• Karar No: 2007/UH.Z-1688
  • Toplantı No: 2007/027
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 21.05.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/027
Gündem No :14
Karar Tarihi:21.05.2007
Karar No :2007/UH.Z-1688
Şikayetçi:
 A-Kaya Temizlik Nak. İnş. Yemek Ürt. Hizm. Taah. Tic. Ltd. Şti. Ataç-1 Sokak No:20/5 Kızılay /ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü 55139 Kurupelit/SAMSUN
Başvuru tarih ve sayısı:
 11.04.2007 / 10906
Başvuruya konu ihale:
 2007/1140 İhale Kayıt Numaralı “Genel Temizlik Hizmet Alımı İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

11.05.2007 tarih ve 08.08.70.G012/2007-28E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Ondokuz Mayıs Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü’nce 08.03.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Genel Temizlik Hizmet Alımı İşi” ihalesine ilişkin olarak A-Kaya Temizlik Nak. İnş. Yemek Ürt. Hizm. Taah. Tic. Ltd. Şti.’nin 13.03.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 20.03.2007 tarihli yazısı ile reddi  üzerine, başvuru sahibinin  11.04.2007 tarih ve 10906 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 11.04.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; söz konusu ihaleye ait dokümanı 05.03.2007 tarihinde satın aldıkları, doküman üzerinde yaptıkları inceleme sonucu mevzuata aykırılıklar tespit ettikleri, idareye yaptıkları şikayet başvurusuna verilen cevapta; idarelerin bütün resmi ve dini bayram ve tatil günlerinde işçi çalıştırmak zorunda olmadığı, bu sürelerin ihtiyaca göre belirleneceğinin bildirildiği, ihale konusu işin niteliği gereği resmi ve dini bayramlarda aksatılmaksızın yürütüleceğinin son derece açık olduğu, söz konusu işte resmi ve dini bayram günlerinde 175 işçi 12’şer gün olmak üzere toplam 2100 gün çalıştırılacağı, bu giderlerin teklif fiyata dahil olduğu ve ayni olarak ödeneceğinin düzenlendiği, idarece ayni olarak ödeneceği ibaresinin sehven yazıldığının bildirildiği, idarelerin hazırlayacakları ihale dokümanında herhangi bir tereddüde mahal vermeyecek şekilde hazırlamaları gerektiği, teknik şartnamede çalışacak personelin iş elbiselerine ilişkin yeterli açıklama bulunmadığı, idari şartnamede iş makinelerini tanıtıcı izahat veya katalog istenildiği, makinalara ilişkin teknik dokümanın yeterlik kriteri olarak istenilmesine gerek bulunmadığı, makine ve ekipmanın kendi malı olma şartı aranmadığı hususu da dikkate alındığında söz konusu düzenlemenin mevzuata aykırı olduğu, iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

           1) Başvuru sahibinin birinci iddiasına ilişkin olarak;

 

             İdari şartnamenin “Teklif fiyata dahil olan masraflar” başlıklı 26 ncı maddesinin (d) bendinde; “İhale konusu hizmet işinde, resmi ve dini bayram günlerinde 175 işçi 12’şer gün olmak üzere toplam 2100 gün çalıştırılacaktır. Bu masraflar teklif fiyata dahil olup, ayni olarak ödeme yapılacaktır. Yukarıda belirtilen resmi ve dini bayram günlerinde yaptırılacak çalışma için, 4857 sayılı İş Kanununun 47 nci maddesi (Genel tatil ücreti: madde 47. Bu Kanun kapsamına giren işyerlerinde çalışan işçilere, kanunlarda ulusal bayram ve genel tatil günü olarak kabul edilen günlerde çalışmazlarsa, bir iş karşılığı olmaksızın o günün ücretleri tam olarak, tatil yapmayarak çalışırlarsa ayrıca çalışılan her gün için bir günlük ücreti ödenir. Yüzde usulünün uygulandığı işyerlerinde işçilerin ulusal bayram ve genel tatil ücretleri işverence işçiye ödenir.) hükümlerine göre hesaplama yapılacaktır.” düzenlemesi ile,  

                  

            Teknik şartnamenin 11 inci maddesinde; “İhale konusu hizmet işinde 4857 sayılı İş Kanununun 47 nci maddesi hükümlerine göre resmi ve dini bayram günlerinde 175 işçi 12’şer gün olmak üzere toplam 2100 gün çalıştırılacaktır.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

            Teklif birim fiyat cetvelinde resmi ve dini bayram günleri ile ilgili bölümde toplam süre ve çalışacak personel sayısının yazılı olduğu ve rakam olarak hesap edilmesi gerektiğine ilişkin tutarın YTL olarak yazılacağı bölümün bulunduğu, idarenin başvuru sahibinin şikayetine verdiği cevapta ayni olarak ödeme yapılacaktır ibaresinin sehven yazıldığının bildirildiği, Kamu İhale Genel Tebliğinde işin süresi de dikkate alınarak resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü özel güvenlik personeli çalıştırılacak ise çalışılacak gün ve personel sayısı ihale dokümanında açıkça belirtilecek ve bu günler için 4857 sayılı İş Kanununun 47 nci maddesi uyarınca ücret hesaplanacağının düzenlendiği dikkate alındığında resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü özel güvenlik personeli için hesaplanacak ücretin nakdi olacağı ayni olarak ödenemeyeceğinin anlaşılması gerektiği sonucuna varıldığından başvuru sahibinin bu hususa ilişkin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

            2) Başvuru sahibinin ikinci iddiasına ilişkin olarak;

 

            İdari şartnamenin “Teklif fiyata dahil olan masraflar” başlıklı 26 ncı maddesinin (c) bendinde; “İşçilere kışlık 2 (iki) takım ve yazlık 2 (iki) takım olmak üzere toplam 4(dört) takım iş elbisesi verilecektir. Bu masraflar teklif fiyata dahil olup, ayni olarak ödeme yapılacaktır.” düzenlemesi ile,

 

            Teknik şartnamenin “kılık kıyafetler” başlıklı 6 ncı maddesinde;

“6.1.Yüklenici, tüm çalışanlarına tanıtma kartı(güvenlik için) sağlayacaktır. Hazırlanan yaka kartları idarenin onayına sunulduktan sonra kullanılmaya başlanacaktır.

6.2.İşçiler iş saatlerinde yüklenici tarafından sağlanan iş elbisesi giyeceklerdir. Tüm kıyafetler yazlık ve kışlık olmak üzere farkı nitelikte, ikişer takım halinde hazırlanacaklardır. Kışın hastane dışı ortamda görev yapan işçilerin, idarenin belirleyeceği tip ve evsaftaki giysilerinin sağlanması da yüklenicinin yükümlülüğünde olacaktır.

6.3.Hastanelerde çalışırken öngörülen kıyafetleri giymeyen çalışanlar Sözleşme Şartnamesini ihlal etmiş sayılacaklardır. Yüklenici çalışanlarının her zaman düzgün, temiz ve düzenli bir görünümde olmasını temin edecektir. Sandalet ya da terlik giyilmesi yasaktır.

6.4.Proje müdürü ve şefleri gibi kontrol ve yönetim kademesindeki yüklenici personeli kıyafetleri farklı olacak ve idarenin onayından geçecektir.

6.5.Çöp toplamakla görevlendirilen işçilerin kıyafetleri de (idarenin de onayladığı) farklı olacaktır. Tıbbi atık toplayıcıları için Tıbbi Atık Yönetmeliğine uygun tıbbi atık kıyafeti toz ve buhar süzücü özelliği olan maske ve özel eldiveni kullanılacaktır.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin     Tekliflerin Alınması ve Değerlendirilmesi başlıklı XIII maddesinin G. Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımlarında Teklif Fiyata Dahil Olacak Masraflar başlıklı alt bendinde;

 

“Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 9 uncu maddesi ve Hizmet Alımlarında Uygulanacak  Tip İdari Şartnamelerin “Teklif Fiyata Dahil Olan Masraflar” başlıklı maddesi çerçevesinde personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde aşağıdaki hususlara uyulması gerekmektedir:

 ………………………………………………

13- Personele ilişkin giyecek giderleri, işin yapılması sırasında personelce kullanılması istenen kıyafetle ilgili olduğundan giyecek giderinin işçilere aylık veya nakdi olarak ödeneceğine dair bir düzenleme yapılmayacak, giyeceğin özellikleri ile sayısı ihale dokümanında belirtilecektir. Ancak giyecek giderleri için parasal tutar öngörülmeyecektir. Ancak süresi 3 ay ve daha az olan personel çalıştırmasına dayalı hizmet alım ihalelerinde, teklif fiyata dahil olacak masraflar arasında giyecek giderine yer verilmeyecek ve istekliler giyecek giderini tekliflerine dahil etmeyecektir.

…………………………………………

15- Yukarıda sayılan hususlardan teklif fiyatına dahil olacaklar idari şartnamede düzenlenecek,  teknik şartnamede ise bunların uygulanması ilgili hükümlere yer verilecektir. Teknik şartnamede, teklife dahil olacak masraflara yer verilmeyecek, idari şartnamede yer alan hükümlerle çelişecek bir düzenleme yapılmayacaktır.

          …………………………………………” hükmü yer almaktadır.

 

İdarece personelin giysi bedelinin teklif fiyata dahil olarak yüklenici tarafından karşılanacağının düzenlendiği, sayı ve özelliklerinin teknik şartnamede belirtildiği anlaşıldığından başvuru sahibinin bu hususa ilişkin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

            3) Başvuru sahibinin üçüncü iddiasına ilişkin olarak;

 

               İdari şartnamenin “Makine, tesis ve diğer ekipmana ilişkin belgeler” başlıklı 7.3.2. maddesinin ikinci fıkrasında; “En geç işin başlama tarihinde hizmet verilecek yerde bulundurulacağına ilişkin taahhütname verilecektir. Teknik şartname değerlendirilmesinde kullanılmak üzere iş makinalarını tanıtıcı belgeler (izahat veya katolog veya prospektüs veya teknik broşür ve açıklamalar) verilecektir.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

            İdarece iş makinalarını tanıtıcı belgeler (izahat veya katolog veya prospektüs veya teknik broşür ve açıklamalar) istenilmesinin isteklilerin mesleki ve teknik yeterliliğine ilişkin olmayıp, işin gerçekleştirilmesi sırasında söz konusu işte kullanılacak iş makinalarının kalite ve niteliklerinin anlaşılması amacıyla istenildiği anlaşıldığından bu tür bilgilerin istenilmesinin rekabeti engellemeyeceği anlaşıldığından başvuru sahibinin bu hususa  ilişkin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul