• Karar No: 2007/UH.Z-1728
  • Toplantı No: 2007/027
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 21.05.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/027
Gündem No :63
Karar Tarihi:21.05.2007
Karar No :2007/UH.Z-1728
Şikayetçi:
 Budak Temz. İlaçl. Gıda Özel Güv. ve Korm. B.Sayar ve Yazl. Hiz. San. Tic. Ltd. Şti., Aşağı Mumcu Cad. Subaşı Kurbu Sokak No:7 ERZURUM
 İhaleyi yapan idare:
 Erzurum İl Sağlık Müdürlüğü, Gez Mah. Hastaneler Cad. No:1 25200 ERZURUM
Başvuru tarih ve sayısı:
 30.04.2007 / 12639
Başvuruya konu ihale:
 2007/27181 İhale Kayıt Numaralı “Temizlik Hizmeti Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

17.05.2007 tarih ve 08.09.99.G017/2007-27E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

Erzurum İl Sağlık Müdürlüğü’nce 04.04.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan

“Temizlik Hizmeti Alımı” ihalesine ilişkin olarak Budak Temz. İlaçl. Gıda Özel Güv. ve Korm.

B.Sayar ve Yazl. Hiz. San. Tic. Ltd. Şti.’nin 18.04.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun,

idarenin 20.04.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin 30.04.2007 tarih ve 12639

sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 27.04.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda

bulunduğu,

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi uyarınca itirazen şikayet başvurusunun

uygun bulunmadığına,

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; idarece yapılmış olan temizlik hizmeti alımı ihalesinde

vermiş oldukları teklifin asgari maliyetin altında kalmadığı, teklif fiyatına dahil edilmesi gereken

tüm kalem maliyetlerini teklif fiyatına dahil ettiği, ihaleye katılan diğer istekli firmalar ile kendi

firmalarının teklifi arasında kuruş fiyat farkının sözleşme giderinden kaynaklandığı, idarece iki ayrı

iş için tek bir ihale yapıldığı, kendi firmalarının da iki ayrı iş için tek sözleşme giderini hesapladığı,

kamu ihale mevzuatı çerçevesinde yapılan tek bir ihalede yapılan iş için ayrı ayrı sözleşme gideri

alınmayacağı ve tek sözleşme gideri alınacağı, kendi firmaları dışında diğer tüm istekli firmaların

yapılmış olan tek ihale için ayrı ayrı sözleşme gideri hesaplayarak tekliflerini sundukları bunun da

mevzuata aykırı olduğu ayrıca ihalede sundukları iş deneyim belgesinin idarece kabul

edilmemesinin de mevzuata aykırı olduğu iddialarına yer verilmiştir.

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit

edilmiştir:

İhale İlanının 09.03.2007 tarihinde Kamu İhale Bülteninde yayınlandığı tespit edilmiştir.

İhalede tekliflerin götürü bedel üzerinden alındığı, işin süresinin sözleşme imzalanmasından

itibaren 35 kişi için 12 ay, 06.08.2007 tarihinden itibaren de 40 kişi için 8 ay olmak üzere toplam

75 kişilik temizlik hizmeti alımı olduğu, görülmüştür.

İdari şartnamenin 26 ncı maddesinde; 1 işçi için aylık 22 gün üzerinden gidiş ve dönüş

günlük brüt 2,00 YTL yol bedeli öngörüldüğü, 1 işçi için aylık 22 gün üzerinden bir öğün yemek

bedeli günlük brüt 3,98 YTL verileceği, İş kazaları ve meslek hastalıkları sigorta prim oranının 2

olduğu, idari şartnamenin diğer hususlar kısmında ise, temizlikte kullanılacak malzemelerin idare

tarafından temin edileceği, temizlik malzemesi için bir bedel öngörülmeyeceği belirtilmiştir.

Bu verilere göre yapılan hesaplamada sözleşme gideri dahil asgari maliyetin 641.246,49

YTL (yol ve yemek bedeli dahil) olduğu tespit edilmiştir.

İ

haleye ilişkin idari şartnamenin “Ekonomik Açıdan En Avantajlı Teklifin Belirlenmesi”

başlıklı 36. maddesinde;

“36.1. Bu ihalede tekliflerin değerlendirilmesinde ekonomik açıdan en avantajlı teklif; en

şük fiyat esasına göre belirlenecektir.

36.2. ………………………………………………………………………………………………..

36.3. En düşük fiyatın ekonomik açıdan en avantajlı teklif olarak değerlendirildiği ihalelerde,

birden fazla istekli tarafından aynı fiyatın teklif edildiği ve bunların da ekonomik açıdan en avantajlı

teklif olduğu anlaşıldığı takdirde dikkate alınacak fiyat dışı unsurlar:

36.3.1. İş deneyim belgesi tutarlarının değerlendirmesi suretiyle ekonomik açıdan en

avantajlı teklifin belirlenerek ihalenin sonuçlandırılacaktır” düzenlemesi yer almaktadır.

4734 sayılı Kanunun 40 ıncı maddesinde; “37 ve 38 inci maddelere göre yapılan

değerlendirme sonucunda ihale, ekonomik açıdan en avantajlı teklifi veren isteklinin üzerinde

bırakılır.

Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin sadece en düşük fiyat esasına göre belirlenmesinin

mümkün olmadığı durumlarda; işletme ve bakım maliyeti, maliyet etkinliği, verimlilik, kalite ve

teknik değer gibi fiyat dışındaki unsurlar dikkate alınarak ekonomik açıdan en avantajlı teklif

belirlenir. Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak

belirleneceği ihalelerde, ihale dokümanında bu unsurların parasal değerler olarak ifade edilmesi

zorunludur. Parasal değerler olarak ifade edilmesi mümkün olmayan unsurlar için ihale

dokümanında nispi ağırlıklar belirlenir.

Bu Kanunun 63 üncü maddesine göre ihale dokümanında yerli istekliler lehine fiyat

avantajı sağlanacağı belirtilen ihalelerde, bu fiyat avantajı da uygulanmak suretiyle ekonomik

ıdan en avantajlı teklif belirlenerek ihale sonuçlandırılır.

En düşük fiyatın ekonomik açıdan en avantajlı teklif olarak değerlendirildiği ihalelerde,

birden fazla istekli tarafından aynı fiyatın teklif edildiği ve bunların da ekonomik açıdan en

avantajlı teklif olduğu anlaşıldığı takdirde, ikinci fıkrada belirtilen fiyat dışındaki unsurlar dikkate

alınmak suretiyle ekonomik açıdan en avantajlı teklif belirlenerek ihale sonuçlandırılır.” hükmü,

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 71 inci maddesinde konuya ilişkin olarak

“Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin en düşük fiyat esasına göre belirlendiği ihalelerde, birden

fazla istekli tarafından aynı fiyatın teklif edildiği ve bunların da ekonomik açıdan en avantajlı teklif

olduğunun anlaşıldığı durumlarda ihale komisyonu, bu isteklilerce sunulan iş deneyim belgelerinin

tutarlarını, iş ortaklığında ise hisse oranına bakılmaksızın pilot ortağın iş deneyim tutarını tam

olarak dikkate almak suretiyle değerlendirme yaparak ekonomik açıdan en avantajlı teklifi belirler

ve ihaleyi sonuçlandırır” hükmü yer almakta, anılan yönetmeliğin 59 uncu maddesinin (i)

bendinde ise İhale konusu iş veya benzer işlerle ilgili olarak istenen iş deneyiminin

değerlendirilmesinde tek sözleşmeye dayalı olarak alınmış işler değerlendirilir. Birden fazla iş

deneyimi, bunlar benzer işlere ait olsa dahi, toplanarak dikkate alınmaz” denilmektedir. Bu

düzenlemeler uyarınca, incelenen ihalede birden fazla istekli tarafından aynı fiyatın teklif edilmiş

olması nedeniyle ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesinde tek sözleşmeye dayalı iş

deneyim belgeleri üzerinden değerlendirme yapılmak suretiyle ihale işlemlerinin sonuçlandırılması

gerekmektedir. Bu durumda, aynı fiyatı teklif eden isteklilerce sunulan benzer işe ilişkin iş

deneyim belgeleri arasından belge tutarı en yüksek olanlar dikkate alındığında;

İhale üzerinde bırakılan Biltem Kurulum Hiz. Tem. Turizm Nak. Basın Yayın Gıda Teks.

İtr. San. ve Tic. Ltd. Şti.’ne ait iş bitirme belgesindeki sözleşme tarihinin 26.12.2003 ve belge

tutarının 2.370.856.846.575 TL ve güncellenmiş tutarının 3.196.369,05 YTL tutarına tekabül ettiği,

Birol YERKAYA’ya ait ait iş bitirme belgesindeki sözleşme tarihinin 27.12.2004 ve belge

tutarının 2.172.420,00 YTL ve güncellenmiş tutarının 2.560.146,64 YTL tutarına tekabül ettiği,

Askur Mutfak Org. Ve Gıda Tic. Ltd. Şti. firmasına ait iş bitirme belgesindeki sözleşme tarihinin

22.02.2006 ve belge tutarının 233.415,00 YTL ve güncellenmiş tutarının 257.711,13 YTL tutarına

tekabül ettiği tespit edilmiştir. Yukarıda yer verilen iş deneyim belgelerinin güncellenmesi

neticesinde sözleşme tarihleri ile belge tutarlarına göre, Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama

Yönetmeliğinin 71 inci maddesi uyarınca en yüksek tutarlı iş deneyim belgesinin Biltem Kurulum

Hiz. Tem. Turizm Nak. Basın Yayın Gıda Teks. İtr. San. ve Tic. Ltd. Şti.’ne ait olduğu

anlaşıldığından idarenin yaptığı söz konusu işlemde herhangi bir hukuka aykırılık saptanmamıştır.

Kamu İhale Genel Tebliğinin XIII- Tekliflerin Alınması ve Değerlendirilmesi kısmının H.

Aşırı şük Teklif Değerlendirmesi bölümünün b) Hizmet Alımı İhalelerinde başlığı altında: “…..

işçilik, malzeme ve diğer maliyet kalemleri dikkate alınmak suretiyle tekliflerin değerlendirmesi

yapılarak 4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesi uyarınca teklifi aşırı şük görülen isteklilerden

işin niteliğine göre idarece belirlenen önemli teklif bileşenleri ile ilgili açıklama istenecek,

istekliler tarafından yapılan bu açıklamalara ilişkin belgeler değerlendirilerek karar verilecektir.

Aşırı şük teklif sorgulaması yapıldıktan sonra asgari işçilik maliyeti üzerinden % 3

sözleşme ve genel giderleri karşılamayan teklifler reddedilecektir. Asgari işçilik maliyeti ve bu

maliyet üzerinden hesaplanan % 3 oranındaki sözleşme ve genel giderleri karşılayan teklifler,

idari şartnamede belirtilen diğer maliyet kalemleri (malzeme vb.) dikkate alınmak suretiyle

değerlendirilerek ihale sonuçlandırılacaktır….” düzenlemesi yer almaktadır. Bu düzenlemeye göre

başvuru sahibinin teklifi asgari işçilik maliyeti ve bu maliyet üzerinden hesaplanan % 3 oranındaki

sözleşme ve genel giderlerini karşılamadığı anlaşıldığından teklifin idarece değerlendirme dışı

bırakılması işleminde herhangi bir hukuka aykırılık görülmemiş olup başvuru sahibinin iddiası

yerinde bulunmamıştır.

ıklanan nedenlerle,

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi uyarınca itirazen şikayet başvurusunun

uygun bulunmadığına,

Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul