• Karar No: 2007/UH.Z-1692
  • Toplantı No: 2007/027
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 21.05.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/027
Gündem No :18
Karar Tarihi:21.05.2007
Karar No :2007/UH.Z-1692
Şikayetçi:
 Sezen Yavuz Lpg Elektrik İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti., Kocatepe Mahallesi Taksim Cad. Ren Apt. No 57/2 Beyoğlu/İSTANBUL
 İhaleyi yapan idare:
 Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, 16190 Acemler Osmangazi/BURSA
Başvuru tarih ve sayısı:
 16.04.2007 / 11209
Başvuruya konu ihale:
 2007/29424 İhale Kayıt Numaralı “Su Abonelerinin Endeks Okuma, Fatura Dağıtma, Kapama -Açma, Bilgi İşlem Gibi Hizmetlerin Alınması İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

17.05.2007 tarih ve 08.08.97.0188/2007-34 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından 30.04.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Su Abonelerinin Endeks Okuma, Fatura Dağıtma, Kapama- Açma, Bilgi İşlem Gibi Hizmetlerin Alınması İşi” ihalesine ilişkin olarak Sezen Yavuz Lpg Elektrik İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 16.04.2007 tarih ve 11209 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde;

 

İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 21 inci maddesinin (d) bendi uyarınca başvurunun reddine ,

 

Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesinde iddiaların incelenebilmesine Kurulca karar verilebilmesinin koşulları düzenlenmiş olup, incelenen dosyada öngörülen koşullar oluşmadığından iddiaların incelenmesine gerek bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle; İlanda ve idari şartnamede öngörülen anahtar teknik personelin (1 adet proje yöneticisi, 1 adet veri tabanı uzmanı, 1 adet uygulama sunucusu yönetim uzmanı) ihale konusu hizmetin uzmanı olması, ihale tarihinden önce işe alınmış ve ihale tarihi itibarıyla isteklinin bünyesinde bulunuyor olması zorunlu tutulduğu, bu tanımlama ve ön koşul dikkatle incelendiğinde 4734 sayılı Kanunun temel ilkelerine aykırı olduğu, rekabeti ve katılımı engellediği iddia edilmektedir.

 

İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 8 inci maddesinde Kamu İhale Kurumuna yapılacak başvurularda aranacak şekil unsurları düzenlenmiştir.

 

Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin (d) bendinde ise, süresi içinde 8 inci maddeye aykırılık giderilmemiş ise başvurunun reddine karar verileceği hükmü yer almaktadır.

 

            Başvuru dilekçesi ve eklerinin incelenmesinden, başvuru dilekçesine başvuru ehliyetini haiz olunduğuna dair belgelerin aslı veya onaylı örneklerinin eklenmediği tespit edilmiş, tespit edilen aykırılıkların İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 20 nci maddesi gereğince giderilmesi gerektiğinin şikayetçiye 01.05.2007 tarihinde tebliğ edilmesine rağmen eksikliklerin süresinde tamamlanmadığı anlaşılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

1) İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 21 inci maddesinin (d) bendi uyarınca başvurunun reddine,

 

2) Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesinde iddiaların incelenebilmesine Kurulca karar verilebilmesinin koşulları düzenlenmiş olup, incelenen dosyada öngörülen koşullar oluşmadığından iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul