• Karar No: 2007/UH.Z-1701
  • Toplantı No: 2007/027
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 21.05.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/027
Gündem No :34
Karar Tarihi:21.05.2007
Karar No :2007/UH.Z-1701
Şikayetçi:
 Piramit Makine İnşaat San. ve Tic. Ltd.Şti., Sümer 1 Sokak No:16/15 06440 Kızılay Çankaya/ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Halaskargazi Caddesi Etfal Sokak No:10 34394 Şişli/İSTANBUL
Başvuru tarih ve sayısı:
 10.04.2007 / 10727
Başvuruya konu ihale:
 2007/6323 İhale Kayıt Numaralı “2007 Mali Yılı 8 Aylık Malzemeli Temizlik Hizmet Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

11.05.2007 tarih ve 08.08.62.G015/2007-24E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nce 08.03.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “2007 Mali Yılı 8 Aylık Malzemeli Temizlik Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak Piramit Makine İnşaat San. ve Tic. Ltd.Şti.’nin 13.03.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 22.03.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  10.04.2007 tarih ve 10727 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 10.04.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden; 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına, karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;
1 ) Ulusal Bayram ve Genel Tatil Günleri Hakkında Kanunun 1 inci maddesinde, Cumhuriyet Bayramının 28 Ekim saat 13:00’dan itibaren başlayacağı ve 29 Ekim günü devam edeceğinin belirtildiği, 2 nci maddesinde ise, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı, 30 Ağustos Zafer Bayramının resmi, bayram günleri olduğunun ifade edildiği, aynı maddede, Ramazan bayramının Arife Günü saat 13:00’dan itibaren 3,5 gün olduğu, Kurban Bayramının Arife Günü saat 13:00’dan itibaren 4,5 gün olduğu, 1 Ocak gününün yılbaşı tatili olduğu hususlarına yer verildiği, bu nedenle İş Kanunu ve Kamu İhale Genel Tebliğinin aksine bir düzenleme yapılamayacağı, arife günlerinin tatil olduğunun belirtildiği ve idare tarafından bu günlerde de personel çalıştırılacağı öngörüldüğü halde, firmalarının tereddüte düştüğü ve zarara uğrayacakları yönündeki şikayetlerinin reddedilmesinin hukuki dayanaktan yoksun olduğu,
2 ) Kamu İhale Genel Tebliğinde teklif fiyata dahil olacak masrafların idari şartnamede belirtileceği, teknik şartnamede ise teklif fiyata dahil olacak masraflara verilmeyeceğinin belirtildiği, buna karşılık işe ait teknik şartnamede el yıkama, hijyeni bulaşıcı hastalıklar, iletişim, kişiler arası ilişkiler, atıklar, tıbbi atıklar v.s. konularda aylık periyotlar halinde hizmet içi eğitim programlarını düzenleyeceğinin belirtildiği, bunun profesyonel danışmanlar tarafından hazırlanarak, eğitim planlarının hastanenin hemşirelik hizmet içi eğitim koordinatörlüğünce onaylanacağı, eğitimin içeriği ve konu seçimi hakkında koordinatörlüğünün gerekli gördüğü durumlarda müdahale edeceği hususuna yer verildiği, bunun ayrı bir maliyet kalemi oluşturduğu, eğitim giderlerinin kim tarafından karşılanacağının belirtilmediği, bunun maliyetin hesaplanması ve teklifin sunulmasını imkansız hale getirdiği, 
iddialarına yer verilmiştir.

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

1)      Başvuru sahibinin birinci iddiasına ilişkin olarak;

 

            Teklif fiyata dahil olacak masraflara ilişkin olarak, idari şartnamenin 26 ncı maddesinde, “yol bedeli  ( ayni olarak verilecektir.  ) teklif fiyata dahildir. Çalışanların yemek  ihtiyaçları yükleniciye ait olmakla beraber, hastane tarafından çıkarılan yemekten bedelsiz olarak karşılanacaktır. Yüklenici personelin yemek bedelini  teklif fiyata dahil etmeyecektir.

 

Tatilde çalışılacak toplam gün sayısı: İhale konusu işte 70 işçi 10 gün bayram tatilinde çalışacak olup, toplam gün sayısı 700 gündür ve teklif fiyata dahildir. 

 

Hizmetin yürütülmesi esnasında görev yapacak olan  ekip sorumluları ve genel yöneticinin maliyeti teklif fiyata dahildir. Aşırı düşük teklif değerlendirmesinde bu kişilerin en azından asgari ücret üzerinden çalıştırılacağı dikkate alınarak değerlendirme yapılacaktır. 

 

Yılın ikinci 6 aylık asgari ücret artış oranı belirlenmiş olduğundan işçi maliyetine bu artış oranı   yansıtılarak yaklaşık maliyet hesabı yapılmıştır. Tatil günleri hesaplanırken de bu oran dikkate alınmıştır.” düzenlemesine yer verilmiştir.

 

        Anılan düzenleme uyarınca, ihale konusu işte resmi ve dini bayramlarda 70 işçinin toplam 10 gün çalıştırılacaktır.

         4857 sayılı İş Kanunu’nun 47 nci maddesinde, “Bu Kanun kapsamına giren işyerlerinde çalışan işçilere, kanunlarda ulusal bayram ve genel tatil günü olarak kabul edilen günlerde çalışmazlarsa, bir iş karşılığı olmaksızın o günün ücretleri tam olarak, tatil yapmayarak çalışırlarsa ayrıca çalışılan her gün için bir günlük ücreti ödenir.” hükmüne yer verilmiştir.

            Ulusal bayram ve genel tatil günü olarak kabul edilen günlerde personel çalıştırılması ile ilgili olarak Kamu İhale Genel Tebliği’nde, resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü yaptırılacak çalışma için 4857 sayılı İş Kanununun 47 nci maddesi uyarınca belirlenecek ücretin, brüt asgari ücret üzerinden hesaplanacağı, resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü yaptırılacak çalışma için 4857 sayılı İş Kanununun 47 nci maddesi uyarınca hesaplanacak ücretin, brüt asgari ücretin fazlası üzerinden belirleneceği, ayrıca, işin niteliği gereği resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü yaptırılacak çalışma için 4857 sayılı İş Kanununun 47 nci maddesi uyarınca belirlenecek ücretin hesaplanabilmesi açısından çalışılacak gün ve personel sayısının ihale dokümanında belirtileceği hususlarına yer verilmiştir.

 

            İşin gerçekleştirileceği süre içerisinde, ulusal ve dini bayram gün sayısı 11,5 gün olup, idarece ihale dokümanında yer verilen düzenlemeler ve şikayet başvurusuna idarece verilen cevap uyarınca, bu günlerde toplam 10 gün 70 işçi çalıştırılacağı, idarenin ulusal ve dini bayram gün sayısını 10 gün olarak belirlemesinin ise, toplamda 1,5 gün tatil olan arife günlerinin bu hesaba katılmamasından kaynaklandığı, ihaleye teklif verecek bütün isteklilerin de, idarece öngörüldüğü şekliyle 10 günlük ulusal ve dini bayram üzerinden tekliflerini verecekleri dikkate alındığında, şikayetçinin iddiası yerinde görülmemiştir.

 

2)      Başvuru sahibinin ikinci iddiasına ilişkin olarak;

 

       İşe ait teknik şartnamede, personel eğitimine ilişkin olarak, “1) Yüklenici firma personellerine el yıkama, hijyen, bulaşıcı hastalıklar, iletişim, kişiler arası ilişkiler, atıklar ve tıbbi atıklar v.s. konularında aylık periyotlar halinde  hizmet içi eğitim toplantıları düzenleyecektir. Bu eğitim profesyonel danışmanlar tarafından hazırlanacak ve eğitim planları hastanemiz Hemşirelik Hizmet İçi Eğitim Koordinatörlüğü tarafından kabul görecektir. Eğitimin içeriği ve konu seçimi hakkında koordinatörlüğümüz gerekli gördüğü durumlarda müdahale edecektir.Eğitimler hastanemiz  Hemşirelik Hizmet İçi Eğitim Koordinatörü tarafından denetlenecektir. Tüm personellerin bu eğitimlere katılımı zorunludur, imza sirküleriyle kontrolleri sağlanacaktır.

2) Hastane Enfeksiyon Komitesi tarafından çalıştırılan personele 3 ayda bir (yeni başlayanlar hemen) hazırlanacak eğitim programı ile eğitim verilecektir. Başarılı olanlara eğitim aldığını gösteren ve çalıştığı bölümü belirten hastane idaresince düzenlenen bir sertifika verilecektir.” düzenlemesine yer verilmiştir.

       Diğer taraftan, idarece verilecek söz konusu eğitimin, idari şartnamede ayrı bir maliyet kalemi olarak değerlendirilmediği anlaşılmıştır.

            4857 sayılı İş Kanununun 77 nci maddesinde işverenlerin ve işçilerin yükümlülüklerine ilişkin olarak,  İşverenler işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması için gerekli her türlü önlemi almak, araç ve gereçleri noksansız bulundurmak, işçiler de iş sağlığı ve güvenliği konusunda alınan her türlü önleme uymakla yükümlüdürler.

İşverenler işyerinde alınan iş sağlığı ve güvenliği önlemlerine uyulup uyulmadığını denetlemek, işçileri karşı karşıya bulundukları mesleki riskler, alınması gerekli tedbirler, yasal hak ve sorumlulukları konusunda bilgilendirmek ve gerekli iş sağlığı ve güvenliği eğitimini vermek zorundadırlar. Yapılacak eğitimin usul ve esasları Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir.

İşverenler işyerlerinde meydana gelen iş kazasını ve tespit edilecek meslek hastalığını en geç iki iş günü içinde yazı ile ilgili bölge müdürlüğüne bildirmek zorundadırlar.

Bu bölümde ve iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin tüzük ve yönetmeliklerde yer alan hükümler işyerindeki çıraklara ve stajyerlere de uygulanır.
” hükmüne yer verilmiştir.

 

            Anılan Kanun hükmüne dayanılarak hazırlanan 4857 sayılı İş Kanunu kapsamında bulunan işyerlerinde çalışanlara verilecek iş sağlığı ve güvenliği eğitiminin usul ve esaslarına ilişkin “Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik”in “İşverenin Yükümlülükleri” başlıklı 4 üncü maddesinde, işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği eğitim programlarının hazırlanması, eğitimlerin düzenlenmesi, çalışanların bu programlara katılmasının sağlanması ve verilecek eğitim için uygun yer, araç ve gereç temin edilmesinde işveren yükümlü kılınmıştır. Aynı Yönetmeliğin “Eğitimin Maliyeti ve Eğitimde Geçen Süreler” başlıklı 6 ncı maddesinde “Verilen eğitimler, çalışanlara herhangi bir mali yük getirmeyecek şekilde düzenlenir ve eğitimlerde geçen süre çalışma süresinden sayılır.” hükmüne yer verilmiştir.

            Bu itibarla, idarenin idari şartnamede eğitime ilişkin ayrı bir maliyet kalemi öngörmediği, bu durumda, eğitim faaliyetleri nedeniyle doğabilecek maliyetlerin, iş mevzuatı kapsamında genel giderler içerisinde değerlendirilmesi gerektiği, ayrıca, teknik şartnamede yer alan söz konusu düzenlemenin, isteklilerin teklif vermesini engelleyici nitelikte olmadığı dikkate alındığında, şikayetçinin iddiası yerinde görülmemiştir.

 

           Açıklanan nedenlerle;

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul