• Karar No: 2007/UH.Z-1704
  • Toplantı No: 2007/027
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 21.05.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/027
Gündem No :37
Karar Tarihi:21.05.2007
Karar No :2007/UH.Z-1704
Şikayetçi:
 Damla İnşaat Taah. Temz. ve Yemek Hizm. Tic. Ltd. Şti., İskenderpaşa Mahallesi İskele Cad. Gümüş-batu İşmerkezi K.6 D.26 TRABZON
 İhaleyi yapan idare:
 Fatsa Belediye Başkanlığı, M.K.P.Mahallesi Plevne Cad. Nu:6 52400 Fatsa/ORDU
Başvuru tarih ve sayısı:
 09.04.2007 / 10625
Başvuruya konu ihale:
 2007/9504 İhale Kayıt Numaralı “Cadde, Sokak, Parklar ve Pazaryerlerinin Süpürülmesi, Evsel ve Tıbbi Atık Toplama ve Nakletme İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

15.05.2007 tarih ve 08.08.57.0097/2007-11E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Fatsa Belediye Başkanlığı’nca 19.03.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Cadde, Sokak, Parklar ve Pazaryerlerinin Süpürülmesi, Evsel ve Tıbbi Atık Toplama ve Nakletme İşi” ihalesine ilişkin olarak Damla İnşaat Taah. Temz. ve Yemek Hizm. Tic. Ltd. Şti.’nin 28.03.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 02.04.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  09.04.2007 tarih ve 10625 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 09.04.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi uyarınca itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; 19.03.2007 tarihinde Fatsa Belediye Başkanlığı tarafından açık ihale usulü ile yapılan 2007/9504 İKN’li “Cadde, Sokak, Parklar ve Pazaryerlerinin Süpürülmesi, Evsel ve Tıbbi Atık Toplama ve Nakletme İşi” ihalesine ilişkin olarak 16.03.2007 tarihinde ihale dokümanı satın aldıkları, ihale dokümanının incelenmesi neticesinde;

 

1) İdari Şartnamenin “Teklif Fiyata Dahil Olan Masraflar” başlıklı 26 ncı maddesinde, resmi ve dini bayramlar ile yılbaşı günlerinde çalışılacak gün sayısının ve bu günlerde çalışacak işçi sayısının belirtilmediği; Teknik Şartnamenin  “Hizmetin Yapılması” başlıklı 4 üncü maddesinde “Dini ve milli bayramlar ve özel günler dahil haftanın 7 günü çalışılacak, kontrolörlerin isteklerine aynen uyulacaktır” şeklinde düzenlemeye yer verildiği, ancak bu düzenlemenin teklif fiyatı hesaplanmasını olanaksız kıldığı, bu düzenlemenin Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği ile Kamu İhale Genel Tebliğinde yer alan düzenlemelere aykırı olduğu,

           

2) İdari şartnamenin iş kazaları ile meslek hastalıkları sigorta primini belirlemesi gereken 26.5. maddesinin düzenlenmediği, bunun ihale dokümanında belirsizlik yarattığı ve tekliflerin sağlıklı hazırlanmasını engellediği iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

1) Başvuru sahibinin birinci iddiasına ilişkin olarak:

 

İdari Şartnamenin “İhale Konusu İşe İlişkin Bilgiler” başlıklı 2 nci maddesinde; ihale konusu hizmetin fiziki miktarı ve türünün “Belediyemize ait 13 mahallenin 01.05.2007 tarihinden 31.12.2007 tarihine kadar 14 araç ve 100 işçi ile cadde, sokak, parklar ve pazaryerlerinin genel temizliği, süpürme, evsel ve tıbbi atıkların toplanması, nakledilmesi ve haşerelerle mücadele için ilaçlama” olarak belirlendiği,

 

İdari Şartnamenin 19 uncu maddesinde, isteklilerin tekliflerini götürü bedel üzerinden vereceklerinin öngörüldüğü,

 

Teknik Şartnamenin “Hizmetin Yapılması” başlıklı 4 üncü maddesinde; “İhale konusu iş Zabıta Müdürlüğü ve Kontrolörler tarafından hazırlanan program dahilinde gerçekleştirilir… Dini ve Milli Bayramlarda ve Özel Günlerde dahil haftanın 7 günü çalışılacak kontrolörlerin isteklerine aynen uyulacaktır” şeklinde düzenleme yapıldığı,

 

Teknik Şartnamenin “Yüklenicinin Hakları ve Sorumlulukları” başlıklı 9 uncu maddesinde; “Çalışma saatleri aylık iş programında idare tarafından belirlenecektir. İdare çöp toplama ve taşıma programını gerekli gördüğünde değiştirebilecektir” şeklinde düzenleme yapıldığı,

 

İdari Şartnamenin “Teklif Fiyata Dahil Olan Masraflar” başlıklı 26 ncı maddesinde; resmi ve dini bayramlar ile yılbaşı günlerinde çalışılacak gün sayısının ve bu günlerde çalışacak işçi sayısının belirtilmediği,

 

Anlaşılmıştır.

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin “XIII- Tekliflerin Alınması ve Değerlendirilmesi G. Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımlarında Teklif Fiyata Dahil Olacak Masraflar” başlığı altında yer alan düzenlemede;

 

“Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 9 uncu maddesi ve Hizmet Alımlarında Uygulanacak  Tip İdari Şartnamelerin “Teklif Fiyata Dahil Olan Masraflar” başlıklı maddesi çerçevesinde personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde aşağıdaki hususlara uyulması gerekmektedir:

 

1- Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımları; ağırlıklı olarak personel çalıştırılmasına dayanan, çalıştırılacak personel sayısının belirlendiği ve haftalık çalışma saatlerinin tamamının idare için kullanıldığı hizmetler olarak kabul edilecektir. Bu çerçevede malzeme dahil yemek hazırlama hizmeti veya malzeme dahil yemek hazırlama ve dağıtım hizmeti ya da çöp toplama ve nakline ilişkin hizmetler personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı olarak değerlendirilmeyecektir…”

 

Şeklinde açıklamalar yapılarak, çöp toplama ve nakil hizmetlerinin personel çalıştırılmasına dayalı olmayan hizmet alımı olduğu açıklanmıştır.

 

Niteliği gereği dini ve milli bayramlar ile özel günler dahil haftanın 7 günü çalışılması esasına dayanan çöp toplama ve nakil hizmetine ilişkin olarak ihale konusu işin yürütülmesi esnasında, kaç kişinin çalışacağına ilişkin düzenlemenin yüklenici firmanın kendi içinde yapacağı bir iç düzenleme ile yürütülmesi sözkonusu olduğundan, başvuru sahibinin bu iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

2) Başvuru sahibinin ikinci iddiasına ilişkin olarak:

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin “XIII- Tekliflerin Alınması ve Değerlendirilmesi G. Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımlarında Teklif Fiyata Dahil Olacak Masraflar” başlıklı bölümünün 6 ncı maddesinde; Uygulanması gerekecek iş kazaları ile meslek hastalıkları sigortası prim oranları, idari şartnamede yazıldığı şekilde işin niteliği ayrıntılı olarak belirtilmek suretiyle ilgili sigorta müdürlüğünden alınacak yazı ile tespit edilerek  yaklaşık maliyet hesabı buna göre yapılacak, yaklaşık maliyet hesabında dikkate alınan iş kazaları ile meslek hastalıkları sigortası prim oranı idari şartnamenin ilgili maddesinde belirtilecektir…” şeklinde düzenleme yapılmıştır. 

 

Personel çalıştırılmasına dayalı olmayan hizmet alımlarında, idarelere ihale dokümanında iş kazaları ve meslek hastalıkları prim oranını belirtmelerini zorunlu kılan bir mevzuat hükmü bulunmamaktadır.

 

Ayrıca, ihale konusu sektörde faaliyet gösteren firmaların faaliyetlerinde basiretli tacir gibi davranma yükümlülükleri gereği, teklif verdikleri ihalelerde iş kazaları ve meslek hastalıkları prim oranının firmalarca bilinemeyeceğinden ve bu nedenle teklif fiyatı oluşturma konusunda tereddüte düştüklerinden bahsedilemez. Bu açıdan, başvuru sahibince risk prim oranının ihale dokümanında belirlenmemesinin teklif fiyatı oluşturulmasını imkansız kıldığı gerekçesiyle ileri sürülen iddia yerinde bulunmamıştır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi uyarınca itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul