En son güncellemeler 1 Temmuz 2022 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-1695
  • Toplantı No: 2007/027
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 21.05.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/027
Gündem No :27
Karar Tarihi:21.05.2007
Karar No :2007/UH.Z-1695
Şikayetçi:
 Süper Vizör İnş. Tem. İlaç. B.İşlem İns. Kynk. Sos. Hizm. Gıda San. Tic. Ltd. Şti., Vedat Dalokay Caddesi Nu:62/3 G.O.P. Çankaya/ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 SSK İstanbul Sağlık İşleri İl Müdürlüğü, Meclisi Mebusan Cad Nu:107 34427 Fındıklı Beyoğlu/İSTANBUL
Başvuru tarih ve sayısı:
 09.04.2007 / 10607
Başvuruya konu ihale:
 2007/19879 İhale Kayıt Numaralı “Malzemeli Yemek Pişirme, Dağıtma ve Bulaşıkların Yıkanması İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

16.05.2007 tarih ve 08.08.53.0141/2007-24E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            SSK İstanbul Sağlık İşleri İl Müdürlüğü’nce 20.03.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Malzemeli Yemek Pişirme, Dağıtma ve Bulaşıkların Yıkanması İşi” ihalesine ilişkin olarak Süper Vizör İnş. Tem. İlaç. B.İşlem İns. Kynk. Sos. Hizm. Gıda San. Tic. Ltd. Şti.’nin 15.03.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 23.03.2007 tarihli yazısı ile reddi  üzerine, başvuru sahibinin  09.04.2007 tarih ve 10607 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 09.04.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

İhale sürecinde yapılan ve mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu saptandığından, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; idari şartnamenin 7.3.2.8 maddesinde Tarım ve Köy İşleri Bakanlığından alınmış Kontrol ve Denetleme Tutanağı istenmesinin mevzuata aykırı olduğu iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

İhale ilanının 4.2.3.8 ve İdari şartnamenin 7.3.2.8 maddelerinden “Tarım ve Köyişleri Bakanlığından ihale tarihinden önce alınmış "Kontrol ve Denetleme Tutanağı””’ nın sunulmasının yeterlilik kriteri belirlendiği anlaşılmıştır.

 

30.03.2005 tarih ve 25771 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Gıda Ve Gıda İle Temasta Bulunan Madde Ve Malzemelerin Piyasa Gözetimi, Kontrolü Ve Denetimi İle İşyeri Sorumluluklarına Dair Yönetmelik” in 12 ve 13 üncü maddelerinde; gıda işletmelerinin kontrol ve denetimlerinin Bakanlık ve/veya ilgili merci tarafından görevlendirilen ve adlarına kimlik kartı düzenlenen personel tarafından her yıl düzenlenen kontrol programları çerçevesinde, gıda işletmecisine haber vermeksizin gerçekleştirileceği ve bu denetim sonucunda, gıda ve gıda ile temasta bulunan madde ve malzemeleri üreten işyerlerinin kontrol ve denetimlerinde, Gıda ve Gıda ile Temasta Bulunan Madde ve Malzemeleri Üreten İşyerlerine Ait Kontrol ve Denetim Formu, gıda ve gıda ile temasta bulunan madde ve malzemeleri satan işyerleri ile toplu tüketim yerlerinin kontrol ve denetimlerinde, Gıda Satış ve Toplu Tüketim Yerlerine Ait Kontrol ve Denetim Formu düzenleneceği belirtilmektedir. Söz konusu denetim formlarının doğrudan Tarım ve Köyişleri Bakanlığı yetkililerince yapılacak habersiz denetimler sonucunda düzenleneceği, bir başka deyişle, söz konusu formun işletme sahiplerinin talebi üzerine düzenlenecek bir belge niteliğinde olmadığı anlaşılmaktadır.

 

Sonuç olarak, düzenlenmesi belgenin niteliği itibariyle isteklilerin insiyatifinde bulunmayan, Tarım ve Köyişleri Bakanlığından ihale tarihinden önce alınmış Kontrol ve Denetleme Tutanağı’ nın ihale dokümanında yeterlik kriteri olarak öngörülmesi mevzuata aykırıdır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

İhale sürecinde yapılan ve mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul