• Karar No: 2007/UH.Z-1721
  • Toplantı No: 2007/027
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 21.05.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/027
Gündem No :55
Karar Tarihi:21.05.2007
Karar No :2007/UH.Z-1721
Şikayetçi:
 Öz Setaş Nak. İnş. Taah. Gıda San. Tic. Ltd. Şti., Gazi Cad., Anıt Pasajı, No:104, ELAZIĞ
 İhaleyi yapan idare:
 İller Bankası 12. Bölge Müdürlüğü, Gazi Cad., No:84, 23200, ELAZIĞ
Başvuru tarih ve sayısı:
 24.04.2007 / 11981
Başvuruya konu ihale:
 2007/28697 İhale Kayıt Numaralı “Kiralık Oto Hizmet Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

17.05.2007 tarih ve 08.09.58.0199/2007-31E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

İller Bankası 12. Bölge Müdürlüğü’nce 27.03.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan

“Kiralık Oto Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak Öz Setaş Nak. İnş. Taah. Gıda San. Tic. Ltd.

Şti.’nin 09.04.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 13.04.2007 tarihli yazısı ile

reddi üzerine, başvuru sahibinin 24.04.2007 tarih ve 11981 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan

18.04.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

Tekliflerin alınmasından sonra yapılan ve mevzuata aykırılığı tespit edilen ihale

işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

Teklif cetvelindeki birinci kalem için en avantajlı teklif sahibi olarak Öz Setaş Ltd. Şti.’nin,

ikinci kalem için en avantajlı teklif sahibi olarak ise Bilal Avcı’nın belirlenmesi gerektiği

hususunun, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (a) bendi gereğince düzeltici işlem olarak

belirlenmesine,

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; söz konusu ihalede, idari şartnamenin 19 ve 22.

maddelerine istinaden, fiyat teklif cetvelinde sürücüsüz ve yakıtsız makam aracı için ayrı fiyat, 3

adet sürücülü 2005 model ve üstü ticari araç için de ayrı fiyat verdikleri, makam aracı olarak

kullanılacak cip için en düşük fiyatı Bilal Avcı’nın verdiği, diğer 3 adet ticari araç için ise en düşük

fiyatı firmalarının verdiği, ancak kendilerine tebliğ edilen kesinleşen ihale kararına göre kiralık

ticari araç hizmeti alımı işine ait kısmın da Bilal Avcı üzerinde kaldığı, ancak en düşük fiyatı

kendilerinin vermesi sebebiyle ihalenin 3 adet sürücülü ticari araç hizmeti alımı kısmının firmaları

üzerinde kalması gerektiği, iddialarına yer verilmiştir.

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit

edilmiştir:

İdari şartnamenin 22 nci maddesinde; “Bu hizmet ihalesinde kısmi teklif verilebilir. Kısmi

teklif kabul edileceğinden sürücüsüz 1 adet araç ile sürücülü 3 adet aracın teklifleri ayrı ayrı

değerlendirilecektir. Farklı yüklenicilerde kalması halinde sözleşmeler ayrı ayrı yapılacaktır.

a. Sürücüsüz 1 adet aracın YTL/Ay (aylık birim fiyat) üzerinden toplam bedel teklif

edeceklerdir.

b. İstekliler belli güzergâh, normal çalışma saatlerinde ve günlük sürücülü 3 adet aracın

YTL/Km (Km başına birim fiyat) üzerinden toplam bedeli teklif edeceklerdir.”, düzenlemesi

mevcuttur.

Başvuru sahibinin iddiası ile ilgili olarak idare tarafından verilen cevap yazısında;

“1. Teklif mektubunun 7. maddesinde ihale konusu işin “aşağıdaki kısmını” ibaresinin çizilerek

“tamamını” kısmı korunmuş, dolayısı ile tamamına teklif verildiği,

2. KİK 019.0/H standart formunda teklif mektubu dip notunda “kısmi teklif verilebileceği ihale

dokümanında belirtilen ihalelerde, istekliler, aşağıdaki açıklamaya 7. maddenin devamı olarak yer

vereceklerdir.” hükmü bulunmasına rağmen söz konusu fiyat çizelgesi doldurulmayarak boş

bırakılmış olup, yine 7. maddede teklif fiyatın toplam bedel olarak doldurulduğu,

Netice olarak; her iki teklif mektubunda da toplam bedel üzerinden tamamına teklif verilmiş

olduğu ve kısmi teklif olarak değerlendirilemeyeceğine karar verilmiştir.”, açıklaması

bulunmaktadır.

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği Eki Birim Fiyat Teklif Mektubu Standart

Formunun (KİK019.0/H) 7 nci maddesinde; İhale konusu işin [tamamını/aşağıdaki kısmını] teklif

mektubumuz ekindeki birim fiyat teklif cetvelinde belirtilen her bir iş kalemi için teklif ettiğimiz

birim fiyatlar üzerinden KDV hariç toplam [teklif edilen toplam bedel para birimi belirtilerek

rakam ve yazı ile yazılacaktır] bedel¹ karşılığında yapmayı kabul ve taahhüt ederiz.”, düzenlemesi

bulunmaktadır.

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği Eki Birim Fiyat Teklif Mektubu Standart

Formunun (KİK019.0/H) 2 numaralı dipnotunda ise;

“a) Kısmi teklif verilebileceği ihale dokümanında belirtilen ihalelerde, istekliler,

aşağıdaki açıklamaya 7 nci maddenin devamı olarak yer vereceklerdir:

………… Kısım/Kalem: .........=.............(KDV hariç olarak rakam ve yazıyla ayrı ayrı yazılacaktır)

……….... Kısım/Kalem: .........=.............(KDV hariç olarak rakam ve yazıyla ayrı ayrı yazılacaktır)

………… Kısım/Kalem: .........=.............(KDV hariç olarak rakam ve yazıyla ayrı ayrı yazılacaktır)

Toplam: .........=.................(KDV hariç olarak rakam ve yazıyla ayrı ayrı yazılacaktır)”,

düzenlemesi mevcuttur.

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin yukarıda belirtilen bölümleri

incelendiğinde; Birim Fiyat Teklif Mektubu Standart Formunun (KİK019.0/H) 2 numaralı

dipnotunda yer alan açıklamaya göre, isteklilerin işin tamamına veya belirli kısımlarına teklif

vermeleri durumunda, her iki halde de 7 nci maddenin devamı olarak, idare tarafından belirlenen iş

kısımları için teklif ettikleri bedelleri rakam ve yazı ile ayrı ayrı yazmaları gerekmektedir. Ancak,

isteklilerce sunulan teklif mektupları incelendiğinde, ister ihalenin tamamına ister belli bir kısmına

teklif verilmiş olsun, teklif mektubunun 7 nci maddesinin devamı olarak her bir kısım için

verilecek tekliflerin ayrı ayrı rakam ve yazı ile yazılması gerekmesine rağmen, her iki isteklinin de

7 nci maddenin devamında yapılması gereken bu işlemi yapmadıkları, ancak idarenin her iki teklifi

de kabul ettiği tespit edilmiştir.

İsteklilerce, teklif mektubunun 7 nci maddesinin devamı olarak, teklif verdikleri kısımlara

ait teklif tutarlarının yazı ve rakamla yazılarak teklif mektubuna eklenmesi gerekmesine rağmen bu

işlemin yapılmadığı görülmesine karşın, idari şartnamenin 22 nci maddesinde belirtilen iş kısımları

ile teklif mektubu eki cetveldeki kalemlerin aynı olduğu ve isteklilerin, teklif cetvelindeki iki

kalem için de öngördükleri teklif bedellerini yazdıkları belirlenmiştir.

Kamu İhale Genel Tebliği’nin Birinci Bölümünün XIII. I maddesinin “Mal ve Hizmet

Alımlarında Kısmi Teklif” konusunun işendiği bölümde; İhalelerde, ihale dokümanında

belirtilmesi kaydıyla, kısmi teklif verilebilmesi mümkün bulunmaktadır. Ancak, kısmi teklif

verilebilen ihalelerde isteklilerce işin tamamına teklif verilebileceği gibi, ihale dokümanında

belirtilen kısımlara da teklif verilebilmektedir.

Kısmi teklife açık ihalelerde işin tamamına teklif verilmesi ancak tüm kısımlar için ayrı ayrı teklif

vermek suretiyle yapılacaktır. İşin tamamına teklif veren isteklinin teklif verdiği kısım veya

kısımlardan herhangi biri için ekonomik açıdan en avantajlı teklif olarak değerlendirilmesi söz

konusu olduğunda işin tamamına teklif verilmiş olsa bile bu kısım veya kısımlar için sözleşme

yapılması zorunluluğu bulunmaktadır…”, düzenlemesi mevcuttur.

Teklif mektubunun 7 nci maddesinde yer alan “tamamını/aşağıdaki kısmınıifadesinden,

istekliler tarafından “aşağıdaki kısmınıibaresinin silinerek “tamamınıibaresini seçmeleri

sebebiyle idarenin, “isteklilerin kısmi teklif vermedikleri bu yüzden tekliflerin işin kısımlarına göre

değil tamamına göre değerlendirilmesi gerektiği” şeklinde yaptığı yorumun mevzuata uygun

olmadığı sonucuna varılmıştır. Çünkü, “tamamıibaresinin seçilmiş olması, isteklilerin işin belirli

bir kısmı için değil işin bütün kısımları için ayrı ayrı teklif verdiği anlamına gelmektedir. İhalenin

kısmi teklife açık olması ve isteklilerce işin bütün kısımları için teklif verilmesi sebebiyle,

idarenin de teklifleri bir bütün olarak değil kısım bazında değerlendirmeye alması gerekmektedir.

Teklifleri idare tarafından geçerli bulunan her iki isteklinin teklif cetvelleri incelendiğinde;

cetvelin birinci sırasındaki “3 adet 2005 model kiralık taksi” kalemine en düşük teklifi Öz Setaş

Ltd. Şti.’nin, cetvelin ikici sırasındaki “1 adet 2006 model sürücüsüz ve yakıtsız jeep” kalemine en

şük teklifi ise istekli Bilal Avcı’nın verdiği tespit edilmiştir.

Sonuç olarak, kısmi teklif verilebilen ihalede yer alan iki kısmın tamamına teklif veren her

iki isteklinin vermiş oldukları tekliflere göre; teklif cetvelindeki birinci kalem için en avantajlı

teklif sahibi olarak Öz Setaş Ltd. Şti.’nin, ikinci kalem için ise Bilal Avcı’nın belirlenmesi

gerekmektedir.

ıklanan nedenlerle;

1) Tekliflerin alınmasından sonra yapılan ve yukarıda mevzuata aykırılığı tespit edilen ihale

işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

2) Teklif cetvelindeki birinci kalem için en avantajlı teklif sahibi olarak Öz Setaş Ltd.

Şti.’nin, ikinci kalem için en avantajlı teklif sahibi olarak ise Bilal Avcı’nın belirlenmesi gerektiği

hususunun, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (a) bendi gereğince düzeltici işlem olarak

belirlenmesine,

Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul