• Karar No: 2007/UH.Z-1756
  • Toplantı No: 2007/028
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 28.05.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/028
Gündem No :30
Karar Tarihi:28.05.2007
Karar No :2007/UH.Z-1756
Şikayetçi:
 Esas Özel Güvenlik Eğitim ve İstihdam Hizm. Ltd. Şti., İstiklal Mah. Ertuğrulbey Sok. No:2 ESKİŞEHİR
 İhaleyi yapan idare:
 Kocaeli İl Özel İdaresi, Karabaş Mah. Hafız Selim Sok. No:65 41100 KOCAELİ
Başvuru tarih ve sayısı:
 17.04.2007 / 11395
Başvuruya konu ihale:
 2007/14855 İhale Kayıt Numaralı “Özel Güvenlik ve Koruma Hizmeti Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

21.05.2007 tarih ve 08.09.10.G015/2007-25E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Kocaeli İl Özel İdaresi’nce 06.03.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Özel Güvenlik ve Koruma Hizmeti Alımı ihalesine ilişkin olarak Esas Özel Güvenlik Eğitim ve İstihdam Hizm. Ltd. Şti.’nin 28.03.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 03.04.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  17.04.2007 tarih ve 11395 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 12.04.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden; İhale sürecinde yapılan ve mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu saptandığından, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline, Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; ihale üzerinde kalan istekli ile ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi isteklinin, teklif zarfı açma ve belge kontrol tutanağında görüleceği üzere, noter onaylı işyeri açma taahhütnamesini sunmadıkları, buna karşılık idarece ihale üzerinde kalan istekliden bu belgeyi sözleşme imzalanmadan önce alınmasına karar verildiği, ihale bittikten sonra tekrar belge istenmesinin ihale dokümanında yer alan hükümlere aykırı olduğu, idarenin almış olduğu kararın hatalı olduğu, tekliflerin yeniden değerlendirilmesi gerektiği, iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir: 

 

            Başvuru sahibinin iddiasına ilişkin olarak;

 

İşe ait teknik şartnamenin 3.1.3 maddesinde, “Kocaeli Merkez ilçede işyeri açacağına dair taahhütname”ye, “Koruma ve Güvenlik İhalesine Katılacak Yüklenici Firmada Aranacak Şartlar” başlığı altında yer verilmiştir.

 

Diğer taraftan, idari şartnamede ve ihale ilanında söz konusu taahhütnamenin ihaleye katılımda isteklilerce sunulması gerektiğine ilişkin bir düzenlemeye yer verilmemesine karşılık, 06.03.2007 tarihli “teklif zarfı açma ve belge kontrol tutanağı”nda, anılan taahhütnamenin isteklilerce teklifleri kapsamında sunulup sunulmadığının kontrol edildiği ve ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi istekli ile ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi isteklinin bu taahhütnameyi sunmadıkları idarece tespit edilmiştir.

 

Her ne kadar, “teklif zarfı açma ve belge kontrol tutanağı”nda anılan taahhütnamenin, isteklilerce sunulup sunulmadığı kontrol edilmiş ise de, bu taahhütnameye, işin yürütülmesi aşamasına yönelik düzenlemelerin yer aldığı teknik şartnamede yer verildiği, diğer taraftan idari şartnamede ise, ihaleye katılımda isteklilerce sunulması gereken belgeler arasında bu taahhütnameye yer verilmediği dikkate alındığında, şikayetçinin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle;

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul