• Karar No: 2007/UH.Z-1726
  • Toplantı No: 2007/027
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 21.05.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/027
Gündem No :60
Karar Tarihi:21.05.2007
Karar No :2007/UH.Z-1726
Şikayetçi:
 Keti İnşaat Taş. Sos. Hizm. Gıda ve Teks. San. ve Tic. Ltd. Şti., Bağcılar Cad. No: 61/2 Bahçelievler/İSTANBUL
 İhaleyi yapan idare:
 TCDD İşletmesi 1. Bölge Müdürlüğü, Gar Binası 3. Kat 34718 Haydarpaşa Kadıköy/İSTANBUL
Başvuru tarih ve sayısı:
 02.05.2007 / 12864
Başvuruya konu ihale:
 2007/26131 İhale Kayıt Numaralı “Kızıltoprak ila Yunus (16 işçi ile) ve Pendik ila D.İskelesi (16 işçi ile) Gar, İstasyon ve Durakların, Bina ve Tesislerin Temizlik ve İlaçlama Hizmetlerinin Yürütülmesi İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

15.05.2007 tarih ve 08.10.25.0134/2007-23E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

TCDD İşletmesi 1. Bölge Müdürlüğü’nce 30.03.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan

“Kızıltoprak ila Yunus (16 işçi ile) ve Pendik ila D.İskelesi (16 işçi ile) Gar, İstasyon ve

Durakların, Bina ve Tesislerin Temizlik ve İlaçlama Hizmetlerinin Yürütülmesi İşi” ihalesine

ilişkin olarak Keti İnşaat Taş. Sos. Hizm. Gıda ve Teks. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 19.04.2007

tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 25.04.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru

sahibinin 02.05.2007 tarih ve 12864 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 01.05.2007 tarihli dilekçe

ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

Tekliflerin alınmasından sonra yapılan ve mevzuata aykırılığı tespit edilen ihale

işlemlerinin ve ihale kararının iptaline, tekliflerin mevzuata uygun olarak yeniden

değerlendirilmesi hususunun, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (a) bendi gereğince düzeltici

işlem olarak belirlenmesine,

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; TCDD İşletmesi 1. Bölge Müdürlüğü tarafından

30.03.2007 tarihinde yapılan “Kızıltoprak ila Yunus (16 işçi ile) ve Pendik ila D.İskelesi (16 işçi

ile) Gar, İstasyon ve Durakların, Bina ve Tesislerin Temizlik ve İlaçlama Hizmetlerinin

Yürütülmesi” işi ihalesine katıldıkları, ihaleyi kazanan firmanın teklifinin toplam asgari işçilik

maliyeti kadar olduğu, temizlik malzemesi, ekipman ve giyecek bedeli için 0 (sıfır) YTL. teklif

verildiği, yaptıkları itirazın mevzuata aykırı olarak reddedildiği,

İddialarına yer verilmiştir.

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit

edilmiştir:

Şikayet konusu ihalenin TCDD İşletmesi 1. Bölge Müdürlüğü tarafından 30.03.2007

tarihinde açık ihale usulüyle yapılan toplam 32 işçi ile 8 aylık “Kızıltoprak ila Yunus (16 işçi ile)

ve Pendik ila D.İskelesi (16 işçi ile) Gar, İstasyon ve Durakların, Bina ve Tesislerin Temizlik ve

İlaçlama Hizmetlerinin Yürütülmesi İşi” olduğu ve 5 isteklinin teklif verdiği anlaşılmıştır.

İdari şartnamenin “Teklif Fiyata Dahil Olan Masraflar” başlıklı 26 ncı maddesinde;

“26.1. Teklif edilen birim fiyata; personelin aylık ücreti, yasal kesintiler (yüklenici payı

dahil) ile kullanılacak temizlik malzeme bedelleri, makine ve ekipmanların amortismanları, ulaşım,

sigorta, vergi, resim ve harç bedellerini teklif fiyatına dahil edeceklerdir. (Resmi,bayram

tatillerinde Kızıltoprak -Yunus 14 işçi x 11,5 günden toplam:161 gün, Pendik-D.İskelesi 13

işçix11,5 günden toplam:149,5 gün çalışacak olup, bu mesai tutarları teklife ilave edilecektir.

26.2. (26.1) nci madde de yer alan gider kalemlerinde artış olması ya da benzeri yeni gider

kalemlerinin oluşması hallerinde, teklif edilen fiyatın bu tür artış ya da farkları karşılayacak payı

içerdiği kabul edilecektir.

26.3. Ayrıca, çalıştırılacak 32 personelin tamamı için günlük yemek bedeli, brüt 2.50 YTL.

den aylık 26 gün üzerinden nakit olarak ödenerek işçi bordolarında gösterilecektir.

Çalıştırılacak 32 personelin tamamı için günlük yol bedeli, brüt 2.50 YTL. den aylık 26 gün

üzerinden nakit olarak ödenerek işçi bordolarında gösterilecek olup, bu giderler teklif fiyatına

dahildir.

26.4. Ancak sözleşme konusu işin bedelinin ödenmesi aşamasında doğacak Katma Değer

Vergisi (KDV), ilgili mevzuatı çerçevesinde idarece yükleniciye ayrıca ödenir.

26.5.İş kazaları ile meslek hastalıkları risk oranı %2 olarak alınacaktır.” düzenlemesine yer

verilmiştir.

İhale konusu işin teklif edilmesi gereken asgari maliyet toplamı (asgari işçilik, yol, yemek,

tatil günleri ücreti, %3 sözleşme giderleri dahil) 228.391,96 YTL olduğu tespit edilmiştir.

İhale komisyonca şikayetçi firma olan Keti Ltd. Şti. dışında teklifleri aşırı şük teklif olarak

belirlenen Tem-Ka Ltd. Şti. ve Bilge Ltd. Şti.’ nin ihaleye 228.391,96 YTL., Konof Ltd. Şti.’nin

224.593,44 YTL., Buzpak Ltd. Şti.’nin ise 228.001,28 YTL. fiyat teklifi verdikleri görülmüştür.

Bilge Ltd. Şti. ile Buzpak Ltd. Şti.’ nin aşırı şük teklif sorgulamasına cevap vermedikleri

için, Konof Ltd. Şti.’nin ise teklif fiyatı asgari maliyetinin altında olduğundan mevzuata uygun

olarak teklifleri idare tarafından reddedilmiştir.

İhale üzerinde bırakılan Tem-Ka Ltd. Şti.’ nin aşırı şük teklifi ile ilgili açıklamasında,

gerekli malzemelerin stoklarında mevcut olduğu belirtilmiştir. İhale komisyonunca, “yapılan

ıklamanın uygun bulunduğu, teklif fiyatının işçilik maliyetinde olduğu, halihazırda bölgelerinin

bir çok işyerinde söz konusu hizmetleri yürütmekte olduğu ve hizmetlerinden de memnun

kalındığından ihalenin bu şirkete verilmesinin uygun bulunduğu” belirtilmiştir.

4734 sayılı Kanunun “Aşırı şük Teklifler” başlıklı 38 inci maddesinde;

İhale komisyonu verilen teklifleri 37 nci maddeye göre değerlendirdikten sonra, diğer

tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı şük olanları tespit

eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli

olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.

İhale komisyonu;

a) İmalat sürecinin, verilen hizmetin ve yapım yönteminin ekonomik olması,

b) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temini veya yapım işinin

yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,

c) Teklif edilen mal, hizmet veya yapım işinin özgünlüğü,

Hususlarında belgelendirilmek suretiyle yapılan yazılı ıklamaları dikkate alarak, aşırı

şük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya

yazılı ıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir.” hükmü yer almaktadır.

Kamu İhale Genel Tebliğinin Birinci Bölümünün XIII üncü maddesinin (h/b) bendinde;

“Personel çalıştırılmasına dayalı olan (ağırlıklı olarak personel çalıştırılan, çalışacak

personel sayısının belirlendiği ve haftalık çalışma süresinin tamamının idare için kullanıldığı)

hizmet alımı ihalelerinden; temizlik, özel güvenlik, sayaç okuma ve kesme-açma, hasta ve ziyaretçi

yönlendirme, tıbbi sekreterlik, veri işleme ve otomasyon sisteminin işletimi hizmetleri ile sınırlı

olmak üzere, verilmiş olan tekliflerin değerlendirilmesinde ihale ve sözleşmeye ilişkin damga

vergileri, Kamu İhale Kurumu payı, noter masrafları gibi sözleşme giderleri ile amortisman, iş yeri

hekimliği, ihbar ve kıdem tazminatına ilişkin genel giderleri karşılamak üzere asgari işçilik

maliyeti üzerinden % 3 oranında sözleşme ve genel giderler hesaplanacaktır. Ayrıca bu

hizmetlerde amortisman, iş yeri hekimliği, ihbar ve kıdem tazminatı ile ilgili giderlerin sözleşme ve

genel giderler içinde yer alacağı kabul edileceği için aşırı şük teklif sorgulamasında bu giderler,

önemli teklif bileşeni olarak belirtilmeyecek ve isteklilerden aşırı şük teklif sorgulamasına

verdikleri cevaplarında bu giderler için bir bedel öngörmeleri istenmeyecektir.

Amortisman, iş yeri hekimliği, ihbar ve kıdem tazminatı ile ilgili giderler sözleşme ve genel

giderler içinde değerlendirildiğinden, idari şartnamelerin "teklif fiyata dahil olan masraflar"

kısmında bu giderler için bir bedel öngörülmeyecektir.

Asgari işçilik maliyeti; brüt asgari ücret ile idari şartnamede öngörülen yemek, yol ve giyim

bedeli ile işveren sigorta prim tutarından oluşmaktadır. Asgari ücretin üzerinde ödeme öngörülen

işlerde brüt asgari ücret yerine öngörülen bu fazla tutar yazılacaktır. Resmi ve dini bayram günleri

ile yılbaşı günü yaptırılacak çalışma için 4857 sayılı İş Kanununun 47 nci maddesi uyarınca

hesaplanacak ücret, idari şartnamede yapılan belirlemeye göre brüt asgari ücret veya brüt asgari

ücretin fazlası üzerinden belirlenecektir.

İşçilik, malzeme ve diğer maliyet kalemleri dikkate alınmak suretiyle tekliflerin

değerlendirmesi yapılarak 4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesi uyarınca teklifi aşırı şük

görülen isteklilerden işin niteliğine göre idarece belirlenen önemli teklif bileşenleri ile ilgili

ıklama istenecek, istekliler tarafından yapılan bu açıklamalara ilişkin belgeler değerlendirilerek

karar verilecektir.

Aşırı şük teklif sorgulaması yapıldıktan sonra asgari işçilik maliyeti üzerinden % 3

sözleşme ve genel giderleri karşılamayan teklifler reddedilecektir. Asgari işçilik maliyeti ve bu

maliyet üzerinden hesaplanan % 3 oranındaki sözleşme ve genel giderleri karşılayan teklifler,

idari şartnamede belirtilen diğer maliyet kalemleri (malzeme vb.) dikkate alınmak suretiyle

değerlendirilerek ihale sonuçlandırılacaktır.

Söz konusu ihalelere ait malzemeye ve diğer maliyet kalemlerine ilişkin sözleşme giderinin

de asgari işçilik maliyeti üzerinden hesaplanan % 3 oranındaki sözleşme ve genel giderler içinde

yer aldığı kabul edildiğinden, malzeme ve diğer maliyet kalemleri için ayrıca sözleşme gideri

hesaplanmayacaktır.

Hesaplanan % 3 oranındaki sözleşme ve genel giderler, sadece aşırı şük tekliflerin

değerlendirilmesine ilişkin olduğundan, bu sözleşme ve genel giderler idarece hazırlanan teklif

mektubu eki cetvelde ayrı bir birim fiyat kalemi olarak öngörülmeyecektir. İhale

sonuçlandırıldıktan sonra ihale üzerinde kalan isteklinin ödeyeceği ihale kararı damga vergisi,

sözleşme damga vergisi ile diğer sözleşme giderleri ilgili mevzuatına göre hesaplanacaktır.

Hizmet alım ihalelerinde 4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesi çerçevesinde aşırı şük teklif

sorgulaması yapılması durumunda idarelerce açıklama talep yazılarında, "teklifte önemli olduğu

tespit edilen bileşenler belirtilerek" açıklama istenecektir.

Temizlik hizmet alımlarında amortismana tabi olmayan kova, fırça, paspas, bez, süpürge,

faraş, cam sileceği gibi malzemelerin maliyetleri, temizlik malzemesi olarak kabul edilecek ve aşırı

şük teklif sorgulamasına verilen cevapta bu malzemeler için öngörülen bedellerin maliyetlerini

tevsik eden belgeler sunulacaktır.”

Düzenlemesine yer verilmiştir.

Anılan mevzuat hükümleri uyarınca, verilmiş olan tekliflerin değerlendirilmesinde ihale ve

sözleşmeye ilişkin damga vergileri, Kamu İhale Kurumu payı, noter masrafları gibi sözleşme

giderleri ile amortisman, iş yeri hekimliği, ihbar ve kıdem tazminatına ilişkin genel giderleri

karşılamak üzere asgari işçilik maliyeti üzerinden % 3 oranında sözleşme ve genel giderler

hesaplanacağı, ayrıca bu hizmetlerde amortisman, iş yeri hekimliği, ihbar ve kıdem tazminatı ile

ilgili giderlerin sözleşme ve genel giderler içinde yer alacağının kabul edileceği için aşırı şük

teklif sorgulamasında bu giderler, önemli teklif bileşeni olarak belirtilmeyeceği ve isteklilerden

aşırı şük teklif sorgulamasına verdikleri cevaplarında bu giderler için bir bedel öngörmeleri

istenmeyeceği, amortisman, iş yeri hekimliği, ihbar ve kıdem tazminatı ile ilgili giderler sözleşme

ve genel giderler içinde değerlendirildiğinden, idari şartnamelerin "teklif fiyata dahil olan

masraflar" kısmında bu giderler için bir bedel öngörülmeyeceği, asgari işçilik maliyeti; brüt asgari

ücret ile idari şartnamede öngörülen yemek, yol ve giyim bedeli ile işveren sigorta prim tutarından

oluştuğu, asgari ücretin üzerinde ödeme öngörülen işlerde brüt asgari ücret yerine öngörülen bu

fazla tutarın yazılacağı, resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü yaptırılacak çalışma için 4857

sayılı İş Kanununun 47 nci maddesi uyarınca hesaplanacak ücretin, idari şartnamede yapılan

belirlemeye göre brüt asgari ücret veya brüt asgari ücretin fazlası üzerinden belirleneceği, işçilik,

malzeme ve diğer maliyet kalemleri dikkate alınmak suretiyle tekliflerin değerlendirmesi yapılarak

4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesi uyarınca teklifi aşırı şük görülen isteklilerden işin

niteliğine göre idarece belirlenen önemli teklif bileşenleri ile ilgili açıklama isteneceği, istekliler

tarafından yapılan bu açıklamalara ilişkin belgeler değerlendirilerek karar verileceği, aşırı şük

teklif sorgulaması yapıldıktan sonra asgari işçilik maliyeti üzerinden % 3 sözleşme ve genel

giderleri karşılamayan tekliflerin reddedileceği, asgari işçilik maliyeti ve bu maliyet üzerinden

hesaplanan % 3 oranındaki sözleşme ve genel giderleri karşılayan tekliflerin, idari şartnamede

belirtilen diğer maliyet kalemleri (malzeme vb.) dikkate alınmak suretiyle değerlendirilerek

ihalenin sonuçlandırılacağı, söz konusu ihalelere ait malzemeye ve diğer maliyet kalemlerine

ilişkin sözleşme giderinin de asgari işçilik maliyeti üzerinden hesaplanan % 3 oranındaki sözleşme

ve genel giderler içinde yer aldığı kabul edildiğinden, malzeme ve diğer maliyet kalemleri için

ayrıca sözleşme gideri hesaplanmayacağı, hesaplanan % 3 oranındaki sözleşme ve genel giderler,

sadece aşırı şük tekliflerin değerlendirilmesine ilişkin olduğundan, bu sözleşme ve genel giderler

idarece hazırlanan teklif mektubu eki cetvelde ayrı bir birim fiyat kalemi olarak öngörülmeyeceği,

ihale sonuçlandırıldıktan sonra ihale üzerinde kalan isteklinin ödeyeceği ihale kararı damga vergisi,

sözleşme damga vergisi ile diğer sözleşme giderleri ilgili mevzuatına göre hesaplanacağı, hizmet

alım ihalelerinde 4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesi çerçevesinde aşırı şük teklif sorgulaması

yapılması durumunda idarelerce açıklama talep yazılarında, "teklifte önemli olduğu tespit edilen

bileşenler belirtilerek" açıklama isteneceği, temizlik hizmet alımlarında amortismana tabi

olmayan kova, fırça, paspas, bez, süpürge, faraş, cam sileceği gibi malzemelerin, temizlik

malzemesi olarak kabul edilecek ve aşırı şük teklif sorgulamasına verilen cevapta bu malzemeler

için öngörülen bedellerin maliyetlerini tevsik eden belgelerin sunulması gerekmektedir.

Yapılan inceleme neticesinde; ihale üzerinde kalan firmanın ilaçlama ve temizlik

malzemesi bedeli ile ilgili olarak teklifinde fiyat öngörülmesi gerekirken söz konusu maliyet

kalemleri ile ilgili fiyat öngörülmediği, teklifinin sadece teklif edilmesi gereken asgari maliyeti

karşıladığı görülmüştür. Bu nedenle ihale komisyonunca ihale üzerinde bırakılan firmanın

ıklamasının uygun görülmesinin anılan mevzuat hükümlerine aykırı olduğu anlaşılmıştır.

Tekliflerin değerlendirilmesi işleminin mevzuata aykırılık taşıması nedeniyle, yukarıda

belirtilen hususlar dikkate alınarak tekliflerin yeniden değerlendirilmesi ve bu aşamadan sonraki

ihale işlemlerinin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

ıklanan nedenlerle;

1) Tekliflerin alınmasından sonra yapılan ve yukarıda mevzuata aykırılığı tespit edilen ihale

işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

2) Tekliflerin mevzuata uygun olarak yeniden değerlendirilmesi hususunun, 4734 sayılı

Kanunun 56 ncı maddesinin (a) bendi gereğince düzeltici işlem olarak belirlenmesine,

Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul