• Karar No: 2007/UH.Z-1763
  • Toplantı No: 2007/028
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 28.05.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/028
Gündem No :37
Karar Tarihi:28.05.2007
Karar No :2007/UH.Z-1763
Şikayetçi:
 Sofra Yemek Üretim ve Hizmet A. Ş., STFA İş Merkezi Ankara Asfaltı Yeşil Vadi Sokak Nu:1 34744 Bostancı/İSTANBUL
 İhaleyi yapan idare:
 Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı, Ziyabey Caddesi Nu:6 06520 Balgat Çankaya/ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
 24.05.2007 / 15181
Başvuruya konu ihale:
 2007/319 İhale Kayıt Numaralı “İdaremize Bağlı Huzurevlerinin İşçilik Dahil Yemek Pişirme, Kahvaltı Hazırlama ve Dağıtım Hizmetleri” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

25.05.2007 tarih ve 08.11.67.0196/2007-38 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı tarafından 27.03.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “İdaremize Bağlı Huzurevlerinin İşçilik Dahil Yemek Pişirme, Kahvaltı Hazırlama ve Dağıtım Hizmetleri ihalesine ilişkin olarak Sofra Yemek Üretim ve Hizmet A. Ş.’nin 24.05.2007 tarih ve 15181 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde; İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 21 inci maddesinin (b) bendi uyarınca başvurunun ehliyet yönünden reddine, iddiaların incelenmesine gerek bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle;

 

            1) İhale ilanında ihalenin miktarının belirtilmemiş olmasının mevzuata aykırı olduğu, bu nedenle bazı firmaların hiç teklif veremedikleri, bazılarının ise bilinçsizce hazırlattıkları geçici teminat mektubu ile ihaleye teklif verdiği,

 

            2) İdareye yaptıkları şikayet başvurusuna idarenin cevabında iddia ve olayların değerlendirilmemesine ve kararın gerekçesine yer verilmemesinin mevzuata aykırı olduğu,  

 

            İddialarına yer verilmiştir.

 

İncelenen ihalede; başvuru sahibi firmanın ihaleye teklif verdiği, ihalenin İstanbul Etiler Dinlenme ve Bakımevi Müdürlüğü kısmının başvuru sahibi firma üzerinde bırakıldığı, ihalenin diğer iki kısımda ise ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi firma olduğu görülmüştür

4734 sayılı Kanunun 54 üncü maddesinde; idareler ve ihale komisyonlarının, ihalelerin bu Kanunda belirtilen esas ve usullere uygun olarak yapılması hususunda yapım müteahhidi, tedarikçi veya hizmet sunucusuna karşı da sorumlu olduğu, bu sorumlulukların ihlali sonucu bir hak kaybına veya zarara uğradığını veya zarara uğramasının muhtemel olduğunu iddia eden yapım müteahhidi, tedarikçi veya hizmet sunucusunun anılan Kanunun 55 ve 56 ncı maddelerinde belirtilen aşamaları takip ederek yazılı şikâyet suretiyle inceleme talebinde bulunabileceği hüküm altına alınmıştır. Aynı Kanunun 56 ncı maddesinde de, Kamu İhale Kurumuna yapılacak itirazen şikayet başvurusu, dava açılması öncesi tüketilmesi zorunlu bir idari başvuru yolu olarak öngörülmüştür.

 

4734 sayılı Kanunda idareye şikayet ve Kuruma itirazen şikayet başvurularının, ihale süreci içerisindeki idari işlem veya eylemlerle hakkı muhtel olan isteklilerle sınırlı biçimde öngörüldüğü anlaşılmaktadır.

 

Bu haliyle yapım müteahhidi, tedarikçi veya hizmet sunucusunun idareye şikayet ve Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunabilmesi için öncelikle;

 

1) İdarenin, 4734 sayılı Kanun ve ilgili mevzuatta belirtilen usul ve esaslara aykırı bir işlem veya eyleminin  olması,

 

2) İdarenin söz konusu işlem veya eyleminden dolayı yapım müteahhidi, tedarikçi veya hizmet sunucusunun bir hak kaybına veya zarara uğraması veya zarara uğramasının muhtemel olması gerekmektedir.

 

Sonuç itibariyle, yapım müteahhidi, tedarikçi veya hizmet sunucusunun, idareye şikayet, Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunmasında, hukuken korunması gerekli bir hakkının veya menfaatinin olması gerektiği, ihale üzerinde kalan isteklilerin; teklifleri kapsamında sundukları belgelerle ilgili idari işlem veya eylemleri 4734 sayılı Kanunda öngörülen şikayet ve itirazen şikayet başvurularına konu edebilmeleri için hukuken korunması gerekli bir hakkının ihlal edilmesi gerekmektedir.

 

Her ne kadar açıklanan nedenlerle:

 

1) Şikayetçinin, başvuru konusu ihalede, 4734 sayılı Kanunda öngörülen idari denetim için şikayet başvurusunda bulunabilmesi için zorunlu olan hukuken korunması gerekli bir hakkının ihlal edilmediği anlaşıldığından, İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 21 inci maddesinin (b) bendi uyarınca başvurunun ehliyet yönünden reddine,

 

            2) Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesinde iddiaların incelenebilmesine Kurulca karar verilebilmesinin koşulları düzenlenmiş olup, incelenen dosyada öngörülen koşullar oluşmadığından iddiaların incelenmesine gerek bulunmadığına, karar verilmesi gerekmekte ise de; başvuru konusu ihaleyle ilgili olarak yapılan başka bir itirazen şikayet başvurusu sonucunda Kamu İhale Kurulunun 28.05.2007 tarih ve 2007/UH.Z- 1761 sayılı Kararı ile,            “…           

 

            1) Başvuru sahibinin birinci iddiasına ilişkin olarak;

 

            İdari şartnamenin 2 nci maddesinde işin adının, “T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü (Devredilen) Ankara 75. Yıl, İstanbul Etiler, İzmir Narlıdere Dinlenme ve Bakımevi Müdürlükleri ile İzmir Narlıdere Kreş ve Gündüz Bakımevi Müdürlüğünde Malzeme ve işçilik Dahil Yemek Pişirme, Kahvaltı Hazırlama, Dağıtım ve sonrası hizmetlerin temini amaçlı hizmet alımı işi” olduğu; işin fiziki miktarı ve türünün ise “1 yıl süreyle malzeme ve işçilik dahil yemek pişirme, kahvaltı hazırlama, dağıtım ve sonrası hizmetlerin temini amaçlı hizmet alımı işi” olduğu düzenlenmiştir.

 

            Anılan şartnamenin 7.3.1. maddesinde mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler arasında;

 

            “İstekliler son beş yıl içinde yurt içinde veya yurt dışında, kamu veya özel sektörde sözleşme bedelinin en az %70’i oranında gerçekleştirdiği, idarece kusursuz kabul edilen ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili deneyimini gösteren ve teklif bedelinin %25 oranından az olmamak üzere, tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi” sayılmıştır.

 

            Anılan şartnamenin 7.4. maddesinde ise;

 

            “Bu ihalede benzer iş olarak , kamu veya özel sektörde herhangi bir yataklı kuruluşun (hastane, otel vb.) yemek pişirme, kahvaltı hazırlama, dağıtım ve sonrası işler benzer iş olarak kabul edilir.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “İş deneyim belgeleri” başlıklı 42 nci maddesinde;

 

 “…

 

İş deneyiminde değerlendirilecek benzer işler; ihale konusu hizmet veya hizmetin bölümleriyle nitelik ve büyüklük bakımından benzerlik gösteren, aynı veya benzer usullerle gerçekleştirilen, teçhizat, ekipman, mali  güç ve uzmanlık ile personel ve organizasyon gerekleri bakımından benzer özellik taşıyan hizmetlerdir.

 

Tanımlarda belirtilen esaslara uygun biçimde, hangi nitelikteki iş ya da işlerin benzer iş kabul edileceği ilgili idarece tespit edilerek ihale veya ön yeterlik dokümanında ve ihale veya ön yeterliğe ilişkin ilan veya davet belgelerinde belirtilir…” hükmü yer almaktadır.

 

            Anılan hükümlerden de anlaşılacağı üzere benzer işlerin ihale konusu iş ile nitelik ve büyüklük bakımından benzerlik göstermesi, aynı veya benzer usullerle gerçekleştirilmesi, teçhizat, ekipman, mali güç ve uzmanlık ile personel ve organizasyon gerekleri bakımından benzer özellik taşıması gerekmektedir. İdarenin, idari şartnamenin 7.4 maddesinde benzer işi hastane veya otel gibi yataklı kurumlarda verilen yemek hizmetleriyle sınırlı olarak belirlemesi nedeniyle işin niteliği ve gerçekleştirilme usulü açısından benzer iş tanımının rekabeti engelleyici nitelik arz ettiği ve yukarıda zikredilen düzenlemeye aykırı olduğu, ayrıca ihaleye teklif veren isteklilerden Sofra Yemek Üretim ve Hizmet A. Ş. tarafından sunulan iş deneyim belgesinde işin yapıldığı yerin Erzincan Garnizon Birlikleri olduğu, Garnizon Birliğinin benzer iş tanımında belirtilen hastane, otel vb. yataklı kuruluş olarak değerlendirilemeyeceği, idare tarafından bu iş deneyim belgesinin kabul edilmesinin ihale dokümanında yer alan düzenlemelere aykırı olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

 

            2) Başvuru sahibinin ikinci iddiasına ilişkin olarak;

 

İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin “Kararlarda Bulunacak Hususlar” başlıklı 14 üncü maddesinde;

 

“İdarece şikayet başvurusu üzerine verilecek kararlarda aşağıdaki hususlar gösterilir:

 

a) İhale kayıt numarası,

b) Başvurunun idare kayıtlarına alındığı tarih ve sayı ile karar tarihi ve sayısı,

c) Başvuruya konu ihale,

d) Başvuran,

e) Başvuru üzerine alınan diğer karar ve yapılan işlemlerin özeti,

f) İleri sürülen iddiaların, olayların ve hukuki dayanaklarının özeti,

g) İddiaların ve olayların değerlendirilmesi,

h) Kararın dayandığı hukuki sebepler ile gerekçeleri ve karar sonucu,

ı) Şikayetin kısmen veya tamamen haklı bulunmuş olması halinde gereken düzeltici önlemler ve bu düzeltici önlemlerle ihale sürecine devam edilip edilemeyeceği,

i) İhale yetkilisinin adı-soyadı ve imzası.” hükmü yer almaktadır.

 

            Başvuru sahibi firmanın 27.03.2007 tarihinde idareye yapmış olduğu şikayet başvurusuna idarenin 06.04.2007 tarihli cevabında şikayetin uygun bulunmadığına karar verildiği belirtilmiş olmakla beraber iddiaların ve olayların değerlendirilmesine ve kararın dayandığı hukuki sebepler ile gerekçelerine yer verilmemiş olduğu görülmüştür. Bu durumun ihalenin esasına etkili olmamakla beraber mevzuata aykırılık teşkil ettiği sonucuna ulaşılmıştır.

 

            Açıklanan nedenlerle,

 

            İhale sürecinde yapılan ve yukarıda mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu saptandığından, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline …” karar verilmiştir.

 

            Açıklanan nedenlerle,

 

            Başvuru konusu ihaleyle ilgili olarak daha önce yapılan başka bir itirazen şikayet başvurusu sonucu 28.05.2007 tarih ve 2007/UH.Z-1761 sayılı Kamu İhale Kurulu kararı ile ihale kararı ve ihale işlemleri iptal edildiğinden, bu başvuru hakkında yeniden karar verilmesine yer olmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul