• Karar No: 2007/UH.Z-1739
  • Toplantı No: 2007/028
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 28.05.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/028
Gündem No :6
Karar Tarihi:28.05.2007
Karar No :2007/UH.Z-1739
Şikayetçi:
 Aksoy Otomotiv Turizm Tic. Ltd. Şti., Mecidiye Cad. Cevher Apt. Nu:3 K.9 D.18 Mecidiyeköy Şişli/İSTANBUL
 İhaleyi yapan idare:
 Bezm-i Alem Valide Sultan Vakıf Gureba Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Adnan Menderes Bulvarı Vatan Caddesi 34040 Çapa Fatih/İSTANBUL
Başvuru tarih ve sayısı:
 01.05.2007 / 12722
Başvuruya konu ihale:
 2007/23071 İhale Kayıt Numaralı “Hastanemiz Personel Taşıma Hizmet Alım İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

21.05.2007 tarih ve 08.10.14.0171/2007-26 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            Bezm-i Alem Valide Sultan Vakıf Gureba Eğitim ve Araştırma Hastanesi tarafından 27.03.2007 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “Hastanemiz Personel Taşıma Hizmet Alım İşi” ihalesine ilişkin olarak Aksoy Otomotiv Turizm Tic. Ltd. Şti.’nin 01.05.2007 tarih ve 12722 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Başvuru dilekçesi ve eklerinin incelenmesinden;

 

İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 21 inci maddesinin (d) bendi uyarınca başvurunun reddine ,

 

Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesinde iddiaların incelenebilmesine Kurulca karar verilebilmesinin koşulları düzenlenmiş olup, incelenen dosyada öngörülen koşullar oluşmadığından iddiaların incelenmesine gerek bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle; mevcut olan bir belge veya daha sonra düzelttirilmesinde sakınca bulunmayan bir belge nedeniyle tekliflerinin değerlendirme dışlı bırakılmasının mevzuata aykırı olduğu iddiasına yer verilmiştir.

 

İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 8 inci maddesinde Kamu İhale Kurumuna yapılacak başvurularda aranacak şekil unsurları düzenlenmiştir.

 

Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin (d) bendinde ise, süresi içinde 8 inci maddeye aykırılık giderilmemiş ise başvurunun reddine karar verileceği hükmü yer almaktadır.

 

Başvuru dosyasının incelenmesinden, başvuru dilekçesinde şikayet edilen veya incelenmesi istenilen durumun farkına varıldığı tarih veya tebliğ, ilan veya bildirim tarihinin belirtilmediği,

 

Başvuru dilekçesinde idareye yapılan şikayetin tarihinin belirtilmediği,

 

Başvuru dilekçesinde idarece şikayet üzerine alınan kararın bildirim tarihinin belirtilmediği,

 

Başvuru dilekçesine başvuru ehliyetini haiz olunduğuna dair belgelerin aslı veya onaylı örneklerinin eklenmediği,

 

Başvuru dilekçesine ihale dokümanı satın alındığı veya ön yeterlik başvurusunda bulunulduğu veya teklif sunulduğunu gösteren belgelerin eklenmediği, tespit edilen aykırılıkların İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 20 nci maddesi gereğince giderilmesi gerektiğinin şikayetçiye 10.05.2007 tarihinde tebliğ edilmesine rağmen eksikliklerin tamamlanmadığı anlaşılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

1) İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 21 inci maddesinin (d) bendi uyarınca başvurunun reddine ,

 

2) Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesinde iddiaların incelenebilmesine Kurulca karar verilebilmesinin koşulları düzenlenmiş olup, incelenen dosyada öngörülen koşullar oluşmadığından iddiaların incelenmesine gerek bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul