• Karar No: 2007/UH.Z-1749
  • Toplantı No: 2007/028
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 28.05.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/028
Gündem No :18
Karar Tarihi:28.05.2007
Karar No :2007/UH.Z-1749
Şikayetçi:
 Dicle Temz. Eğt. Tur. Yem. Pişr. ve Dağ. Emlk. İlç. İnş. Malz. Tic. Med. ve Ev İht. Malz. Paz. San. Tic. Ltd. Şti. 2.Anafartalar Mahallesi Çayır Sokak Nu:1/1 MANİSA
 İhaleyi yapan idare:
 Turgutlu Devlet Hastanesi Baştabipliği Yıldırım Mah. Alankuyu Sok. Nu:36 45400 Turgutlu/MANİSA
Başvuru tarih ve sayısı:
 16.04.2007 / 11263
Başvuruya konu ihale:
 2007/18747 İhale Kayıt Numaralı “2007 Yılı 8 Aylık 112 Kişi İle Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni Hizmet Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

21.05.2007 tarih ve 08.08.98.0041/2007-27E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Turgutlu Devlet Hastanesi Baştabipliği’nce 21.03.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan 2007 Yılı 8 Aylık 112 Kişi İle Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak Dicle Temz. Eğt. Tur. Yem Pişr. ve Dağ. Emlk. İlç. İnş. Malz. Tic. Med. ve Ev İht. Malz. Paz. San. Tic. Ltd. Şti.’nin 21.03.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 29.03.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  16.04.2007 tarih ve 11263 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 16.04.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden; itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına Karar verilmesinin uygun olacağı,

 

hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

21.05.2007 tarih ve 08.08.98.0041/2007-27E sayılı Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

            1)  Hizmet İşleri Genel Şartnamesinin 19 uncu maddesi ile Hizmet Alımları Tip Sözleşmesinin 22 nci maddesi birlikte değerlendirildiğinde idarece hazırlanan ihale dokümanında işyerinin sigortalanması ve sigortanın türü, teminat limitleri vb. zorunlu unsurlarına ilişkin düzenlemelerin yapılmadığı,

 

            2) İdari şartnamenin 26 ncı maddesinde genel tatil günlerinde çalışacak personele ödenecek ücrete esas toplam gün sayısının 40 gün olarak belirtildiği; teknik şartnamenin 3/d maddesi ile hizmet süresindeki genel tatil günleri dikkate alındığında bu sürenin yanlış olduğu ve tekliflerin hazırlanmasında tereddüde neden olduğu,

 

            3) İdarece isteklilere verilen ihale dokümanında Mali Durum Bildirimi (KİK.030.0/H) ve Banka Referans Mektubu (KİK.030.1/H) standart formlarına yer verildiği ancak idari şartnamede isteklilerce bu formların ikisinin birlikte doldurularak teklifle birlikte isteklilere verileceğine dair bir düzenleme yapılmadığı; idari şartnamenin bu yönüyle Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 36 ncı maddesine aykırılık içerdiği,

 

            4) İdari şartnamede isteklinin iş hacmini gösteren toplam cirosu veya ihale konusu iş ile ilgili taahhüdü altındaki ve bitirdiği iş miktarını gösteren belgelerin istenilmesi zorunlu olduğu halde ihale dokümanında anılan belgelere yer verilmediği; idari şartnamenin bu yönüyle Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 36 ncı maddesine aykırılık içerdiği,

 

            5) İhale ilanının diğer hususlar bölümünde ilanın 4.3.2 nci maddesine ek olarak yapılan düzenlemede yer alan gelir tablosunun sunuluşuna ilişkin düzenlemeye idari şartnamede yer verilmediği; bu hususun, Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 30 uncu maddesinde ihale dokümanında yer verilmeyen hususlara ihale ilanında yer verilemeyeceğine ilişkin hükmüne aykırı olduğu,

 

iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

1) Başvuru sahibinin 1 inci iddiasına ilişkin olarak; Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği eki Hizmet Alımları Tip Sözleşmesinin “İş ve İşyerlerinin Korunması ve Sigortalanması “ başlıklı 22 nci maddesinin idarelerce düzenlenmesine ilişkin olarak açıklamaları havi (31) nolu dipnotta “İş ve işyerlerinin korunması ve sigortalanmasına ilişkin sorumluluğun Genel Şartnamenin 19 uncu maddesinde düzenlenen esaslar dahilinde kime ait olacağı hususu ile İdarenin işin nitelik ve özelliğine göre ihtiyaç duyduğu sigorta türleri ile teminat kapsam ve limitleri burada belirtilecektir.” denilmektedir.

 

İdarece şikayete ihaleye ilişkin olarak hazırlanan sözleşme tasarısının 22 nci maddesinde madde başlığı dışında herhangi bir düzenleme yapılmamıştır.

 

Hizmet İşleri Genel Şartnamesinin “İş ve işyerlerinin korunması ve sigortalanması” başlıklı 19 uncu maddesinin dördüncü fıkrasında “…Hizmet türüne göre sigorta gerektiği takdirde uygulanacak sigorta türü veya türleri ve teminat limitleri günün koşullarına uygun olmak şartıyla sözleşmesinde veya eklerinde belirtilir….’’ denilmektedir.

 

Hizmet İşleri Genel Şartnamesinin 19 uncu maddesindeki bahse konu düzenleme ihale dokümanında iş ve işyerine ilişkin sigorta yaptırılmasının öngörüldüğü durumlarda sözleşme veya eklerinin anılan madde hükmüne göre düzenlenmesi gerekmektedir.

 

İhale dokümanında işyerinin sigortalanmasına ilişkin özel bir düzenleme yapılmadığı dikkate alındığında; Hizmet İşleri Genel Şartnamesinin 26 ncı maddesinde belirtilen hususlar paralelinde idarece düzenlenen sözleşme tasarısının 22 nci maddesinde veya eklerinde herhangi bir düzenleme yapılmasına gerek bulunmadığı anlaşıldığından şikayetçinin iddiası yerinde görülmemiştir.

2) Başvuru sahibinin 2 nci iddiasına ilişkin olarak; idari şartnamenin 26.3.f maddesinde “Resmi-Dini Bayram Tatil Günleri için ( 4 kişi x10 gün) 40 toplam gün sayısı hesaplanmıştır.” şeklinde düzenleme yapıldığı; bununla birlikte, teknik şartnamenin 3.d maddesinde hastanenin 24 saat kesintisiz hizmet vereceği ve bayram, resmi tatil ve haftalık izinlerindeki çalışma sistemi belirtilen birimlerde aksatılmayacak şekilde bilgi işlem sorumlusu ile koordineli şekilde belirleneceğinin belirtildiği görülmüştür.

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin “XIII- Tekliflerin Alınması ve Değerlendirilmesi” başlıklı “G. Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımlarında Teklif Fiyata Dahil Olacak Masraflar” maddesinde ise;

 

“…

 

2- Vasıfsız personel için, çalıştırılacak personel sayısı üzerinden brüt asgari ücret tutarı ile brüt asgari ücret üzerinden hesaplanan işveren payı dikkate alınarak yaklaşık maliyet hesaplanacak, teklifler verilecek ve değerlendirme yapılacaktır. … Resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü yaptırılacak çalışma için 4857 sayılı İş Kanununun 47 nci maddesi uyarınca belirlenecek ücret, brüt asgari ücret üzerinden hesaplanacaktır.

 

….

 

16 –     İşin niteliği gereği resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü yaptırılacak çalışma için 4857 sayılı İş Kanununun 47 nci maddesi uyarınca belirlenecek ücretin hesaplanabilmesi açısından çalışılacak gün ve personel sayısı ihale dokümanında belirtilecektir.” hükümlerine yer verilmiştir.

 

Anılan mevzuat hükümleri uyarınca; tekliflerin hazırlanmasında ve değerlendirilmesinde, ihale dokümanında belirtilen toplam gün sayısının esas alınması; bunun temini için, bayram ve resmi tatil günleri ile bu günlerde çalıştırılacak işçi sayısının ihale dokümanında belirtilmesi gerekmektedir.

 

Tebliğin söz konusu hükümleri ile ihale dokümanında yapılan düzenleme birlikte değerlendirildiğinde, her ne kadar sözleşme süresince genel tatil günü sayısının 12,5 gün olduğu belirlenmiş ise de; sözleşme süresindeki genel tatil gününün tamamında veya bir kısmında personel çalıştırılması veya çalıştırılmaması idarenin takdirinde olup idarece ihale dokümanında teknik şartnamede hizmetin sürekliliğine yönelik genel düzenleme ile birlikte idari şartnamede genel tatil günlerinde ilave ücret ödeye esas çalışılacak gün sayısına ilişkin olarak yapılan özel düzenlemede 10 günde 4’er personelin çalışmasıyla genel tatil ücreti ödemeye esas toplam gün sayısının 40 gün olduğu belirtildiğinden tekliflerin hazırlanmasında ve değerlendirilmesinde bu verilerin kullanılması gerekmekte olup anılan düzenlemenin isteklilerin tereddüde düşürecek veya tekliflerin değerlendirilmesini etkileyecek nitelikte olmadığı anlaşıldığından şikayetçinin iddiası yerinde görülmemiştir.

 

3) Başvuru sahibinin 3 üncü iddiasına ilişkin olarak; Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 36 ncı maddesinde ihale konusu hizmetin yaklaşık maliyetine bağlı olarak isteklilerin ekonomik ve mali yeterliği ile mesleki ve teknik yeterliğinin belirlenmesinde değerlendirilmek üzere idarelerce istenilmesi zorunlu belgeler sayılmıştır.

 

Şikayete konu  hizmet alımı ihalesinin yaklaşık maliyeti, 4734 sayılı Kanunun 8 inci maddesinde hizmet alımları için öngörülen eşik değerin altında kaldığından anılan Yönetmeliğin 36 ncı maddesinin (c) bendi kapsamında olan ihaleler için istenilmesi zorunlu olan belgelerin  şikayete konu ihalede istenilip istenilmemesi idarenin takdirindedir.

 

Yönetmeliğin “Bankalardan temin edilecek belgeler” başlıklı 36 ncı maddesinin (c) bendi kapsamındaki hizmet alımı ihalelerinde istenilecek belgelerin niteliğine ilişkin aynı Yönetmeliğin  38 inci maddesinde  “Bu Yönetmeliğin 36 ncı maddesinin (c) bendi kapsamındaki hizmetlerin ihalelerinde; teklif edilen bedelin % 5’inden az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda, bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit kredisini veya kullanılmamış teminat mektubu kredisini ya da serbest mevduatını gösterir, yerli veya yabancı bankalardan alınacak belgelerin (standart formlar KİK030.0/H, KİK030.1/H) istenilmesi zorunludur. Banka referans mektubunun ihale veya son başvuru tarihinden önceki üç ay içinde düzenlenmiş olması gerekir.” hükmü yer almaktadır.

 

Şikayete konu ihaleye ilişkin idari şartnamenin 7.2.1 inci maddesinde “Bankalardan temin edilecek belgeler başlığı altında “Teklif edilen bedelin % 5 inden az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda, bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit kredisi veya kullanılmamış teminat mektubu kredisini ya da serbest mevduatını gösterir, yerli veya yabancı bankalardan alınacak belgeler’’ in teklifle birlikte sunulmasının zorunlu kılındığı belirlenmiştir.

 

            Ayrıca, mali durum bildirimi (KİK030.0/H) ile banka referans mektubu (KİK030.1/H) standart formlarının ihale dokümanının parçası olarak isteklilere verildiği, mali durum bildirimine ilişkin Standart form KİK030.0/H da yer alan not bölümünde; “Bankalardan alınan referans mektupları bu bildirime eklenecektir.’’ talimatı bulunduğundan idarece yapılan düzenlemede  mevzuata aykırılık bulunmadığı anlaşılmıştır.

 

4) Başvuru sahibinin 4 üncü iddiasına ilişkin olarak; Yaklaşık maliyeti eşik değere eşit veya bu değerden yüksek olan ihalelerde Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 36 ncı maddesinin (c) bendi uyarınca istenilmesi zorunlu olan isteklinin iş hacmini gösteren toplam cirosu ve ihale konusu iş ile ilgili taahhüdü altındaki ve bitirdiği iş miktarını gösteren belgelerin, yaklaşık maliyeti eşik değerin altında olan şikayete konu ihalede istenilip istenilmemesi idarenin takdirindedir.

 

Şikayete konu ihalede anılan Yönetmeliğin 36.c.3 üncü maddesinde belirtilen belgelerin istenilmemesinde mevzuata aykırılık bulunmadığından iddia yerinde görülmemiştir.

 

5) Başvuru sahibinin 5 inci iddiasına ilişkin olarak; İdareye şikayet başvurusunda bu iddiaya yer verilmediği belirlenmiştir. Ancak, incelemeye esas şikayet başvurusunun ihale dokümanına yapılan düzenlemelere karşı yapılması nedeniyle esasın incelenmesi kapsamında değerlendirilmesi gerektiği düşünülmektedir.

                                                               

Kamu İhale Bülteninde 22.02.2007 tarihinde yayınlanan ihale ilanında “Diğer Hususlar” başlığı altında:

                                                               

“- 4.2.2 nci maddeye ek; İhale veya son başvuru tarihi yılın ilk üç ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait yıl sonu bilançosunun gerekli görülen bölümlerinin ya da bunlara eşdeğer belgelerini sunmayan istekliler iki önceki yılın belgelerini sunabilirler. Bu bilanço belgelerinin yeterlilik şartını sağlamaması halinde ,iki önceki yılın bilanço belgeleri ile üç önceki yılın bilanço belgeleri sunulabilir ve belgeleri sunulan yılların ortalaması üzerinden asgari değerlerin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.Bu düzenleme serbest meslek kazanç defteri için de geçerlidir.

 

- 4.2.3 nci maddeye ek; İhale veya son başvuru tarihi yılın ilk üç ayında olan ihalelerde , bir önceki yıla ait gelir tablosu sunamayan istekliler iki önceki yılın gelir tablosunu sunabilirler  ve gelir tablosu sunulan yılların ortalaması üzerinden asgari değerlerin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.”

 

şeklinde düzenleme yapıldığı tespit edilmiştir.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 39 uncu maddesinin dördüncü fıkrasında “İhale veya son başvuru tarihi yılın ilk üç ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli görülen bölümlerini ya da bunlara eşdeğer belgelerini sunamayan istekliler iki önceki yılın belgelerini sunabilirler. Bu bilanço belgelerinin yeterlik şartını sağlamaması halinde, iki önceki yılın bilanço belgeleri ile  üç önceki yılın bilanço belgeleri sunulabilir ve belgeleri sunulan yılların ortalaması üzerinden asgari değerlerin sağlanıp sağlanmadığına bakılır. Bu düzenleme serbest meslek kazanç defteri için de geçerlidir.” hükmü yer almaktadır.

 

İhale ilanında yer verilen söz konusu düzenlemenin, Yönetmeliğin 39 uncu maddesinde yer alan hüküm paralelinde yapıldığı anlaşılmıştır.

           

İdari Şartnamenin 7.2.2 nci maddesinde, isteklinin bilançosu veya eşdeğer belgelerinin sunuluş şekline ilişkin düzenleme yapılmış olmakla birlikte; yılın ilk üç ayı içerisinde yapılan ihalede, isteklilerin bir önceki yılın bilanço veya eşdeğer belgelerini sunamaması halinde iki önceki yılın belgelerinin sunulabileceğine ve bunların değerlendirme şartlarına ilişkin düzenleme yapılmadığı belirlenmiştir.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 30 uncu maddesinde yer alan “…İhale veya ön yeterlilik dokümanında belirtilmeyen hususlara ilan metninde yer verilemez.’’ hükmü karşısında ihale ilanının diğer hususlar bölümünde yapılan düzenlemeye ihale dokümanında yer verilmemesi eksiklik olarak değerlendirilmekle birlikte; bu eksikliğin doğurduğu veya doğurması muhtemel sonuçların değerlendirilmesinin uygun olacağı değerlendirilmektedir.

 

Bu itibarla, şikayete konu ihalede anılan Yönetmelik hükmüne paralel olarak; isteklilerce bir önceki yılın belgelerinin sunulamaması halinde iki önceki yılın belgelerini sunabileceği hususunun ilanda belirtildiği; bu husus, idari şartnamede belirtilmese dahi  gerek Yönetmelik hükmü gerekse ilanda yer alan düzenleme çerçevesinde ihale komisyonunun bu düzenlemenin hilafına hareket etmesi imkanı bulunmadığından söz konusu eksikliğin ihale sonucuna etkili görülmemiştir.

 

Şikayetçinin, İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmelik hükümlerine göre “istekli olabilecek” sıfatını haiz olduğu ve tekliflerin değerlendirmesi aşamasındaki işlemlere ilişkin şikayet ehliyeti bulunmadığından;  inceleme, ihale dokümanında yapılan düzenlemelerle sınırlı yapılmış olup tekliflerin değerlendirme aşamasında gerçekleştirilen ihale işlemleri incelemeye konu edilmemiştir.

 

Açıklanan nedenlerle,

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul