• Karar No: 2007/UH.Z-1709
  • Toplantı No: 2007/027
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 21.05.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/027
Gündem No :42
Karar Tarihi:21.05.2007
Karar No :2007/UH.Z-1709
Şikayetçi:
 Piramit Makina İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti., Sümer 1 Sokak No:16/15 Kızılay Çankaya/ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 İSKİ Genel Müdürlüğü, Nurtepe Yolu Alibey Cad. 34406 Kağıthane/İSTANBUL
Başvuru tarih ve sayısı:
 26.03.2007 / 9303
Başvuruya konu ihale:
 2006/177931 İhale Kayıt Numaralı “Laboratuar Destek Hizmetleri Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

14.05.2007 tarih ve 07.07.74.0110/2007-26E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            İSKİ Genel Müdürlüğü’nce 25.01.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Laboratuar Destek Hizmetleri Alımı” ihalesine ilişkin olarak Piramit Makina İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 08.02.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusu hakkında idare tarafından süresi içinde karar alınmaması üzerine, başvuru sahibinin  26.03.2007 tarih ve 9303 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 26.03.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

1) Kamu İhale Kanununun dördüncü maddesinde hangi hizmetlerin ihale suretiyle firmalardan temin edilebileceğinin düzenlenmiş olduğu, idare tarafından ihalesi yapılan işin idarenin asli görevi olarak yapmak zorunda hizmetlerden olduğundan, işin üçüncü kişiler tarafından yapılmasına yönelik ihalenin Kanununun ruhuna ve gerekçesine aykırı olduğu, ayrıca hizmetin ifa yerinin idarenin laboratuarları olduğu, bu nedenle satın alınmak istenen hizmetin aslında personel istihdamı olduğu,

 

            2) Kamu İhale Genel Tebliğine göre iş kazaları ve meslek hastalıkları sigorta prim oranının idari şartnamede belirtilmesi gerekirken, belirtilmemiş olması nedeniyle firmaların teklifini belirlemede tereddüde düştüğü,

 

            3) Teknik şartnamenin 9.8. maddesinde yer alan “Firma çalıştırdığı personele asgari ücretin 2 (iki) katından düşük ücret ödemeyecektir. Ayrıca Ramazan ve Kurban Bayramlarında her bir elemana verilmek üzere, asgari ücretin neti kadar bir maaş tutarında ikramiye ödeyecektir.” düzenlemesinin hem teklife dahil olacak masraflara teknik şartnamede yer verilemeyeceği hükmü nedeniyle hem de brüt değil net tutarlar üzerinden düzenleme yapılmış olması nedeniyle Kamu İhale Genel Tebliğine aykırı olduğu,   

 

iddialarına yer verilmiştir.

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

Başvuru sahibinin birinci iddiasına ilişkin olarak;

 

4734 sayılı Kanunun 54 üncü maddesinde; idareler ve ihale komisyonlarının, ihalelerin bu Kanunda belirtilen esas ve usullere uygun olarak yapılması hususunda yapım müteahhidi, tedarikçi veya hizmet sunucusuna karşı da sorumlu olduğu, bu sorumlulukların ihlali sonucu bir hak kaybına veya zarara uğradığını veya zarara uğramasının muhtemel olduğunu iddia eden yapım müteahhidi, tedarikçi veya hizmet sunucusunun anılan Kanunun 55 ve 56 ncı maddelerinde belirtilen aşamaları takip ederek yazılı şikâyet suretiyle inceleme talebinde bulunabileceği hüküm altına alınmıştır. Aynı Kanunun 56 ncı maddesinde de, Kamu İhale Kurumuna yapılacak itirazen şikayet başvurusu, dava açılması öncesi tüketilmesi zorunlu bir idari başvuru yolu olarak öngörülmüştür.

 

İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmelikte istekli olabileceklerin tanımı: “İstekli Olabilecek: İhale konusu alanda faaliyette bulunan ve ihale veya ön yeterlik dokümanlarını satın almış gerçek veya tüzel kişileri… ifade eder.” şeklinde yapılmıştır.

 

Aynı Yönetmeliğin “Şikayetçinin Ehliyeti” başlıklı 5’inci maddesinde: “Bir hak kaybına veya zarara uğradığını veya zarara uğramasının muhtemel olduğunu iddia eden;

a)      Adaylar ve istekliler, ihale sürecindeki bütün işlem ve eylemlerle ilgili olarak,

b)İstekli olabilecekler ise ancak ihale ve ön yeterlik dokümanlarında yer alan hususlarla idari uygulamalar arasındaki uyumsuzluklar hakkında,

şikayet yoluna başvurabilirler.” hükmü yer almaktadır.

 

Yönetmelikte bir hak kaybına veya zarara uğradığını veya zarara uğramasının muhtemel olduğunu iddia eden istekli olabileceklerin ihale ve ön yeterlik dokümanlarında yer alan hususlarla idari uygulamalar arasındaki uyumsuzluklar hakkında başvuruda bulunabileceği hüküm altına alınmıştır. Başvuru sahibinin dilekçesinde belirttiği hususlar, ihale ve ön yeterlik dokümanlarında yer alan hususlarla idari uygulamalar arasındaki uyumsuzluklarla ilgili olmadığı gibi, bu uygulamalarla başvuru sahibinin doğrudan bir hak kaybına veya zarara uğramadığı  anlaşılmıştır.

 

Diğer taraftan, 

 

            Konu ile ilgili olarak idare tarafından Kuruma gönderilen yazıda, 2560 sayılı İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunda İSKİ’nin görev ve yetkilerinin belirtildiği, İSKİ’nin genişleyen görev alanları sebebi ile bu görev ve yetkilerini eksiksiz yerine getirebilmesi için Yönetim Kurulu ve Genel Kurulca onaylanan bir çok hizmet alımı ile hizmetlerin mevcut olduğu ve yürütüldüğü, söz konusu ihalenin de benzer şekilde olduğu, idarenin yönetici ve teknik personelinin görevinin başında olduğu, bu hizmet alımında esas işin devrinin söz konusu olmadığı ifade edilmektedir. Yapılan inceleme sonucunda, İdarenin açıklaması yeterli olup, iddia yerinde bulunmamıştır. 

 

 

Başvuru sahibinin ikinci iddiasına ilişkin olarak;

 

            İhaleye ait idari şartnamenin “Teklif Fiyata Dahil Olan Masraflar” başlıklı 26 ncı maddesinde; iş kazaları ve meslek hastalıkları sigorta prim oranının belirtildiğine ilişkin bir düzenlemeye rastlanmamıştır.

           

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde yaklaşık maliyet” başlıklı 9 uncu maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca, uygulanması gerekecek iş kazaları ile meslek hastalıkları sigortası prim oranının, işin niteliği ayrıntılı olarak belirtilmek suretiyle ilgili sigorta müdürlüğünden alınacak yazı ile tespit edilerek yaklaşık maliyet hesabının buna göre yapılması ve ayrıca yaklaşık maliyet hesabında dikkate alınan iş kazaları ile meslek hastalıkları sigortası prim oranının idari şartnamenin ilgili maddesinde belirtilmesi gerekmektedir.

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin XIII-Tekliflerin Alınması ve Değerlendirilmesi Bölümünün G.Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımlarında Teklif Fiyata Dahil Olacak Masraflar” başlığı altında;

 

“6- Uygulanması gerekecek iş kazaları ile meslek hastalıkları sigortası prim oranları, idari şartnamede yazıldığı şekilde işin niteliği ayrıntılı olarak belirtilmek suretiyle ilgili sigorta müdürlüğünden alınacak yazı ile tespit edilerek  yaklaşık maliyet hesabı buna göre yapılacak, yaklaşık maliyet hesabında dikkate alınan iş kazaları ile meslek hastalıkları sigortası prim oranı idari şartnamenin ilgili maddesinde belirtilecektir.” hükmüne yer verilmiştir.

 

İnceleme konusu ihaleye ait, idari şartnamenin 2 nci maddesinde ihale konusu hizmetin adının “2007 Yılı Hastane Dışında Yemek Pişirme, Hastaneye Taşıma, Dağıtım ve Sonrası Hizmetlerine İlişkin Hizmet Alımı” olduğu, idari şartnamenin teklif fiyata dahil olan masraflar başlıklı 26 ncı maddesinde ise iş kazaları ve meslek hastalıkları prim oranı belirtilmediği görülmüştür.

 

Şikayete konu ihalede, Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 9 uncu maddesi ve anılan Tebliğ hükmü gereğince İdari Şartnamenin ilgili maddesinde belirtilmesi gereken iş kazaları ile meslek hastalıkları sigorta prim oranına yer verilmemesi mevzuata aykırılık teşkil etmekle birlikte, ihale konusu alanda faaliyette bulunanların yapılan işlere göre ödenmesi gereken iş kazaları ve meslek hastalıkları sigortası prim oranlarını bilmeleri gerektiği dikkate alındığında, isteklilerin tekliflerini hazırlama aşamasında maliyet unsuru olarak göz önüne alacakları söz konusu prim oranının işe ait İdari Şartnamede belirtilmemesinin, tekliflerin hazırlanmasını etkileyen bir eksiklik niteliği taşımadığı düşünülmektedir. 

 

 

            Başvuru sahibinin üçüncü iddiasına ilişkin olarak;

 

            Kamu İhale Genel Tebliğinin “G. Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımlarında Teklif Fiyata Dahil Olacak Masraflar” başlıklı bölümünde, “Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 9 uncu maddesi ve Hizmet Alımlarında Uygulanacak  Tip İdari Şartnamelerin “Teklif Fiyata Dahil Olan Masraflar” başlıklı maddesi çerçevesinde personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde aşağıdaki hususlara uyulması gerekmektedir:

 


 

9. İdari şartnamelerde ücret ile nakdi olarak ödenecek yemek ve yol gibi giderlerin net olarak ödeneceğine dair düzenleme yapılmayacaktır. İdari şartnamede yer alan bu bedellerin brüt olduğu belirtilmemiş olsa bile bu tutarlar brüt olarak kabul edilecek ve buna göre işlem yapılacaktır.” düzenlemesi yer almaktadır.

 


 

15- Yukarıda sayılan hususlardan teklif fiyatına dahil olacaklar idari şartnamede düzenlenecek,  teknik şartnamede ise bunların uygulanması ilgili hükümlere yer verilecektir. Teknik şartnamede, teklife dahil olacak masraflara yer verilmeyecek, idari şartnamede yer alan hükümlerle çelişecek bir düzenleme yapılmayacaktır.” düzenlemesine yer verilmiştir.

                                                         

Yapılan inceleme sonucunda, ihaleye ait idari şartnamenin “Teklif Fiyata Dahil Olan Masraflar” başlıklı 26 ncı maddesinde bu hususta düzenleme yapılmadığı, söz konusu düzenlemenin Teknik Şartnamenin 9.8. maddesinde yapıldığı anlaşılmıştır. İdarece yapılan işlem Kamu İhale Genel Tebliğinde yapılan düzenlemeye aykırı ise de, doküman bir bütün olduğundan bu aykırılığın teklif verilmesine engel teşkil etmediği, ayrıca, düzenlemede brüt değil net tutarların bulunmasının, isteklilerin tekliflerini belirlerken brüt tutarları tespit edebileceği ve söz konusu ihaleye 9 adet isteklinin teklif verdiği göz önüne alındığında, firmaların tekliflerini belirlemelerini imkansızlaştırmadığı gibi rekabetin tesisinin mümkün olmadığı iddiası da mesnetsizdir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul