En son güncellemeler 1 Temmuz 2022 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-1685
  • Toplantı No: 2007/027
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 21.05.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/027
Gündem No :11
Karar Tarihi:21.05.2007
Karar No :2007/UH.Z-1685
Şikayetçi:
 Dilek Atmaca, Çarşı Caddesi YOZGAT
 İhaleyi yapan idare:
 Sarıkaya Devlet Hastanesi, Şekerpınar Mahallesi 66650 Sarıkaya/YOZGAT
Başvuru tarih ve sayısı:
 06.04.2007 / 10362
Başvuruya konu ihale:
 2006/179652 İhale Kayıt Numaralı “Genel Temizlik Hizmeti Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

10.05.2007 tarih ve 08.08.37.0148/2007-23 sayılı Değerlendirme Raporunda;

 

            Sarıkaya Devlet Hastanesi’ nce 20.12.2006 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Genel Temizlik Hizmet Alımı’’ ihalesine ilişkin olarak Dilek Atmaca ´nın 06.04.2007 tarih ve 10362 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçesinde; ihale mevzuatına aykırılık iddialarına yer verildiği,

           

Yapılan incelemede;

 

İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 28 inci maddesinde iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşulları düzenlenmiş olup incelenen ihalede öngörülen koşulların oluştuğu anlaşıldığından, iddiaların incelenmesine geçilmesine ve incelemenin doğrudan Kurum tarafından yapılmasına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Değerlendirme Raporunun incelenmesi sonucunda;

 

Başvuru dilekçesinde özetle;

 

            Sarıkaya Devlet Hastanesinin “Temizlik Hizmet Alımı’’ ihalesinde ihale üzerinde bırakılan Abide İnşaat Taahhüt Hayvancılık Gıda Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi- Mehmet Arslan’ın  ihale tarihi olan 20.12.2007 itibariyle ortak girişimden dolayı vergi dairesine vergi borcu ve Yozgat İl Sigorta Müdürlüğüne Sigorta prim borcu bulunduğu halde ihaleye katılarak sözleşme imzaladığı, sözleşmenin iptali ile firma hakkında ihalelere katılmaktan yasaklama kararı verilmesi gerektiği,

 

İddialarına yer verilmiştir.

           

İdarenin 19.04.2007 tarih ve 2007/404 sayılı yazısı ile eklerinin incelenmesinden;

 

Söz konusu ihalede, Abide İnşaat Taahhüt Hayvancılık Gıda Ticaret ve Sanayi Limited Şirketinin en avantajlı teklif sahibi olarak belirlendiği ve firma ile 29.12.2006 tarihinde sözleşme imzalanarak temizlik işine  01.01.2007 tarihinde başlandığı, Abide Limited Şirketi tarafından sözleşme imzalanmadan önce ilgili Vergi dairesinden kesinleşmiş vergi borcu bulunmadığına ilişkin ve S.S.K’dan kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu bulunmadığına ilişkin yazıların alınmış olduğu  anlaşılmıştır.

 

27.04.2007 tarihli Kurum yazısı ile Yozgat İl Sigorta Müdürlüğünden,

 

1) İhale tarihi olan 20.12.2006 tarihinde Abide İnşaat Taahhüt Limited Şirketinin “kesinleşmiş sosyal sigorta prim borcu bulunup bulunmadığı’’,

 

2) 1008625 sayılı işyeri sicil numarasının kime ait olduğu ve söz konusu sicil numarasının Abide İnşaat Taahhüt Limited Şirketi ile alakası olup olmadığı, herhangi bir bağlantı varsa yine “20.12.2006 tarihinde kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcunun bulunup bulunmadığının’’ bildirilmesi istenmiştir.

 

Yozgat İl Sigorta Müdürlüğünün 03.05.2007 tarih ve 016126 sayılı cevabi yazısının incelenmesinden;

 

İhale tarihi olan 20.12.2006 tarihi itibariyle;

 

Abide İnşaat Limited Taahhüt Şirketinin sigorta prim borcunun bulunmadığı ancak; Abide İnşaat Limited Şirketi ile Uz –El Limited Şirketi ortak girişiminin 1008625.066 sayılı dosyasında 19.424,16 YTL sigorta prim borcu bulunduğunun belirtildiği görülmüştür.

 

11.05.2007 tarihli Kurum yazısı ile Sorgun Vergi Dairesi Müdürlüğünden;

 

1) “20.12.2006 tarihi itibariyle’’ Abide Temizlik Ins. Taah. Gıda Tar. Ürün. Sağ. Ve Medikal Tic. San. Limited Şirketinin “kesinleşmiş vergi borcu’’ bulunup bulunmadığının,

 

2) 6470270671 vergi numarasında ilgili firmanın ortaklığı bulunup bulunmadığı ve ortaklığı var ise bu ortaklığa ait “20.12.2006 tarihi itibariyle kesinleşmiş vergi borcu ’’ bulunup bulunmadığının,

 

 3) Abide Temizlik Ins. Taah. Gıda Tar. Ürün. Sağ. Ve Medikal Tic. San. Limited Şirketinin başkaca iş ortaklığının bulunup bulunmadığı, iş ortaklığının bulunması halinde yine 20.12.2006  tarihinde “kesinleşmiş vergi borcu’’ bulunup bulunmadığının, bildirilmesi istenilmiştir.

 

İlgili Vergi Dairesinin 11.05.2007 tarih ve 1973 sayılı cevabi yazısının incelenmesinden;

 

İhale tarihi olan 20.12.2006 tarihinde, bireysel olarak Abide İnşaat Taahhüt Limited Şirketinin borcu bulunmamakla birlikte, Abide Temizlik Limited - Uzel Limited Şirketi ortak girişiminin 20.12.2006 tarihi itibariyle vadesi geçmiş vergi borcu bulunduğunun belirtildiği, görülmüştür.

 

4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin “İhaleye Katılımda Yeterlik Kuralları’’ başlığı altında,

             (c) bendinde, “Türkiye’nin veya kendi ülkesinin mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş vergi borcu olan.’’

(d) bendinde ise “Türkiye’nin veya kendi ülkesinin mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu olanların ihale dışı bırakılacağı’’ hükmüne,

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 51 inci maddesinin ihale dışı bırakılma başlığı altında;

(c) bendinde; “Türkiye’nin veya kendi ülkesinin mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu olan,’’

(d) bendinde ise; “Türkiye’nin veya kendi ülkesinin mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş vergi borcu olan,’’ düzenlemesinin yanı sıra İkinci fıkrasında; “İhaleye katılan aday veya isteklilerden ihale tarihi itibariyle (a),(b),(c),(d),(e),(g) ve (i) bentlerinde belirtilen durumlarda olmadıklarına dair beyanlarını ortaya koyan yazılı taahhütnamelerin başvuru veya teklifleriyle birlikte(standart formlar KİK027.0/H VE KİK027.1/H), ihale üzerinde kalan istekliden ise bu durumlarda olmadığına dair belgelerin sözleşme imzalanmadan önce istenilmesi zorunludur..’’ düzenlemelerine yer verilmiştir. 

 

Yukarıda yapılan düzenlemeler çerçevesinde, ihale tarihi itibariyle kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu ya da ihale tarihi itibariyle kesinleşmiş vergi borcu bulunan isteklilerin ihaleye iştirak etmemesi gerekmektedir.

 

 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun Tanımlar başlıklı 4 üncü maddesinde; “Ortak Girişim “İhaleye katılmak üzere birden fazla gerçek veya tüzel kişinin aralarında yaptıkları anlaşma ile oluşturulan iş ortaklığı veya konsorsiyumları’’,

 

4734 sayılı Kanunun 14 üncü maddesinde Ortak Girişimler başlığı altında, “…İş ortaklığı üyeleri, hak ve sorumluluklarıyla işin tümünü birlikte yapmak üzere …’’ “…İş ortaklığı anlaşma ve sözleşmesinde, iş ortaklığını oluşturan, gerçek veya tüzel kişilerin taahhüdün yarine getirilmesinde müştereken ve müteselsilen sorumlu oldukları..belirtilir.’’ düzenlemeleri doğrultusunda,

 

İhale tarihi itibariyle kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu ya da vergi borcunun  kaynağı Abide İnşaat Ltd Şti- Uz- El Ltd Şti ortak girişimine ait olsa dahi söz konusu borçtan her iki Şirket de müştereken ve müteselsilen sorumlu olacağından, Abide Limited Şirketi tarafından ihaleye iştirak edilmemesi gerektiği, buna rağmen firmanın Sarıkaya Devlet Hastanesinin “Genel Temizlik Hizmeti’’ ihalesine iştirak ettiği anlaşıldığından, başvuru sahibinin iddiası bu yönü ile yerinde bulunmuştur.

       Ayrıca;

           4734 sayılı Kanunun 58 inci maddesinde “İhaleler Katılmaktan Yasaklama’’ başlığı altında 17 nci maddede belirtilen fiil veya davranışlarda bulundukları tespit edilenler hakkında fiil veya davranışlarının özelliğine göre, bir yıldan az olmamak üzere iki yıla kadar, üzerine ihale yapıldığı halde mücbir sebep halleri dışında usulüne göre sözleşme yapmayanlar, hakkında ise altı aydan az olmamak üzere bir yıla kadar, 2 nci ve 3 üncü maddeler ile istisna edilenler dahil bütün kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katılmaktan yasaklama kararı verilir. Katılma yasakları, ihaleyi yapan bakanlık veya ilgili veya bağlı bulunulan bakanlık, herhangi bir bakanlığın ilgili veya bağlı kuruluşu sayılmayan idarelerde bu idarelerin ihale yetkilileri, il özel idareleri ve belediyeler ile bunlara bağlı birlik, müessese ve işletmelerde ise İçişleri Bakanlığı tarafından verilir.’’ düzenlemesi,

            Anılan Kanunun 17 nci maddesinde ise” Yasak Fiil veya Davranışlar’’ başlığı altında,  “İhalelerde aşağıda belirtilen fiil veya davranışlarda bulunmak yasaktır:  

a) Hile, vaat, tehdit, nüfuz kullanma, çıkar sağlama, anlaşma, irtikap, rüşvet suretiyle veya başka yollarla ihaleye ilişkin işlemlere fesat karıştırmak veya buna teşebbüs etmek.  

b) İsteklileri tereddüde düşürmek, katılımı engellemek, isteklilere anlaşma teklifinde bulunmak veya teşvik etmek, rekabeti veya ihale kararını etkileyecek davranışlarda bulunmak.  

c) Sahte belge veya sahte teminat düzenlemek, kullanmak veya bunlara teşebbüs etmek.  

d) Alternatif teklif verebilme halleri dışında, ihalelerde bir istekli tarafından kendisi veya başkaları adına doğrudan veya dolaylı olarak, asaleten ya da vekaleten birden fazla teklif vermek.  

e) 11 inci maddeye göre ihaleye katılamayacağı belirtildiği halde ihaleye katılmak.  

Bu yasak fiil veya davranışlarda bulunanlar hakkında bu Kanunun Dördüncü Kısmında belirtilen hükümler uygulanır.’’ hükmü bulunmaktadır.

            Yukarıda anılan mevzuat hükümleri çerçevesinde Abide İnşaat Taahhüt Hayvancılık Gıda Ticaret ve Sanayi Limited Şirketinin kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katılmaktan yasaklanıp yasaklanmayacağına ilişkin olarak ilgili idarece değerlendirme yapılması gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.

            Açıklanan nedenlerle;

1) İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 28 inci maddesinde iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşulları düzenlenmiş olup incelenen ihalede öngörülen koşulların oluştuğu anlaşıldığından, iddiaların incelenmesine geçilmesine, incelemenin doğrudan Kurumumuzca yapılmasına,

 

            2) Mevzuata aykırı olduğu belirtilen ihale işlemlerinin değerlendirilmek ve bu aykırılıkların gerçekleşmesinde sorumluluğu olanlar hakkında gerekiyorsa inceleme ve/veya soruşturma başlatılmak üzere konunun Sağlık Bakanlığı’na bildirilmesine,

 

 

 

 

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul