• Karar No: 2007/UH.Z-1697
  • Toplantı No: 2007/027
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 21.05.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/027
Gündem No :29
Karar Tarihi:21.05.2007
Karar No :2007/UH.Z-1697
Şikayetçi:
 Ayan Kırtasiye /Osman Ayan, Bursa Caddesi Erdem Apt. No:69/1 C Mustafakemal/BURSA
 İhaleyi yapan idare:
 Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Kestelek Bor İşletme Müdürlüğü,Kestelek Köyü 16500 Mustafakemal/BURSA
Başvuru tarih ve sayısı:
 09.05.2007 / 13536
Başvuruya konu ihale:
 2007/31395 İhale Kayıt Numaralı “10-25 Mm Ebadındaki Eleküstü Cevherin Triyaj Bandında Pasaların Ayıklanması Hizmet Alımı İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

11.05.2007 tarih ve 08.10.69.0102/2007-36 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Kestelek Bor İşletme Müdürlüğü tarafından  17.04.2007 tarihinde 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesi (g) bendi kapsamında yapılan “10-25 Mm Ebadındaki Eleküstü Cevherin Triyaj Bandında Pasaların Ayıklanması Hizmet Alımı İşi” ihalesine ilişkin olarak Ayan Kırtasiye /Osman Ayan’ın 09.05.2007 tarih ve 13536 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde; Kamu İhale Kanununa tabi olmayan ihale işlemlerine karşı yapılan şikayet başvurusunun görev yönünden reddine,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle; Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Kestelek Bor İşletmesi Müdürlüğü tarafından kesinleşen ihale kararının ihale itiraz hakkı tanınmadan tebliğ edildiği iddialarına yer verilmiştir.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesinin (g) bendinde "2 nci maddenin birinci fıkrasının (b) ve (d) bentlerinde sayılan kuruluşların, ticari ve sınai faaliyetleri çerçevesinde; doğrudan mal ve hizmet üretimine veya ana faaliyetlerine yönelik ihtiyaçlarının temini için yapacakları, Hazine garantisi veya doğrudan bütçenin transfer tertibinden aktarma yapmak suretiyle finanse edilenler dışındaki yaklaşık maliyeti ve sözleşme bedeli iki trilyon üçyüz milyar Türk lirasını aşmayan mal veya hizmet alımları" bu Kanunun istisnaları arasında sayılmıştır. Anılan Kanunun geçici 4 üncü maddesinin (c) bendinde; bu Kanunun 3 üncü maddesinin (g) bendi kapsamındaki mal ve hizmetlerin, ilgili kuruluşların talebi üzerine Kurum tarafından belirleneceği hükme bağlanmıştır. Kanunun Geçici 4 üncü maddesinin son fıkrasında ise, "enerji, su, ulaştırma ve telekomünikasyon sektöründe faaliyet gösteren teşebbüs, işletme ve şirketler, özel kanunları yürürlüğe girinceye kadar bu Kanunun 3 üncü maddesinin (g) bendi hükmüne, bu bent kapsamında yer almayan mal ve hizmet alımları ile yapım işlerinde ise Kanunun diğer hükümlerine tabi olurlar" düzenlemesine yer verilmiştir.

 

Kamu İhale Kurulunun 05.12.2005 tarih ve 2005/DK.D-249 sayılı Kararıyla Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Kestelek Bor İşletme Müdürlüğü´nün “Cevher Ayıklama” ana faaliyet konusuna ilişkin olarak yapılacak hizmet alımları Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesinin (g) bendi kapsamında değerlendirilerek istisna kapsamına alınmıştır.

 

Başvurunun, istisna kapsamında yapılan “10-25 Mm Ebadındaki Eleküstü Cevherin Triyaj Bandında Pasaların Ayıklanması Hizmet Alımı İşi” ihalesine ilişkin olduğu tespit edilmiştir.

 

4734 sayılı Kanunun 53 üncü maddesine göre Kamu İhale Kurumunun görevleri arasında 4734 sayılı Kanuna göre yapılan ihalelere ilişkin itirazen  şikayet başvurularını inceleyerek sonuçlandırmak görevi bulunmaktadır. Bu itibarla; 4734 sayılı Kanuna tabi olmayan ihaleyle ilgili olarak Kamu İhale Kurumunun inceleme görev ve yetkisi bulunmamaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

Kamu İhale Kanununa tabi olmayan ihale işlemlerine karşı yapılan şikayet başvurusunun görev yönünden reddine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul