En son güncellemeler 1 Temmuz 2022 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-1727
  • Toplantı No: 2007/027
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 21.05.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/027
Gündem No :62
Karar Tarihi:21.05.2007
Karar No :2007/UH.Z-1727
Şikayetçi:
 Can Yemek Sanayi-nursel Baymaz, Ceyhun Atıf Kansu Caddesi 43.Sokak Nu:8 Balgat/ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Milli Savunma Bakanlığı İzmir İç Tedarik Bölge Başkanlığı 1 Nolu İhale Komisyon Başkanlığı,MSB. İzmir İç Tedarik Bölge Başkanlığı Gaziler Cad. No:1/3 35128 Yenişehir/Konak İZMİR
Başvuru tarih ve sayısı:
 24.04.2007 / 12120
Başvuruya konu ihale:
 2007/11570 İhale Kayıt Numaralı “Hazır Yemek Hizmeti Alımı (K.H.O. Atat Bölge Birlik K.lığı Menteş-Urla/İzmir)” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

11.05.2007 tarih ve 08.09.64.G017/2007-26E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

Milli Savunma Bakanlığı İzmir İç Tedarik Bölge Başkanlığı 1 Nolu İhale Komisyon

Başkanlığı’nca 23.03.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Hazır Yemek Hizmeti Alımı

(K.H.O. Atat Bölge Birlik K.lığı Menteş-Urla/İzmir) ihalesine ilişkin olarak Can Yemek Sanayi-

Nursel Baymaz’ın 13.04.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 18.04.2007 tarihli

yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin 24.04.2007 tarih ve 12120 sayı ile Kurum kayıtlarına

alınan 24.04.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi uyarınca itirazen şikayet başvurusunun

uygun bulunmadığına,

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; kesinleşen ihale kararında firmalarının, ihale

dokümanında “Mali Durum Bildirimi” olmadığından dolayı değerlendirme dışı bırakıldığı, ancak

teklif dosyasında sundukları “Banka Referans Mektubunun” ihale kararına konu “Mali Durum

Bildiriminden” daha geçerli bir belge olduğu, asıl olan bankalar nezdinde kullanılmamış nakit

kredisini ya da serbest mevduatını gösterir bir belgenin ibrazı olduğu, bunun da zaten bankalar

tarafından düzenlenebilen bir belge olduğu, buna istinaden “Mali Durum Bildiriminin” bilgi

eksikliği olarak değerlendirilmesi gerektiği, ihale üzerinde bırakılan firma ile kendi teklifleri

arasında 120.000,00 YTL fiyat farkı olduğu, Banka tarafından düzenlenen bir belge olan “Banka

Referans Mektubunun” daha geçerli bir belge olduğu, “Mali Durum Bildiriminin” ise sadece

beyana dayanan bir belge olduğu, Kamu İhale Kurumu’nun Tebliğlerinde adı geçen belgenin

istenmesine gerek olmadığı iddialarına yer verilmiştir.

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit

edilmiştir:

Başvuruya konu ihalede, İhale komisyonu tarafından 23.03.2007 tarihinde düzenlenen

Teklif Zarfı Açma ve Belge Kontrol Tutanağında, başvuru sahibinin teklifinde yer alan

belgelerden, “Mali Durum Bildiriminin” bulunmadığı tespit edilmiştir. İdareden temin edilen ihale

dosyası kapsamında başvuru sahibinin, teklifi kapsamında yer alan söz konusu belgeler

incelendiğinde başvuru sahibinin Mali Durum Bildirimine ilişkin KİK 030.1/Y No’lu Standart

Form’u incelendiğinde Banka Referans Mektubunun 01.08.2006 tarihli olduğu ve anılan

Yönetmelik ekinde yer alan Standart Forma uygun olduğu, ancak Mali Durum Bildiriminin

sunulmadığı tespit edilmiştir. 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun “İhaleye Katılımda Yeterlik

Kuralları” başlıklı 10 uncu maddesinin a bendinin 1 inci fıkrasında, isteklilerin ekonomik ve mali

yeterliğinin belirlenmesi için idarelerce istenebilecek belgeler arasında “bankalardan temin

edilecek isteklinin mali durumu ile ilgili belgeler”’ sayılmıştır.

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “Bankalardan Temin Edilecek Belgeler”

başlıklı 38 inci maddesinde; “Bu Yönetmeliğin 36 ncı maddesinin (c) bendi kapsamındaki

hizmetlerin ihalelerinde; teklif edilen bedelin % 5’inden az olmamak üzere istekli tarafından

belirlenecek tutarda, bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit kredisini veya kullanılmamış

teminat mektubu kredisini ya da serbest mevduatını gösterir, yerli veya yabancı bankalardan

alınacak belgelerin (standart formlar KİK030.0/H, KİK030.1/H) istenilmesi zorunludur. Banka

referans mektubunun ihale veya son başvuru tarihinden önceki üç ay içinde düzenlenmiş olması

gerekir.” hükmü yer almaktadır. Yukarıda belirtilen tespitler ve hükümler çerçevesinde

değerlendirme yapıldığında; İhaleye teklif veren isteklilerin teklifleri kapsamında, “KİK 030.0/H

Nolu Standart Form” Mali Durum Bildirimini sunması gerekmektedir. Bu Mali Durum Bildirimi,

banka tarafından verilen Banka Referans Mektubunda belirtilen bilgilerin istekli tarafından teyit

edildiğini göstermesi ve banka tarafından bildirilen bilgilerin geçerliğini taahhüt etmesi

bakımından önemli olup, adı geçen formun teklif kapsamında verilmemesi nedeniyle isteklinin

teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasında mevzuata aykırılık bulunmamaktadır.

ıklanan nedenlerle,

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi uyarınca itirazen şikayet başvurusunun

uygun bulunmadığına,

Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul