En son güncellemeler 1 Temmuz 2022 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-1711
  • Toplantı No: 2007/027
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 21.05.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/027
Gündem No :44
Karar Tarihi:21.05.2007
Karar No :2007/UH.Z-1711
Şikayetçi:
 Ortakaradeniz Özel Güvenlik Hizmetleri Ltd. Şti.Pazar Mah. Necati Efendi Sokak No:3/2 SAMSUN
 İhaleyi yapan idare:
 İstanbul Deniz Otobüsleri A.Ş.Kennedy Cad. Hızlı Feribot İskelesi Yenikapı Eminönü/İSTANBUL
Başvuru tarih ve sayısı:
 10.04.2007 / 10685
Başvuruya konu ihale:
 2006/143028 İKN’li “Özel Güvenlik Hizmetleri Alımı” ihalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

15.05.2007 tarih ve 08.08.60.0184/2007-23E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            İstanbul Deniz Otobüsleri A.Ş.’nce 21.11.2006 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Özel Güvenlik Hizmetleri Alımı” ihalesine ilişkin olarak Ortakaradeniz Özel Güvenlik Hizmetleri Ltd. Şti.’nin 22.03.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 26.03.2007 tarihli yazısı ile reddi  üzerine, başvuru sahibinin  10.04.2007 tarih ve 10685 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 07.04.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

Başvuruya konu ihalenin, 4734 sayılı Kanunun 39 uncu maddesi uyarınca ihale komisyonu kararı üzerine idarece 14.03.2007 tarihinde iptal edildiği ve iptal işleminde herhangi bir mevzuata aykırılık bulunmadığı anlaşıldığından, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

1. İhaleye ilişkin olarak yaptıkları itirazen şikayet başvurusu üzerine alınan 19.02.2007 tarih ve 2007/UH.Z-657 sayılı Kamu İhale Kurulu Kararı ile, “Tekliflerin alınmasından sonra yapılan ve yukarıda mevzuata aykırılığı tespit edilen ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline ve başvuru sahibinin teklifinin değerlendirmeye alınması hususunun 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (a) bendi gereğince düzeltici işlem olarak belirlenmesine” karar verildiği, bu meyanda tekliflerinin yeniden değerlendirmeye alınması gerekirken, idarece Kurul Kararı uygulanmayarak ihalenin iptali cihetine gidildiği, idarenin Kurul kararı üzerine gerçekleştirmek zorunda olduğu işlemleri kararın tebliğinden itibaren 7 gün içinde gerçekleştirerek bunu takip eden 5 gün içinde Kurumu bilgilendirmesi gerektiği,

 

2. İdarece iptal nedeninin, ulusal bayram ve genel tatil günlerinde personel çalıştırılacak olmasına rağmen 4857 sayılı İş Kanununun 44 ve 47 nci maddelerinde yer alan hükümlerin dikkate alınmamış olduğu şeklinde gerekçelendirildiği, ulusal bayram ve genel tatil günlerine ilişkin giderlerin genel giderler içerisinde olduğunun kabul edilerek değerlendirme yapılması gerektiği, kendilerinin mevcut ihale dokümanına göre teklif verdikleri, ayrıca iptal edilen ihalenin, Kamu İhale Genel Tebliğinde 15.10.2006 tarihinde yapılan değişiklikten önce ilan edilmiş olduğu, bu nedenle yukarıda belirtilen hususları düzenleyen değişiklikten önce yürürlükte bulunan mevzuata göre sonuçlandırılması gerektiği,

 

iddialarına yer verilmiştir.

 

İhalenin iptal gerekçeleriyle sınırlı olarak başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

1. Başvuru sahibinin, “ihaleye ilişkin olarak yaptıkları itirazen şikayet başvurusu üzerine alınan 02.2007 tarih ve 2007/UH.Z-657 sayılı Kamu İhale Kurulu Kararı ile, “Tekliflerin alınmasından sonra yapılan ve yukarıda mevzuata aykırılığı tespit edilen ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline ve başvuru sahibinin teklifinin değerlendirmeye alınması hususunun 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (a) bendi gereğince düzeltici işlem olarak belirlenmesine” karar verildiği, bu meyanda tekliflerinin yeniden değerlendirmeye alınması gerekirken, idarece Kurul Kararı uygulanmayarak ihalenin iptali cihetine gidildiği, idarenin Kurul kararı üzerine gerçekleştirmek zorunda olduğu işlemleri kararın tebliğinden itibaren 7 gün içinde gerçekleştirerek bunu takip eden 5 gün içinde Kurumu bilgilendirmesi gerektiği” şeklindeki iddiası ile ilgili olarak yapılan tespit ve değerlendirmeler aşağıda belirtilmiştir:

 

Yukarıda belirtilen Kurul Kararı üzerine toplanan İhale Komisyonunca düzenlenen 14.03.2007 tarihli tutanakta, özetle;

 

“Anılan Kurul Kararı üzerine gerekli düzeltici işlemi gerçekleştirmek üzere toplanıldığı, Kamu ihale Kurulu tarafından alınan kararlar doğrultusunda, tekliflerin alınmasından sonra yapılan ve mevzuata aykırılığı tespit edilen ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptal edilmesine, komisyonun yeniden değerlendirme yapması ve buna istinaden düzeltici işlemlerin yapılmasına karar verildiği,

 

İhale komisyonunun ihale dosyasının değerlendirmesi sonucunda;

 

Ulusal bayram ve genel tatil günlerinde işçilik giderleri idari şartnamenin 26.1 "Teklif Fiyata Dahil masraflar" maddesinde belirtilmemesine rağmen, Teknik Şartnamenin madde III 13´te " Pazartesi, Salt, Çarşamba ve Perşembe günlerinin durum raporu ertesi gün en geç saat: 9.00’da; Cuma, C.tesi ve Pazar günlerinin raporu ise Pazartesi günü en geç saat:09.00´da yüklenici vekilinin imzasıyla İDO A.Ş.´ye verilmek zorundadır", Madde V.6´da "Yüklenicinin İDO A.Ş. hizmetinde çalıştırdığı personelin İDO A.Ş. ile hiçbir hizmet ilişkisi yoktur. Bu nedenle Yüklenici, iş Kanunu, Sosyal Sigorta Mevzuatı ve 5188 sayılı kanun ve bu kanunun uygulanmasına ilişkin yönetmelikten doğan yükümlülüklerini yerine getirmekle mükelleftir" ve yine Madde VI.2  de   "özel Güvenlik Hizmeti sürekli,  kesintisiz ve personel miktarları program  ve çizelgelerde belirtildiği üzere tam olarak yapılacaktır" denildiği,

 

Teknik Şartnamenin eki olan Ek-2 incelendiğinde 29 adet iskelede 24 saat üzerinden yılın her günü hizmetin toplam 325 personel ile yerine getirildiği ve 1 günde ortalama 120 kişinin ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çalıştığı görülmektedir. Bu nedenle 4857 sayılı iş Kanununun 44. maddesinde "Ulusal bayram ve genel tatil günlerinde işyerlerinde çalışılıp çalışılmayacağı toplu iş sözleşmesi veya iş sözleşmeleri ile kararlaştırılır. Sözleşmelerde hüküm bulunmaması halinde söz konusu günlerde çalışılması için işçinin onayı gereklidir" hükmü, mezkur kanunun 47.maddesinde "Bu Kanun kapsamına giren işyerlerinde çalışan işçilere, kanunlarda ulusal bayram ve genel tatil günü olarak kabul edilen günlerde çalışmazlarsa, bir iş karşılığı olmaksızın o günün ücretleri tam olarak, tatil yapmayarak çalışırlarsa ayrıca çalışılan her gün için bir günlük ücreti ödenir.Yüzde usulünün uygulandığı işyerlerinde işçilerin ulusa! bayram ve genel tatil ücretleri işverence işçiye ödenir" hükmü yer almaktadır. Bu nedenlerle hizmetin kesintisiz ve sürekli olduğu, çalışma saatleri dikkate alındığında işçilik ücretlerinin hesaplanmasında bu ücretlerin dikkate alınmadığı ve bunun maliyeti artırıcı bir husus olduğu tespit edilmiş ve bunun düzeltici işlemlerle giderilemeyeceğinin tespit edildiği,

 

Yukarıda sayılan nedenlerle 4734 sayılı Kamu ihale Kanunun 39. Bütün Tekliflerin Reddedilmesi ve ihalenin iptali maddesinin "ihale komisyonu kararı üzerine idare, verilmiş olan bütün teklifleri reddederek ihaleyi iptal etmekte serbesttir, ihalenin iptal edilmesi halinde bu durum bütün isteklilere derhal bildirilir, idare bütün tekliflerin reddedilmesi nedeniyle herhangi bir yükümlülük altına girmez. Ancak, idare isteklilerin talepte bulunması halinde, ihalenin iptal edilme gerekçelerini talep eden isteklilere bildirir" hükmü gereğince ihalenin iptal edilmesi,

 

Açık ihale usulü ile ihaleye çıkılması ve ihalenin sonuçlanmasına kadar geçecek sürede dikkate alınarak 4 ay süre ile Özel Güvenlik Hizmetleri Alınması amacıyla 4734 sayılı Kamu ihale Kanununun 21/b maddesine göre ihaleye çıkılmasının komisyonca uygun görüldüğü”

 

Hususlarına yer verilmiştir.

 

İhale Komisyonunun anılan tutanağından, komisyonun, Kurul Kararının gereğini yerine getirmek için toplandığı, bununla birlikte ihale dokümanında, düzeltici işlemle giderilmeyecek nitelikte bir başka aykırılığa rastlayarak bu durumu tespit edip, 4734 sayılı Kanunun 39 uncu maddesi çerçevesinde ihalenin iptaline karar verdiği anlaşılmıştır.

 

Belirtilen hususlar bir arada değerlendirildiğinde; idarece gerçekleştirilen işlemlerin  Kurul Kararının uygulanmaması olarak yorumlanamayacağı, söz konusu olanın, Kurul Kararının uygulanmasını sağlamak üzere toplanan ihale komisyonunun, ihale dokümanında yer alan ve düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte olan birtakım hususlar nedeniyle ihalenin iptaline karar vermesi olduğu sonucuna varılmıştır.

 

Ayrıca, kamu ihale mevzuatında, başvuru sahibinin iddia konusu ettiği gibi, Kurul kararlarının belli bir süre içerisinde uygulanmasına ilişkin belli bir süre kaydı bulunmamaktadır.

 

2. Başvuru sahibinin, “idarece iptal nedeninin, ulusal bayram ve genel tatil günlerinde personel çalıştırılacak olmasına rağmen 4857 sayılı İş Kanununun 44 ve 47 nci maddelerinde yer alan hükümlerin dikkate alınmamış olduğu şeklinde gerekçelendirildiği, ulusal bayram ve genel tatil günlerine ilişkin giderlerin genel giderler içerisinde olduğunun kabul edilerek değerlendirme yapılması gerektiği, kendilerinin mevcut ihale dokümanına göre teklif verdikleri, ayrıca iptal edilen ihalenin, Kamu İhale Genel Tebliğinde 15.10.2006 tarihinde yapılan değişiklikten önce ilan edilmiş olduğu, bu nedenle yukarıda belirtilen hususları düzenleyen değişiklikten önce yürürlükte bulunan mevzuata göre sonuçlandırılması gerektiği” şeklindeki iddiası ile ilgili olarak yapılan tespit ve değerlendirmeler aşağıda belirtilmiştir:

 

4857 sayılı İş Kanununun;

 

44 üncü maddesinde;

 

“Ulusal bayram ve genel tatil günlerinde işyerlerinde çalışılıp çalışılmayacağı toplu iş sözleşmesi veya iş sözleşmeleri ile kararlaştırılır. Sözleşmelerde hüküm bulunmaması halinde söz konusu günlerde çalışılması için işçinin onayı gereklidir.

 

Bu günlere ait ücretler 47 nci maddeye göre ödenir.”

 

47 nci maddesinde de;

 

“Bu Kanun kapsamına giren işyerlerinde çalışan işçilere, kanunlarda ulusal bayram ve genel tatil günü olarak kabul edilen günlerde çalışmazlarsa, bir iş karşılığı olmaksızın o günün ücretleri tam olarak, tatil yapmayarak çalışırlarsa ayrıca çalışılan her gün için bir günlük ücreti ödenir.

 

Yüzde usulünün uygulandığı işyerlerinde işçilerin ulusal bayram ve genel tatil ücretleri işverence işçiye ödenir.”

 

Hükümleri yer almaktadır.

 

Teknik şartnamenin;

 

III.13 üncü maddesinde; “Pazartesi, Salı, Çarşamba ve Perşembe günlerinin durum raporu ertesi gün en geç saat 09:00’da; Cuma, C.tesi ve Pazar günlerinin raporu ise Pazartesi günü en geç saat 09:00’da yüklenici vekilinin imzasıyla İDO A.Ş.’ye verilmek zorundadır.”,

 

V.6 ncı maddesinde; “Yüklenicinin İDO A.Ş. hizmetinde çalıştırdığı personelin İDO A.Ş. ile hiçbir hizmet ilişkisi yoktur. Bu nedenle Yüklenici, İş Kanunu, Sosyal Sigorta Mevzuatı ve 5188 sayılı Kanun ve bu Kanunun uygulanmasına ilişkin yönetmelikten doğan yükümlülüklerini yerine getirmekle mükelleftir.”,

 

VI.2 nci maddesinde; “Özel güvenlik hizmeti sürekli, kesintisiz ve personel miktarları program ve çizelgelerde belirtildiği üzere tam olarak yapılacaktır.”

 

Düzenlemelerine yer verilmiştir.

 

Ayrıca, teknik şartnamenin eki olan çizelgenin tetkikinden de, hafta tatillerinde de personel çalıştırılacağı anlaşılmaktadır.

 

4734 sayılı Kanunun 39 uncu maddesinde; “İhale komisyonu kararı üzerine idare, verilmiş olan bütün teklifleri reddederek ihaleyi iptal etmekte serbesttir. İhalenin iptal edilmesi halinde bu durum bütün isteklilere derhal bildirilir. İdare bütün tekliflerin reddedilmesi nedeniyle herhangi bir yükümlülük altına girmez. Ancak, idare isteklilerin talepte bulunması halinde, ihalenin iptal edilme gerekçelerini talep eden isteklilere bildirir.” hükmü yer almaktadır.

 

İdarenin, şikayet başvurusu üzerine aldığı Kararda, idare, ihaleyi, anılan tebliğ değişikliğine binaen iptal etmediğini, ihale dokümanında açık, net, anlaşılır bir şekilde bayram ve resmi tatillerde çalışılacağı halde maliyet hesaplamalarında, idari şartnamenin 26 ncı maddesi ile çelişki ortaya çıktığı için iptal ettiğini belirtmektedir.

 

Belirtilen hüküm ve düzenlemeler ile ihalenin iptaline ilişkin ihale komisyonu kararı ve idarenin şikayete cevabı bir arada değerlendirildiğinde; ihale konusu hizmetin yıl boyunca kesintisiz bir şekilde verileceği, dolayısıyla ulusal bayram ve genel tatil günlerinde de personel çalıştırılacak olduğu, bu çerçevede iş mevzuatı uyarınca gözetilmesi gereken hususların ihale dokümanı hazırlanırken dikkate alınmamış olması nedeniyle toplam işçilik maliyetinin sağlıklı bir şekilde belirlenemeyeceği, ayrıca ihalenin anılan tebliğ değişikliğinden önce ilan edilmiş olmasına karşın, iş mevzuatı hükümlerinin de idareler bakımından bağlayıcı olması nedeniyle idarenin ihaleyi 4734 sayılı Kanunun 39 uncu maddesi çerçevesinde iptal etmesinin kamu ihale mevzuatına aykırılık taşımadığı sonucuna varılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul