• Karar No: 2007/UH.Z-1740
  • Toplantı No: 2007/028
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 28.05.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/028
Gündem No :7
Karar Tarihi:28.05.2007
Karar No :2007/UH.Z-1740
Şikayetçi:
 4T Sağlık ve Bilgi İşlem Hizm. San. ve Tic. Ltd. Şti., Ekinciler Cad. No:24/1 Kavacık Beykoz/İSTANBUL
 İhaleyi yapan idare:
 Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi,Darülaceze Cad. Nu:25 Okmeydanı Şişli/İSTANBUL
Başvuru tarih ve sayısı:
 01.05.2007 / 12720
Başvuruya konu ihale:
 2007/13254 İKN|li “2007-2008 Mali Yılı 19 Aylık 242 Kişi ile Hastane Bilgi Yönetim Sistemi, Laboratuar Bilgi Sistemi, Veri Girişi, Network ve İnternet Güvenliği, Eğitim ve Destek Hizmeti Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

08.05.2007 tarih ve 07.10.13.0185/2007-17E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Baştabipliği’nce 30.03.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “2007/13254 İKN’li 2007-2008 Mali Yılı 19 Aylık 242 Kişi ile Hastane Bilgi Yönetim Sistemi, Laboratuar Bilgi Sistemi, Veri Girişi, Network ve İnternet Güvenliği, Eğitim ve Destek Hizmeti Alımı” ihalesine ilişkin olarak 4T Sağlık ve Bilgi İşlem Hizm. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 26.03.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 13.04.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  01.05.2007 tarih ve 12720 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 26.04.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

Başvuruya konu ihalenin  09.05.2007 tarihinde iptal edildiği anlaşıldığından, bu aşamada, bir ihale ve bu ihaleye ilişkin bir süreç kalmadığından, iptal edilen ihaleye ilişkin başvuru hakkında karar verilmesine yer olmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

            1) Aralarında doğal bağlantı bulunmayan ve farklı uzmanlık alanlarını içeren alımlar için tek bir ihaleye çıkılmasının istekliler arasında teknik ve mali rekabeti azalttığı,

 

            2) Hizmet Alımları Yönetmeliği’nin 43 üncü maddesine aykırı olarak çalıştırılacak personele yönelik belge ve taahhütname istendiği,

 

            3) İhale dokümanında personel sayısına ilişkin  belirsizliğe neden olacak düzenlemelerin yer aldığı,

 

            4) Teknik personelin görev tanımına ilişkin düzenlemelerin personel sayısına yönelik belirsizliğe sebebiyet verdiği,

 

            5) Hastanede kurulacak sistemin sağlıklı bir şekilde işletilebilmesi için verilecek eğitime ilişkin detaylı düzenlemeler getirilmediği, bu hususun teklifi bedelinin bir kalemi olan eğitime ilişkin maliyetin hesaplanmasında tereddüde sebebiyet verdiği,

 

            6) İdari Şartnamenin 36 ncı maddesinde ekonomik açıdan en avantajlı tekliflerin belirlenmesine başlığı altındaki hatalı bir örnekleme tablosunun verildiği, idareye yaptıkları şikayet üzerine idarece verilen cevapta bu hatanın kabul edildiği, bu hatalı örnekleme tablosunun isteklilerin yanlış formül kullanmasına sebebiyet vereceği, 

 

            7) Mevzuata aykırı olarak referans listesinin istendiği,

 

            8) Teknik şartnamenin 5.19.3.22 maddesinde öngörülen, işten çıkartılacak personelin belirlenmesi hususunun idareye bırakılmasının İş Kanununa aykırı olduğu,

 

            9) Teknik şartnamede lisans hakkına yönelik düzenlemelerin gerek kiralama suretiyle alınan yazılımlara ilişkin garanti sürelerinin bitimini takip eden 5 yıl için bakım sözleşmesi taahhüdü, gerekse başkalarından sağlanan lisanslı yazılımların kullanımda tutulması ve idamesiyle ilgili çözümlerin ihaleye teklif verecek isteklilerden istenmesinin “olmazsa-olmaz” koşul olarak öngörülmesi ticaret kurallarına, lisans haklarına ve Kanun 5 inci maddesinde hüküm altına alınan temel ilkelere aykırı olduğu,  

 

            10) Donanım ve PACK ile ilgili düzenlemelerin belirsizliğe sebebiyet verdiği,

 

            11) Teknik şartnamenin 2.1.31 inci maddesinde yer alan “İstekliler teklif dosyalarında yerine getirmeyecekleri konuları ayrı bir başlık altında açıkça belirmeli” ifadesinin istekliler arasında tereddüde sebebiyet verebilecek nitelikte olduğu,

 

Hususlarına yer verilmiştir.

 

Söz konusu ihalede esasa ilişkin yapılan inceleme sırasında, idare tarafından Kurumumuza gönderilen 15.05.2007 tarih ve 11556 sayılı yazı ve ekinin incelenmesinden; ihaleye ilişkin olarak Dilara Tem. Hiz. Gıd. ve İnş. Tic. Ltd. Şti.’nin 12.04.2007 tarih ve 03776 sayı ile idarenin kayıtlarına alınan şikayet dilekçesi üzerine, idari ve teknik şartnamedeki hatalardan dolayı ihalenin 08.05.2007 tarihinde ihale komisyonunca iptal edildiği, iptal kararının 09.05.2007 tarihinde ihale yetkilisince onaylandığı görülmüştür.

 

4734 sayılı Kanunun “İdare Tarafından İnceleme” başlıklı 55 inci maddesinde; idarelerin, şikâyetin verilmesini izleyen otuz gün içinde gerekçeli bir karar alacağı, bu kararda, şikâyet tamamen veya kısmen haklı bulunmuşsa alınması gereken düzeltici önlemlerin belirtileceği, İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğinİdarece Verilecek Kararlar” başlıklı 15 inci maddesinde; şikayetin esasının incelenmesi sonucunda idare tarafından ihale sürecinin devam etmesine engel oluşturacak ve düzeltici işlemle giderilemeyecek bu Kanuna ve ilgili mevzuatına aykırı bir durumun tespit edilmesi halinde, ihale işlemlerinin iptal edileceği hüküm altına alınmıştır.

 

            İhalenin iptali, ihale sürecini sona erdiren ve bu süreçte tesis edilmiş idari işlemleri tesis tarihi itibariyle ortadan kaldıran bir işlem niteliğindedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

Başvuruya konu ihalenin  09.05.2007 tarihinde iptal edildiği anlaşıldığından, bu aşamada, bir ihale ve bu ihaleye ilişkin bir süreç kalmadığından, iptal edilen ihaleye ilişkin başvuru hakkında karar verilmesine yer olmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul