• Karar No: 2007/UH.Z-1736
  • Toplantı No: 2007/028
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 28.05.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/028
Gündem No :1
Karar Tarihi:28.05.2007
Karar No :2007/UH.Z-1736
Şikayetçi:
 Av. Nusrat Haluk Öztrak, Sezen Yavuz Lpg Elektrik İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. Vekili, Atatürk Bulvarı, No:71/33, Kızılay / ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Prof. Dr. N. Reşat Belger Beyoğlu Göz Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Bereketzade Medresesi Sok., 34420, Beyoğlu / İSTANBUL
Başvuru tarih ve sayısı:
 02.05.2007 / 12865
Başvuruya konu ihale:
 2007/32823 İhale Kayıt Numaralı “Otomasyon Sistemi İçin Personel Hizmet Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

24.05.2007 tarih ve 08.10.24.0199/2007-34E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Prof. Dr. N. Reşat Belger Beyoğlu Göz Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nce 12.04.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Otomasyon Sistemi İçin Personel Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak Av. Nusrat Haluk Öztrak, Sezen Yavuz Lpg Elektrik İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. Vekili’nin 24.04.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 25.04.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  02.05.2007 tarih ve 12865 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 30.04.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; ihale üzerinde kalan istekli ile en avantajlı ikinci teklif sahibi firmanın tekliflerinden asgari işçilik tutarı çıkarıldığında geriye kalan miktar ile personelin giyim maliyetlerinin karşılanmasının mümkün olmadığı ve söz konusu tekliflerin aşırı düşük olduğu, iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

İdari şartnamenin “Teklif Fiyata Dahil Olan Masraflar” başlıklı 26 ncı maddesinde; bir kişi için bir iş elbisesi öngörüldüğü, söz konusu kıyafet için istenen özelliklerin yazıldığı ve giyim bedelinin ayni olarak karşılanacağı hususunun belirtildiği görülmüştür. Personelin, hastanede çıkan yemekten bedelsiz olarak faydalanmasına imkân verileceğinden, isteklilerin tekliflerinde yemek masrafı olarak bir bedel öngörmeyecekleri belirtilmiştir. Çalıştırılacak personel ücretlerinin asgari ücrete göre oranlarını belirleyen gerekli düzenlemenin yapıldığı görülmüştür. Söz konusu maddede personele ait yol bedeline ilişkin herhangi bir düzenlemeye rastlanmamıştır.

 

İdari şartnamenin 26 ncı maddesinde belirlenen ücret oranlarına göre yapılan hesaba göre, ayni olarak karşılanacak giyim bedeli hariç olmak üzere asgari işçilik maliyetinin 595.814,22 YTL olduğu tespit edilmiştir.

 

Başvuru sahibi firma, ihale üzerinde kalan firma ile en avantajlı ikinci teklif sahibi firmanın tekliflerinden asgari işçilik maliyetinin çıkarılması durumunda kalan miktarlar ile, 70 personelin giyim masraflarının karşılanamayacağını iddia etmektedir.

 

İhale işlem dosyasının incelenmesinden, ihaleye teklif veren altı istekliden Teknik Işık Ltd. Şti. dışında kalan beş firmanın aşırı düşük teklif sorgulamasına tabi tutulduğu ve bu şirketlerin tamamının konu hakkındaki açıklamalarının idare tarafından kabul edildiği görülmüştür.

 

İhale üzerinde kalan firmanın aşırı düşük teklif açıklaması incelendiğinde, söz konusu firma tarafından, 70 personelin giyim bedeli olarak 48,54 YTL öngörüldüğü ve idari şartnamede belirlenen özelliklere sahip kıyafetlerin bu bedel üzerinden karşılanacağına dair proforma faturanın idareye sunulduğu tespit edilmiştir. Adı geçen firmanın giyim bedeline %3 sözleşme giderini de ekleyerek teklif bedeli olan 595.864,22 YTL’ye ulaştığı ve bu miktarın teklif edilmesi gereken asgari maliyet tutarını karşıladığı belirlenmiştir.

 

En avantajlı ikinci teklif sahibi firmanın aşırı düşük teklif açıklaması incelendiğinde, söz konusu firma tarafından, 70 personelin giyim bedeli olarak 97,09 YTL öngörüldüğü ve idari şartnamede belirlenen özelliklere sahip kıyafetlerin bu bedel üzerinden karşılanacağına dair proforma faturanın idareye sunulduğu tespit edilmiştir. Adı geçen firmanın giyim bedeline %3 sözleşme giderini de ekleyerek teklif bedeli olan 595.914,22 YTL’ye ulaştığı ve bu miktarın teklif edilmesi gereken asgari maliyet tutarını karşıladığı anlaşılmıştır.

 

En düşük üçüncü teklifi veren başvuru sahibi firmanın aşırı düşük teklif açıklaması incelendiğinde, söz konusu firma tarafından, 70 personelin giyim bedeli olarak 469,00 YTL öngörüldüğü ve idari şartnamede belirlenen özelliklere sahip kıyafetlerin bu bedel üzerinden karşılanacağına dair proforma faturanın idareye sunulduğu tespit edilmiştir. Adı geçen firmanın giyim bedeline %3 sözleşme giderini de ekleyerek teklif bedeli olan 596.305,00 YTL’ye ulaştığı ve bu miktarın teklif edilmesi gereken asgari maliyet tutarını karşıladığı tespit edilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddiası ile ilgili olarak idareye yapılan şikâyet başvurusuna verilen cevap yazısında; “…her iki firmanın da ihale konusu işi, ihale dokümanına uygun olarak yerine getireceklerini temin edecekleri tedarikçilerle taahhütname ve sözleşme yapmak suretiyle belgelendirdiklerinden, ihale komisyonunca ihale üzerinde bırakılmasında bir mahsur bulunmadığı …”, ifadesi bulunmaktadır.

 

İdare tarafından hazırlanan giyim bedeli ile ilgili yaklaşık maliyet hesap cetvelinde, bir takım işçi önlüğü için 3 firmadan teklif alındığı ve bu tekliflerin ortalamasının 25,67 YTL olarak bulunduğu görülmüştür. İdare tarafından bir işçi önlüğünün birim maliyetinin 25,00 YTL olarak belirlendiği ve bu tutarın işçilik maliyeti hesaplarında kullanıldığı anlaşılmıştır. Ancak, idarenin bir takım işçi önlüğü için 0,71 YTL öngören firma ile 1,40 YTL öngören firmanın aşırı düşük açıklamalarını kabul ederek, söz konusu şirketleri en avantajlı birinci ve ikinci teklif sahipleri olarak belirlediği görülmüştür.

 

            4734 sayılı Kanun’un “Aşırı düşük teklifler” başlıklı 38 inci maddesinde; “İhale komisyonu verilen teklifleri 37 nci maddeye göre değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.

İhale komisyonu;

a) İmalat sürecinin, verilen hizmetin ve yapım yönteminin ekonomik olması,

b) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temini veya yapım işinin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,

            c) Teklif edilen mal, hizmet veya yapım işinin özgünlüğü,

            Hususlarında belgelendirilmek suretiyle yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir.”, düzenlemesi bulunmaktadır.  

 

            Kamu İhale Genel Tebliği’nin Birinci Bölümünün XIII.H.b maddesinde; “…İşçilik, malzeme ve diğer maliyet kalemleri dikkate alınmak suretiyle tekliflerin değerlendirmesi yapılarak 4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesi uyarınca teklifi aşırı düşük görülen isteklilerden işin niteliğine göre idarece belirlenen önemli teklif  bileşenleri ile ilgili açıklama istenecek, istekliler tarafından yapılan bu açıklamalara ilişkin belgeler değerlendirilerek karar verilecektir.

            Aşırı düşük teklif sorgulaması yapıldıktan sonra asgari işçilik maliyeti üzerinden % 3 sözleşme ve genel giderleri karşılamayan teklifler reddedilecektir. Asgari işçilik maliyeti ve bu maliyet üzerinden hesaplanan % 3 oranındaki sözleşme ve genel giderleri karşılayan teklifler, idari şartnamede belirtilen diğer maliyet kalemleri (malzeme vb.) dikkate alınmak suretiyle değerlendirilerek ihale sonuçlandırılacaktır…”, düzenlemesi mevcuttur.

 

            Anılan Kanunun 38 inci maddesine göre, idarece teklifleri aşırı düşük görülen isteklilerin aşırı düşük teklif sorgulamasına tabi tutulması sonucunda, Tebliğ’in yukarıda belirtilen maddesine göre, söz konusu isteklilerin açıklamaları ile bu açıklamalara ilişkin belgelerin idare tarafından değerlendirildiği ve isteklilere ait açıklamaların hepsinin uygun bulunarak ihalenin sonuçlandırıldığı görülmüştür.

 

            Her ne kadar, yaklaşık maliyet hesabı için idare tarafından kıyafet bedeli ile ilgili olarak yapılan piyasa araştırması sonucunda, kıyafet bedeli ortalamasının 25,00 YTL olarak belirlenmesine karşın, idare tarafından yapılan aşırı düşük teklif sorgulamaları sonucunda, ihale üzerinde kalan isteklinin bir işçi önlüğü için 0,71 YTL teklif etmesi ve idarenin bu bedeli kabul etmekte bir mahzur görmemesi çelişkili bulunsa da, idare tarafından yapılan bu işlemlerde yukarıda belirtilen kamu ihale mevzuatı hükümlerine aykırılık teşkil eden bir husus görülmediğinden, başvuru sahibinin iddiası yerinde görülmemiştir. 

 

            Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

 

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

Karşı Oy:

İdari şartnamenin “Teklif Fiyata Dahil Olan Masraflar” başlıklı 26 ncı maddesinde; bir kişi için bir iş elbisesi öngörüldüğü, söz konusu kıyafet için istenen özelliklerin yazıldığı ve giyim bedelinin ayni olarak karşılanacağı hususunun belirtildiği görülmüştür.

 

Başvuru sahibi firma, ihale üzerinde kalan firma ile en avantajlı ikinci teklif sahibi firmanın tekliflerinden asgari işçilik maliyetinin çıkarılması durumunda kalan miktarlar ile 70 personelin giyim masraflarının karşılanamayacağını iddia etmektedir.

 

          İhale işlem dosyasının incelenmesinden, ihaleye teklif veren altı istekliden Teknik Işık Ltd. Şti. dışında kalan beş firmanın aşırı düşük teklif sorgulamasına tabi tutulduğu ve bu şirketlerin tamamının konu hakkındaki açıklamalarının idare tarafından kabul edildiği görülmüştür.

 

          İhale üzerinde kalan firmanın aşırı düşük teklif açıklaması incelendiğinde, söz konusu firma tarafından, 70 personelin giyim bedeli olarak 48,54 YTL öngörüldüğü ve idari şartnamede belirlenen özelliklere sahip kıyafetlerin bu bedel üzerinden karşılanacağına dair proforma faturanın idareye sunulduğu tespit edilmiştir. Adı geçen firmanın giyim bedeline %3 sözleşme giderini de ekleyerek teklif bedeli olan 595.864,22 YTL’ye ulaştığı ve bu miktarın teklif edilmesi gereken asgari maliyet tutarını karşıladığı belirlenmiştir.

 

          İdare tarafından, (yaklaşık maliyet hesabı için) kıyafet bedeli ile ilgili olarak yapılan piyasa araştırması sonucunda, kıyafet bedeli ortalamasının 25,00 YTL olarak belirlenmesine karşın, idare tarafından yapılan aşırı düşük teklif sorgulamaları sonucunda, ihale üzerinde kalan isteklinin bir işçi önlüğü için 0,71 YTL teklif etmesi ve idarenin bu bedeli kabul etmesi iktisadi hayatın olağan akışına aykırı olduğu bu nedenle; teklif edilen bedel ile ihale konusu işin yerine getirilmesinin mümkün olmadığı anlaşılmıştır.

İhale üzerinde kalan isteklinin teklifinin aşırı düşük olması sebebiyle değerlendirme dışı bırakılarak, iktisadi hayatın olağan koşulları da dikkate alınmak suretiyle ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi gerektiği gerekçesiyle karara katılmıyorum.

 

Hakan GÜNAL

Üye

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul