En son güncellemeler 1 Temmuz 2022 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-1694
  • Toplantı No: 2007/027
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 21.05.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/027
Gündem No :26
Karar Tarihi:21.05.2007
Karar No :2007/UH.Z-1694
Şikayetçi:
 Gelişim Tem. Güv. Tur. Bilg. Sağ. Hizm. Yemek Ürt. San. ve Tic. Ltd. Şti., İstasyon Cad. Eyüpoğlu Sitesi Mevlana 2 Apt. Nu:2 DİYARBAKIR
 İhaleyi yapan idare:
 Bismil Devlet Hastanesi, Altıok Mahallesi İstasyon Caddesi Nu:3 21500 Bismil/ DİYARBAKIR
Başvuru tarih ve sayısı:
 20.03.2007 / 8641
Başvuruya konu ihale:
 2007/4003 İhale Kayıt Numaralı “Genel Temizlik Hizmet Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

16.05.2007 tarih ve 08.07.36.0196/2007-22E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

  Bismil Devlet Hastanesi’nce 26.02.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Genel Temizlik Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak Gelişim Tem. Güv. Tur. Bilg. Sağ. Hizm. Yemek Ürt. San. ve Tic. Ltd. Şti.´nin, 20.03.2007 tarih ve 8641 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile yaptığı itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

            İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden mevzuata aykırı olduğu  belirtilen ihale işlemlerinin değerlendirilmek, gerekiyorsa incelenmek ve/veya soruşturulmak üzere konunun, İdarenin bağlı bulunduğu Sağlık Bakanlığı´na bildirilmesine,

            Karar verilmesinin uygun olacağı sonuç ve kanaatine varıldığı belirtilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde  özetle; Bismil Devlet Hastanesi tarafından 26.02.2007 tarihinde gerçekleştirilen genel temizlik ihalesine yasada zorunlu olarak gösterilen tüm kalemlerin maliyetlerini içerecek şekilde teklif sundukları, ancak ihalenin, çalıştırılacak personele ilişkin kıyafet ve işin ifası sırasında kullanılacak temizlik malzemelerine teklifinde yer vermeyen ve teklifi sadece işçilik maliyetinden ibaret İşbilir Temizlik firması üzerinde bırakılmasının ilgili Kanun, Yönetmelik ve ihaleye ait teknik şartname hükümlerine aykırı olduğu, idarece başvuru konusu ihalede Kanunun 38 inci maddesi gereğince aşırı düşük teklif sorgulaması yapılması gerekirken bunun yapılmadığı ve bu nedenle ihalenin kararının iptalinin gerektiği, iddialarına yer verilmiştir.

 

            09.04.2007 tarih 2007/AK.H-736.1 sayılı Kurul kararıyla, başvuru dilekçesine başvuru ehliyetini haiz olunduğuna dair belgelerin aslı veya onaylı örneklerinin eklenmediği tespit edilmiş, tespit edilen aykırılıkların İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 20 nci maddesi gereğince giderilmesi gerektiğinin şikayetçiye 27.03.2007 tarihinde tebliğ edilmesine rağmen eksikliklerin tamamlanmadığı anlaşıldığından,

             İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 21 inci maddesinin (d) bendi uyarınca başvurunun reddine, Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesinde iddiaların incelenebilmesine Kurulca karar verilebilmesinin koşulları düzenlenmiş olup, incelenen dosyada öngörülen koşullar oluştuğundan iddiaların incelenmesine geçilmesine, İdareye yapılan başvuru üzerine idare iradesini ortaya koyduğundan incelemenin doğrudan Kurumca yapılmasına karar verilmiştir.

 

            İnceleme iddiaların incelenmesi kapsamında iddialarla sınırlı olarak yapılmıştır.

 

İdari şartnamenin 2 nci maddesinde işin temizlik hizmeti alımı olduğu, fiziki miktarı ve türünün ise 33 kişi ile 9 aylık genel temizlik hizmeti alımı ihalesi olduğu düzenlenmiştir.

 

İdari şartnamenin 26 ncı maddesinde;

 

“26.1. Sözleşmenin uygulanması sırasında, ilgili mevzuat gereğince ödenecek vergi, resim, harç ve benzeri giderler ile ulaşım ve her türlü sigorta giderleri teklif fiyatını dahil olup yüklenici firmaya aittir.

 

...

 

26.3.  Ayrıca çalıştırılacak işçilerin giyim (2 takım) bedeli ayni olarak firma tarafından karşılanacaktır. Ayrıca çalıştırılacak işçilere verilecek yemekler idare tarafından hastanemiz yemek listesi üzerinden bedelsiz olarak karşılanacaktır. Firma yemek ile ilgili herhangi bir bedel ödenmeyecektir. Diğer giderler teklif fiyata dahildir.

 

...” düzenlemesi yer almaktadır.

 

          Teknik şartnamenin 4 üncü maddesinin ilk fıkrasında;

 

          “Hastanenin yataklı tedavi kurumu olması ve 24 saat hizmetin devamlılığı söz konusu olduğundan, normal mesai günleri, tatil ve Resmi Bayram günler ile mesai dışı (Gece Vardiyası) işçilerin,  işlerine başlama ve işlerini bitirme saatleri idarece duyulan ihtiyaç üzerine tespit edilecektir. Resmi Bayram Günlerinde çalışma hizmetleri için yüklenici ayrıca ücret talebinde bulunmayacaktır. Yüklenici tatil ve resmi bayram günlerinde yapacağı çalışmada çalıştıracağı işçilerin listesini en az 3 gün önceden idareye verecek, ayrıca çalışacak işçilerin listesini, idarenin görevli memuru nezaretinde en az 3 gün önce ilan panosunda ilan edecektir.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin Birinci Bölümünün “XIII- Tekliflerin Alınması ve Değerlendirilmesi, G. Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımlarında Teklif Fiyata Dahil Olacak Masraflar” kısmında;

 

          İşin niteliği gereği resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü yaptırılacak çalışma için 4857 sayılı İş Kanununun 47 nci maddesi uyarınca belirlenecek ücretin hesaplanabilmesi açısından çalışılacak gün ve personel sayısı ihale dokümanında belirtilecektir.” hükmü,

 

4857 sayılı İş Kanununun “Genel Tatil Ücreti” başlıklı 47 inci maddesinde;

            Bu Kanun kapsamına giren işyerlerinde çalışan işçilere, kanunlarda ulusal bayram ve genel tatil günü olarak kabul edilen günlerde çalışmazlarsa, bir iş karşılığı olmaksızın o günün ücretleri tam olarak, tatil yapmayarak çalışırlarsa ayrıca çalışılan her gün için bir günlük ücreti ödenir.

            Yüzde usulünün uygulandığı işyerlerinde işçilerin ulusal bayram ve genel tatil ücretleri işverence işçiye ödenir.” hükmü yer almaktadır.

İhale dokümanında yer alan düzenlemede mevzuata aykırı olarak resmi ve dini bayram günlerinde çalışılacak gün ve personel sayısının belirtilmediği, ayrıca yine mevzuata aykırı olarak resmi bayram günlerinde çalışma hizmetleri için yüklenicinin ücret talebinde bulunmayacağının düzenlendiği görülmüştür.

 

Teknik şartnamenin  “Yapılacak İşin Gereği” başlıklı 3 üncü maddesinin 11.2. bendinde;

 

“Belirtilen temizlik için gerekli her türlü temizlik maddesi, temizlik makine, alet ve edevatın teminidir.” düzenlemesi,

 

Teknik şartnamenin 7 nci maddesinin “F) Temizlikte riayet edilecek diğer hususlar” bölümünün 26 ncı bendinde;

 

“Kullanılacak olan her türlü temizlik malzemeleri (deterjan, mekanik, temizlik tozları, ilaç gibi) ve dezenfekte maddeler firma tarafından karşılanacaktır. Temizlik malzemeleri CE’te uygun olacak, hijyenik özellikle kullanılan sathi bozmayan ve zarar vermeyen türden olacaktır. Temizlik hizmetlerinde tuzruhu ve arap sabunu kesinlikle kullanılmayacaktır.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

Ayrıca teknik şartnamenin 12 nci maddesinde hizmette kullanılacak makinalara, 13 üncü maddesinde kullanılacak temizlik ekipmanlarına ve 14 üncü maddesinde kullanılacak sarf malzemelere yer verildiği görülmüştür.

 

Teknik şartnamenin 15 inci maddesinde ihaleyi alan firmanın ilaçlama işini de yapacağı düzenlenmiş olup, bu maddeden kullanılacak ilaçların da yüklenici firma tarafından karşılanacağı anlaşılmaktadır.

 

İhale dokümanında yer alan düzenlemeler doğrultusunda ayni olarak karşılanacağı düzenlenen giyim bedeli hariç, % 3 sözleşme gideri dahil olmak üzere teklif edilmesi gereken asgari maliyet toplamının 209.930,74 YTL olduğu belirlenmiştir.

 

       İhale üzerinde bırakılan İşbilir Taş. İnş. Gıda Tekel Ürn. Oto Emlak Tur. Sey. San. Tic. Ltd. Şti.’nin teklifinin de 209.930,74 YTL olduğu görülmüştür.

 

       4734 sayılı Kanunun “Aşırı Düşük Teklifler” başlıklı 38 inci maddesinde;
            “İhale komisyonu verilen teklifleri 37 nci maddeye göre değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.
            İhale komisyonu;
            a) İmalat sürecinin, verilen hizmetin ve yapım yönteminin ekonomik olması,
            b) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temini veya yapım işinin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,
            c) Teklif edilen mal, hizmet veya yapım işinin özgünlüğü,
            Hususlarında belgelendirilmek suretiyle yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir.” hükmü,

Kamu İhale Genel Tebliğinin Birinci bölümünün “XIII- Tekliflerin Alınması ve Değerlendirilmesi, H. Aşırı Düşük Teklif Değerlendirmesi, b) Hizmet Alımı İhalelerinde” kısmında;

 

“...

 

          Asgari işçilik maliyeti; brüt asgari ücret ile idari şartnamede öngörülen yemek, yol ve giyim bedeli ile işveren sigorta prim tutarından oluşmaktadır. Asgari ücretin üzerinde ödeme öngörülen işlerde brüt asgari ücret yerine öngörülen bu fazla tutar yazılacaktır. Resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü yaptırılacak çalışma için 4857 sayılı İş Kanununun 47 nci maddesi uyarınca hesaplanacak ücret, idari şartnamede yapılan belirlemeye göre brüt asgari ücret veya brüt asgari ücretin fazlası üzerinden belirlenecektir.

 

          İşçilik, malzeme ve diğer maliyet kalemleri dikkate alınmak suretiyle tekliflerin değerlendirmesi yapılarak 4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesi uyarınca teklifi aşırı düşük görülen isteklilerden işin niteliğine göre idarece belirlenen önemli teklif  bileşenleri ile ilgili açıklama istenecek, istekliler tarafından yapılan bu açıklamalara ilişkin belgeler değerlendirilerek karar verilecektir.

 

          Aşırı düşük teklif sorgulaması yapıldıktan sonra asgari işçilik maliyeti üzerinden % 3 sözleşme ve genel giderleri karşılamayan teklifler reddedilecektir. Asgari işçilik maliyeti ve bu maliyet üzerinden hesaplanan % 3 oranındaki sözleşme ve genel giderleri karşılayan teklifler, idari şartnamede belirtilen diğer maliyet kalemleri (malzeme vb.) dikkate alınmak suretiyle değerlendirilerek ihale sonuçlandırılacaktır.

 

          ...

 

          Temizlik hizmet alımlarında amortismana tabi olmayan kova, fırça, paspas, bez, süpürge, faraş, cam sileceği gibi malzemelerin maliyetleri, temizlik malzemesi olarak kabul edilecek ve aşırı düşük teklif sorgulamasına verilen cevapta bu malzemeler için öngörülen bedellerin maliyetlerini tevsik eden belgeler sunulacaktır.” hükmü yer almaktadır.

 

İdarenin 26.02.2007 tarihli yazısı ile ihale üzerinde bırakılan firmanın teklifinin aşırı düşük teklif olduğu belirtilerek, giyim ve malzeme bedellerine ilişkin açıklamaların ve buna ilişkin belgelerin 3 gün içinde ihale komisyonuna sunulması istenmiştir.

 

            İhale üzerinde bırakılan firma 27.02.2007 tarihli açıklamasında tekliflerinin işçilik maliyeti ve sözleşme giderinden ibaret olduğunu, giyim ile temizlik malzeme ve ekipmanlarını toptan aldıklarından stoklarında mevcut olduğunu, bu nedenle de ek bir maliyet getirmediğinden bu giderleri teklif fiyata dahil etmediklerini beyan ettiği görülmüştür.

 

            Her ne kadar ihale üzerinde kalan isteklinin, istenilen kıyafetlerin, temizlik malzemelerinin ve kullanılacak ekipmanların stoklarında mevcut olduğunu beyan ederek, buna ilişkin faturaları ve demirbaş eşya defterini sunmuş olduğu görülse de; ibraz edilen fatura ile söz konusu kıyafet ve malzemelerin edinme değerlerinin teklif fiyata dahil edilmesi gerekirken, aşırı düşük teklif açıklamasında söz konusu maliyet kalemlerine ilişkin olarak herhangi bir gider öngörmemesi mevzuata aykırılık teşkil etmektedir.

 

          Sonuç olarak idari şartnamede öngörülen kıyafetler ile teknik şartnamede istenilen temizlik ekipmanları ve temizlik malzemeleri ile diğer maliyet kalemlerine ilişkin mutlaka bir gider öngörülmesi ve bunun nasıl karşılanacağı hususunda belgelendirme yapılması gerekmektedir. İhale üzerinde kalan isteklinin giyim ile temizlik malzeme ve ekipmanları toptan alındığından stoklarında mevcut olduğu, bu nedenle de bu giderlerin teklif fiyata dahil edilmediği şeklindeki açıklamasının mevzuata uygun olmadığı; ihale üzerinde bırakılan firmanın teklifinin aşırı düşük olduğundan değerlendirme dışı bırakılması gerekirken idarenin anılan firmanın açıklamalarını yeterli görerek ihaleyi bu firma üzerinde bırakmasının mevzuata aykırı olduğu sonucuna ulaşılmıştır.   

 

Açıklanan nedenlerle;

 

Mevzuata aykırı olduğu yukarıda belirtilen ihale işlemlerinin değerlendirilmek ve bu aykırılıkların gerçekleşmesinde sorumluluğu olanlar hakkında gerekiyorsa inceleme ve/veya soruşturma başlatılmak üzere konunun Sağlık Bakanlığı´na bildirilmesine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul