• Karar No: 2007/UH.Z-1700
  • Toplantı No: 2007/027
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 21.05.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/027
Gündem No :33
Karar Tarihi:21.05.2007
Karar No :2007/UH.Z-1700
Şikayetçi:
 İrtem Temizlik Hiz. ve Otom. San. Tic. Ltd. Şti. Vekili Av.Sedat Aksakallı, Atatürk Bulvarı No: 211 11. Kat Kavaklıdere / ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Beyoğlu Belediye Başkanlığı Temizlik İşleri Müdürlüğü, Meşrutiyet Caddesi No: 285 34430 Tünel - Beyoğlu / İSTANBUL
Başvuru tarih ve sayısı:
 03.05.2007 / 12999
Başvuruya konu ihale:
 2007/28633 İhale Kayıt Numaralı “Beyoğlu İlçe Sınırları İçerisinde Katı Atıkların (Çöplerin ve Molozların) Toplanması ve Nakledilmesi İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

11.05.2007 tarih ve 08.10.30.0157/2007-18E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Beyoğlu Belediye Başkanlığı Temizlik İşleri Müdürlüğünce 24.04.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Beyoğlu İlçe Sınırları İçerisinde Katı Atıkların (Çöplerin ve Molozların) Toplanması ve Nakledilmesi İşi” ihalesine ilişkin olarak İrtem Temizlik Hiz. ve Otom. San. Tic. Ltd. Şti. Vekili Av.Sedat Aksakallı’nın 24.04.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 26.04.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  03.05.2007 tarih ve 12999 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 03.05.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

İhale sürecinde yapılan ve mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu saptandığından, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

            İdari Şartnamenin 7.3.3 maddesinde ve Teknik Şartnamenin 5 (b) maddesinde belirtilen araçlardan, idarece kullanılacak olan binek araçların yakıtının yükleniciye ait olduğunun belirtildiği, ancak günde yaklaşık olarak kaç km yol yapacaklarının belli olmadığı, ayrıca “yakıt, bakım, onarım, sigorta ve çıkabilecek tüm masrafları yükleniciye ait olmak üzere” ifadesinin çok geniş olduğu, bu düzenleme gereğince kullanıcı hatasından kaynaklanan ve sigortadan karşılanamayacak bütün harcamalar, trafik cezaları ve diğer bütün giderler için maliyet çıkarmanın mümkün olmadığı,  

 

            Belediye kontrol teşkilatınca kullanılmak üzere binek tipi kontrol ve denetim aracı istenmesinin de Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 44 üncü maddesine aykırı olduğu,

       

İddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

İdari Şartnamenin 7.3.3 maddesinde; “İsteklinin bu ihale konusu işle ilgili olarak aşağıdaki tabloda türü ve sayıları belirtilen araçları iş başında bulundurması gerekmektedir. Araçların teknik özellikleri Teknik Şartnamenin 3. maddesinde ayrıca belirtilmiştir.

                             

ARAÇ TÜRÜ

ADET

15 + 1,5 m3 lük Hidrolik Sıkıştırmalı Çöp Kamyonu  

2 adet

13 + 1,5 m3 lük Hidrolik Sıkıştırmalı Çöp Kamyonu

5 adet

6-7 + 1 m3 lük Hidrolik Sıkıştırmalı Monoblok Kasalı Çöp Kamyonu

     25 adet

3,5 Tonluk Açık Kasalı Damperli Kamyon

3 adet

Lastik Tekerlekli Yükleyici (Loader)

1 adet

Özel Donanımlı Konteyner Dipleri ve Çöp Yoklama Yerleri Temizlik Aracı

1 adet

Binek Tipi Kontrol ve Denetim Aracı

(Belediye Kontrol teşkilatı tarafından kullanılacaktır)

6 adet

Binek Tipi Kontrol ve Denetim Aracı

(Yüklenicinin Denetim Elemanları tarafından kullanılacaktır)

2 adet

           

Makine, Tesis ve ekipman için kendi malı olma şartının aranmaması esastır. İsteklinin kendi malı olan makine, tesis ve ekipman, fatura ya da demirbaş veya amortisman defterinde kayıtlı olduğuna dair noter tespit tutanağı ile veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir raporu ile tevsik edilir. Taahhüt edilerek temin edilecek ekipman için ise noter onaylı taahhütnamenin sunulması gerekmektedir.

 

Geçici ithalle getirilmiş veya 10.06.1985 tarihli ve 3226 sayılı Finansal Kiralama Kanunu hükümlerine göre edinilmiş ekipman da, kira sözleşmesi eklenmek ve ihalenin ilk ilan tarihine kadarki kiraların ödendiği belgelenmek şartı ile isteklinin kendi malı sayılır. İş ortaklıklarında pilot ve diğer ortaklara ait makine ve ekipman, ortaklık oranına bakılmaksızın tam olarak değerlendirilir” düzenlemesine,

 

Teknik Şartnamenin 5 (b) maddesinde; “Kontrol ve diğer hizmetlerde kullanılma amacıyla (yakıt, bakım, onarım, sigorta ve çıkabilecek tüm masrafları yükleniciye ait olmak üzere) 3. maddede istenen 6 adet binek aracı iş yeri teslimini müteakip idareye teslim edilecektir. Bu araçlardan 2 adedi 20:00-04:00 vardiyasında, 1 adedi 04:00-12:00 vardiyasında, 2 adedi 06:00-15:00 vardiyasında ve 1 adedi de 12:00-20:00 vardiyasında idarenin kontrol teşkilatı tarafından bölgede işlerin denetim ve kontrolünde kullanılacaktır” düzenlemesine yer verilmiştir.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 44 üncü maddesinde; “İdare, ihale konusu hizmetin yapılabilmesi için gerekli gördüğü tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipman ile ilgili bilgi ve belgeleri isteyebilir ve bunlara ait asgari yeterlik kriterleri öngörebilir.

 

Makine, tesis ve ekipman için kendi malı olma şartının aranmaması esastır…” hükmü yer almaktadır.

 

İhale dokümanında asgari sayı ve niteliklerde binek aracı istenmesi, araçların akaryakıt, kasko, sigorta, bakım onarım vb. masrafların  yüklenici tarafından karşılanacağının belirtilmesi, bu masraflar için ihale konusu işin koşullarına uygun olarak azami limitler öngörülmesi halinde mevzuata uygun olarak değerlendirilmektedir.

 

Ancak,

 

İnceleme konusu ihalede, idarenin kullanımına sunulacak 6 adet binek aracının çalışma saatleri içerisinde çalışma mahallinde ne kadar süre ile çalıştırılacağı (faal tutulacağı) ve ne kadar yol kat edeceğinin İdari ve Teknik Şartnamelerde belirtilmemiş olması nedeniyle, isteklilerce gerçekçi bir maliyet hesaplaması yapılarak teklif verilmesinin imkansız olduğu, ihale komisyonunca da sunulan tekliflerin bu açıdan eşit ve objektif kriterlere göre değerlendirilmesi imkanının bulunmadığı anlaşıldığından, yukarıda bahsedilen İdari ve Teknik Şartnamelerdeki düzenlemeler, bu yönüyle 4734 sayılı Kanunun “Temel İlkeler” başlıklı 5 inci maddesindeki “eşit muamele” ilkesine aykırılık taşımaktadır.

 

Dolayısıyla, başvuru sahibinin bu yöndeki iddiası yerinde bulunmuştur.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

İhale sürecinde yapılan ve yukarıda mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu saptandığından, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

 

Karşı Oy:

İptale Konu olan,  6 adet Binek Tipi Kontrol ve Denetim Aracı  Söz konusu işin ihale İlanında ,İdari şartnamenin 7.3.3 maddesinde ve Teknik Şartnamenin 5 (b) maddesinde açıkça yer almıştır.Bu araçlar ihale konusu işin tarif ve tanımına uygun olarak yapılacak hizmetlerin yürütülmesinde kullanımı zorunlu olan araçlardır.İşin gereği Teknik Şartnamede bildirilen şekilde yürütülüp yürütülmediğinin ve gelen şikayetlerin değerlendirilmesi için söz konusu  araçlara ihtiyaç duyulduğu açıktır. Yani ihale edilen işin idarece denetiminin yapılması  asıl işin bir parçasıdır , ayrı bir iş olarak  değerlendirilmesi mümkün değildir.

            İhale konusu işin Teknik Şartnamesinde 5 (b) maddesinde: “ Kontrol ve diğer hizmetlerde kullanılma amacıyla (yakıt,bakım,onarım,sigorta ve çıkabilecek tüm  masrafları  yükleniciye ait olmak üzere )  3. maddede istenen 6 adet binek aracı iş yeri teslimini müteakip idareye teslim edilecektir. Bu araçlardan 2 adedi  20:00-04:00 vardiyasında , 1 adedi 04:00-12:00 vardiyasında, 2 adedi 06:00-15:00 vardiyasında ve 1 adedi  de 12:00-20:00 vardiyasında idarenin kontrol teşkilatı tarafından bölgede işlerin denetim ve kontrolünde kullanılacaktır.”  Hükmü yer almıştır.

            İlçedeki  mahalleler ile  bu mahallelerin toplam cadde sokak uzunlukları  da ihale dökümanı içerisinde mevcuttur. Yüklenici  ihale kapsamında istenilen  diğer araçlarda olduğu gibi  bu araçlarında  Teknik Şartnamede yer alan  çalışma saatlerini de dikkate alarak yakıt hesabı yapması mümkündür.

            Ayrıca araç giderlerinden sayılan “çıkabilecek tüm masraflar” ifadesinin yer alması öngörülmeyen durumlar için konmuştur. Kullanıcı hatasından kaynaklanan zararlar, genel hükümlere göre ilgili kişilere rücu edilerek karşılanabilir. Bu bağlamda kesilecek trafik cezaları da sürücü kusuru olduğundan sürücüye rücu edilmesi mümkündür.

            Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı , idari ve teknik şartnamede yer alan 6 adet binek aracı, yükleniciye maliyeti belirsiz bir yük getirmemektedir. Basiretli iş adamı gibi davranan yüklenici söz konusu araçların maliyetini kolaylıkla hesaplayabilir. Nihayetinde doküman alıpta ihaleye katılmayan diğer 5  firmanın da bu konuda şikayetçi olmaması ve  ihaleyi kazanan bir  yüklenici olduğuna göre ilgili maliyet hesabının da yapılabildiğini göstermektedir. Yani doküman alan 7 istekliden bir tanesi 6 adet binek aracı konusunda maliyet hesabı yapamadığını iddia ediyorsa bu maliyet hesabının yapılamadığını göstermez.

            Yukarıda açıkladığım nedenlerle  söz konusu ihalenin iptali kararına katılmıyorum

 

 

 

 

           Ali   KAYA                                                                                       Kazım ÖZKAN

          Kurul Üyesi                                                                                          Kurul Üyesi

 

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul