• Karar No: 2007/UH.Z-1706
  • Toplantı No: 2007/027
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 21.05.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/027
Gündem No :39
Karar Tarihi:21.05.2007
Karar No :2007/UH.Z-1706
Şikayetçi:
 Merve Temizlik Hizm. Orgnz. İnş. San. Tic. Ltd. Şti., İpekyol Mahallesi Hulusi Kılıçarslan Sok. Ormancı Apt. Altı No:1 ŞANLIURFA
 İhaleyi yapan idare:
 Şanlıurfa Çocuk Hastalıkları Hastanesi, Atatürk Mah. Hastane Cad. ŞANLIURFA
Başvuru tarih ve sayısı:
 17.04.2007 / 11390
Başvuruya konu ihale:
 2006/165239 İhale Kayıt Numaralı “Genel Temizlik ve İlaçlama Hizmeti” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

14.05.2007 tarih ve 08.09.09.0168/2007-29E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Şanlıurfa Çocuk Hastalıkları Hastanesi’nce 25.12.2006 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Genel Temizlik ve İlaçlama Hizmeti” ihalesine ilişkin olarak Merve Temizlik Hizm. Orgnz. İnş. San. Tic. Ltd. Şti.’nin 02.04.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 03.04.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  17.04.2007 tarih ve 11390 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 13.04.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

İhale sürecinde yapılan ve mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu saptandığından, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle; kendi tekliflerinin asgari maliyeti karşılıyor olmasına rağmen ihalenin daha fazla fiyat teklifinde bulunan firma üzerinde bırakılmasının mevzuata uygun olmadığı iddia edilmektedir.

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

           

            İşe ait idari şartnamenin “Teklif Fiyata Dahil Olan Masraflar” başlıklı 26.3 üncü maddesinde; “Yemek kurumumuz tarafından verilecektir.Personele yol bedeli 26 günlük belediye rayici üzerinden günlük brüt 1.72 YTL, giyim yıllık 1 takım alt üst iş önlüğü olarak verilecektir.Teklif fiyata dahildir.Ekip şefi olarak çalıştırılmak istenen personel en az lise mezunu olması gerekmektedir.İlgili personelin maaşı ise brüt asgari ücretin %50 fazlası olarak hesaplanacaktır.” ve 26.5 inci maddesinde ise; “İş kazaları ve meslek hastalıkları sigortası primi %2 olarak uygulanacaktır.” düzenlemeleri yapılmıştır.

           

            Aynı şartnamede, sözleşmenin 56 personelle 01.01.2007-31.10.2007 tarihleri arasında 10 ay süre ile yürütüleceğine ilişkin düzenleme yapıldığı  tespit edilmiştir.

 

İhale ilanının 01.12.2006 tarihinde yayımlandığı dikkate alındığında bu tarihte yürürlükte bulunan Kamu İhale Genel Tebliğ hükümlerine göre resmi tatil ve bayram günleri ve çalıştırılacak işçi sayısının belirtilmesi gerekmektedir.

 

Ancak teknik şartnamenin 2 nci maddesinde “Günlük temizlik her gün 07.00 de başlayıp 17.00 de bitecektir.Kliniklerin ihtiyacına göre hafta içi vardiyalı olarak Cumartesi-Pazar ve resmi tatil günleri de dahil olmak üzere eleman çalıştırılmasını hastane idaresi belirleyecektir.”  ve 8.2.1 inci maddesinde ise; “ Haftanın her günü temizlenecek birimler ile temizlik ve saatleri: Hastane ana girişleri, asansör boşlukları, tüm merdivenler, tüm bölümlerin yataklı üniteleri, ara koridorları, oturma salonları, tuvaletleri, banyoları haftanın yedi günü 07.00-16.00 arasında sürekli olarak temizlenecektir.Tatil günlerinde ise sayısını idarenin belirleyeceği elemanlar tarafından 07.00-16.00 saatleri arasında temizliğin sürekliliği sağlanacaktır…laboratuarlar, eczane, çamaşırhane ve acil servis temizliği haftanın her günü (bayram tatilleri dahil) 24 saat sürekli yapılacaktır.Bu bölümde istenilen nitelikte temizliğin sağlanabilmesi için gerekli olan işçi sayısı idarece belirlenecektir.”şeklinde düzenlemeler yapıldığı tespit edilmiştir.

 

Götürü bedel teklif alınmak suretiyle gerçekleştirilen ihalede idari şartnamenin 26 ncı maddesinde yapılan düzenlemelere göre asgari işçilik maliyeti (resmi tatil ve bayram günleri ödenecek ilave ücret, giyim ve temizlik malzemesi bedeli hariç) % 3 sözleşme gideri ve yol ücreti dahil) 408.468,27 YTL hesaplanmıştır.

 

Yapılan hesaplamalara göre; şikayetçinin teklif bedelinin 413.413,00 YTL olduğu ve bu tutarın, asgari  işçilik maliyetinin (resmi tatil ve bayram günlerinde çalıştırılacak personele ödenecek ilave ücret hariç) üzerinde olduğu anlaşılmıştır.

 

Buna karşılık idarece şikayetçi ile birlikte toplam beş firmadan teklif bileşenlerinin maliyetine ilişkin açıklama istenildiği görülmüştür.

 

Söz konusu firmaların vermiş oldukları cevapların değerlendirilmesinde;

 

İpekyolu Temizlik Yemek firmasınca; teklif bileşenlerine ilişkin olarak sadece açıklama yapılmış olup, açıklama ekinde maliyet kalemleri ile ilgili herhangi bir belgeye rastlanılmadığı,

 

Şerdil İnş.Tic.Ltd.Şti’nce; teklif bileşenlerine ilişkin olarak sadece açıklama yapılmış olup, açıklama ekinde maliyet kalemleri ile ilgili herhangi bir belgeye rastlanılmadığı,

 

Kartem Temizlik Tic.Ltd.Şti’nce; teklif bileşenlerine ilişkin olarak sadece açıklama yapılmış olup, açıklama ekinde maliyet kalemleri ile ilgili herhangi bir belgeye rastlanılmadığı,

 

Özsan Temizlik firmasınca; teklif bileşenlerine ilişkin olarak sadece açıklama yapılmış olup, açıklama ekinde maliyet kalemleri ile ilgili herhangi bir belgeye rastlanılmadığı,

 

 

 

anlaşıldığından söz konusu firmaların tekliflerinin uygun kabul edilmemesi gerektiği,

 

Merve Temizlik Tic.Ltd.Şti’nce ise; teklif bileşenlerine ilişkin açıklama yapılmış olup, açıklama ekinde maliyet kalemleri ile ilgili giyim ve temizlik malzemesine ait proforma faturaların yer aldığı görüldüğünden teklifin bu haliyle kabul edilmesi gerektiği,

 

Tespit edilmiştir.

 

Diğer yandan yukarıda yapılan hesaplamada resmi tatil ve bayram günlerinde çalıştırılacak personele ödenecek ilave ücret dikkate alınmamıştır.

 

Halbuki, Kamu İhale Genel Tebliğinin “XIII- Tekliflerin Alınması ve Değerlendirilmesi” başlıklı “G. Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımlarında Teklif Fiyata Dahil Olacak Masraflar” maddesinde;

“…

2- Vasıfsız personel için, çalıştırılacak personel sayısı üzerinden brüt asgari ücret tutarı ile brüt asgari ücret üzerinden hesaplanan işveren payı dikkate alınarak yaklaşık maliyet hesaplanacak, teklifler verilecek ve değerlendirme yapılacaktır. … Resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü yaptırılacak çalışma için 4857 sayılı İş Kanununun 47 nci maddesi uyarınca belirlenecek ücret, brüt asgari ücret üzerinden hesaplanacaktır.


 

16 –     İşin niteliği gereği resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü yaptırılacak çalışma için 4857 sayılı İş Kanununun 47 nci maddesi uyarınca belirlenecek ücretin hesaplanabilmesi açısından çalışılacak gün ve personel sayısı ihale dokümanında belirtilecektir.” hükümlerine yer verilmiştir.

 

Tebliğin söz konusu hükümleri birlikte değerlendirildiğinde; resmi tatil ve bayram günlerinin yaklaşık maliyet hesabında, tekliflerin hazırlanmasında ve değerlendirmesinde teklif fiyata dahil edilmesi; bunun temini için bayram ve resmi tatil günleri ile bu günlerde çalıştırılacak işçi sayısının  ihale dokümanında belirtilmesi gerekmektedir.

 

Ancak, teknik şartnamenin 8.5 inci maddesinde yapılan düzenlemede ihale konusu hizmetin resmi tatil ve bayram günlerinde aksatılmayacağına ilişkin hüküm konulmuş olmakla birlikte çalışılacak gün ve personel sayısına ilişkin bir belirleme yapılmadığından anılan düzenlemenin Kamu İhale Genel Tebliğinin bahse konu hükümlerini karşılamadığı anlaşılmıştır.

 

Bunun yanında, ihale dokümanında sözleşme süresince resmi tatil ve bayram günü sayısı ile bu günlerde çalıştırılacak işçi sayısının belirlenmemesi ve bu günlerde çalışacak işçi sayısının ve ödenecek ilave ücretin vardiya programına göre değişiklik göstereceği dikkate alındığında mevcut verilerle resmi tatil ve bayram günlerinde çalıştırılacak personele ödenecek ilave ücretin, dolayısıyla da asgari işçilik maliyetinin net olarak hesaplanması mümkün bulunmamaktadır.

     

B- Şikayete konu ihalede iddia konularıyla bağlantılı olarak yapılan inceleme sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

İşe ait ilanın “İsteklinin İş Hacmini Gösteren Belgeler” başlıklı 4.2.3 üncü maddesinde; “İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam cirosunu gösteren gelir tablosu veya ihale konusu iş ile ilgili taahhüdü altındaki ve bitirdiği iş miktarını gösteren belgelerin verilmesi.Bu belgelerdeki tutarların; toplam ciro için, teklif edilecek bedelin %15’inden, ihale konusu hizmet işleri ile ilgili gelirleri için ise, teklif edilecek bedelin %10’undan az olmaması gerekir.Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeleri sunan istekli yeterli kabul edilir..” şeklinde düzenleme bulunmaktadır.

 

Buna karşılık idari şartnamenin yine “İsteklinin İş Hacmini Gösteren Belgeler” başlığı altındaki 7.2.3 üncü maddesinde ise; “ İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam cirosunu gösteren gelir tablosu veya ihale konusu iş ile ilgili taahhüdü altındaki ve bitirdiği iş miktarını gösteren belgelerin verilmesi.Bu belgelerdeki tutarların; toplam ciro için teklif edilecek bedelin %12’sinden, ihale konusu hizmet işleri ile ilgili gelirleri için ise, teklif edilecek bedelin %8’inden az olmaması gerekir.” şeklinde düzenleme yapılmıştır.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “İsteklinin İş Hacmini Gösteren Belgeler” başlıklı 40 ıncı maddesinin üçüncü bendinde; “Bu belgelerdeki tutarların; toplam ciro için teklif edilecek bedelin %15’inden, ihale konusu hizmet işleri ile ilgili gelirleri için ise teklif edilecek bedelin %10’undan az olmaması gerekir.” hükmü bulunmaktadır.

 

Diğer taraftan anılan yönetmeliğin “İhale ve Ön Yeterlik İlanlarının Düzenlenmesi” başlıklı 30 uncu maddesinde ise; “..İhale ve ön yeterlik ilanlarında yer alan bilgiler ile ihale veya ön yeterlik dokümanını oluşturan belgelerde idarece yapılan düzenlemelerin birbirine uygun olması gerekir.” şeklinde hükme yer verilmiştir.

 

Anılan Yönetmelik hükümleri doğrultusunda idarece idari şartnamede yapılan söz konusu düzenlemenin uygun olmadığı anlaşıldığı gibi ilan ile idari şartnamede düzenlemesi yapılan söz konusu madde içeriklerinin birbiri ile çelişki arz etmesi de mevzuata aykırı bulunmuştur.

 

            Açıklanan nedenlerle,

 

İhale sürecinde yapılan ve yukarıda mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu saptandığından, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul