En son güncellemeler 1 Temmuz 2022 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-1737
  • Toplantı No: 2007/028
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 28.05.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/028
Gündem No :2
Karar Tarihi:28.05.2007
Karar No :2007/UH.Z-1737
Şikayetçi:
 İpek Proje İnşaat Ltd. Şti., Eski İzmir Caddesi No:33/E Yağhaneler/İZMİR
 İhaleyi yapan idare:
 İzmir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, Cumhuriyet Bulvarı No:16 35250 Konak/İZMİR
Başvuru tarih ve sayısı:
 28.03.2007 / 9440
Başvuruya konu ihale:
 2007/6927 İhale Kayıt Numaralı “Konak İlçesi II.Kısım Muhtelif Sokaklar Şebeke Uygulama Projelerinin Hazırlanması” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

18.05.2007 tarih ve 08.08.44.0078/2007-32E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            İzmir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından  08.02.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Konak İlçesi II.Kısım Muhtelif Sokaklar Şebeke Uygulama Projelerinin Hazırlanması” ihalesine ilişkin olarak İpek Proje İnşaat Ltd. Şti.’nin 13.03.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 26.03.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  28.03.2007 tarih ve 9440 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 28.03.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu, başvuruda yer alan şekil eksikliklerinin 19.04.2007 tarih ve 11742 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 17.04.2007 tarihli dilekçe ile giderildiğinin anlaşılması üzerine 02.05.2005 tarihinde esas incelemesine geçildiği,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü’nün 08.02.2007 tarihinde “Konak İlçesi II.Kısım Muhtelif Sokaklar Şebeke Uygulama Projelerinin Hazırlanması İşi” ihalesinin firmalarında kaldığı, sözleşmenin yapılabilmesi için 4734 sayılı Kanunun 10.maddesi gereğince kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu bulunmadığına dair belgenin getirilmesi gerektiği, ancak SSK Kurumunca taraflarına verilen yazılarda ihale tarihi itibariyle borç bulunduğu ve bu borcun 13.02.2007 tarihinde ödendiğinin belirtildiği, bununla birlikte firmalarının üç yıldır anılan idarenin ihalelerine girerek iş yaptığı ve bu zaman içerisinde devamlı olarak SSK Bölge Müdürlüğünden borçlarının olmadığına dair yazılar verildiği, SSK Bölge Müdürlüğünün 1998 yılına ait bir dosyadan borç çıkardığı, firmalarının bu borcu  09.02.2007 tarihinde öğrendiği ve 13.02.2007 tarihinde ödediği, idarenin 12.03.2007 tarih ve 2592 sayılı yazısında ihale yasasının 10.maddesi ile ilgili evrakları tamamlayamadıkları gerekçesi ile sözleşme imzalanma olanağı bulunmadığının bildirildiği, 13.03.2007 tarih ve 5704 sayılı itiraz yazılarında SSK Bölge Müdürlüğünün beşeri hatalarından kaynaklanan gelişmelerden firmalarının sorumlu tutularak mağdur edilmemesi gerektiğinin belirtildiği, taraflarına yazı verilmemiş olmasına rağmen ihale yasasının 58.maddesine göre ihalelerden yasaklama cezasının verileceğinin sözlü olarak öğrenildiği, 4734 sayılı Kamu İhale Yasasının 58. maddesinde; “Üzerine ihale yapıldığı halde mücbir sebep halleri dışında usulüne göre sözleşme yapmayanlar hakkında ise altı aydan az olmamak üzere bir yıla kadar bu kanun kapsamında yer alan bütün kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katılmaktan yasaklama kararı verilir.” denildiği idarenin 26.03.2007 tarih ve 2592-5704 sayılı yazısında 4734 sayılı Kanunun 58.maddesine göre işlem yapılacağı belirtilerek 4735 sayılı yasanın 10.maddesinde belirtilen mücbir sebeplerden biri durumunda olmadıkları için söz konusu sözleşmelerin firmalarıyla imzalanma olanağı bulunmadığının bildirildiği, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun da 58.maddede adı geçen “mücbir sebep” tanımının yapılmadığı, 4735 sayılı yasanın amacının 4734 sayılı yasaya göre yapılan ihalelere ilişkin sözleşmelerin düzenlenmesi ve uygulanmasına ilişkin esas ve usullerin belirlenmesi olduğu, 4735 sayılı yasanın sözleşmenin uygulanmasına ilişkin ikinci kısmı 10.maddesinde mücbir sebep hallerinin tarif edildiği, 4734 sayılı yasaya göre yapılan bir ihalenin sözleşmesi yapılmadan sözleşmesi yapılmış gibi 4735 sayılı yasanın sözleşmenin uygulanması bölümündeki mücbir sebeplere bağlanarak karar verilmesinin yanlış olduğu iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            İpek Proje İnşaat Ltd.Şti.’nin şikayet başvurusu üzerine yapılan ön inceleme sonucunda alınan Kamu İhale Kurulunun 27.04.2007 tarih ve 2007/AK.H-844.1 sayılı Kararında yasaklama işlemlerine karşı yapılan şikayet başvurusunun görev yönünden reddine karar verildiğinden, yasaklama işlemlerine ilişkin şikayet konularında değerlendirme yapılmamıştır.

 

            Diğer yandan anılan Kurul Kararında idarenin İpek Proje İnşaat Ltd.Şti. ile sözleşme imzalamaması işlemine karşı yapılan başvurunun itirazen şikayet başvurusu olarak incelenmesine karar verildiğinden, bu konuda yapılan değerlendirmede;

 

            08.02.2007 tarihinde yapılan ihaleye NE-PE Müh.İnş.Taah.Turz.Tic.Ltd.Şti. ve İpek Proje İnşaat Ltd. Şti. olmak üzere iki istekli tarafından teklif verildiği,

 

 15.02.2007 tarihli ihale komisyon kararında ihaleye katılan tüm isteklilerin belgelerinin tam ve uygun olduğu belirtilerek idari şartnamenin 36.1 inci maddesi gereğince ekonomik açıdan en avantajlı teklifi veren İpek Proje İnşaat Ltd. Şti.’nin 16.000,00.-YTL’lik teklifinin uygun görüldüğü ve NE-PE Müh.İnş.Taah.Turz.Tic.Ltd.Şti.’nin ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif olarak belirlendiği, ihale komisyonu kararının ihale yetkilisi tarafından 19.02.2007 tarihinde onaylandığı,

 

İdarenin 20.02.2007 tarih ve 4854 sayılı yazısı ile kesinleşen ihale kararını 21.02.2007 tarihinde imza karşılığı İpek Proje İnşaat Ltd.Şti.’ne tebliğ ettiği,

 

İpek Proje İnşaat Ltd.Şti.’ne 26.02.2007 tarihinde imza karşılığı tebliğ edilen idarenin 26.02.2007 tarih ve 1967 sayılı yazısı ile; tebliğ tarihinden itibaren en geç on (10) gün içinde 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin son fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan durumlarda olmadığına dair belgeler ile ihale bedelinin %6’sı oranında kesin teminatı vermek suretiyle ihale konusu işe ait sözleşmeyi imzalamaya davet edildiği anlaşılmıştır.

 

            İpek Proje İnşaat Ltd.Şti.’nin 01.03.2007 tarih ve 05704 sayı ile idare kayıtlarına alınan yazısında özetle; 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesi gereğince getirilmesi gereken evrakların hepsi tamamlanmasına karşın, SSK Kurumunca taraflarına verilen yazılarda ihale tarihi itibariyle borç bulunduğunun belirtildiği, son üç yıllık zaman zarfında devamlı olarak SSK Bölge Müdürlüğünden borçlarının bulunmadığına dair yazılar alındığı, ancak bu kez SSK Bölge Müdürlüğünce 1998 yılına ait bir dosyadan firmalarına borç çıkarıldığı, söz konusu borcun 09.02.2007 tarihinde öğrenildiği ve 13.02.2007 tarihinde ödendiği, bilgileri dışında gelişen bu durumdan dolayı firmalarının mağdur edilmemesi ve sözleşmenin yapılması gerektiği belirtilmiştir.

 

            İdarenin 12.03.2007 tarih ve 2592 sayılı cevap yazısında; İpek Proje İnşaat Ltd.Şti.’nin ihale tarihi itibariyle Sosyal Güvenlik prim borcu bulunması nedeniyle 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e), (g) ve (i) bentlerinde sayılan durumlarda olunmadığına dair taahhüdünü yerine getiremediği ve bu taahhüdünü yerine getiremeyen isteklilerin ihale dışı bırakılacağı hükmü bulunduğundan sözleşme imzalanmasının mümkün olmadığı belirtilmiştir.

 

            İpek Proje İnşaat Ltd.Şti.’nin aynı konuda idareye yaptığı 13.03.2007 tarihli şikayet başvurusunun idarenin 26.03.2007 tarih ve 5704 sayılı kararı ile reddine karar verildiği anlaşılmıştır.

 

            İpek Proje İnşaat Ltd.Şti.’nin ihale tarihi itibariyle sosyal güvenlik prim borcunun bulunması nedeniyle şikayet konusu ihaleye ait sözleşmenin imzalanması aşamasında 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e), (g) ve (i) bentlerinde sayılan durumlarda olunmadığına dair yazılı taahhüdünü yerine getirememesi nedeniyle idarenin 19.03.2007 tarih ve 2517 sayılı oluru ile geçici teminatının gelir kaydedilmesine ve 4734 sayılı Kanunun 58 inci maddesi gereği yasaklama işlemlerine ilişkin yasal işlemin başlatılmasına karar verildiği,

 

Söz konusu ihalede ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi NE-PE Müh.İnş.Taah.Turz.Tic.Ltd.Şti.’nin teklif fiyatının, ihale yetkilisince 21.03.2007 tarihinde uygun görülmesi sonucunda bu teklif sahibi istekliyle 06.04.2007 tarihinde sözleşme imzalandığı anlaşılmıştır.

 

SSK İzmir Sigorta İl Müdürlüğü’nün İpek Proje İnşaat Ltd.Şti.’ne hitaben düzenlediği 19.03.2007 tarih ve 91467 sayılı yazıda özetle; 2005-2006 yıllarında yapılan borç sorgulama işlemleri sonucunda ünitelerince 2005-2006 yıllarında borcu yoktur yazılarının verildiği, ancak İpek Proje İnşaat Ltd.Şti.’nce 09.02.2007 tarihli dilekçe ile borcu yoktur yazısı talep edildiğinde internet sorgulama sisteminde taşeron kayıtları da işveren  kayıtlarında görülebildiğinden S.S Çeşme Sevtur Tur.Gel.Koop. ait işyerinde taşeron olarak faaliyet gösterdiği 1998/6-7 nci aylara ait 08.02.2007 tarihi itibariyle toplam 2.733,09.-YTL sosyal güvenlik prim borcu bulunduğunun tespit edildiği, borcun 13.02.2007 tarihinde ödendiği belirtilmiştir.

 

            4734 sayılı Kanunun “Kesinleşen İhale Kararlarının Bildirilmesi” başlıklı 41 inci maddesinde; “İhale sonucu, ihale kararlarının ihale yetkilisi tarafından onaylandığı günü izleyen en geç üç gün içinde, ihale üzerinde bırakılan dahil ihaleye teklif veren bütün isteklilere imza karşılığı tebliğ edilir veya iadeli taahhütlü mektup ile tebligat adresine postalanmak suretiyle bildirilir. Mektubun postaya verilmesini takip eden yedinci gün kararın isteklilere tebliğ tarihi sayılır...”,

 

             Aynı Kanunun “Sözleşmeye Davet” başlıklı 42 nci maddesinde; “41 inci maddenin ikinci fıkrasında belirtilen sürelerin bitimini veya Maliye Bakanlığının vizesi gereken hallerde bu vizenin yapıldığının bildirilmesini izleyen günden itibaren üç gün içinde ihale üzerinde kalan istekliye, tebliğ tarihini izleyen on gün içinde kesin teminatı vermek suretiyle sözleşmeyi imzalaması hususu imza karşılığı tebliğ edilir veya iadeli taahhütlü mektup ile tebligat adresine postalanmak suretiyle bildirilir. Mektubun postaya verilmesini takip eden yedinci gün kararın istekliye tebliğ tarihi sayılır. ..”

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “İhale dışı bırakılma” başlıklı 51 inci maddesinde;  4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 10 uncu maddesi hükmü gereğince;

a) İflas eden, tasfiye halinde olan, işleri mahkeme tarafından yürütülen, konkordato ilân eden, işlerini askıya alan veya kendi ülkesindeki mevzuat hükümlerine göre benzer bir durumda olan,

b) İflası ilân edilen, zorunlu tasfiye kararı verilen, alacaklılara karşı borçlarından dolayı mahkeme idaresi altında bulunan veya kendi ülkesindeki mevzuat hükümlerine göre benzer bir durumda olan,

c) Türkiye´nin veya kendi ülkesinin mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu olan,

d) Türkiye´nin veya kendi ülkesinin mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş vergi borcu olan,

e) İhale tarihinden önceki beş yıl içinde, mesleki faaliyetlerinden dolayı yargı kararıyla hüküm giyen,

f) İhale tarihinden önceki beş yıl içinde, ihaleyi yapan idareye yaptığı işler sırasında iş veya meslek ahlakına aykırı faaliyetlerde bulunduğu bu idare tarafından ispat edilen,

g) İhale tarihi itibariyle, mevzuatı gereği kayıtlı olduğu oda tarafından mesleki faaliyetten men edilmiş olan,

h) Bu Yönetmelik hükümlerine göre idareler tarafından belirlenen bilgi ve belgeleri vermeyen veya yanıltıcı bilgi ve/veya sahte belge verdiği tespit edilen,

i) 4734 sayılı Kanunun 11 inci maddesine göre ihaleye katılamayacağı belirtildiği halde ihaleye katılan,

j) 4734 sayılı Kanunun 17 nci maddesinde belirtilen yasak fiil veya davranışlarda bulundukları tespit edilen,

İstekliler ihale dışı bırakılır.

 

İhaleye katılan aday veya isteklilerden ihale tarihi itibarıyla (a), (b), (c), (d), (e), (g) ve (i) bentlerinde belirtilen durumlarda olmadıklarına dair beyanlarını ortaya koyan yazılı taahhütnamelerin başvuru veya teklifleriyle birlikte (standart formlar KİK027.0/H ve KİK027.1/H), ihale üzerinde kalan istekliden ise bu durumlarda olmadığına dair belgelerin sözleşme imzalanmadan önce istenilmesi zorunludur. Sözleşme imzalanmadan önce sunulacak bu belgelerin, ihale tarihi itibarıyla isteklinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde belirtilen durumlarda olmadığını göstermesi gerekir….

 

Birinci fıkranın (c) bendindeki “Türkiye’de kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu”nun değerlendirilmesinde, isteklinin;

a) İlgili mevzuatına göre tahakkuk eden prim borçlarının süresi içinde ödenmemesi halinde kesinleşmiş prim borcu olduğu,

b) Prim borcuna karşı dava açılmışsa bu dava kesin hükme (karar düzeltme aşaması dahil) bağlanana kadar kesinleşmiş prim borcu olmadığı,

c) Vadesi geçtiği halde ödenmemiş ancak ilgili kurum tarafından belli bir vadeye bağlanarak tecil edilmiş prim borçlarının, vadesindeki ödemeler aksatılmadığı sürece, kesinleşmiş prim borcu olmadığı,

d) Prim borcunun 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’a göre tahsili için ilgili kurum tarafından yapılan her türlü işleme karşı dava açılması halinde açılan dava kesin hükme bağlanana kadar (karar düzeltme aşaması dahil) kesinleşmiş prim borcu olmadığı,

Kabul edilecektir. …”,

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “İhale üzerinde kalan isteklinin sözleşmeyi imzalamaması” başlıklı 76 ncı maddesinde; “İhale üzerinde kalan isteklinin ihale tarihi itibarıyla 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin son fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan durumlarda olmadığına dair belgeleri veya kesin teminatı vermemesi ya da sözleşme imzalamaması durumunda, Kanunun 44 üncü maddesi hükümlerine göre, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif fiyatının, ihale yetkilisince uygun görülmesi kaydıyla, bu teklif sahibi istekliyle sözleşme imzalanabilir...

 

Mücbir sebep halleri dışında, ihale üzerinde kalan isteklinin ihale tarihi itibarıyla 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin son fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan durumlarda olmadığına dair belgeleri veya kesin teminatı vermemesi ya da sözleşme imzalamaması durumunda, geçici teminatı gelir kaydedilerek Kanunun 58 inci maddesi gereğince altı aydan az olmamak üzere bir yıla kadar ihalelere katılmaktan yasaklama kararı verilir.” hükümleri yer almıştır.

 

İhaleye ait idari şartnamenin 42.1 inci maddesinde; “İhale üzerinde kalan istekli, ihale tarihi itibariyle bu Şartnamenin 10 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan durumlarda olmadığına dair belgeleri ve kesin teminatı 40.3 üncü maddedeki süre içinde vererek sözleşmeyi imzalamak zorundadır. Sözleşme imzalandıktan hemen sonra geçici teminat iade edilecektir.”,

 

Aynı şartnamenin 42.2 nci maddesinde; “Bu zorunluluklara uyulmadığı taktirde, protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın ihale üzerinde kalan isteklinin geçici teminatı gelir kaydedilir.” düzenlemeleri yer almıştır.

            04.04.2007 tarihinde 24483 sayılı Resmî Gazete´de yayımlanan 5615 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 23 üncü maddesi ile 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 10 uncu maddesine; “Kurum, dördüncü fıkranın; (c) bendi ile ilgili olarak Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığının uygun görüşünü alarak sosyal güvenlik prim borcunun kapsamı ve tutarını; (d) bendi ile ilgili olarak, Gelir İdaresi Başkanlığının uygun görüşünü alarak vergi borcu kapsamına girecek vergileri; tür ve tutar itibariyle belirlemeye yetkilidir.

Bu madde kapsamında istenen belgelerden hangilerinin taahhütname olarak sunulabileceği Kurum tarafından belirlenir. Gerçeğe aykırı hususlar içeren taahhütname sunulması veya ihale üzerinde kalan istekli tarafından taahhüt altına alınan durumu tevsik eden belgelerin sözleşme imzalanmadan önce verilmemesi halinde bu durumda olanlar ihale dışı bırakılarak geçici teminatları gelir kaydedilir."  fıkrası eklenmiştir.

 

4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesine eklenen söz konusu fıkraya ilişkin olarak alınan ve 03.05.2007 tarih ve 26511 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 13.04.2007 tarih ve 2007/DK.D-54 sayılı Kurul Kararında; “….değişiklikten önce 4734 ve 4735 sayılı Kanunların uygulanmasına yönelik olarak çıkarılan Uygulama Yönetmeliklerinde 10 uncu maddenin 4 üncü fıkrasında belirtilen hususlarda taahhütname verilmesine ilişkin hükümler ile, mücbir sebep halleri dışında, ihale üzerinde kalan isteklinin ihale tarihi itibarıyla 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin son fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan durumlarda olmadığına dair belgeleri veya kesin teminatı vermemesi ya da sözleşme imzalamaması durumunda, geçici teminatın gelir kaydedilerek Kanunun 58 inci maddesi gereğince altı aydan az olmamak üzere bir yıla kadar ihalelere katılmaktan yasaklama kararı verileceğine ilişkin hükümler bulunmakta ve Uygulama Yönetmelikleri ekindeki ilgili standart formlarda bu hususa yönelik düzenlemeler bulunmakta idi. ….

4734 sayılı Kanunda anılan hususlara ilişkin taahhütnamelerin düzenlenmediği durumda, isteklilerin bu hususlara ilişkin durumlarını belgelemeleri yerine ihaleye katılım ve rekabetin sağlanması amacına dönük olarak ve ilgili tarafların olumlu görüşleri çerçevesinde, aktarılan hususların taahhüde bağlanması ancak ihale üzerinde kalan isteklinin bu durumu belgelemesi esası benimsenmiştir.

Taahhütname uygulamasında işlerliğin sağlanması ve katılım ve rekabetin sağlanması yanında güvenirlik ilkesinin de temini bakımından ihale üzerinde kalan isteklinin bu hususları belgeleyemediği hallerde;

a) Geçici teminatın irat kaydı,

b) 17 nci maddenin (b) bendi kapsamında değerlendirilecek bu eylem nedeniyle istekli hakkında yasaklama işlemi uygulanması,

Esasları benimsenmiştir.

Bununla birlikte; 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinde değişiklik yapan söz konusu Kanun hükmü karşısında mevcut müeyyidelerin tekrar değerlendirilmesi zorunluluğu doğmuştur.

5615 sayılı Kanunla, 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrası kapsamında istenen belgelerden hangilerinin taahhütname olarak sunulabileceğinin Kurum tarafından belirleneceği hükme bağlanmış ve gerçeğe aykırı hususlar içeren taahhütname sunulması veya ihale üzerinde kalan istekli tarafından taahhüt altına alınan durumu tevsik eden belgelerin sözleşme imzalanmadan önce verilmemesi durumunun yaptırımı da geçici teminatın irat kaydedilmesi ve ihale dışı bırakılma olarak belirlenmiştir.

Aktarılan gerekçe ve nedenlerle;

1 - Söz konusu hususa ilişkin olarak halen kullanılan taahhütnamelerin geçerli olduğuna,

2 - İkincil mevzuat çalışmaları tamamlanıncaya kadar idarelerin; 5615 sayılı Kanunla getirilen hükümlere uygun olarak; gerçeğe aykırı hususlar içeren taahhütname sunanlar ile ihale üzerinde kalan istekli tarafından taahhüt altına alınan durumu tevsik eden belgeleri sözleşme imzalanmadan önce vermeyen istekli hakkında yasaklama işlemi uygulanmaksızın geçici teminatlarının gelir kaydedilerek ihale dışı bırakılmaları gerektiğine, …karar verildi.” hususlarına yer verilmiştir.

 

Şikayet konusu ihalede İpek Proje İnşaat Ltd.Şti.’nin teklif dosyası ile birlikte ihale tarihi itibarıyla 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e), (g) ve (i) bentlerinde belirtilen durumlarda olmadığına dair beyanını ortaya koyan yazılı taahhütnameyi idareye sunduğu, söz konusu firmanın ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif olarak belirlenmesi sonucunda idarece sözleşme imzalamaya davet edildiği,  buna karşın SSK İzmir Sigorta İl Müdürlüğünce İpek Proje İnşaat Ltd.Şti.’nin ihale tarihi itibariyle sosyal güvenlik prim borcu bulunduğunun bildirilmesi nedeniyle ihaleye ilişkin sözleşmenin imzalanmasından önce mevzuat gereğince idareye sunulması gereken sosyal güvenlik prim borcu bulunmadığına dair belgenin İpek Proje İnşaat Ltd.Şti. tarafından idareye sunulamadığı, dolayısıyla İpek Proje İnşaat Ltd.Şti.’nin ihaleye teklifi ile birlikte sunduğu taahhütnamede yer alan “ihale tarihi itibariyle 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin (c) bendinde sayılan durumda olmadığına dair” taahhüdünü yerine getiremediği anlaşılmıştır.

 

19.02.2007 tarihli kesinleşen ihale kararı ile şikayete konu edilen ihalenin İpek Proje İnşaat Ltd.Şti. üzerinde bırakıldığı, İpek Proje İnşaat Ltd.Şti.’nin 26.02.2007 tarihinde tebliğ edilen 26.02.2007 tarih ve 1967 sayılı yazı ile idarece sözleşme imzalamaya davet edildiği, ancak SSK İzmir Sigorta İl Müdürlüğü’nün 19.03.2007 tarih ve 91467 sayılı yazısında İpek Proje İnşaat Ltd.Şti.’nin ihale tarihi olan 08.02.2007 tarihi itibarıyla toplam 2.733,09.-YTL sosyal güvenlik prim borcu bulunduğunun belirtilmesi nedeniyle kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu bulunmadığına dair belgeyi idareye sunamadığı anlaşıldığından, idarece geçici teminatının gelir kaydedilmesi işlemleri başlatılarak ihale dışı bırakılmasında mevzuata aykırılık bulunmadığı anlaşılmıştır.

 

            Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul