• Karar No: 2007/UH.Z-1717
  • Toplantı No: 2007/027
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 21.05.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/027
Gündem No :50
Karar Tarihi:21.05.2007
Karar No :2007/UH.Z-1717
Şikayetçi:
 Süpervizör İnş. Tem. İlaçlama Hizm. Gıda San. Tic. Ltd. Şti., Vedat Dalokay Cad., No:62/3 G.O.P.ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı, Ziyabey Caddesi, No:6 06520 Balgat Çankaya/ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
 26.04.2007 / 12378
Başvuruya konu ihale:
 2007/16498 İhale Kayıt Numaralı “İdareye Bağlı Huzurevlerindeki Genel Hizmetlerin Temini Amaçlı Hizmet Alımı İşi.” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

17.05.2007 tarih ve 07.09.78.G022/2007-19E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı’nca 29.03.2007

tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “İdaremize Bağlı Huzurevlerindeki Genel Hizmetlerin

Temini Amaçlı Hizmet Alımı İşi.” ihalesine ilişkin olarak Süpervizör İnş. Tem. İlaçlama Hizm.

Gıda San. Tic. Ltd. Şti.’nin 26.03.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin

12.04.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin 26.04.2007 tarih ve 12378 sayı ile

Kurum kayıtlarına alınan 26.04.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

İhale sürecinde yapılan ve mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemlerin düzeltici işlemle

giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu saptandığından, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi (b)

bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; ihaleye ait idari şartnameye yaptıkları itirazın idare

tarafından ihaleden sonra cevaplandırıldığı, idari şartnamenin 7.4. maddesinde; Kamu veya Özel

Sektöre; (Hastane, Huzurevleri vb.) yapılan hasta bakımı, yaşlı bakımı ile aşçı, garson,

bulaşıı,terzi, çamaşırhane elemanı çalıştırılması ve kreş ve gündüz bakımevlerinde çocuk bakıcısı

çalıştırılması hizmetleri ile ilgili işler benzer iş olarak kabul edildiği, Kamu İhale Kurulu’nun bir

kararında; benzer iş tanımında, ihale konusu iş ile "aynı" işin tarif edilmesinde mevzuata uyarlık

bulunmadığının belirtildiği, benzer iş tanımında belirtilen özellikte iş deneyimi olmayan ancak

kamu veya özel sektörde hizmet konusunda faaliyet gösteren istekliler ihaleye katılamayacağı için

belirli isteklilerin ihaleye katılacağı ve sürekli aynı isteklilerin ihaleyi alacağı, rekabetin

engelleneceği, bütün istekliler için fırsat eşitliğinin sağlanmamış olacağı, bu nedenle, mevzuata

aykırı hususlar içeren bir şartname ile yapılan söz konusu ihalenin durdurularak iptal edilmesinin

uygun olacağı iddialarına yer verilmiştir.

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit

edilmiştir:

Başvuru sahibinin iddiasına ilişkin olarak; ihaleye ait idari şartnamenin 2 nci maddesinde

ihale konusu işin “Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Primsiz Ödemeler Genel Müdürlüğü’ne

Bağlı Ankara 75. Yıl, İstanbul Etiler, İzmir Narlıdere, Dinlenme ve Bakımevi Müdürlüğü ve

Balgat Kreş ve Gündüz Bakımevi Müdürlüğü ile Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Tabldot

İşletmesinin 1 yıl süreyle Genel Hizmetlerinin yerine getirilmesi hizmet alımı işi” olduğu

belirtilmiş, 19 uncu maddesinde isteklilerin tekliflerini her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş

kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden

verecekleri düzenlenmiş, 22 nci maddesinde işin tamamı için teklif verileceği belirtilmiştir.

Anılan Şartnamenin 36.1. maddesinde tekliflerin değerlendirilmesinde ekonomik açıdan en

avantajlı teklifin en düşük fiyat esasına göre belirleneceği belirtildikten sonra 36.3 maddesinde en

şük fiyatın ekonomik açıdan en avantajlı teklif olarak değerlendirildiği ihalelerde birden fazla

istekli tarafından aynı fiyatın teklif edildiği ve bunların da ekonomik açıdan en avantajlı teklif

olduğu anlaşıldığı takdirde fiyat dışı unsur olarak iş deneyim belgelerinin tutarlarının

değerlendirilmesi suretiyle belge tutarı yüksek olan isteklinin teklifinin ekonomik açıdan en

avantajlı teklif olarak belirleneceği ve ihalenin sonuçlandırılacağı yolunda düzenleme yapılmıştır.

Şikayete konu ihalede Doğuş Sos. San. ve Tic. Ltd. Şti. ile Çağ Müh. İnş. San. Tic. Ltd.

Şti.’nin aynı fiyatı teklif ettikleri görüldüğünden, idari şartnamenin yukarıda belirtilen 36 ncı

maddesi hükmü dikkate alınarak iki isteklinin sunduğu iş deneyim belgelerinin belge tutarlarının

incelendiği, Doğuş Sos. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin iş deneyim belgesinin yapılan güncelleme

sonucunda güncellenmiş belge tutarının 11.429.271,31 YTL, Çağ Müh. İnş. San. Tic. Ltd. Şti.’nin

sunduğu iş deneyim belgesinin yapılan güncelleme sonucunda güncellenmiş belge tutarının

9.112.975,15YTL olduğu görülerek, ihalenin, iş deneyim belge tutarı daha yüksek olan Doğuş Sos.

San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin üzerinde bırakıldığı anlaşılmıştır.

Diğer taraftan, söz konusu şartnamenin 7.3.1. maddesinde: İstekliler son beş yıl içinde yurt

içinde veya yurt dışında, kamu veya özel sektörde sözleşme bedelinin en az %70’i oranında

gerçekleştirdiği, idarece kusursuz kabul edilen ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili deneyimini

gösteren ve teklif bedelinin %25 oranından az olmamak üzere, tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim

belgesi…”, şeklinde düzenleme yapılmış, anılan düzenlemeye ihale ilanının 4.3.1. maddesinde de

yer verilmiş, şartnamenin 7.4. maddesinde: “Bu ihalede benzer iş olarak, Kamu veya Özel Sektöre;

(Hastane, Huzurevleri vb.) yapılan hasta bakımı, yaşlı bakımı ile aşçı, garson, bulaşıı, terzi,

çamaşırhane elemanı çalıştırılması ve kreş ve gündüz bakımevlerinde çocuk bakıcısı çalıştırılması

hizmetleri ile ilgili işler benzer iş olarak kabul edilecektir.” şeklinde düzenleme yapmıştır.

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 35 inci maddesinin (1) nci fıkrasında:

İsteklilerin ekonomik ve mali yeterlikleri ile mesleki ve teknik yeterliklerinin değerlendirilmesi

amacıyla idarelerce istenilecek her türlü bilgi, belge, doküman ve değerlendirme kriterleri rekabeti

engelleyici sonuç doğuracak şekilde belirlenemez. Ayrıca yeterlik değerlendirmesinde kullanılacak

kriterler, ihale konusu işin özelliğine göre söz konusu hizmetin istekli tarafından

gerçekleştirilebilirliğini ölçecek nitelikte olmalıdır.” şeklinde düzenlemeye yer verilmiş, aynı

Yönetmeliğin 42 nci maddesinin 1 nci fıkrasında: “Mimarlık ve mühendislik, etüt ve proje, harita

ve kadastro, imar uygulama hizmet alımları ile yaklaşık maliyeti 4734 sayılı Kanunun 13 üncü

maddesinin (b) bendinin (2) numaralı alt bendinde hizmet alımları için öngörülen üst limit tutarına

eşit veya bu tutarı aşan diğer hizmet alımı ihalelerinde; isteklinin, son beş yıl içinde yurt içinde

veya yurt dışında kamu veya özel sektörde sözleşme bedelinin en az % 70’i oranında

gerçekleştirdiği veya yapımla ilgili hizmet işleri için geçerli olmak üzere en az % 50’si oranında

denetlediği veyahut yönettiği idarece kusursuz kabul edilen ihale konusu iş veya benzer işlerle

ilgili deneyimini gösteren belgelerin istenilmesi zorunludur” şeklinde düzenleme yapılmıştır.

Anılan Yönetmeliğin 42 nci maddesinin 5. fıkrası ise: “İş deneyiminde değerlendirilecek

benzer işler; ihale konusu hizmet veya hizmetin bölümleriyle nitelik ve büyüklük bakımından

benzerlik gösteren, aynı veya benzer usullerle gerçekleştirilen, teçhizat, ekipman, mali güç ve

uzmanlık ile personel ve organizasyon gerekleri bakımından benzer özellik taşıyan hizmetlerdir.”

şeklinde düzenlenmiştir.

İhale konusu işin yerine getirilmesi için, Ankara 75. Yıl, İstanbul Etiler, İzmir Narlıdere,

Dinlenme ve Bakımevi Müdürlüğü’ne; 16 santral ve haberleşme hizmetleri elemanı, 9 çocuk

bakıcısı, 4 erkek berberi, 8 bayan kuaförü, 3 terzi, 2 kuru temizlemeci, 45 bakım danışmanı, 96

yaşlı bakıcısı, 117 garson, 22 çamaşırhane elemanı olmak üzere toplam 332 kişinin, Destek

Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Tabldot İşletmesinin 1 yıl süreyle Genel Hizmetlerinin yerine

getirilmesi hizmet alımı işi için 1 aşçıbaşı, 28 aşçı, 12 garson, 4 bulaşıı olmak üzere toplam 45

kişinin, Balgat Kreş ve Gündüz Bakımevi Müdürlüğü’ne ise 24 çocuk bakıcısı, 2 aşçı, 3 vasıfsız

işçi olmak üzere toplam 29 kişinin alımının yapılmasına karar verilmiş, ihaleye ilişkin idari

şartnamenin 7.4. maddesinde ise kamu veya özel sektöre; (Hastane, Huzurevleri vb.) yapılan hasta

bakımı, yaşlı bakımı ile aşçı, garson, bulaşıı, terzi, çamaşırhane elemanı çalıştırılması ve kreş ve

gündüz bakımevlerinde çocuk bakıcısı çalıştırılması hizmetleri ile ilgili işlerin benzer iş olarak

kabul edileceği şeklinde düzenleme yapmıştır.

Yukarıda belirtilen düzenlemeler ve ihale konusu işin kapsamında yer alan hizmetler

dikkate alındığında “benzer iş” tanımının rekabeti engelleyici sonuç doğuracak nitelikte olmadığı

anlaşılmıştır.

Bu durumda, “benzer iş” tanımının İdare tarafından yukarıda açıklandığı şekilde

belirlenmesinin ve ihalenin de bu düzenlemelere göre sonuçlandırılmasının mevzuat hükümlerine

aykırılık taşımadığı tespit edildiğinden, şikayete konu hususla ilgili olarak başvuru sahibinin

iddiaları yerinde görülmemiştir.

ıklanan nedenlerle;

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun

uygun bulunmadığına,

Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul