• Karar No: 2007/UH.Z-1689
  • Toplantı No: 2007/027
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 21.05.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/027
Gündem No :15
Karar Tarihi:21.05.2007
Karar No :2007/UH.Z-1689
Şikayetçi:
 İ.P.M. İnşaat Taah. Temz. Turz. San. Tic. Ltd. Şti., Cumhuriyet Bulvarı Konak İşhanı No:24 Kat:3/307 Konak/İZMİR
 İhaleyi yapan idare:
 Marmaris Belediye Başkanlığı, Atatürk Cad. No:60 48700 Marmaris/MUĞLA
Başvuru tarih ve sayısı:
 18.04.2007 / 11622
Başvuruya konu ihale:
 2007/7832 İhale Kayıt Numaralı “Park, Bahçe, Yeşil Alan, Refüj ve Kaldırımların Her Türlü Bakım Onarım ve Peyzaj Hizmet Alımı İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

11.05.2007 tarih ve 08.09.22.G012/2007-30E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Marmaris Belediye Başkanlığı’nca 12.03.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Park, Bahçe, Yeşil alan, Refüj ve Kaldırımların Her Türlü Bakım Onarım ve Peyzaj Hizmet Alımı İşi” ihalesine ilişkin olarak İ.P.M. İnşaat Taah. Temz. Turz. San. Tic. Ltd. Şti.’nin 12.03.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 30.03.2007 tarihli yazısı ile reddi  üzerine, başvuru sahibinin  18.04.2007 tarih ve 11622 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 17.04.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; söz konusu ihaleye teklif verdikleri, ihaleye teklif veren Ortem Tem. İnş. Taah. Haf. Nak. Müh. Turz. Tic. ve San. Ltd. Şti.’nin sunduğu iş deneyim belgesinin mühürsüz olduğu, Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde iş deneyim belgesinin nasıl düzenleneceği ile eksik belge ve bilgilerin nasıl tamamlatılacağına ilişkin düzenlemelerin yer aldığı, belgenin taşıması zorunlu asli unsurlar dışındaki belgenin içeriğine ilişkin tereddüt yaratacak nitelikte olan ve belgeyi düzenleyen kurum, kuruluş veya kişilerden kaynaklanan bilgi eksikliklerinin giderilmesine ilişkin belgelerin idarelerce tamamlattırılabileceği bu nedenle söz konusu iş deneyim belgesinde mühür bulunmamasının asli unsur eksikliği olduğu, iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

 Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “İş deneyim belgesinin düzenlenmesi” başlıklı 53 üncü maddesinde;

 

Bir sözleşme kapsamında 4734 sayılı Kanun kapsamındaki idarelere, diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki kuruluşlara gerçekleştirilen veya yapımla ilgili hizmet işleri ile sınırlı olmak üzere denetlenen veya yönetilen  işler için iş deneyim belgeleri, iş sahibi tarafından düzenlenir ve sözleşmeyi yapan yetkili makam tarafından onaylanır.

 

Özel sektöre taahhüt edilen hizmetlerin yüklenicileri ile kamu veya özel sektöre taahhüt edilen hizmetlerin alt yüklenicileri için iş deneyim belgesi düzenlenmez. Bu hizmetlere ait iş deneyimi; işe ait sözleşme ve bu sözleşmenin uygulanmasına ilişkin belgeler ile bu bölümde yapılan düzenlemeler esas alınarak ihale komisyonlarınca 56 ncı madde çerçevesinde değerlendirilir.” hükmü ile,

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “Başvuruların ve tekliflerin alınması, açılması ile eksik belge ve bilgilerin tamamlatılması” başlıklı 66 ncı  maddesinde;

 

“………………………………………

İhale dokümanında başvuru veya teklif zarfı içinde sunulması istenilen belgeler ve bu belgelere ilgili mevzuat gereğince eklenmesi zorunlu olan eklerinden herhangi birinin, aday veya isteklilerce sunulmaması halinde, bu eksik belgeler ve ekleri idarelerce tamamlatılamaz.

Ancak,

a) Geçici teminat ve teklif mektuplarının Kanunen taşıması zorunlu hususlar hariç olmak üzere, sunulan belgelerde ihale sonucu açısından teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmayan bilgi eksikliklerinin bulunması halinde, bu tür bilgi eksikliklerinin giderilmesine ilişkin belgeler,

b) Aday ve isteklilerce sunulan ve başka kurum, kuruluş ve kişilerce düzenlenen belgelerde, belgenin taşıması zorunlu asli unsurlar dışında, belgenin içeriğine ilişkin tereddüt yaratacak nitelikte olan ve belgeyi düzenleyen kurum, kuruluş veya kişilerden kaynaklanan bilgi eksikliklerinin giderilmesine ilişkin belgeler,

İdarelerce tamamlatılır.

Bu çerçevede, tamamlatılması istenen bilgi eksikliklerinin giderilmesine ilişkin belgelerin niteliği dikkate alınarak idarelerce aday veya isteklilere makul bir tamamlama süresi verilir.

İdarelerce bilgi eksikliklerinin tamamlatılmasına ilişkin olarak verilen süre içinde aday veya isteklilerce sunulan belgelerin, başvuru veya ihale tarihinden sonraki bir tarihte düzenlenmesi halinde, bu belgeler, aday veya isteklinin başvuru veya ihale tarihi itibarıyla ihaleye katılım şartlarını sağladığını tevsik etmesi halinde kabul edilir.” hükmü yer almaktadır.

                 

İhale üzerinde bırakılan Ortem Tem. İnş. Taah. Tic. San. Ltd. Şti.’nin sunduğu iş deneyim belgesinin Osmangazi Belediye Başkanlığı tarafından 23.11.2005 tarihinde düzenlendiği, işin adının; Osmangazi Belediyesine ait parkların, yeşil alanların, refüjlerin vb. gibi alanların bakımı, sulanması, çimlerinin biçilmesi, temizlenmesi, tırpanla çayır ve yabani otların biçilmesi, fidan ve çalı türü bitkilerin çapalanarak arazözle sulanması, değişik çap ve derinlikte fidan çukuru açılarak fidan ve çalı bitkisi dikilmesi, yabani ot temizliği yapılması, çim ve çiçekçilik saha tanzimi yapılması ve her türlü atıkların toplanarak çöp döküm sahasına taşınması işi olduğu,  belge tutarının 1.224.089.683.390 TL olduğu, sağ alt köşesinde Belediye Başkanının adı ve imzasının yer aldığı, Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin eki iş deneyim belgesine ait standart formlardaki açıklamalarda belgenin sözleşmeyi yapan idarenin yetkili makamı tarafından (mühür, isim ve unvan belirtilerek) imzalanacağının yazılı olduğu, söz konusu belgede mühür olmadığı, idarece Osmangazi Belediye Başkanlığına isteklinin sunmuş olduğu iş deneyim belgesi de eklenerek söz konusu belgenin geçerli olup olmadığı, mühür eksikliğinin giderilmesine ilişkin yazı yazıldığı, Osmangazi Belediye Başkanlığının cevabi yazısında söz konusu iş deneyim belgesinin Belediyeleri tarafından verildiği ve geçerli olduğu, sehven mühürlenmeden ilgiliye teslim edildiğinin bildirildiği,  söz konusu belgedeki mühür eksikliğinin belgeyi düzenleyen kurumdan kaynaklanan bilgi eksikliği olduğu ve idarece tamamlattırılabileceğinden başvuru sahibinin bu hususa ilişkin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul