En son güncellemeler 1 Temmuz 2022 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-1741
  • Toplantı No: 2007/028
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 28.05.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/028
Gündem No :8
Karar Tarihi:28.05.2007
Karar No :2007/UH.Z-1741
Şikayetçi:
 Doğu Güvenlik Özel Eğitim Hiz. Tic. Ltd. Şti., İskenderpaşa Mah. Çömlekçi Yokuşu Düzenli Ulusoy İş Merkezi No:28/3 TRABZON
 İhaleyi yapan idare:
 DSİ Genel Müdürlüğü İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı, İnönü Bulvarı R/7 06100 Yücetepe ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
 02.05.2007 / 12884
Başvuruya konu ihale:
 2007/9335 İhale Kayıt Numaralı “DSİ Genel Müdürlüğü Merkez Sitesi ve Ek Tesislerinin Malzemeli Özel Güvenlik Hizmetleri Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

21.05.2007 tarih ve 06.10.23.0170/2007-16E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            DSİ Genel Müdürlüğü İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı’nca 19.03.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “DSİ Genel Müdürlüğü Merkez Sitesi ve Ek Tesislerinin Malzemeli Özel Güvenlik Hizmetleri Alımı” ihalesine ilişkin olarak Doğu Güvenlik Özel Eğitim Hiz. Tic. Ltd. Şti.’nin 13.04.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 17.04.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  02.05.2007 tarih ve 12884 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 02.05.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

Tekliflerin alınmasından sonra yapılan ve mevzuata aykırılığı tespit edilen ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Yapılan açıklamalar doğrultusunda tekliflerin yeniden değerlendirilmesi hususunun, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (a) bendi gereğince düzeltici işlem olarak belirlenmesine,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından teklif fiyata dahil masraflar arasında sayılan giyim giderine ilişkin olarak ön gördüğü bedel için idareye bir başka güvenlik firmasından alınmış proforma fatura sunulduğu, 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunla kurulan güvenlik firmalarının faaliyet alanlarının sadece koruma ve güvenlik hizmetleri ile sınırlı olması nedeniyle güvenlik firmalarının tekstile ilişkin olarak proforma fatura verebilme yetkisinin olmadığı iddia edilmektedir.

 

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

Başvuru sahibinin iddiasına ilişkin olarak yapılan incelemede;

 

İdari şartnamenin “Teklif fiyata dahil olacak masraflar” başlıklı 26 ncı maddesi; “26.3. Ayrıca, Personelin;

 

26.3.1. Yol Birim Fiyatının Hesap Edilmesi ve Ödeme Şekli: Her Özel Güvenlik Görevlisine 1 (bir) günlük Yol bedeli olarak brüt 7,10 YTL ( Yedi YTL On YKR ) ve bu bedel 26 gün ile çarpılarak bir Özel Güvenlik Görevlisinin aylık Yol bedeli hesaplanır. Yüklenici kişilerin aylık brüt yol bedelini ücret bordrolarında göstermek şartı ile nakdi olarak ödemek zorundadır.

 

26.3.2. Yemek Birim Fiyatının Hesap Edilmesi ve Ödeme Şekli: Her Özel Güvenlik Görevlisine 1 (bir) günlük Yemek bedeli olarak brüt 4,40 YTL (Dört YTL Kırk YKR) ve bu bedel 26 gün ile çarpılarak bir Özel Güvenlik Görevlisinin aylık Yemek bedeli hesaplanır. Yüklenici kişilerin aylık brüt Yemek bedelini, ücret bordrolarında göstermek şartı île nakdi olarak ödemek zorundadır.

 

26.3.3. Giyim Bedeli: Yüklenici, Özel güvenlik hizmetleri yapılacak olan Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Merkez Sitesi ve Ek Tesislerinde (DSİ Etlik Tesisleri, DSİ TAKK Tesisleri) görevlendireceği bay, bayan tüm Özel güvenlik görevlilerine, görevleri süresince görev alanlarında giymeleri için Teknik Şartnamenin 20. maddesinde miktar ve özelliği belirtilen kıyafetleri, mevsimlik olarak (yazlık ve kışlık) her bir görevli için ayrı ayrı, tek tip ve standartta gereken tarihte giydirmek üzere yeni bir şekilde önceden ayni olarak temin etmekle yükümlüdür.

 

26.3.4. 1 (Bir) Adet Özel Güvenlik Amiri brüt asgari ücretin %50’si, 3 Adet Özel Güvenlik Şefi brüt asgari ücretin % 20’si ve diğer 70 adet Özel Güvenlik Personeline brüt asgari ücretin % 10’u oranında fazla ücret ödenecek ve bu teklif fiyata dahil edilecektir.

 

26.3.5. Resmi ve Dini Bayram günleri ile Yılbaşı Günü (13,5 gün) 46 Özel Güvenlik Personeli ile hizmet verilecek olup, söz konusu günler için yapılan çalışmalar (Bu günler için tekrar yemek, yol, giyim bedeli dahil edilmeden hesaplama yapılacaktır.) 4857 sayılı İş Kanunun 47 maddesi gereği teklif fiyata dahil edilecektir.

 

26.3.6. Resmi Gazetenin 25.07.2005 tarih ve 25886 sayısında yayımlanan Kamu İhale Genel Tebliğinin 15.10.2006 tarih ve 26320 sayılı resmi gazete ile yapılan değişiklik gereğince, Asgari işçilik maliyeti (Personel ücreti, işveren sigorta pirim tutarı, yol, yemek ve giyim bedeli) ve bu maliyet üzerinden % 3 (Kamu İhale Kurumu payı, noter masrafları gibi sözleşme giderleri ile amortisman, iş yeri hekimliği, ihbar ve kıdem tazminatına ilişkin genel giderler) sözleşme ve genel giderler ilave edilecektir.

 

26.3.7. Teknik Şartnamenin 12. maddesinde belirtilen Özel Güvenlik Mali Sorumluluk Sigortası teklif fiyata dahildir.

 

26.4. Ancak sözleşme konusu işin bedelinin ödenmesi aşamasında doğacak Katma Değer Vergisi(KDV), ilgili mevzuatı çerçevesinde idarece yükleniciye ayrıca ödenir.

 

26.5. Söz konusu işyeri Özel Güvenliği hizmetlerinde çalıştırılacak toplam 74 kişiye  ilişkin olarak; SSK Ankara Sigorta Müdürlüğü´nün 23/01/2007 tarih ve2007/6 sayılı yazıları ile tespit edilen ve yaklaşık maliyet hesabında dikkate alınan iş kazaları ve meslek hastalıkları sigortası prim oranı % 1,5 olarak dikkate alınmıştır.” şeklinde düzenlenmiştir.

 

İdari şartnamenin 26.3.3 maddesi düzenlemesi ile söz konusu hizmetin yerine getirilmesinde çalışacak personelin giyiminin yüklenici tarafından temin edileceği düzenlenmiş olup, teknik şartnamenin 20 nci maddesinde her bir işçiye sözleşme süresince verilecek giyim eşyasının; “74 adet Kaban (Bondit Su İticili Kumaş - 120 Gr Elyaf 90 Gr Kapitine Ayaklı Yaka), 74 adet Mont (Bondit Su İticili Kumaş - 120 Gr Elyaf 90 Gr Kapitine Düz Yaka), 74 adet Kazak (% 100 Akrılık-Kısa Kol), 148 adet Gömlek Kışlık (%80 Katon %20 Poli.), 148 adet Gömlek Yazlık (%80 Katon %20 Poli.), 148 adet Pantolon Kışlık (%20 Polyester % 80 Vizkon - Özel Emzimli), 148 adet Pantolon Yazlık (%20 Polyester, % 80Vizkon, Özel Emzimli), 148 adet Kravat (%100 Polimit İç Astar 200 Gr),74 adet Bere (% 100 Pamuk), 74 adet Kep (%100 Koton), 74 adet Kışlık Bot (Sivah %100 Deri Politermo Taban), 74 adet Ayakkabı (Sivah %100 Deri Politermo Taban), 74 adet Kemer (% 100 Deri Politermo Taban), 74 adet Yün eldiven (% 100 yün), 148 adet Çorap Kışlık (yün), 148 adet Çorap Yazlık (Pamuklu), 7 adet Reflektif Özel Güvenlik Yeleği (%100 Polyester Jarse), 15 adet Yağmurluk, 15 adet Çizme (Kauçuk)” olduğu belirtilmiştir.

 

Asgari işçilik maliyeti ve bu maliyete ilişkin %3 sözleşme gideri dahil, mali sorumluluk sigorta gideri ve giyim gideri hariç işçilik maliyeti toplamı 1.036.076,56 YTL olan ihalede; Seç Güv. Eğt. ve Güv. Hiz. Ltd. Şti. tarafından teklif bileşenlerine ilişkin olarak idareye sunulmuş olan 23.03.2007 tarihli yazılı açıklamada, iddia konusu bir yıllık giyim bedeli olarak toplam 74 adet personel için 1.850,00 YTL bedel öngörüldüğü ve bu bedele ilişkin olarak D.C. Grup Güvenlik Hizmetleri Tic. Ltd. Şti.’nden alınan 16.03.2007 tarih ve A100014 sayılı, malzeme bedeli 1.850,00 YTL, %8 KDV bedeli 148,00 YTL olmak üzere toplam 1998,00 YTL tutarında fatura ve ekinde teknik şartnamede ifade edilen giyim eşyasının sayısı ve niteliği belirtilen taahhütnameye yer verildiği ve idare tarafından istekliden 04.04.2007 tarih ve 2203 sayılı yazı ile yazılı açıklama ekinde sunulan giyim giderine ilişkin faturaya konu giyim eşyasının depo girişlerine dair noter veya yeminli mali müşavir onaylı belgelerin istenildiği, söz konusu belgelerin 05.04.2007 tarihinde idareye sunulduğu ve ihalenin anılan istekli üzerinde bırakıldığı tespit edilmiştir.

 

İdari şartnamenin 26.3.3 ve teknik şartnamenin 20 nci maddesi düzenlemesi gereği teklif fiyata dahil olacak masraflar arasında yer alan iddia konusu giyim giderine ilişkin olarak ihale üzerinde bırakılan Seç Güv. Eğt. ve Güv. Hiz. Ltd. Şti. tarafından idareye bir başka güvenlik firmasından sektör değişikliği nedeniyle kesilen açık faturanın sunulması nedeniyle bu hususa ilişkin olarak değerlendirme yapılabilmesi için, faturayı kesen D.C. Grup Güvenlik Hizmetleri Tic. Ltd. Şti.’nden 08.08.2007 tarih ve 1484 sayılı yazı ile “mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi odasından alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge, tüzel kişiliğin ana faaliyet konularını, ortakları üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumunu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler, firmanın 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun kapsamında halen faaliyetini sürdürüp sürdürmediğine ilişkin bilgi ve belgeler ile şayet faaliyet alanı değişikliği söz konusu ise bu işlemin gerçekleştirildiğine ilişkin bilgi ve belgeler ve Seç Güv. Eğt. ve Güv. Hiz. Ltd. Şti. adına kesilen 16.03.2007 tarih ve A-100014 sayılı 1.998,00 YTL tutarındaki faturaya konu giyim eşyasının stoklarınıza giriş yapıldığına ilişkin yeminli mali müşavirce veya serbest muhasebeci mali müşavirce ya da vergi dairesince onaylı depo-muhasebe kayıtları ile söz konusu giyim eşyalarının alımına ilişkin fatura” istenilmiş, firma tarafından gönderilen ve 15.05.2007-16.05.2007 tarihlerinde kurum kaydına alınan belgelerin incelenmesi neticesinde; D.C. Grup Güvenlik Hizmetleri Tic. Ltd. Şti.’nin halen özel güvenlik hizmetleri sektöründe faaliyet gösterdiği ve firmanın iştigal konusunda 25.03.2008 tarihinden itibaren değişiklik yapılmasına ilişkin yasal işlemlerin yapılması hususunda ortaklar tarafından karar alındığı tespit edilmiştir.

 

İddia konusu giyim giderine ilişkin olarak fatura kesen D.C. Grup Güvenlik Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. unvanlı özel güvenlik şirketinin halen 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun kapsamında faaliyet gösterdiği, teknik şartnamenin 20 nci maddesinde tanımlanan sözleşme süresince verilecek giyim eşyaları için kesilen faturada yer alan 74 adet bere, 74 adet kep, 148 adet yünlü ve 148 adet pamuklu çorap, 15 adet çizmenin, faturayı kesen firmanın stok girişi yapılan malzemelere ilişkin faturasında yer almadığı hususu tespit edilmiş olup söz konusu mevzuata uygun olarak belgeye dayalı bir açıklama sunmayan Seç Güv. Eğt. ve Güv. Hiz. Ltd. Şti. teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği anlaşılmıştır.

B- Şikayete konu ihalede iddia konularıyla bağlantılı olarak yapılan inceleme sonucunda  aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 37 nci maddesinde, tekliflerin değerlendirilmesinde, öncelikle belgeleri eksik olduğu veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmadığı 36 ncı maddeye göre ilk oturumda tespit edilen isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasına karar verileceği, belgeleri eksiksiz ve teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olan isteklilerin tekliflerinin ayrıntılı değerlendirilmesine geçilerek isteklilerin ihale konusu işi yapabilme kapasitelerini belirleyen yeterlik kriterlerine ve tekliflerin ihale dokümanında belirtilen şartlara uygun olup olmadığı incelenerek uygun olmadığı belirlenen isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılacağı, 38 nci maddesinde ise 37 nci maddeye göre değerlendirilen tekliflerden, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre aşırı düşük olanların tespit edileceği ve bu teklifler reddedilmeden önce, belirlenecek süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıların yazılı olarak isteneceği, .. belgelendirilmek suretiyle yapılan yazılı açıklamalar dikkate alınarak, aşırı düşük tekliflerin değerlendirileceği, bu değerlendirme sonucunda açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin tekliflerinin reddedileceği hükme bağlanmıştır. Dolayısıyla, ihale komisyonu tarafından tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında, öncelikle geçerli tekliflerin tespit edilip diğerlerinin değerlendirme dışı bırakılmasından sonra aşırı düşük teklif sorgulaması yapılması mevzuat gereğidir.

 

Sekiz isteklinin teklif vermiş olduğu incelenen ihalede, ihale komisyonu tarafından Aganpir Özel Güv. ve Kor. Hiz. Ltd. Şti. ve Yüksel Özel Güv. Hiz. A.Ş.’nin tekliflerinin, ihale dokümanında belirtilen ve ihaleye katılım için gereken belgeler ile bu belgelere ilişkin asgari yeterlik kriterlerini karşılamadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldığı ve diğer tekliflerin tamamının geçerli teklif olarak değerlendirilerek diğer işlemlere geçildiği anlaşılmış olup, bu aşamaya ilişkin olarak idarece tesis edilen işlemler değerlendirildiğinde;

 

1) İdari şartnamenin 19 uncu maddesinde, isteklilerin tekliflerini götürü bedel üzerinden verecekleri düzenlenen mezkur ihalede; en düşük teklifi veren Aganpir Özel Güv. ve Kor. Hiz. Ltd. Şti.’nin teklifinin, isteklinin teklifinde götürü bedel teklif mektubu yerine birim fiyat teklif mektubuna yer verdiği gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldığı, ancak yapılan inceleme neticesinde anılan istekli tarafından Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği ekinde yer alan ve ihale dokümanı içerisinde satılan “Götürü Bedel Teklif Mektubu” na ait standart form KİK.018.0/H’ın doldurularak verildiği, sadece teklif mektubu başlığının “Birim Fiyat Teklif Mektubu” olduğu tespit edilmiş olup bu gerekçeyle isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasının mevzuata aykırı olduğu anlaşılmıştır.

 

2) Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “İsteklinin bilançosu veya eşdeğer belgeleri” başlıklı 39 uncu ve “İsteklinin iş hacmini gösteren belgeler” başlıklı 40 ıncı maddelerinde yer alan düzenlemelere uygun olarak idari şartnamenin 7.2.2 ve 7.2.3 madde düzenlemeleri ile isteklilerin ekonomik ve mali yeterliğinin belirlenmesi amacıyla ihaleye katılmak için gereken belgeler arasında, isteklinin bilançosu veya eşdeğer belgeleri ile iş hacmini gösteren belgeler istenilen söz konusu ihalede; başvuru sahibi tarafından teklifinde, serbest muhasebeci Haydar KURTOĞLU tarafından imzalı 31 Aralık 2006 dönemine ait ayrıntılı bilanço ve gelir tablosuna yer verildiği ve teklifin idare tarafından uygun görüldüğü tespit edilmiştir.

 

Ancak isteklilerin ekonomik ve mali yeterliğinin belirlenmesi amacıyla ihaleye katılmak için gereken belgeler arasında isteklinin bilançosu veya eş değer belgeleri ile iş hacmini gösteren belgeler istenilmesi halinde sunulan belgelerin anılan Yönetmeliğin ilgili maddelerinde “yeminli mali müşavirce veya serbest muhasebeci mali müşavirce ya da vergi dairesince onaylı olması gerekli olduğu” hükme bağlanmış olup, bu durumda başvuru sahibinin teklifinin 4734 sayılı Kanunun 37 nci maddesi hükmü uyarınca değerlendirme dışı bırakılması gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

1) Tekliflerin alınmasından sonra yapılan ve mevzuata aykırılığı tespit edilen ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

2) Yapılan açıklamalar doğrultusunda tekliflerin yeniden değerlendirilmesi hususunun, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (a) bendi gereğince düzeltici işlem olarak belirlenmesine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul