En son güncellemeler 1 Temmuz 2022 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-1698
  • Toplantı No: 2007/027
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 21.05.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/027
Gündem No :31
Karar Tarihi:21.05.2007
Karar No :2007/UH.Z-1698
Şikayetçi:
 Tokgöz Gıda Paz. ve Tem. Hiz. Tic. Ltd. Şti., Yüksekalan Mah., Doğu Garajı Karşısı, Ali Çetinkaya Cad., Dönmez Apt., No:27, K:1, ANTALYA
 İhaleyi yapan idare:
 Antalya İl Özel İdaresi, Tuzcular Mah., Balıkpazarı Sok., No:3, 07100, ANTALYA
Başvuru tarih ve sayısı:
 18.04.2007 / 11656
Başvuruya konu ihale:
 2007/14105 İhale Kayıt Numaralı “Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğü 2007 Yılı Temizlik Hizmeti Satın Alımı İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

14.05.2007 tarih ve 08.09.25.0199/2007-29E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Antalya İl Özel İdaresi’nce 06.03.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğü 2007 Yılı Temizlik Hizmeti Satın Alımı İşi” ihalesine ilişkin olarak Tokgöz Gıda Paz. ve Tem. Hiz. Tic. Ltd. Şti.’nin 09.04.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 12.04.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  18.04.2007 tarih ve 11656 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 17.04.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

Tekliflerin alınmasından sonra yapılan ve mevzuata aykırılığı tespit edilen ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Emin Ltd. Şti., Nur Ltd. Şti. ve Tokgöz Ltd. Şti.’nin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılarak geriye kalan geçerli tekliflerin yeniden değerlendirilmesi hususunun, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (a) bendi gereğince düzeltici işlem olarak belirlenmesine,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; ihale üzerinde kalan firmanın teklif ettiği fiyattan asgari işçilik maliyeti çıkarıldığında geriye kalan 0,01 YKRŞ ile 55 personelin kıyafet bedelinin karşılanmasının mümkün olmadığı ve hayatın olağan akışına uygun olmadığı, iddialarına yer verilmiştir.

 

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

İdari şartnamenin “Teklif fiyata dahil olacak masraflar” başlıklı 26 ncı maddesinde; yol, yemek, giyim ve temizlik araçları giderlerinin teklif fiyata dahil olduğu, yemek ve yol giderlerinin aylık 22 gün üzerinden teknik şartnamede açıklandığı şekliyle nakdi olarak verileceği, kıyafet bedellerinin ayni olarak karşılanacağı, sigorta risk prim oranının %2 olduğu, açıklanmıştır.

 

            Teknik şartnamenin 5 inci maddesinde, “…Teklifler 8 ay üzerinden değerlendirilecektir…”, düzenlemesi; 8.1 inci maddesinde;  “Resmi tatil ve bayram günlerinde çalışılmayacaktır.”, düzenlemesi mevcuttur. 

 

Aynı şartnamenin 9.1 inci maddesinde, brüt yemek bedelinin 3 (YTL/gün), brüt yol bedelinin 2 (YTL/gün) olacağı ve nakdi olarak ödeneceği belirtilmiştir.

 

Giyim ile ilgili olarak ise, teknik şartnamenin 9.2.2. maddesinde “Yüklenici firma yazlık ve kışlık olmak üzere çalıştırdığı işçilere 2 takım birinci kalite pamuktan temizlik işçisi kıyafeti verecektir.”, düzenlemesi yapılmıştır.

 

Yapılan hesaplamada, ayni olarak verilecek giyim bedeli hariç, ayda 22 gün üzerinden nakdi verilecek yemek ve yol bedeli dahil olmak üzere, asgari maliyet 369.362,53 YTL’dir.  

 

            İdare tarafından Nur Ltd. Şti., Tokgöz Ltd. Şti., SYM Ltd. Şti., Akdeniz İlaç. Hiz. Ltd. Şti., Öztaşlar Ltd. Şti., Emin Ltd. Şti.’nin aşırı düşük teklif sorgulamasına tabi tutulduğu; Akdeniz İlaç. Hiz. Ltd. Şti.’nin haricindeki firmaların aşırı düşük teklif sorgulamasına cevap verdikleri görülmüştür.

 

            İhale üzerinde kalan firma olan Emin Ltd. Şti. ile en avantajlı ikinci teklif sahibi olan Nur Ltd. Şti.’nin aşırı düşük teklif sorgulamasına verdikleri açıklamalar incelendiğinde; giyim bedeli hariç olmak üzere asgari işçilik maliyetini 369.362,53 YTL olarak belirledikleri, 55 personelin giyeceği yazlık ve kışlık 2 takım işçi kıyafeti için proforma fatura ibraz etmek suretiyle teklif ettikleri fiyatın 0,01 YTL olduğu, her iki firmanın toplam teklif tutarlarının ise 369.362,54 YTL olarak belirlendiği görülmüştür.

 

            Yukarıda belirtilen her iki teklifte de 55 personelin yazlık ve kışlık olmak üzere 2 takım işçi kıyafetinin, teklif edilen bedel olan 0,01 YTL ile karşılanmasının hayatın olağan akışı dikkate alındığında gerçekçi olmadığı sonucuna varıldığından, adı geçen her iki isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerekmektedir.

 

İhale üzerinde kalan firma ile en avantajlı ikinci teklif sahibi firmanın değerlendirme dışı bırakılması durumunda, en avantajlı teklif sahibi firma konumuna SYM Ltd. Şti., en avantajlı ikinci teklif sahibi firma konumuna ise şikâyetçi firma olan Tokgöz Ltd. Şti. geçmektedir.

 

Ancak, 4734 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinde; “Teklif mektupları yazılı ve imzalı olarak sunulur. Teklif mektubunda ihale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması, üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması ve teklif mektubunun ad, soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması zorunludur.”, hükmü ile Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “Teklif mektuplarının şekli” başlıklı 63 üncü maddesinde; “Teklif mektupları bu Yönetmeliğin ekinde yer alan standart formlardan  işin niteliğine uygun olanı esas alınarak hazırlanır (standart formlar KİK018.0/H ve KİK019.0/H).

Teklif mektubunun aşağıdaki şartları taşıması zorunludur:

  a) Yazılı olması,

  b) İhale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,

  c) Teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması,

  d) Üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması,

  e) Ad, soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması…”, hükmü mevcuttur.

 

Anılan Kanunun ve Yönetmeliğin bahsi geçen maddelerine göre, teklif mektuplarında teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması gerekmektedir.

 

Yukarıdaki hükümler doğrultusunda şikâyetçi firmanın teklif mektubu incelendiğinde; teklif edilen tutarın rakam ile “369.754,53 YTL”, yazı ile “Üç Yüz Altmış Dokuz Bin Yedi Yüz Elli YTL Elli Üç Yeni Türk Lirası” şeklinde yazıldığı görülmüştür. Yazı ve rakam ile yazılı tutarlar birbirlerinden farklı olduğundan, anılan Kanunun 30 uncu, Yönetmeliğin 63 üncü maddesi gereğince Tokgöz Ltd. Şti. firmasının değerlendirme dışı bırakılması gerekmektedir.

 

İdare tarafından aşırı düşük açıklamasına tabi tutulan SYM Ltd. Şti.’nin 55 personelin kıyafet gideri için KDV hariç 330,00 YTL öngördüğü ve bu teklifini proforma fatura ile belgelendirdiği görülmüştür. Nakdi olarak verilecek yol ve yemek bedeli, istekli tarafından öngörülen giyim bedeli ve %3 sözleşme gideri dahil edilmek suretiyle yapılan hesap sonucunda çıkan teklif edilmesi gereken asgari tutarın, isteklinin teklif mektubunda yazılı tutar ile aynı olduğu belirlenmiştir.

 

Sonuç olarak, Emin Ltd. Şti., Nur Ltd. Şti. ve Tokgöz Ltd. Şti.’nin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılarak geriye kalan geçerli tekliflerin İdare tarafından yeninden değerlendirilmesi gerekmektedir.  

 

Açıklanan nedenlerle;

 

1) Tekliflerin alınmasından sonra yapılan ve yukarıda mevzuata aykırılığı tespit edilen ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

2) Emin Ltd. Şti., Nur Ltd. Şti. ve Tokgöz Ltd. Şti.’nin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılarak geriye kalan geçerli tekliflerin yeniden değerlendirilmesi hususunun, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (a) bendi gereğince düzeltici işlem olarak belirlenmesine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul