• Karar No: 2007/UH.Z-1758
  • Toplantı No: 2007/028
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 28.05.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/028
Gündem No :32
Karar Tarihi:28.05.2007
Karar No :2007/UH.Z-1758
Şikayetçi:
 Bulut Beton Parke İnş. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti., 75.Yıl İşhanı Nu:26 K.2 Edirne
 İhaleyi yapan idare:
 Edirne Belediye Başkanlığı Satınalma Müdürlüğü, Hürriyet Meydanı Belediye Ek Hizmet Binası Kat:3 Satınalma Müdürlüğü Edirne
Başvuru tarih ve sayısı:
 04.05.2007 / 13070
Başvuruya konu ihale:
 2006/172015 İhale Kayıt Numaralı “Edirne Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne Hizmet Alım İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

23.05.2007 tarih ve 08.10.38.0163/2007-34E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Edirne Belediye Başkanlığı Satınalma Müdürlüğü tarafından 18.12.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Edirne Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne Hizmet Alım İşi ihalesine ilişkin olarak Bulut Beton Parke İnş. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 25.04.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin  tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  04.05.2007 tarih ve 13070 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 27.04.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; başvuru sahibi ile idare arasında 08.01.2007 tarihinde sözleşmesi yapılan 2006/172015 İKN li “28 vasıfsız personel alımı işi” ihalesi hakkında Kamu İhale Kurumuna herhangi bir itirazen şikayet başvurusunda bulunulmadığı halde, adı geçen ihalede verilen ihale kararının iptal edilerek düzeltici işlem tesisine karar verildiği, 

 

iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

Başvuru dilekçesi ve ekinde yer alan belgeler ve idarece onaylanmış olarak Kuruma gönderilen  belgelerin incelenmesinden;

 

Edirne Belediyesi Hesap İşleri Müdürlüğü tarafından 18.12.2006 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan 28 vasıfsız personelin Hizmet Alım İşinin” ihalesinde 22.12.2006 tarihli ihale komisyon kararı ile ihalenin Bulut Beton Tic. Ltd. Şti. üzerinde bırakıldığı, 08.01.2007 tarihinde işe ait sözleşmenin imzalandığı,

 

Adı geçen ihaleye ilişkin olarak Onaran İnş. Güv. Tem. Tur. Ltd. Şti.’nin 29.12.2006 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 08.01.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  29.01.2007 tarih ve 3102 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 23.01.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

Söz konusu itirazen şikayet başvurusu sonucunda Kamu İhale Kurulu tarafından alınan 26.02.2007 tarih ve 2007/UH.Z-684 sayılı karar ile “Tekliflerin alınmasından sonra yapılan ve yukarıda mevzuata aykırılığı tespit edilen ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline, yapılan açıklamalar çerçevesinde tekliflerin yeniden değerlendirilmesi hususunun, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (a) bendi gereğince düzeltici işlem olarak belirlenmesine,” karar verildiği,

 

İdarece anılan Kurul kararının tebliğinden sonra, karar doğrultusunda işlem yapılarak düzeltici işlem tesis edildiği, ihalenin  Onaran Turizm Ltd. Şti. üzerinde bırakılmasına, şikayetçiye (Bulut Beton Tic. Ltd. Şti.) ait teklifin de ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif  olarak belirlenmesine karar verildiği,  16.04.2007 tarihli ihale kararının aynı tarihte ihale yetkilisince onaylandığı ve 17.04.2007 tarihinde isteklilere iadeli taahhütlü posta yolu ile bildirildiği,

 

İdare ile  08.01.2007 tarihinde sözleşme imzalayan taraf olan işbu itirazen şikayet dilekçesi sahibi Bulut Beton Tic. Ltd. Şti. nin, kesinleşen ihale kararını tebliğinden sonra idareye şikayet, akabinde Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

anlaşılmıştır.

 

Kamu İhale Kurulu tarafından alınan 26.02.2007 tarih ve 2007/UH.Z-684 sayılı karar içeriğinden; “İdare tarafından, 2006/177424 İKN’li 9 kişilik vasıflı personel Hizmet alımı ile 2006/172015 İKN’li 28 kişilik vasıfsız personel hizmet alımı ihalesi olmak üzere (2) iki ihale yapıldığı,

 

            Başvuru sahibinin teklif verdiği ve itirazen şikayete konu ettiği ihale  Edirne Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne ait 2006/172015 İKN’li “28 vasıfsız personelin hizmet alım işi” olmasına rağmen, başvuru sahibi tarafından İhale Kayıt Numarasının 2006/172015 yazılacağı yerde hatalı bir şekilde 2006/177424 olarak yazıldığı,” hususları anlaşılmıştır. 

 

Şikayetçi tarafından her ne kadar 2006/172015 İKN’li “28 kişilik vasıfsız personel hizmet alımı”  ihalesinin, itirazen şikayet başvurusu yapılmadığı halde, Kurul kararı ile iptal edilerek düzeltici işlem tesisi yapıldığı iddia edilmekte ise de; 

 

22.12.2006 tarihli ihale komisyon kararı ile  değerlendirme dışı bırakılan Onaran İnş. Güv. Tem. Tur. Ltd. Şti. nin gerek ihaleye teklif verirken gerek itirazen şikayet dilekçesini hazırlarken İhale Kayıt Numarasını yanlış yazması sebebiyle,  26.02.2007 tarih ve 2007/UH.Z-684 sayılı Kurul kararının ilk sayfasında yer alan “ihale adı”  na ilişkin bilgilerin de Onaran İnş. Güv. Tem. Tur. Ltd. Şti. nin bildirdiği şekilde yer aldığı ancak, söz konusu yanlışlığın giderilmesi  için ihaleyi yapan idare tarafından anılan karar hakkında yapılan 16.03.2007 tarih ve sayılı inceleme talebi üzerine Kamu İhale Kurulunca 03.04.2007 tarih ve 2007/Düzeltme-4 sayılı karar ile “26. 02.2007 tarih, 21 nolu gündeminde görüşülen 2007/UH.Z-684 sayılı kararda “2006/177424 İKN li Edirne Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Hizmet Alımı İşi” ibaresi sehven yer aldığından, anılan ibarenin “2006/172015 İKN’li Edirne Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne ait Hizmet Alım İhalesi” şeklinde düzeltilmesine
   Oybirliği ile  karar verildiği,”
ve taraflardan İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin “Yanlışlıkların Düzeltilmesi” başlıklı 37 nci maddesinde yer alan ; Tarafların adı ve soyadı ile sıfatı ve iddiaları sonucuna ilişkin yanlışlıklar ile hüküm fıkrasındaki maddi hataların düzeltilmesi taraflarca istenebilir. Yanlışlıkların düzeltilmesine karar verilirse; düzeltme, bildirime çıkarılan tüm kararlar istenerek bu kararların altına yazılır.” hükmü gereğince kararın aslının istenildiği ve iade edilen kararlar üzerinde gereken düzeltmenin yapıldığı ve sonuç olarak, gerek kararın tarafları gerekse şikayetçi yönünden çelişki arz eden herhangi bir durum bulunmadığından, iddia yerinde bulunmamıştır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği  ile karar verildi.

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul