• Karar No: 2007/UH.Z-1745
  • Toplantı No: 2007/028
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 28.05.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/028
Gündem No :14
Karar Tarihi:28.05.2007
Karar No :2007/UH.Z-1745
Şikayetçi:
 Ekvator Isıtma Soğutma Hav. Taah. San. Ltd. Şti., Perpa Ticaret Merkezi B Blok|972 K.8 Şişli/İSTANBUL(Avr)
 İhaleyi yapan idare:
 Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma hastanesi, Tıbbiye Caddesi Üsküdar/İSTANBUL(Ana)
Başvuru tarih ve sayısı:
 19.04.2007 / 11781
Başvuruya konu ihale:
 2007/15540 İhale Kayıt Numaralı “9 Aylık Teknik Hizmet Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

15.05.2007 tarih ve 08.09.35.0148/2007-18E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma  Hastanesi’nce 15.03.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “9 Aylık Teknik Hizmet Alımı’’ ihalesine ilişkin olarak Ekvator Isıtma Soğutma Hav. Taah. San. Ltd. Şti.’nin 06.04.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 10.04.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  19.04.2007 tarih ve 11781 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 17.04.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

                İhale sürecinde yapılan ve mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu saptandığından, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

15.05.2007 tarih ve 08.09.35.0148/2007-18E sayılı Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

             İhaleye en düşük teklifin verildiği, İdarenin sunulan teklifi aşırı düşük bularak açıklama istediği, yapılan açıklamanın idarece uygun bulunmadığı ve teklifin değerlendirme dışı bırakıldığını, teklif aşırı düşük olmadığı,

 

İddialarına yer verilmiştir.

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

           

            Başvuru sahibince ihaleye en düşük teklifin verildiği, İdarenin sunulan teklifi aşırı düşük bularak açıklama istediği, yapılan açıklamanın idarece uygun bulunmadığı ve teklifin değerlendirme dışı bırakıldığı, teklifin aşırı düşük olmadığı, iddiasına ilişkin olarak yapılan incelemede;

           

            Gerçekten de İhaleye en düşük teklifin başvuru sahibi firma tarafından verildiği ancak  idare tarafından teklifin aşırı düşük bulunarak 4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesi çerçevesinde, teklifte önemli olan bileşenler ile ilgili açıklama istenildiği, idarenin yapılan açıklamayı  yetersiz bulduğu görülmüştür.

 

            Teklifi etkileyen bileşenlere bakıldığında;

 

İdari Şartnamenin 2 nci maddesinde İhale konusu işin

(a)   Adı: 9 Aylık Teknik Hizmet Alımı İşi

(b)   (Fiziki) miktarı ve türü : Hastane ve bağlı semt polikliniklerinin teknik bakım-onarım hizmetlerini yapma işi,

49.2 nci maddesinde ise “İşin süresi; Sözleşmenin noter tescil ve onayından sonra 31/12/2007 tarihine kadar toplam 275(iki yüz yetmiş beş) takvim günüdür’’  düzenlemesi yapılmıştır.

 

            İdari Şartnamenin 26 ncı maddesinde, Teklif fiyata dahil olan masraflar belirtilmiştir. 26.3 maddesinde “Yüklenici hizmetlerini en az 24 personelle yürütecektir. Personele iki adet iş önlüğü ayni olarak ve yol ücreti nakdi olarak yüklenici tarafından karşılanacaktır. Yemek idare tarafından verilecektir.

            2007 son 9 ayında 12,5 gün resmi ve dini bayram tatilleri bulunmaktadır. Bu günlerde üç mekanik teknisyeni ve üç elektrik teknisyeni görev yapacaktır. Çalışan personel için toplam 75 gün mesai 4857 sayılı İş Kanunun 47. maddesi uyarınca ücret hesaplanacaktır.

            Yüklenici;

            Elektrik veya makine mühendisine asgari ücretin %160 fazlasını

            Biyomedikal, mekanik sıhhi tesisat, elektrik teknisyenlerine asgari ücretin %40 fazlasını,

            Boyacı, marangoz ve duvarcı teknisyenine asgari ücretin %35 fazlasını ücret olarak ödeyecek ve bunları teklif fiyatlarına dahil edeceklerdir.’’düzenlemesi yapılmış,

 

            İdari Şartnamenin 26.5 inci maddesinde ise İş kazaları ve meslek hastalıkları sigorta prim risk oranının % 3.5 alınacağı belirtilmiştir.

 

            Teknik Şartnamenin 2 nci maddesi başlığı olan Şartnamenin Kapsamı başlığı altındaki;

( J ) bendinde “Yüklenici hizmetlerini en az 24 personelle yürütecektir. Personele iki adet iş önlüğü ayni olarak ve yol ücreti nakdi olarak yüklenici tarafından karşılanacaktır. Yemek idare tarafından verilecektir.’’

(K) bendinde “2007 son 9 ayında 12,5 gün resmi ve dini bayram tatilleri bulunmaktadır. Bu günlerde üç mekanik teknisyeni ve üç elektrik teknisyeni görev yapacaktır. Çalışan personel için toplam 75 gün mesai 4857 sayılı İş Kanunun 47. maddesi uyarınca ücret hesaplanacaktır.’’

(L) bendinde ise çalışacak personel sayısı ve niteliğine ilişkin olarak bilgi verildiği görülmüştür.      

            Teknik Şartnamenin 2 nci maddesinde Şartnamenin Kapsamı başlığı altındaki (I)-  bendinde  “Yüklenici idarece kendisine tahsis edilen çalışma mahallinde kullanmış olduğu elektrik ve su giderlerini süzme saat takarak ödeyecektir. Bu gider toplamı her ay yüklenicinin hak edişinden kesilecektir. ’’, ve

 

            Yine Teknik Şartnamenin İşletmenin Yürütme Şekli başlıklı 4 üncü maddesinin (C) bendinde ise; “Sürekli kullanıma sahip malzemeler filtre, yağ, tuz, soğutucu gaz ve v.s. (ameliyathane ve yoğun bakımda kullanılan hepa filtreleri hariç) yüklenici tarafından ücretsiz olarak değiştirilecektir.’’,düzenlemeleri yapılmıştır.     

           

            Yukarıdaki düzenlemeler çerçevesinde, teklif maliyetini etkileyecek önemli bazı bileşenlere ilişkin olarak ihale dokümanında belirsizlik olduğu anlaşılmıştır. Kısaca belirsizlikleri özetleyecek olursak;

 

            İdarece, yol bedelinin nakdi olarak ödeneceğine ilişkin olarak düzenleme yapılmışsa da ihale dokümanında yol bedeline ilişkin olarak bir belirlemenin yapılmadığı,

 

            Yine Teknik Şartnamenin 2 nci maddesinde Şartnamenin Kapsamı başlığı altındaki (I) bendindeki düzenlemenin isteklileri tekliflerini vermeleri aşamasında tereddüde düşürecek nitelikte olduğu,

 

            Ayrıca; Teknik Şartnamenin İşletmenin Yürütme Şekli başlıklı 4 üncü maddesinin (C) bendinde yer alan “Sürekli kullanıma sahip malzemeler filtre, yağ, tuz, soğutucu gaz ve v.s. (ameliyathane ve yoğun bakımda kullanılan hepa filtreleri hariç) yüklenici tarafından ücretsiz olarak değiştirilecektir.’’, şeklindeki düzenlemenin de sağlıklı teklif oluşturulmasını engelleyecek içerikte bulunduğu,

 

            Anlaşılmış olup, bu itibarla yukarıda belirtilen düzenlemelerin asgari maliyet oluşturularak teklifin belirlenmesinde isteklileri tereddüde düşürecek, sağlıklı teklif verilmesini engelleyecek ve idarece objektif kriterlere uygun değerlendirme yapılmasına engel oluşturacak nitelikte olduğu ve ihalenin bu haliyle iptal edilmesi gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.

 

            Bir an için tekliflerin mevcut haliyle kabul edilip sağlıklı değerlendirme yapılabileceği düşünülse dahi;

 

            İdare tarafından başvuru sahibi firma teklifinin “İhale şartnamesinde istenen teknik personel maliyetinin KİK. İşçilik hesaplama modülüne göre 3.100,34 YTL. eksik hesaplandığı, idari şartname 26. maddesinin tam olarak hesaplamaya dahil edilmediği ve teknik şartnamenin (k) maddesinde yer alan resmi ve bayram günlerinin hesaplamaya dahil edilmediği, yine teknik şartnamenin (ı) bendinde yer verilen elektrik – su maliyetinin hesaplanmadığı gerekçeleri ile teklifin aşırı düşük bulunduğu’’ şeklinde değerlendirildiği anlaşılmıştır.

 

            Tarafımızca incelenen başvuru sahibi firmanın sunduğu açıklama ve eki belgelerin incelenmesinde; toplam personel gideri olarak 247.590,00 YTL. bedel öngörülmüş olup yol, giyim giderine ilişkin olarak herhangi bir açıklama yapılmadığı, elektrik su bedeline ilişkin bir maliyet kaleminin teklifte öngörülmemiş olduğu, firmanın değerlendirme dışı bırakılması kararının yerinde bulunduğu ve bu itibarla da bu yönü ile başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı anlaşılmıştır.

           

            Diğer taraftan; ihale üzerinde bırakılan firmanın teklifinin de aşırı düşük teklif olarak değerlendirilerek firmadan açıklama istenildiği, teklife ilişkin açıklamalar ve eklerinin incelenmesi neticesinde ise İşçilik için 250.496,01 YTL bedel öngörüldüğü ancak yol ve giyim bedeline ilişkin herhangi bir belgelendirme yapılmadığı ve bakım - onarıma ilişkin giderler için herhangi bir belgelendirme yapılmamakla birlikte bakım ve onarıma ilişkin giderlerden bazıları için teklif ekinde belgelendirme yapıldığı, bu nedenle idarenin açıklamayı yeterli görmesine ilişkin kararın uygun olmadığı görülmüştür.

 

            Ayrıca; İkinci en avantajlı teklif olarak belirlenen Sayfa Limited Şirketinin bilanço ile ilgili belgelerine bakıldığında, öz kaynak oranının yetersiz olduğu tespit edilmiştir.

 

            Geriye kalan tek geçerli teklif sahibi firma olan Tahacan Limited Şirketi teklifinin yaklaşık maliyetin üzerinde olduğu görülmüştür.

 

            B- Şikayete konu ihalede iddia konularıyla bağlantılı olarak yapılan inceleme sonucunda, tespit edilen aykırılıklara aşağıda yer verilmiştir.

 

             İdari Şartnamenin 7.4 üncü maddesinde, “Benzer İş Olarak Kabul Edilecek İşler’’ başlığı altında; “Bu ihalede benzer iş olarak; Teknik bakım onarım hizmetleri ve diğer hizmetler kabul edilecektir.’’ düzenlemesinin, ilanın 4.4. maddesinde de paralel düzenlemenin yapıldığı görülmüştür.

           

İdari Şartnamenin 2 nci maddesinde İhale konusu işin

(c)    Adı: 9 Aylık Teknik Hizmet Alımı İşi

(d)   (Fiziki) miktarı ve türü : Hastane ve bağlı semt polikliniklerinin teknik bakım-onarım hizmetlerini yapma işi, tanımlamalarına yer verildiği,

 

            Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “Tanımlar ’’başlıklı 3 üncü maddesinde

“Benzer iş: İhale konusu hizmet veya hizmetin bölümleriyle nitelik ve büyüklük bakımından benzerlik gösteren, aynı veya benzer usullerle gerçekleştirilen, teçhizat, ekipman, mali güç ve uzmanlık ile personel ve organizasyon gerekleri bakımından benzer özellik taşıyan hizmetleri,…ifade eder’’. düzenlemesinin  yapıldığı,

 

            Mevcut düzenlemeler çerçevesinde yapılan benzer iş tanımında bahsi geçen “…ve diğer hizmetler’’ tanımlaması  ile alınması düşünülen hizmetin birbiriyle uyumlu olmadığı gibi söz konusu benzer iş tanımı nedeniyle teknik bakım onarım işinin ehli olmayan, herhangi bir hizmet işini yapmış isteklilerin de ihaleye iştirak edebilmesine de yol açılabileceğinden, bu iş için yapılam benzer iş tanımının uygun bulunmadığı sonucuna varılmıştır.

               

            Açıklanan nedenlerle;

 

                İhale sürecinde yapılan ve yukarıda mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu saptandığından, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline ,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul