• Karar No: 2007/UH.Z-1722
  • Toplantı No: 2007/027
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 21.05.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/027
Gündem No :56
Karar Tarihi:21.05.2007
Karar No :2007/UH.Z-1722
Şikayetçi:
 Avşaroğulları Et Ürünleri Yemek Ürt. ve Dağ. Gıda Temz. San. ve Tic. Ltd. Şti.,Gıda Toptancılar Sitesi J Blok No:4 DİYARBAKIR
 İhaleyi yapan idare:
 Çorum Devlet Hastanesi, Bahçelievler Mahallesi Çamlık Caddesi No:2 19200 ÇORUM
Başvuru tarih ve sayısı:
 19.04.2007 / 11783
Başvuruya konu ihale:
 2006/195356 İhale Kayıt Numaralı “Çorum Devlet Hastanesi 58 İşçi İle 21 Ay Malzeme Dahil Yemek Pişirme, Dağıtım ve Sonrası Hizmetleri” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

11.05.2007 tarih ve 08.09.36.0102/2007-32E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

Çorum Devlet Hastanesi’nce 19.02.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Çorum

Devlet Hastanesi 58 İşçi İle 21 Ay Malzeme Dahil Yemek Pişirme, Dağıtım ve Sonrası

Hizmetleri” ihalesine ilişkin olarak Avşaroğulları Et Ürünleri Yemek Ürt. ve Dağ. Gıda Temz. San.

ve Tic. Ltd. Şti.’nin 29.03.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 13.04.2007 tarihli

yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin 19.04.2007 tarih ve 11783 sayı ile Kurum kayıtlarına

alınan 19.04.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

İhale sürecinde yapılan ve mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemlerin düzeltici işlemle

giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu saptandığından, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi (b)

bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; 19.02.2007 tarihinde yapılan yemek pişirme ve dağıtım

ve sonrası hizmetler ihalesine teklif vermek suretiyle katıldıkları, ancak ihaleden teklif belgeleri

arasında sundukları banka referans mektubu ve mali durum belgelerinin aynı olmamasından dolayı

değerlendirme dışı bırakıldıkları, Kuveyt Türk Bankasına ait 500.000,00YTL değerinde banka

referans mektubu sundukları, 15.000,00YTL değerinde Bank Asya adına düzenlenmiş Mali Durum

Bildirimi doldurdukları, verdikleri belgelerin Kanunda belirtilen % 5 oranını karşıladığı, belgenin

gerekirse teyidinin yapılması suretiyle değerlendirilmesi gerekirken, teyit yapılmadan ihalenin

daha yüksek bir bedele verilmesinin doğru olmadığı, idarece alınan kararın düzeltilerek ihalenin

kendilerine verilmesi iddialarına yer verilmiştir.

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit

edilmiştir:

Başvuru sahibi ihaleye sunduğu mali durum belgelerinde yer alan tutarların birbiri ile uyumlu

olmadığı için ihale dışı bırakıldığını, ancak banka tarafından düzenlenen mali durum belgesindeki

tutarın idari şartnamede istenen % 5 ‘lik oranı karşıladığı, dolayısıyla teklifinin geçerli sayılması

gerektiğini ileri sürmektedir.

İhaleye ait ilanın “Bankalardan temin edilecek belgeler” başlıklı 4.2.1 inci maddesi ile idari

şartnamenin aynı başlıklı 7.2.1 inci maddesinde yer alan; “Teklif edilen bedelin % 5’ inden az

olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda, bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit

kredisi veya kullanılmamış teminat mektubu kredisini ya da serbest mevduatını gösterir, yerli veya

yabancı bankalardan alınacak belgeler” düzenlemesi ile ekonomik ve mali yeterlik kriteri olarak

teklif edilen bedelin % 5’i oranında mali durum raporu istenmiştir.

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “Bankalardan temin edilecek belgeler”

başlıklı 38 inci maddesinde; “Bu Yönetmeliğin 36 ncı maddesinin (c) bendi kapsamındaki

hizmetlerin ihalelerinde; teklif edilen bedelin % 5’inden az olmamak üzere istekli tarafından

belirlenecek tutarda, bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit kredisini veya kullanılmamış teminat

mektubu kredisini ya da serbest mevduatını gösterir, yerli veya yabancı bankalardan alınacak

belgelerin (standart formlar KİK030.0/H, KİK030.1/H) istenilmesi zorunludur. Banka referans

mektubunun ihale veya son başvuru tarihinden önceki üç ay içinde düzenlenmiş olması gerekir.

Gerek görüldüğünde bu belgelerin ilgili bankanın genel müdürlüğünden veya şubesinden teyidi

idarelerce yapılır. Faks ile yapılan teyitlerin, en az iki yetkilinin imzasını taşıması gerekir” hükmü

yer almaktadır.

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde yer alan bu hüküm uyarınca ihale

dokümanında mali durum belgesi istenilen ihalelerde isteklilerce KİK030.0/H ve KİK030.1/H nolu

standart formlardan oluşan iki ayrı belgenin ihale zarfı içerisinde sunulması gerekir

Başvuruya konu ihalede başvuru sahibi Avşaroğulları Et Ürünleri Yemek Ürt. ve Dağ. Gıda

Temz. San. ve Tic. Ltd. Şti. ihale zarfı içerisinde iki belgeyi de sunmuştur. Ancak istekli tarafından

düzenlenen 19.02.2007 tarihli belgede Banka olarak Bank Asya, Kullanılmamış Nakit Kredisi

olarak 15.000.000,00YTL, Kullanılmamış Teminat Mektubu Kredisi 15.000.000,00YTL, Kuveyt

Türk Katılım Bankası tarafından düzenlenen ikinci belgede ise Kullanılmamış Nakit Kredisi

500.000,00YTL, Kullanılmamış Teminat Mektubu Kredisi 500.000,00YTL olarak gösterilmiştir.

İhale komisyonu istekli tarafından düzenlenen mali durum belgesinde yer alan banka ismi ve

kullanılmamış kredi tutarları ile banka tarafından düzenlenen mali durum belgesinde yer alan

tutarların ve düzenleyen bankanın birbirinden farklı olması gerekçesiyle başvuru sahibi

Avşaroğulları Et Ürünleri Yemek Ürt. ve Dağ. Gıda Temz. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin ihale dışı

bırakılmasına karar vermiştir.

İstekli Avşaroğulları Et Ürünleri Yemek Ürt. ve Dağ. Gıda Temz. San. ve Tic. Ltd. Şti.

tarafından sunulan Kuveyt Türk Katılım Bankası’nca düzenlenmiş mali durum belgesinde;

kullanılmamış teminat mektubu kredisi ve kullanılmamış nakit kredisi tutarlarının 500.000,00YTL

olduğu belirtilmiştir. İstekli tarafından düzenlenen mali durum belgesi ile banka tarafından

düzenlenen mali durum belgesindeki tutarların birbiri ile uyuşmadığı, başvuru sahibi tarafından

düzenlenen mali durum belgesinde banka olarak Bank Asya’nın belirtildiği, Kullanılmamış Nakit

Kredisi olarak 15.000.000,00YTL, Kullanılmamış Teminat Mektubu Kredisi 15.000.000,00YTL

beyan edildiği, ancak Kuveyt Türk Katılım Bankası tarafından düzenlenen ikinci belgede ise

Kullanılmamış Nakit Kredisinin 500.000,00YTL, Kullanılmamış Teminat Mektubu Kredisinin

500.000,00YTL olarak belgelendirildiği, dolayısıyla iki belgenin birbirinden farklı olduğu, istekli

tarafından düzenlenen belgenin Kuveyt Türk Katılım Bankası tarafından düzenlenen belge ile

ilişkisinin olmadığı, dolayısıyla istekli tarafından düzenlenen belgenin var sayılamayacağı

değerlendirildiğinden ihale komisyonunca tesis edilen belge eksikliğinden dolayı ihale dışlı

bırakılması işleminde mevzuata aykırılık bulunmamaktadır.

B- Şikayete konu ihalede iddia konularıyla bağlantılı olarak yapılan inceleme sonucunda

aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

1-İhaleye ait ilanın 4.3.2 maddesinin (h) bendinde; İhale süresi boyunca et ihtiyacının

temin edilecek veya kesim yapılacak tesis belirlenerek, bu konuda hem tesis hem de istekli

tarafından taahhütname verilecektir. Verilecek taahhütname ekinde tesise ait 1. sınıf ruhsatlı ve

Tarım ve Köyişleri Bakanlığından Alınmış Çalışma İzin Belgesi verilecektir” düzenlemesi,

İlanın 4.3.2 maddesinin (i) bendinde; İhale süresi boyunca ekmek ihtiyacının temin

edileceği tesis belirlenerek, bu konuda hem tesis hem de istekli tarafından taahhütname

verilecektir. Verilecek taahhütname ekinde tesise ait Tarım ve Köyişleri Bakanlığından alınmış

Üretim İzin Belgesi verilecektir” düzenlemeleri yer almaktadır.

Aynı düzenleme idari şartnamenin 7.3.2 maddesinde de ilandaki şekliyle yer almaktadır.

Bu düzenleme ile ihale öncesinde et ve ekmek tedariki konusunda, bu ürünlerin tedarik

edileceği işletmelerle anlaşma ve sözleşme yapma zorunluluğu getirilmektedir. Bu yöndeki

düzenlemenin ihaleye katılımı daraltıcı nitelik arz ettiği gibi, rekabeti de engelleyici olduğu

değerlendirildiğinden ihalenin iptali gerekmektedir. Nitekim ihaleye teklif veren Viphanımeli Ltd.

Şti.-Ogtim Ltd. Şti. ortak girişimi, Gültekin Ltd. Şti. ve Urfa Damak Ltd. Şti.-Divanlı Ltd. Şti.

ortak girişimi bu belgeleri olmadığı veya uygun bulunmadığı için ihale dışı bırakılmıştır.

2-Yeterlik kriterlerine ilişkin ilanın 4.3.2.d maddesi ile idari şartnamenin yeterlik

kriterlerine ilişkin 7.3.2.d maddesinde; “Teknik şartnamenin1.10 uncu maddesinde istenilen sayıda

personel ile işi yürüteceğine dair taahhütname” düzenlemesi yer almaktadır.

Kamu İhale Genel Tebliğinin VIII.M. 3 üncü maddesinde; “Hizmet Alımı İhaleleri

Uygulama Yönetmeliğinin 43 üncü maddesinde yapılan değişiklik ile; Hizmet alımı ihalelerinde

idarece çalıştırılması öngörülen personelin nitelik ve sayısı ihale dokümanında belirtilir. Anahtar

teknik personele ilişkin düzenleme dışında mesleki ve teknik yeterliğin belirlenmesine ilişkin olarak

ihale dokümanında isteklinin personel çalıştırdığına dair belge veya personel çalıştıracağına dair

taahhütname istenemez hükmü getirilmiş ve ihale konusu hizmette çalıştırılması istenen asgari

personel sayısının %40’ını geçmemek üzere 120 gün kesintisiz olarak personel çalıştırıldığına dair

4 aylık sigorta prim bordrosu veya bu süreye ilişkin aylık prim ve hizmet belgesi istenebilmesine

ilişkin düzenleme yürürlükten kaldırılmıştır. Bu çerçevede; hizmet alımı ihalelerinde anahtar

teknik personel dışında, personel çalıştırıldığına dair belge veya personel çalıştırılacağına dair

taahhütname ya da ihale konusu hizmette çalıştırılması istenen asgari personel sayısının %40’ını

geçmemek üzere 120 gün kesintisiz olarak personel çalıştırıldığına dair 4 aylık sigorta prim

bordrosu veya bu süreye ilişkin aylık prim ve hizmet belgesi istenmeyecek, idarece çalıştırılması

öngörülen personel varsa bu personelin nitelik ve sayısı ihale dokümanında belirtilecektir” hükmü

yer almaktadır.

İlan ve idari şartnamede yer alan düzenleme, Kamu İhale Genel Tebliğinin anılan hükmüne

aykırılık taşımaktadır.

ıklanan nedenlerle;

İhale sürecinde yapılan ve yukarıda mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemlerin düzeltici

işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu saptandığından, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı

maddesi (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul