• Karar No: 2007/UH.Z-1742
  • Toplantı No: 2007/028
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 28.05.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/028
Gündem No :9
Karar Tarihi:28.05.2007
Karar No :2007/UH.Z-1742
Şikayetçi:
 Volkan Temizlik İç ve Dış Tic. Ltd. Şti., Yeni Hamam Mahallesi Defterdarlık Karşısı Nu:8/1 MALATYA
 İhaleyi yapan idare:
 Başbakanlık Denizcilik Müsteşarlığı, Hanımeli Sokak No:7 Sıhhıye Çankaya/ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
 26.04.2007 / 12370
Başvuruya konu ihale:
 2006/195530 İhale Kayıt Numaralı “Sarf Malzemesiz Genel Temizlik, İlaçlama ve Yardımcı Hizmetler Alım İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

22.05.2007 tarih ve 08.09.82.0203/2007-7 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            Başbakanlık Denizcilik Müsteşarlığı Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü tarafından 23.02.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Sarf Malzemesiz Genel Temizlik, İlaçlama ve Yardımcı Hizmetler Alım İşi” ihalesine ilişkin olarak Volkan Temizlik İç ve Dış Tic. Ltd. Şti.’nin 26.04.2007 tarih ve 12370 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde;

 

1) İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 21 inci maddesinin (d) bendi uyarınca başvurunun reddine ,

 

2) Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesinde iddiaların incelenebilmesine Kurulca karar verilebilmesinin koşulları düzenlenmiş olup, incelenen dosyada öngörülen koşullar oluşmadığından iddiaların incelenmesine gerek bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle;

 

            1) İdari şartnamenin 7.3.4 maddesinde yer alan “teknik şartnamede belirtilen ihale konusu temizlik işlerinde kullanacağı malzemelerin, ekipmanın ve demirbaşın cinsini evsafını markasını gösterecek şekilde düzenleyecekleri taahhütname ve ekli listelerini vermeleri” ne yönelik düzenlemenin Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 44. maddesine aykırılık teşkil ettiği,

 

            2) İdari şartnamenin 7.3.4.b maddesinde yer alan “Kullanılacak iş makinelerinin teknik şartnamede belirtilen özellikleri haiz olduğunu gösteren belgeler. (Teknik broşürler, Türkçe kullanım klavuzu v.b. belgelerin yanı sıra bu belgelerde yer almayan özellikler için yaptırılacak gerekli ölçümleri içeren kanıtlayıcı belgelerin verilmesi)” düzenlemesinin isteklilerin tekliflerini tek markaya bağlı olarak sunmaya zorladığı ve  rekabeti engelleyici nitelikte olduğu,

 

            3) İdari şartnamenin 26.3 maddesinde teklif fiyata dahil masraflar arasında müteahhit karına yer verilmesinin isteklileri tereddüde düşürücü nitelikte olduğu,

 

            4) İdari ve teknik şartnamede iş tanımına yönelik olarak yer alan düzenlemeler dikkate alındığında iş kazaları ve meslek hastalıkları sigorta prim oranının %2.5 olarak belirlenmesinin mevzuata aykırı olduğu,

 

            5) İdari şartnamenin VI- Diğer Hususlar başlığının 5 inci maddesinde “Mücbir ve benzeri sebeplerden dolayı öngörülen tarihte işe başlanılamaması durumunda yeni işe başlama tarihi yükleniciye bildirilecektir.” düzenlemesinin isteklileri teklif fiyatlarının hangi tarihler arasındaki dönemi kapsayacağı noktasında tereddüde düşürücü nitelikte olduğu,

 

            6) Teknik şartnamenin 2.17 maddesinde yer alan “ binaların dış yüzeylerinde mevsim şartlarından kaynaklanan nedenlerden dolayı meydana gelen buzlanma ve kirlenmenin giderilmesi bayrak direklerinin boyanması ve flamaların değiştirilmesi yüklenici tarafından sağlanacak vinç v.b. iş makinesi ile yapılacaktır. Yüklenici bunun için herhangi bir bedel talep etmeyecektir.” ve 2.18 maddesinde yer alan “ kurum hizmet binalarında bulunan foseptik kuyuları yüklenici tarafından temin edilecek araç ve ekipmanla altı ayda bir temizlenecektir. Yüklenici bununla ilgili idareden herhangi bir bedel talep etmeyecektir.” düzenlemelerinin maliyeti etkileyebilecek nitelikte olmasına karşın, yüklenicinin bu işler için bedel talep edemeyeceğinin belirtilmesinin mevzuata aykırı olduğu,

 

İddialarına yer verilmiştir.

 

İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 8 inci maddesinde Kamu İhale Kurumuna yapılacak başvurularda aranacak şekil unsurları düzenlenmiştir.

 

Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin (d) bendinde ise, süresi içinde 8 inci maddeye aykırılık giderilmemiş ise başvurunun reddine karar verileceği hükmü yer almaktadır.

 

Başvuru dosyasının incelenmesinden, 4734 sayılı Kanunun 53 üncü maddesi (j) bendinin (2) numaralı alt bendi uyarınca şikayette bulunanlarca yatırılması zorunlu olan 285 YTL başvuru bedelinin yatırıldığına dair belgede yer alan İKN’nin 2007/195530 olarak yer aldığı, ancak bu ihale kayıt numarasına sahip bir ihale bulunmadığı; şikayette bulunanlarca yatırılması zorunlu bulunan başvuru bedeli ihale kayıt numarası üzerinden takip edildiğinden bu eksikliğin İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 20 nci maddesi gereğince giderilmesi gerektiğinin şikayetçiye 03.05.2007 tarihinde tebliğ edildiği, buna rağmen eksikliklerin tamamlanmadığı anlaşılmıştır.

 

 

 

Açıklanan nedenlerle;

 

1) İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 21 inci maddesinin (d) bendi uyarınca başvurunun reddine ,

 

2) Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesinde iddiaların incelenebilmesine Kurulca karar verilebilmesinin koşulları düzenlenmiş olup, incelenen dosyada öngörülen koşullar oluşmadığından iddiaların incelenmesine gerek bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul