği görüldüğünden, ihale komisyonunca

yapılan aşırı şük teklif sorgulaması sonucunda ihalenin sonuçlandırılması mevzuata uygun

bulunmuştur.

3) Başvuru sahibinin üçüncü iddiasına ilişkin olarak;

Başvuru sahibinin 12.03.2007 tarihinde ihale dokümanı satın aldığı, ihale dokümanı satın

aldıktan sonra 15 gün içerisinde söz konusu hususla ilgili olarak idareye şikayet başvurusunda

bulunması gerekirken 25.04.2007 tarihinde idareye şikayet başvurusunda bulunduğu, ayrıca ihaleye

teklif verdiği görülmüştür.

Bu nedenle, söz konusu hususlara ilişkin inceleme iddiaların incelenmesi kapsamında

yapılmıştır.

İdari şartnamenin 7.3.1 inci maddesi; “Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan BİL-KOD

numaraları zorunludur ve ihale sırasında isteklilerin dosyasında mevcut olacaktır.” şeklinde

düzenlenmiştir.

Sağlık Bakanlığı’nın 16.10.2006 tarih ve 2006/108 sayılı Genelgesinin 1 ve 2 nci

maddesinde; “1- Bakanlığımıza bağlı kurumlardaki bilgi sistemlerinin Yazılım ve Veri Kaydı

bileşenlerinin, hizmet alımı metoduyla tedarik edilmesi halinde, bu hizmetlerin tek bir tedarikçiden

temin edilmesine yönelik planlama ve düzenlemeler yapılmalıdır. Bilgi sistemleri ile ilgili her türlü

bakım, onarım, teknik destek, uyarlama, güncelleme, veri kaydı ve eğitim hizmeti alımında tek

tedarikçi şartının sağlanması önemlidir. Sistemin sürekli ve kesintisiz çalışmasını sağlamak

amacıyla, ihtiyaca göre kurumlarımızda 7 gün 24 saat (7/24) esasına göre yeter sayıda yazılım ve

donanım bakımı için teknik eleman hizmeti de sağlanmalıdır. Özetle; sistemin kesintisiz bir şekilde

işletilmesi açısından bilgi sistemleri ile ilgili hizmet alımlarında, tek bir tedarikçi ile muhatap olmayı

sağlayacak önlemler mutlaka alınmalıdır.

2- Bu çerçevede bu tip hizmetlerin (alt yapı, donanım, yazılım, eğitim ve veri kaydı hizmeti

temini v.b.) bir bütün olarak alınması sırasında; Yazılımcı firmaların Kültür ve Turizm

Bakanlığı’ndan, program lisans tescilinde kullanılacak olan BİL-KOD numarasını almış olmaları

istenmelidir. Ortak girişimlerde de pilot ortak, BİL-KOD numarasına sahip yazılımcı firma

olmalıdır. “ düzenlemesine yer verilmiştir.

Sağlık Bakanlığı’nın Genelgesi uyarınca, alt yapı, donanım, yazılım, eğitim ve veri kaydı

hizmetlerinin bir bütün olarak temin edilmesi durumunda, yazılımcı firmaların Kültür ve Turizm

Bakanlığı’ndan, program lisans tescilinde kullanılacak olan BİL-KOD numarasını almış olmaları

istenmeli, ortak girişimlerde de pilot ortak, BİL-KOD numarasına sahip yazılımcı firma olması

gerekmektedir.

İhale konusu iş veri hazırlama hizmeti olup, iş bünyesinde bilgi işlem sistemi ile ilgili, alt

yapı, donanım, yazılım gibi hizmetlerin yer almadığı anlaşıldığından, idare tarafından yeterlik kriteri

olarak BİL-KOD numarası istenilmesi, anılan mevzuat hükmüne aykırı bulunmuştur.

ıklanan nedenlerle;

1) 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun

uygun bulunmadığına,

2) Mevzuata aykırı olduğu yukarıda belirtilen ihale işlemlerinin değerlendirilmek üzere

konunun ihaleyi yapan Gebze Fatih Devlet Hastanesi Başhekimliği’ne bildirilmesine,

Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul