En son güncellemeler 1 Temmuz 2022 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-1713
  • Toplantı No: 2007/027
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 21.05.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/027
Gündem No :46
Karar Tarihi:21.05.2007
Karar No :2007/UH.Z-1713
Şikayetçi:
 Piramit Mak. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti., Sümer 1 Sokak No:16/15 06440 Kızılay ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Gaziantep Üniversitesi Sağlık Kültür Spor Daire Başkanlığı, Üniversite Bulvarı Şahinbey GAZİANTEP
Başvuru tarih ve sayısı:
 16.05.2007 / 14363
Başvuruya konu ihale:
 2007/22924 İhale Kayıt Numaralı “Öğrenci Öğle Yemeği Satın Alınması Hizmete Sunulması Sonrası Temizliği” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

18.05.2007 tarih ve 08.11.06.0201/2007-27 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            Gaziantep Üniversitesi Sağlık Kültür Spor Daire Başkanlığı tarafından 10.04.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Öğrenci Öğle Yemeği Satın Alınması Hizmete Sunulması Sonrası Temizliği” ihalesine ilişkin olarak Piramit Makine İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 16.05.2007 tarih ve 14363 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde; başvurunun reddine, iddiaların incelenmesine geçilmesine, İdareye yapılan başvuru üzerine idare iradesini ortaya koyduğundan incelemenin doğrudan Kurumca yapılmasına karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle;

 

            1) İdare tarafından hazırlanan ihale ilanında anahtar teknik personele ilişkin düzenleme yapılmamasına rağmen idari şartnamenin 7.3.2 maddesinde anahtar teknik personele ilişkin yeterlik kriteri öngörülmesinin mevzuata aykırı olduğu,

 

            2) İdari şartnamenin 7.3.4. maddesinde kapasite raporu, işletme belgesi ile ISO 22000 gıda güvenliği yönetim sistem belgesi istenildiği, mevzuat uyarınca isteklinin ihaleden önce kendi malı olmayan bir mutfağı kurmayı taahhüt etmek suretiyle ihaleye iştirak edebilmesi mümkünken sözkonusu belgelerin istenilmesinin mevzuata aykırı olduğu,

 

            3) İdari şartnamede TS-EN-ISO 9001:2000 belgesi istenildiği, sözkonusu belgenin sadece TSE tarafından düzenlendiği dolayısıyla diğer belgelendirme kuruluşlarından alınan belgelerin sunulmasının engellendiği, dokümanın kesinleşeceği ve ihalede değerlendirme dışı bırakılacakları nedeniyle başvuru haklarının kalmayacağı,

 

İddialarına yer verilmiştir.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 55 inci maddesi ve İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde; idareye şikayet süresinin ihale süreci içerisinde şikayete konu işlem veya eylemin farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gerektiği tarihten itibaren onbeş gün olduğu, idarenin şikâyetin verilmesini izleyen otuz gün içinde gerekçeli bir karar alması gerektiği, belirtilen süre içinde bir karar alınmaması veya süresinde alınan kararın istekli tarafından uygun bulunmaması durumunda karar verme süresinin bitimini veya karar tarihini izleyen onbeş gün içinde Kuruma inceleme talebinde bulunulması gerektiği hüküm altına alınmıştır.

 

Kamu İhale Kurumuna itirazen şikayet başvurusunda bulunulabilmesinin ön koşulu, idareye usulüne uygun olarak şikayet başvurusunda bulunulmasıdır.

 

Başvuru dosyasının incelenmesinden, şikayetçinin 4734 sayılı Kanun ve İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin yukarda aktarılan hükümleri gereği şikayete yol açan durumun farkına varıldığı 02.04.2007 tarihini izleyen 15 gün içinde idareye şikayet başvurusunda bulunması gerekirken, bu süre geçtikten sonra 20.04.2007 tarihinde şikayet başvurusunda bulunduğu, bu başvuruya idarece verilen cevap üzerine Kuruma itiraz edildiği anlaşılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

1) Başvurunun reddine,

 

2) İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 28 inci maddesinde iddiaların incelenebilmesine Kurulca karar verilebilmesinin koşulları düzenlenmiş olup, incelenen dosyada öngörülen koşullar oluşmadığından iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul