• Karar No: 2007/UH.Z-1753
  • Toplantı No: 2007/028
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 28.05.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/028
Gündem No :27
Karar Tarihi:28.05.2007
Karar No :2007/UH.Z-1753
Şikayetçi:
 Zorbey Temizlik Tic. San. Ltd. Şti., Bahçivan Mah. Eski Cezaevi Sok. Kıran Apt. Nu:10 VAN
 İhaleyi yapan idare:
 Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Sağlık Kültür ve Spor Dairesi), Zeve Kampüsü 65080 VAN
Başvuru tarih ve sayısı:
 30.04.2007 / 12640
Başvuruya konu ihale:
 2007/27689 İhale Kayıt Numaralı “Temizlik Hizmet Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

21.05.2007 tarih ve 08.10.00.0171/2007-23E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Sağlık Kültür ve Spor Dairesi)’nce 10.04.2007 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “Temizlik Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak Zorbey Temizlik Tic. San. Ltd. Şti.’nin 24.04.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 27.04.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  30.04.2007 tarih ve 12640 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 27.04.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

 Tekliflerin alınmasından sonra yapılan ve mevzuata aykırılığı tespit edilen ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline, tekliflerin yeniden değerlendirilmesi hususunun, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (a) bendi gereğince düzeltici işlem olarak belirlenmesine,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

1) Aşırı düşük teklif açıklamalarını belgelerle yaptıkları halde kabul edilmeyerek kendileri ile sadece 235 YTL fark bulunan bir başka firmaya  ihalenin bırakılmasının mevzuata aykırı olduğu,

 

2) Sözleşmenin şikayet başvurusu için tanınan süreler dikkate alınmadan imzalandığı,

 

İddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

İhale konusu işin yol ve giyim giderleri hariç işçilik ücreti ile bunlara ilişkin sözleşme gideri dahil asgari maliyeti 282.735,00 YTL’dir.

 

1- Başvuru sahibinin birinci iddiasıyla ilgili olarak;

 

Başvuru sahibi aşırı düşük teklif açıklamasına verdiği cevap ve eki belgelerde, İdari şartnamenin teklif fiyata dahil olan masraflar başlığı altında düzenlenen 26.5 inci maddesinde ki; “yol ve iş önlüğü bedeli teklif fiyata dahildir.(yol 22 iş günü olarak belirlenmiştir.)” hükmü de dikkate alınarak, yol gideri için 10.560,00 YTL öngörmüş ve bunu da 0,60 YKRŞ olan mutat taşıt ücreti ile hesaplayarak belirlemiştir. Ancak teknik şartnamenin 2.19 uncu maddesinde; “yüklenici elemanlarını getirip götürmek üzere 45 kişilik otobüs tahsis edecektir. Otobüs ile ilgili ücret, şoför maaşı ve diğer masraflar yükleniciye ait olacaktır.” hükmü bulunduğundan ulaşım için öngörülen miktar yeterli görülse de dokümanda belirtilen şartlara uymadığından kabul edilmemesi yerinde bir karar gibi ise de, aynı şartnamenin 2.20.2 nci maddesinde; “yüklenici firma ihale kesinleşince 45 kişilik otobüs tahsis edeceğine dair noter taahhütnamesi ibraz edecektir.” düzenlemesi ile teklif verilmesi aşamasında otobüse ilişkin bir zorunluluk bulunmadığı, dolayısıyla teklif fiyatının belirlenmesi aşamasında yol giderinin otobüs ücreti veya mutat taşıt ücreti baz alınarak belirlenmesinde yeterince açıklık bulunmadığından başvuru sahibinin fiyatlandırmada mutat taşıt ücretini dikkate almasında mevzuata aykırı bir durum söz konusu değildir. Ayrıca anılan şartnameye göre otobüs tahsisine ilişkin taahhütnamenin ve dolayısıyla otobüs tahsisinin ihale kesinleştikten sonra, ihale üzerinde bırakılan firmadan talep edildiği ve başvuru sahibi tarafından yol gideri için  öngörülen miktarın da diğer firmalar tarafından önerilen rakamlarla aynı veya fazla olduğu dikkate alındığında ihale komisyonunun bu gerekçeyle başvuru sahibinin teklifini değerlendirme dışı bırakması yerinde bir karar değildir.

 

Giyim giderleri için 50 adet işçi önlüğünün tanesi 0,50 YKRŞ fiyattan toplamda 25,00 YTL’ye 01.04.2007 tarihinde Ertaşlar Ltd. Şti.nden satın alındığına ve ihale tarihi itibariyle bünyesinde bulundurulduğuna ilişkin 01.04.2007 tarihli faturanın 11.04.2007 tarihinde Van 1. Noterliğine aslı gibidir onayı alınmak ve ihale komisyonuna sunulmak suretiyle tevsik edildiği anlaşılmıştır.

 

Dolayısıyla her ne kadar idarenin bünyesinde bulunan giyime ilişkin giderlerin kabul edilmediğine yönelik kararlar bulunmakta ise de giyim giderleri için bir bedel öngörüldüğü ve istekli tarafından bunun da nasıl karşılanacağı belgelerle tevsik edildiğinden giyim giderine ilişkin açıklamanın ihale komisyonu tarafından kabul edilmesi gerekmektedir.

 

Diğer taraftan, aşırı düşük teklif  açıklaması kabul edilmeyerek teklifleri değerlendirme dışı bırakılan diğer isteklilerden;

 

Gözde Tic. Ltd. Şti.nin ihale komisyonuna sunduğu açıklama yazısında; yol giderinin bünyelerinde bulunan taşıt aracı ile sağlanacağı belirtilmiş ve 2.165,00 YTL de akaryakıt gideri öngörülmüştür. Ancak aracın bünyesinde bulunduğuna ilişkin herhangi bir belge sunulmaması ve yapılan açıklamada şoför giderine ilişkin herhangi bir gider öngörülmediğinden tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasında mevzuata aykırılık yoktur.

 

Çalvan Ltd. Şti.nin ihale komisyonuna sunduğu açıklama yazısında; iş elbiselerinin bünyesinde bulunduğunu ve maliyetinin de 1.250,00 YTL olduğunu, personel taşıma işinin 8.828,00 YTL ile yapılabileceğini beyan edilmiş, ancak belirtilen belgelerle desteklenmediğinden tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasına yönelik alınan kararda mevzuata aykırılık yoktur.

 

Temiz Doğa Ltd. Şti.nin ihale komisyonuna sunduğu açıklama yazısı ve eki belgelerde; personel taşımasına ilişkin Şükrü Aktaş ile 65 AF 581 plakalı otobüsün aylık 1.000,00YTL bedelle, giderleri kiralayana ait olmak üzere, 09.04.2007 tarihli kira sözleşmesi yapıldığından toplam olarak 8.000,00 YTL gider öngörülmüştür. Giyim giderine ilişkin de Can su Ltd. Şti.den 400,00 YTL ile 50 adet iş önlüğünü temin edebileceğine dair proforma fatura ile tevsik edilmiştir. Dolayısıyla ihale komisyonu tarafından anılan firmanın teklif bileşenlerine ilişkin yaptığı açıklamanın kabul edilmemesi mevzuata aykırıdır.

 

Kaya-Ça İnş. San. Tic. Ltd. Şti.nin ihale komisyonuna sunduğu açıklama yazısı ve eki belgelerde; yol gideri için 9.730,00 YTL öngörülmüştür. Bunun için de Best Van Turizm firmasından teklif alınmıştır. Giyim gideri olarak Tay-Teks-Ferdi Tayfur firmasından 15 YTL brim fiyat ile 750 YTL ile karşılanacağına ilişkin teklif alınmış ve her iki teklifin de ihale komisyonuna sunulmak suretiyle işin teklif fiyatı ile yapılabilirliği tevsik edilmiştir. Dolayısıyla, ihale komisyonu tarafından anılan firmanın teklif bileşenlerine ilişkin açıklamasının kabul edilmemesi mevzuata aykırıdır.

Erkılıç İnş. Temizlik  Tic. Ltd. Şti.nin ihale komisyonuna sunduğu açıklama yazısı ve eki belgelerde, yol gideri için 10.560,00 YTL, giyim gideri için 250,00 YTL öngörüldüğü ve giyim giderlerinin nasıl karşılanacağına ilişkin teklif alındığı, yol gideri için herhangi bir belge sunulmamasına karşın öngörülen rakamın şehir içi mutat taşıt vasıtası ücreti ile aynı olduğundan ihale komisyonunun tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasına yönelik aldığı karar mevzuata aykırıdır.

 

Diğer taraftan, ihale komisyonunun “….asgari maliyetin toplamı ve hizmetin en iyi şekilde yapılabilmesi hususları göz önünde bulundurularak….” şeklindeki bir gerekçeyle ekonomik açıdan en avantajlı birinci teklif sahibinin belirlenmesinde hangi ekonomik ve teknik kriterlerin baz alındığı, nasıl bir değerlendirme yapıldığı ile aşırı düşük teklif bileşenlerinde işin yapılabilirliğini ortaya koyan daha düşük teklif sahipleri varken ihalede Hat İnş. Tem. San. Tic. Ltd. Şti.nin en avantajlı birinci teklif sahibi olarak belirlenmesi ve teklif bileşenlerine ilişkin açıklama yapan diğer firmalara ait tekliflerin değerlendirme dışı bırakılmasının arkasındaki saik kararda belirtildiği şekliyle açık ve tatmin edici değildir.

 

Dolayısıyla ihale komisyonunun 13.04.2007 tarihinde onaylanan nihai kararın iptali ile aşırı düşük teklif açıklaması talep edilen ve işin yapılabilirliğini belgelere dayandıran firmalardan Erkılıç İnş. Temizlik  Tic. Ltd. Şti., Kaya-Ça İnş. San. Tic. Ltd. Şti., Temiz Doğa Ltd. Şti., ile başvuru sahibi Zorbey Tic. Ltd. Şti.’lerinin açıklamaları kabul edilerek en avantajlı teklif sahibinin yeniden belirlenmesinin gerekmektedir.

 

2) Başvuru sahibinin ikinci iddiasıyla ilgili olarak;

 

İhale komisyonunun 13.04.2007 tarihindeki kesinleşen ihale kararının 17.04.2007 tarihinde şikayetçiye tebliğ edildiği, aynı gün şikayetçi tarafından değerlendirme dışı kalmalarının nedenine ilişkin açıklama talebinde bulunulduğu, 19.04.2007 tarihinde idare tarafından cevap verildiği ve aynı gün sözleşme imzalandığı belirlenmiştir.

 

Ancak kesinleşen ihale kararı İst. Müz. Org. Tic. Ltd. Şti., Erkılıç İnş. Temizlik  Tic. Ltd. Şti., Temag Güv. Sis. Tic. Ltd. Şti. ve Mehmet Can Ticarete iadeli taahhütlü posta yoluyla gönderilmiştir.

 

Dolayısıyla 4734 sayılı Kanunun 41 inci maddesine göre kararın tebliğ edilmiş sayılacağı 20.04.2007 tarihi ve açıklama talebi için tanınan 5 günlük süre ilave edildiğinde 25.04.2007 tarihinden önce sözleşmenin imzalanması imkanı bulunmamaktadır. Söz konusu sözleşme 19.04.2007 tarihinde imzalandığından mevzuata uygun olarak imzalanmadığı anlaşılmıştır. 

 

Açıklanan nedenlerle;

 

1) Tekliflerin alınmasından sonra yapılan ve mevzuata aykırılığı tespit edilen ihale kararının iptaline,

 

2) Yukarıda yapılan açıklamalar doğrultusunda tekliflerin yeniden değerlendirilmesi hususunun, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (a) bendi gereğince düzeltici işlem olarak belirlenmesine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2021. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul