• Karar No: 2007/UH.Z-1699
  • Toplantı No: 2007/027
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 21.05.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/027
Gündem No :32
Karar Tarihi:21.05.2007
Karar No :2007/UH.Z-1699
Şikayetçi:
 Salihli Özel Güvenlik Hizmetleri ve Eğitim Kurumu Ltd. Şti., Mithatpaşa Mahallesi Belediye Caddesi Atalay İş Merkezi Nu:90/4 Salihli/MANİSA
 İhaleyi yapan idare:
 Salihli Devlet Hastanesi Başhekimliği, Sağlık Mah. Şüheda Cad. Nu:4 45300 Salihli/ MANİSA
Başvuru tarih ve sayısı:
 12.04.2007 / 10967
Başvuruya konu ihale:
 2007/16911 İhale Kayıt Numaralı “9 Aylık 12 Kişilik Özel Güvenlik Hizmet Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

15.05.2007 tarih ve 08.08.72.0163/2007-29E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Salihli Devlet Hastanesi Başhekimliği’nce 09.03.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “9 Aylık 12 Kişilik Özel Güvenlik Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak Salihli Özel Güvenlik Hizmetleri ve Eğitim Kurumu Ltd. Şti.’nin 29.03.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 05.04.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  12.04.2007 tarih ve 10967 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 11.04.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

1- Salihli Devlet Hastanesi tarafından 09.03.2007 tarihinde yapılan Özel Güvenlik Hizmet Alım İhalesinde; tekliflerinin aşırı düşük kapsamında değerlendirilmesinin doğru olmadığı, aşırı düşük teklif sorgulamasına vermiş oldukları cevapta belirtilen bileşenlerden mali sorumluluk sigortasının teyitli olmaması ile herhangi bir bedel belirtilmemesi gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılmaları işleminin iptal edilmesi gerektiği ve idarenin yaklaşık maliyetini kendilerine bildirmemekle yasaya aykırı işlem yaptığı,

 

2- İhale üzerinde bırakılan firmanın teklifinin dokümanda yer alan maliyet bileşenlerini karşılamaya yeterli olmadığından söz konusu teklifin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği,

 

iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

1) Başvuru sahibinin birinci iddiasına ilişkin olarak yapılan incelemede;

 

Şikayetçi tarafından 09.03.2007 tarihli özel güvenlik hizmeti ihalesine verilen teklifin, aşırı düşük teklif açıklaması aşamasında idareye sunulan teklif bileşenleri içerisinde Mali Sorumluluk Sigortası ile ilgili herhangi bir bedel olmadığından ve 15.10.2006 tarih ve 26320 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu İhale Genel Tebliğinde yapılan değişiklikle ilgili tebliğin Özel Güvenlik Hizmeti alımı ihaleleriyle ilgili 6 ncı maddesinin 12 nci bendinde belirtilen, "Özel Güvenlik alımı ihalesinde mali sorumluluk sigortası gideri aşırı düşük teklif sorgulamasında önemli bir bileşen olarak kabul edilecek ve isteklilerce aşırı düşük teklif sorgulaması çerçevesinde sigorta acentelerinden alınarak sunulan proforma fatura veya sözleşmelerin ekinde sigorta acentelerince Özel Güvenlik Mali Sorumluluk Sigortası Tarife ve Talimatında yer alan teminat tutarları üzerinden teklif ettikleri sigorta prim tutarıyla Özel Güvenlik Mali Sorumluluk Sigortası Hizmetini gerçekleştirebileceklerine ilişkin ilgili Sigorta Şirketinin Genel Müdürlüğünden veya Bölge Müdürlüğünden alınan teyit yazısının eklenmesi ve bu teyitlerinin yetkili kişilerin imzasını taşımak gerekmektedir" hükmü gereğince uygun bulunmadığı ve teklifin değerlendirme dışı bırakıldığı görülmüştür.

 

İdarece ihaleye katılan tüm isteklilerden 13.03.2007 tarihli yazı ile teklif bileşenlerinin yazılı olarak açıklanmasının istenildiği, şikayetçiye ait teklif dosyası ve 19.03.2007 tarihli aşırı düşük teklif açıklaması incelendiğinde; teklif bileşenlerinin;

 

İşçilik maliyeti (12 kişi)                               : 76.025,87 YTL

 

Resmi-Dini Bayram günleri işçilik maliyeti : 586,59 YTL

 

12 personelin giyim bedeli                         : 1.467,54 YTL

 

12 personel mali sorumluluk sigortası        :252 YTL

 

% 3 sözleşme gideri                                   : 2.231,44 YTL

 

olmak üzere toplam teklif bedelinin 78.080,00 YTL olduğu, giyim bedelinin sunulan proforma fatura ile tevsik edildiği ancak, yukarıdaki Tebliğ hükmü gereğince önemli bir teklif bileşeni olarak kabul edilen  mali sorumluluk sigortasına ilişkin olarak, sigorta acentelerinden alınarak sunulan proforma fatura veya sözleşmelerin ekinde sigorta acentelerince Özel Güvenlik Mali Sorumluluk Sigortası Tarife ve Talimatında yer alan teminat tutarları üzerinden teklif ettikleri sigorta prim tutarıyla Özel Güvenlik Mali Sorumluluk Sigortası Hizmetini gerçekleştirebileceklerine ilişkin ilgili Sigorta Şirketinin Genel Müdürlüğünden veya Bölge Müdürlüğünden alınan teyit yazısının eklenmediği görüldüğünden, bu gerekçe ile yazılı açıklamasının yetersiz bulunmasına dair ihale komisyonu işleminin anılan mevzuata uygun olduğu anlaşılmıştır.

 

4734 sayılı Kanunun “Bilgi ve Belgeleri Açıklama Yasağı” başlıklı 61 inci maddesinde; “Bu Kanunun uygulanmasında görevliler ile danışmanlık hizmeti sunanlar; ihale süreci ile ilgili bütün işlemlere, isteklilerin iş ve işlemleri ile tekliflerin teknik ve mali yönlerine ilişkin olarak gizli kalması gereken bilgi ve belgelerle işin yaklaşık maliyetini ifşa edemezler, kendilerinin veya üçüncü şahısların yararına kullanamazlar. Aksine hareket edenler hakkında ilgisine göre 58 ve 60 ıncı maddelerde belirtilen müeyyideler uygulanır.” hükmü yer almaktadır.

 

Anılan mevzuat hükmü gereğince isteklilerce aşırı düşük teklif açıklamasında sunulan maliyet yapıları, kullanılacak avantajlı koşullar gibi gizli kalması gereken ticari bilgilerin ve özellikle de yaklaşık maliyetin başka istekliler veya kişilere duyurulması mümkün değildir. İdare tarafından yaklaşık maliyetin şikayetçiye bildirilmemesinin mevzuata uygun olması sebebiyle başvuru sahibinin bu iddiasının da yerinde olmadığı anlaşılmıştır.

 

            2) Başvuru sahibinin ikinci iddiasına ilişkin olarak yapılan incelemede;

 

 İdarece hazırlanan 27.02.2007 tarihli “zeyilname” ile İdari Şartnamenin 26.3.3 "Resmi-Dini Bayram günleri toplam 12,5 gündür."şeklinde belirtilen ibarenin, "Resmi-Dini Bayram günleri toplam (12,5 gün X 2 kişi) toplam 25 gün olarak hesaplanacaktır." şeklinde değiştirildiği görülmüştür.

 “Teklif Fiyata Dahil Olan Masraflar” başlıklı 26 ncı maddesinde;

“26.3- İşçilerin yemek ihtiyacı yüklenici tarafından karşılanacaktır. Ancak yükleniciye yemek ihtiyacının karşılanması  noktasında  bir bedel ödenmeyecek olup, bu bedelin karşılığı olarak  hizmet alımı  kapsamında   çalıştırdığı işçilerin yemek ihtiyaçlarını  karşılaması için hastanede çıkan yemekten bedelsiz olarak faydalanması imkanı verilecektir. Tekliflerinde işçilerin yemek ihtiyaçları için bir bedel öngörülmeyecektir. (2005/125 sayılı Genelge)

26.3.2- İş kazaları ile meslek hastalıkları sigorta prim oranı % 1,5 dur.

26.3.3-Resmi-Dini Bayram günleri toplam 12,5 gün dür.

26.3.4- Halen yürürlükte bulunan Asgari Ücret,

26.3.5- 12 Personele ait giyim istihkakı,

26.3.6- Sözleşme ve genel giderler,

26.3.7- Firma kârı,”

 

İşe ait teknik şartnamenin 7.1 nci maddesinde; “Yüklenici, hizmeti haftada (7) gün, (24) saat kesintisiz olarak yürütecektir.” 

 

düzenlemeleri yer almaktadır.

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin XIIH/ (b) maddesinde; “Personel çalıştırılmasına dayalı olan (ağırlıklı olarak personel çalıştırılan, çalışacak personel sayısının belirlendiği ve haftalık çalışma süresinin tamamının idare için kullanıldığı) hizmet alımı ihalelerinden; temizlik, özel güvenlik, sayaç okuma ve kesme-açma, hasta ve ziyaretçi yönlendirme, tıbbi sekreterlik, veri işleme ve otomasyon sisteminin işletimi hizmetleri ile sınırlı olmak üzere, verilmiş olan tekliflerin değerlendirilmesinde ihale ve sözleşmeye ilişkin damga vergileri, Kamu İhale Kurumu payı, noter masrafları gibi sözleşme giderleri ile amortisman, iş yeri hekimliği, ihbar ve kıdem tazminatına ilişkin genel giderleri karşılamak üzere asgari işçilik maliyeti üzerinden % 3 oranında sözleşme ve genel giderler hesaplanacaktır. Ayrıca bu hizmetlerde amortisman, iş yeri hekimliği, ihbar ve kıdem tazminatı ile ilgili giderlerin sözleşme ve genel giderler içinde yer alacağı kabul edileceği için aşırı düşük teklif sorgulamasında bu giderler, önemli teklif bileşeni olarak belirtilmeyecek ve isteklilerden aşırı düşük teklif sorgulamasına verdikleri cevaplarında bu giderler için bir bedel öngörmeleri istenmeyecektir.

          Amortisman, iş yeri hekimliği, ihbar ve kıdem tazminatı ile ilgili giderler sözleşme ve genel giderler içinde değerlendirildiğinden, idari şartnamelerin "teklif fiyata dahil olan masraflar" kısmında bu giderler için bir bedel öngörülmeyecektir.

          Asgari işçilik maliyeti; brüt asgari ücret ile idari şartnamede öngörülen yemek, yol ve giyim bedeli ile işveren sigorta prim tutarından oluşmaktadır. Asgari ücretin üzerinde ödeme öngörülen işlerde brüt asgari ücret yerine öngörülen bu fazla tutar yazılacaktır. Resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü yaptırılacak çalışma için 4857 sayılı İş Kanununun 47 nci maddesi uyarınca hesaplanacak ücret, idari şartnamede yapılan belirlemeye göre brüt asgari ücret veya brüt asgari ücretin fazlası üzerinden belirlenecektir.

          İşçilik, malzeme ve diğer maliyet kalemleri dikkate alınmak suretiyle tekliflerin değerlendirmesi yapılarak 4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesi uyarınca teklifi aşırı düşük görülen isteklilerden işin niteliğine göre idarece belirlenen önemli teklif  bileşenleri ile ilgili açıklama istenecek, istekliler tarafından yapılan bu açıklamalara ilişkin belgeler değerlendirilerek karar verilecektir.

          Aşırı düşük teklif sorgulaması yapıldıktan sonra asgari işçilik maliyeti üzerinden % 3 sözleşme ve genel giderleri karşılamayan teklifler reddedilecektir. Asgari işçilik maliyeti ve bu maliyet üzerinden hesaplanan % 3 oranındaki sözleşme ve genel giderleri karşılayan teklifler, idari şartnamede belirtilen diğer maliyet kalemleri (malzeme vb.) dikkate alınmak suretiyle değerlendirilerek ihale sonuçlandırılacaktır....

            Hizmet alım ihalelerinde 4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesi çerçevesinde aşırı düşük teklif sorgulaması yapılması durumunda idarelerce açıklama talep yazılarında, "teklifte önemli olduğu tespit edilen bileşenler  belirtilerek"  açıklama istenecektir. ....

            Özel güvenlik hizmet alımlarında ise ihale konusu işe ilişkin her türlü güvenlik sistem ve cihazları ile ekipman, alet, edevat, kelepçe, cop, dedektör, telsiz, el feneri, düdük gibi makine ve ekipman maliyetlerinin tamamı, sözleşme ve genel giderler içerisinde yer alan amortisman olarak kabul edilecek ve aşırı düşük teklif sorgulamasında önemli bir bileşen olarak değerlendirilmeyecektir. Özel güvenlik hizmet alım ihalelerinde aşırı düşük teklif sorgulamasında giyim bedeli ise önemli bir bileşen olarak görülecek ve isteklilerce giyim bedelini tevsik eden belgeler sunulacaktır. Giyeceklerin daha önce alındığı ve bunun için bir gider öngörülmediği gibi açıklamalar kabul edilmeyecektir.

          Özel güvenlik hizmet alım ihalelerinde mali sorumluluk sigortası gideri aşırı düşük teklif sorgulamasında önemli bir bileşen olarak kabul edilecek ve isteklilerce aşırı düşük teklif sorgulaması çerçevesinde sigorta acentelerinden alınarak sunulan proforma fatura veya sözleşmelerin ekine sigorta acentelerince  Özel Güvenlik Mali Sorumluluk Sigortası Tarife ve Talimatında  yer alan teminat tutarları üzerinden teklif ettikleri sigorta prim tutarlarıyla özel güvenlik mali sorumluluk sigortası hizmetini geçekleştirebileceklerine ilişkin ilgili sigorta şirketinin genel müdürlüğünden veya  bölge müdürlüğünden alınan  teyit yazısının  eklenmesi ve  bu teyitlerin yetkili kişilerin  imzasını taşıması gerekecektir....” hükmü yer almaktadır.     

 

   Mevzuat uyarınca söz konusu ihalede aşırı düşük teklif değerlendirmesinde; yemek, yol ve giyim bedeli dahil asgari işçilik maliyeti üzerinden % 3 sözleşme ve genel giderleri karşılamayan tekliflerin reddedilmesi, asgari işçilik maliyeti ve bu maliyet üzerinden hesaplanan % 3 oranındaki sözleşme ve genel giderleri karşılayan tekliflerin idari şartnamede belirtilen diğer maliyet kalemi olan özel güvenlik mali sorumluluk sigortası bedeli dikkate alınmak suretiyle değerlendirilerek ihalenin sonuçlandırılması gerektiği,  işe ilişkin her tür ekipman alet edevatın (cop, düdük vs.) ise sözleşme ve genel giderler içerisinde yer alan amortisman olarak kabul edileceği anlaşılmaktadır.

 

İdarece onaylanmış olarak Kuruma gönderilen ihale dokümanında yapılan düzenlemeler çerçevesinde isteklilerce karşılanması gereken giyim ve mali sorumluluk sigortası bedeli hariç asgari maliyetin 76.612,46 YTL (İşçilik maliyeti (12 kişi) :76.025,87 + Resmi-Dini Bayram günleri işçilik maliyeti :586,59 YTL) olduğu, idari şartnamenin 19 uncu maddesinde isteklilerin götürü bedel üzerinden teklif vereceklerinin düzenlendiği,

 

İdarece aşırı düşük teklif açıklaması istenilen 17 istekliden, ihale üzerinde bırakılan istekli olan Belpa Özel Güv. Ltd. Şti. tarafından sunulan aşırı düşük teklif açıklaması incelendiğinde;

 

Giyim ve mali sorumluluk sigortası bedeli hariç asgari maliyetin 76.612,46 YTL olduğu ihalede adı geçen isteklinin teklif bedelinin 76.873,73 YTL olduğu, yazılı açıklamada iş bitirme belgesine sahip olunması düşüncesiyle teklife müteahhit kârının yansıtılmadığının ifade edildiği, giyim bedelinin sunulan proforma fatura ile tevsik edildiği (faturaya, isteklinin devamlı ve toptan müşterileri olmaları sebebiyle özel fiyat uygulaması yapıldığının şerh düşüldüğü), yukarıdaki Tebliğ hükmü gereğince önemli bir teklif bileşeni olarak kabul edilen  mali sorumluluk sigortasına ilişkin olarak, sigorta acentelerinden alınarak sunulan proforma fatura veya sözleşmelerin ekinde sigorta acentelerince Özel Güvenlik Mali Sorumluluk Sigortası Tarife ve Talimatında yer alan teminat tutarları üzerinden teklif ettikleri sigorta prim tutarıyla Özel Güvenlik Mali Sorumluluk Sigortası Hizmetini gerçekleştirebileceklerine ilişkin ilgili Sigorta Şirketinin Genel Müdürlüğünden veya Bölge Müdürlüğünden alınan teyit yazısının eklendiği, ihale komisyonunca 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 38 inci maddesi gereğince sunulan belgelerin takdir yetkisi çerçevesinde değerlendirilerek, ihalenin asgari maliyeti 261,27 YTL fazlası ile karşılayan Belpa Güv. Ltd. Şti. üzerinde bırakılması işleminin anılan mevzuata uygun olduğu anlaşılmıştır.

 

            Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul