• Karar No: 2007/UH.Z-1676
  • Toplantı No: 2007/026
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 17.05.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/026
Gündem No :35
Karar Tarihi:17.05.2007
Karar No :2007/UH.Z-1676
Şikayetçi:
 Dilara Temizlik Hizm. Gıda ve İnş. Tic. Ltd. Şti., Ataç 1 Sokak 20/6 Kızılay ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Karşıyaka Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü,Zübeyde Hanım Mahallesi 7479 Sokak Örnekköy Şantiye Tesisleri No:129 Karşıyaka/İZMİR
Başvuru tarih ve sayısı:
 27.04.2007 / 12515
Başvuruya konu ihale:
 2007/22153 İhale Kayıt Numaralı “Karşıyaka İlçesindeki Parklar ve Açık Alanlarda Bakım ve Onarım Hizmet Alımı İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

16.05.2007 tarih ve 08.09.94.G017/2007-29 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

Karşıyaka Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından 09.04.2007 tarihinde Açık

İhale Usulü ile yapılan “Karşıyaka İlçesindeki Parklar ve Açık Alanlarda Bakım ve Onarım Hizmet

Alımı” ihalesine ilişkin olarak Dilara Temizlik Hizm. Gıda ve İnş. Tic. Ltd. Şti.’nin 27.04.2007

tarih ve 12515 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

Yapılan inceleme neticesinde; idarece ihale sürecinin devam edilmesi ve sözleşmenin

imzalanmasına dair karar açısından 4734 sayılı Kanunun 55 inci maddesinin 5 inci fıkrasında

belirtilen şartların oluşmadığı anlaşıldığından ihale işlemlerine devam edilmesi konusunda alınan

kararın kaldırılmasına,

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

Başvuru dilekçesinde özetle; idarece 09.04.2007 tarihinde yapılan söz konusu ihaleye ortak

girişimin pilot ortağı olarak katıldığı, 3.850.202,00 YTL teklifte bulunduğu, kendilerine kesinleşen

ihale kararı yanında gerekçeli ivedilik kararının tebliğ edildiği, kamu yararı ısından alınan

ivedilik kararının hukuki duruma uymadığı ve firmayı hak kaybına uğratıcı nitelikte olduğu

iddialarına yer verilmiştir.

İncelenen ihalede; idarece herhangi bir şikayet müracaatı olmadan ivedilik ve kamu yararı

bulunması nedeniyle ihale işlemlerine devam edilmesi yönünde karar alındığı tespit edilmiştir.

4734 sayılı Kanunun 55 inci maddesinin beşinci fıkrası ve İhalelere Karşı Yapılacak İdari

Başvurulara Ait Yönetmeliğin 13 ncü maddesinde, idareye yapılan şikayet başvurusu

sonuçlandırılmadıkça veya ivedilik ve kamu yararı bulunması nedeniyle ihale işlemlerine devam

edilmesi ihale yetkilisince onaylanmadıkça sözleşme imzalanamayacağı hüküm altına alınmıştır.

Anılan maddelerde amaçlanan, şikayet başvurusu yapıldığı ancak ivedi olarak ihalenin

sonuçlandırılması gereken durumlarda, ihale yetkilisince ivedilik ve kamu yararı bulunması

nedeniyle ihale işlemlerine devam edilmesine imkan sağlanarak, şikayet nedeniyle uzayan ihale

sürecinden idarenin olası zararlarını engellemektir.

Şikayet sunulduktan sonra, ihale konusu işin ivedi nitelikte olması ve şikayetin idarece

karara bağlanması için zorunlu olarak geçecek sürede sözleşmenin imzalanmaması halinde telafisi

zor veya imkansız zararların doğacak olmasının maddi olayda nasıl gerçekleştiğinin gerekçeleriyle

belirtilmesi suretiyle, ihale yetkilisince ihale işlemlerine devam edilerek sözleşme imzalanmasına

karar verilebilir.

Yukarıda anılan hükümlere göre, ihale yetkilisine tanınan bu hak mutlak ve sınırsız

olmayıp, kamu yararı ve hizmet gerekleri ile sınırlıdır.

Şikayete konu idare kararında, her ne kadar ihale yetkilisince ivedilik ve kamu yararı

bulunması nedeniyle ihale işlemlerine devam edilmesi yönünde karar alınmış ise de, alınan bu

kararın yukarıda açıklanan koşulları taşımadığı ve hukuki duruma uymadığı anlaşılmıştır.

ıklanan nedenlerle,

İdarece ihale işlemlerine devam edilmesi yönünde alınan kararın iptaline,

Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright©2021. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul