• Karar No: 2007/UH.Z-1729
  • Toplantı No: 2007/027
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 21.05.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/027
Gündem No :64
Karar Tarihi:21.05.2007
Karar No :2007/UH.Z-1729
Şikayetçi:
 Piramit Makine İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti., Sümer 1 Sokak No:16/15 Kızılay ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 75.Yıl Kadın Hastalıkları ve Doğum Hastanesi, Batalhöyük Mevkii Polis Evi Yanı Şehitkamil GAZİANTEP
Başvuru tarih ve sayısı:
 07.05.2007 / 13366
Başvuruya konu ihale:
 2007/25346 İhale Kayıt Numaralı “Yemek Hizmet Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

18.05.2007 tarih ve 08.10.51.G017/2007-28E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

75.Yıl Kadın Hastalıkları ve Doğum Hastanesi’nce 30.03.2007 tarihinde Açık İhale Usulü

ile yapılan “Yemek Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak Piramit Makine İnş. San. ve Tic. Ltd.

Şti.’nin 13.04.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 17.04.2007 tarihli yazısı ile

reddi üzerine, başvuru sahibinin 07.05.2007 tarih ve 13366 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan

07.05.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

1) İdare tarafından teklif birim fiyat olarak ihale edilen söz konusu iş için standart formlar

içerisinde verilen birim fiyat teklif cetvelinin mevzuata aykırı olarak idarece düzenlenmemiş

olduğu, iş kaleminin adı ve kısa açıklaması, birimi ve miktarını hazırlamaksızın birim fiyat teklif

cetvelini boş bıraktığı,

2) İhale dokümanı içerisinde mutfağın isteklinin kendi malı olması gerektiğinin

belirtilmesinin mevzuata aykırı olduğu, isteklinin ihaleden önce kendi malı olmayan istenen

vasıflarda bir mutfak kuracağını taahhüt ederek ihaleye iştirak edebileceği, dolayısıyla İdari

Şartnamenin 7.3.4. maddesinde kalite ve standarda ilişkin belgeler başlıklı maddesinde; Tarım ve

Köy İşleri Bakanlığından alınmış Gıda Üretim Belgesi veya Gıda Üretim İzin Belgesi’nin

istendiği, bunun mevzuata uygun olmadığı,

3) Yemek üretim işi ilgili üretim ve imalat kapasitelerine ilişkin Ticaret ve Sanayi

Odasından alınan günlük 400 kişilik kapasite raporunun yeterlilik kriteri olarak sunulmasının

istenmesinin çelişki yarattığı ve kurulacağı taahhüt edilecek mutfak için bu belgelerin ihaleden

önce alınması ve ihale dosyasına sunulmasının mümkün olmadığı,

iddialarına yer verilmiştir.

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit

edilmiştir:

1) Başvuru sahibinin birinci iddiasına ilişkin olarak;

Söz konusu ihalede ihale türünün teklif birim fiyat olarak belirlendiği ve idarece ihale

dokümanı kapsamında isteklilere verilen birim fiyat teklif mektubu eki cetvelde; iş kaleminin adı

ve kısa açıklaması, birimi ve miktarının boş bırakıldığı anlaşılmıştır. Birim fiyat teklif cetveli teklif

mektubunun eki olup, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun 6 ncı maddesi uyarınca;

işin ayrıntılı özelliklerine dayalı olarak, idarece hazırlanmış cetvelde yer alan her bir iş kaleminin

miktarı ile bu iş kalemleri için istekliler tarafından teklif edilen birim fiyatlar ve bunların çarpımı

sonucu bulunan toplam tutarları göstermek amacıyla düzenlenir.

Kamu İhale Genel Tebliğinin Birinci Bölümünün “VIII- Ekonomik ve Mali Yeterlik ile

Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Açıklamalar” başlığının “M. Hizmet Alım İhalelerinde

Yeterliğe İlişkin Diğer Hususlar” alt maddesi gereğince “… 2-…Birim fiyat üzerinden teklif alınan

işlerde birim fiyat teklif mektubu eki cetvelde; iş kaleminin adı, birimi ve miktarının ayrıntılı

olarak idare tarafından doldurulmak suretiyle, ihale dokümanına eklenmesi gerekmektedir. Birim

fiyat teklif mektubu eki cetvelde yüklenici karı ayrı bir iş kalemi olarak gösterilmeyecek, teklif

edilen birim fiyatların kar dahil fiyatlar olduğu kabul edilecektir”. hükmüne yer verilmiştir.

Başvuru konusu ihalede, isteklilere verilen birim fiyat teklif mektubu eki cetvelde iş kaleminin adı,

birimi ve miktarının boş bırakılarak yukarıda anılan mevzuat hükümlerine aykırı davranıldığı tespit

edilmiş ise de söz konusu ihaleye katılan 15 isteklinin birim fiyat teklif cetvelini doğru verdiği ve

bundan dolayı hiçbir isteklinin değerlendirme dışı bırakılmadığı, böylece bu durumun teklifin

verilmesini engellemediği anlaşıldığından başvuru sahibinin bu iddiası yerinde bulunmamıştır.

2) Başvuru sahibinin ikinci iddiasına ilişkin olarak;

İhale ilanının Kalite ve standarda ilişkin belgelerbaşlıklı 4.3.4. maddesi ile idari

şartnamenin 7.3.4 maddesinde;

“a) ………………………………………………………………………………………………….

b) Tarım ve Köy İşleri Bakanlığından alınmış Gıda Üretim Belgesi veya Gıda Üretim İzin

Belgesi

c) Yemek üretim işi ilgili üretim ve imalat kapasitelerine ilişkin Ticaret ve Sanayi

Odasından alınan günlük 400 kişilik kapasite raporu” düzenlemesine yer verilmiştir.

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin İsteklinin mesleki faaliyetini

sürdürdüğünü ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler” başlıklı 41 inci maddesinde;

“Ayrıca ihale konusu hizmetin yerine getirilmesine ilişkin olarak ilgili mevzuat gereği alınması

zorunlu olan sicil, izin, ruhsat vb. belgelerin isteklilerce sunulmasına ilişkin hükümlere ilan ve

ilgisine göre ön yeterlik şartnamesi veya idari şartnamede yer verilir.” hükmü getirilmiştir.

5179 sayılı Kanunun 4 ve 6 ncı maddeleri uyarınca hazırlanan Gıda ve Gıda ile Temas

Eden Madde ve Malzemeleri Üreten İş Yerlerinin Çalışma İzni ve Gıda Sicili ve Üretim İzni

İşlemleri ile Sorumlu Yönetici İstihdamı Hakkında Yönetmeliğin Çalışma İzni ve Gıda Sicili

başlıklı 25 inci maddesinde; “Gıda ve gıda ile temas eden madde ve malzemeleri üreten iş yerleri

çalışma izni ve gıda sicili almadan faaliyette bulunamazlar” hükmü

Aynı Yönetmeliğin “Çalışma İzni ve Gıda Sicili Başvurusu” başlıklı 26 ncı maddesinde;

"Çalışma izni ve gıda sicili almak isteyenler aşağıdaki bilgi ve belgelerle ilgili mercie

başvururlar...

…e) Gayrisıhhî Müessese ruhsatı veya noter onaylı nüshası," hükmüne yer verilerek,

gıda ve gıda ile temas eden madde ve malzemeleri üreten iş yerlerinde çalışma izni ve gıda sicili

almak isteyenlerin gayrisıhhî müessese ruhsatı sahip olmalarının zorunlu olduğu belirtilmiştir.

Anılan Yönetmeliğin, “Tescil ve Üretim İzni” başlıklı 28 inci maddesinde de; “Bu

Yönetmelik kapsamında yer alan ürünleri üreten iş yerleri üretime başlamadan önce imal

edecekleri her ürünü ilgili mercie tescil ettirerek izin almak zorundadırlar...” denilerek, iş

yerlerinin üretime başlamadan önce imal edecekleri bileşimleri ve markaları farklı her ürünü tescil

ettirerek üretim izni almak zorunda olduğu ve üretim izin işlemlerine esas olmak üzere iş

yerlerinden öncelikle; söz konusu Yönetmeliğe uygun olarak ilgili kurumlar tarafından

düzenlenmiş olan çalışma izni ve gıda sicil belgesini almaları gerektiği hüküm altına alınmıştır.

Bu durumda ihale ilanının Kalite ve standarda ilişkin belgelerbaşlıklı 4.3.4. maddesi ile

idari şartnamenin 7.3.4 maddesinde istenilen; Gıda Üretim Belgesi veya Gıda Üretim İzin Belgesi

isteklilerin teklif vermesini engelleyecek nitelikte bir aykırılık olarak görülmemiştir.

3) Başvuru sahibinin üçüncü iddiasına ilişkin olarak;

İhale ilanının Kalite ve standarda ilişkin belgelerbaşlıklı 4.3.4. maddesi ile idari

şartnamenin 7.3.4 maddesinde;

“a)……………………………………………………………………………………………………

b) …………………………………………………………………………………………………..) Yemek üretim işi ilgili üretim ve imalat kapasitelerine ilişkin Ticaret ve Sanayi

Odasından alınan günlük 400 kişilik kapasite raporu” verilmesi gerektiği belirtilmiştir.

İdari şartnamenin “ ihale konusu işe ilişkin bilgiler” başlıklı 2. maddesinde;

“c ) (Fiziki) miktarı ve türü:80.000 normal yemek, 50.000 kahvaltı, 13.000 diyet yemek

şeklinde düzenlenmiştir.

Teknik Şartnamenin İşin Yapılma Yeri” başlıklı 1. maddesinde; “Normal ve diyet

yemekleri ile sabah ve gece kahvaltısı firma mutfağında yapılacaktır. Servis ve bulaşık hizmetleri

hastane mutfağı ve yemekhanesinde yapılacaktır.” düzenlemesine yer verilmiştir.

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “Makine, tesis ve diğer ekipmana ait

belgeler” başlıklı 44 üncü maddesinde, İdare, ihale dokümanında alımın niteliğini göz önünde

bulundurarak üretim ve/veya imalat kapasitesine ilişkin kapasite raporu ile ilgili düzenleme

yapabilir.” hükmü yer almaktadır.

İhale konusu işin niteliğine bakıldığında, işin firma mutfağında yürütüleceği, sadece servis

ve bulaşık hizmetlerinin hastanenin mutfağı ve yemekhanesinde yapılacağı, bu ihalede isteklilerden

yeterlilik kriteri olarak istenen kapasite raporunun isteklilerin yapacağı işin kapasitesi ve

büyüklüğü dikkate alındığında rekabeti engelleyici ve katılımı sınırlayıcı nitelikte olmadığı kabul

edildiğinden başvuru sahibinin bu iddiası yerinde bulunmamıştır.

ıklanan nedenlerle,

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi uyarınca itirazen şikayet başvurusunun

uygun bulunmadığına,

Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul