• Karar No: 2007/UH.Z-1764
  • Toplantı No: 2007/028
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 28.05.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/028
Gündem No :39
Karar Tarihi:28.05.2007
Karar No :2007/UH.Z-1764
Şikayetçi:
 Tek-Tem Sosyal Hizm. Tur. İnş. Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti., Menekşe 2 Sokak Nu:18/9 Kızılay Çankaya/ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 İnegöl Devlet Hastanesi, Kemalpaşa Mah. Çimen Sok. 16400 İnegöl/BURSA
Başvuru tarih ve sayısı:
 13.04.2007 / 11168
Başvuruya konu ihale:
 2007/12885 İhale Kayıt Numaralı “2007 Yılı 285 Günlük Yemek Hizmeti Alımı İhalesi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

22.05.2007 tarih ve 08.08.90.0097/2007-12E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            İnegöl Devlet Hastanesi’nce 19.03.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan 2007 Yılı 285 Günlük Yemek Hizmeti Alımı İhalesi ihalesine ilişkin olarak Tek-Tem Sosyal Hizm. Tur. İnş. Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 21.03.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 22.03.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  13.04.2007 tarih ve 11168 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 13.04.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi uyarınca itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

   Başvuru sahibinin 13.04.2007 tarihli dilekçesinde özetle; İnegöl Devlet Hastanesi tarafından açık ihale usulü ile yapılan 2007/12885 İKN´li “2007 Yılı 285 Günlük Yemek Hizmeti Alımı İhalesi” ne ilişkin olarak 19.03.2007 tarihinde ihale dokümanı satın aldıkları, ihale dokümanının incelenmesi neticesinde;

 

1)      İdari şartnamenin 7.2.4. maddesinde; isteklinin iş hacmini gösteren belgelerden toplam cirosunu ve gelirlerini gösteren belgelere ilişkin oranların belirtilmediği,

2)      İdari şartnamenin “İhaleye Katılabilmek İçin Gereken Belgeler ve Yeterlik Kriterleri” başlıklı 7.1. maddesinde; “… İsteklinin iş ortaklığı olması halinde, (b), (c), (d), (l), (m), (n) ve (o) bendlerinde yer alan belgelerin her bir ortak tarafından ayrı ayrı verilmesi zorunludur” düzenlemesine rağmen iş ortaklarının her biri tarafından ayrı ayrı sunulması öngörülen (o) bendinin içeriğine ilişkin herhangi bir açıklamaya yer verilmediği,

3)      İdari şartnamenin “İsteklinin Organizasyon Yapısına ve Personel Durumuna İlişkin Belgeler” başlıklı 7.3.1. maddesinde; çalışacak personel sayısının 18 olarak belirlendiği, teknik şartnamenin 4.12. maddesinde ise, “Yükümlü firma 24 saat 1 görevli hastane binasında bulunduracaktır” düzenlemesine yer verildiği, bunun ise 4857 sayılı İş Kanunu’nun çalışma süresini düzenleyen 63 üncü maddesine aykırı olduğu, teknik şartnamedeki bu düzenleme karşısında istihdam edilecek personel sayısının 18 değil, 21 olmasının gerektiği,

4)      İdari şartnamenin 2.c. maddesinde ihale konusu iş “Hastane Dışında Yemek Pişirme, Hastaneye Taşıma, Dağıtım ve Sonrası Hizmetleri” şeklinde tanımlanmışken,  idari şartnamenin  benzer iş tanımı yapılan 7.4. maddesinde “Kamu veya özel sektörde yemek dağıtım hizmetleri benzer iş olarak kabul edilecektir” şeklinde düzenleme yapıldığı, işin konusu esas itibariyle yemek pişirme iken, ihaleye yemek pişirme işini yapıp yapmamalarına bakılmaksızın yemek dağıtım hizmetleri işini gerçekleştiren firmaların iştirak edebileceği,

5)      İhale tarihinin 19.03.2007 olmasına karşın, idari şartnamenin 49.2. maddesinde işin başlangıç tarihinin 22.03.2007 olarak öngörülmesi hususunun tekliflerin sunulması ile sözleşmenin yapılması aşamasına kadar mevzuat gereği geçecek süre göz önüne alındığında gerçekçi ve objektif temellere dayanmadığı,

 

iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

1) Başvuru sahibinin birinci iddiasına ilişkin olarak;

 

Başvuru sahibi tarafından İdari Şartnamenin 7.2.4. maddesinde; isteklinin iş hacmini gösteren belgelere ilişkin kriterlere yer verilmediği iddia edilmektedir.

 

İdari Şartnamenin “İsteklinin iş hacmini gösteren belgeler” başlıklı 7.2.4. maddesinde; “İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait, isteklinin toplam cirosunu gösteren gelir tablosu veya ihale konusu iş ile ilgili taahhüt altındaki ve bitirdiği iş miktarını gösteren belgelerin her ikisi istenmekte olup isteklilerin bu iki belgeden birini sunmaları zorunludur. Serbest meslek erbabının ihalelere katılımında bu durumlar serbest meslek kazanç defteri özeti ile belgelendirilir. Hizmet işleri ile ilgili ciro hesabında isteklinin yurt içinde ve yurt dışında yapmış olduğu hizmet faaliyetlerinden elde edilen gelirler toplamı dikkate alınır” şeklinde düzenleme yapılmıştır.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin Ekonomik ve Mali Yeterliğe İlişkin Belgeler başlıklı İkinci Bölümünde yer alan İsteklinin iş hacmini gösteren belgeler” başlıklı 40 ıncı maddesinde;

 

          Bu Yönetmeliğin 36 ncı maddesinin (c) bendi kapsamındaki hizmetlerin ihalelerinde; ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait isteklinin toplam cirosunu gösteren gelir tablosunun ve ihale konusu iş ile ilgili taahhüdü altındaki ve bitirdiği iş miktarını gösteren belgelerin her ikisinin idarelerce istenilmesi, isteklilerin ise bu iki belgeden birini sunmaları zorunludur. Serbest meslek erbabının ihalelere katılımında bu durumlar serbest meslek kazanç defteri özeti ile belgelendirilir.

 

Hizmet işleri ile ilgili ciro hesabında isteklinin yurt içinde ve yurt dışında yapmış olduğu hizmet faaliyetlerinden elde edilen gelirler toplamı dikkate alınır.

 

Bu belgelerdeki tutarların; toplam ciro için teklif edilecek bedelin % 15’inden, ihale konusu hizmet işleri ile ilgili gelirleri için ise teklif edilecek bedelin % 10’undan az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilir. Bu şartları bir önceki yılda sağlayamayan istekliler, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler, bu takdirde belgeleri sunulan son iki yılın ortalaması üzerinden asgari kriterlerin sağlanıp sağlanmadığına bakılır. şeklinde düzenleme yapılmıştır.

 

Dolayısıyla; Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 40 ıncı maddesinde “İsteklinin iş hacmini gösteren belgeler” düzenlenmiş ve bu belgelerin istenildiği hizmet alım ihalelerinde, isteklilerce ihalenin veya son başvurunun yapıldığı yıldan önceki yıla ait, isteklinin “toplam cirosunu gösteren gelir tablosu” veya ihale konusu iş ile ilgili taahhüdü altındaki ve bitirdiği iş miktarını gösteren belgelerin verilmesinin zorunlu olduğu; bu belgelerdeki tutarların, toplam ciro için, isteklinin teklif edeceği bedelin % 15 inden, ihale konusu hizmet işleri ile ilgili gelirleri için ise, isteklinin teklif edeceği bedelin % 10 undan az olmaması gerektiği ve isteklinin öngörülen bu kriterlerden birini sağlamasının yeterli kabul edileceği düzenlenmiştir.

 

İsteklilerce bu iki belge türünden (isteklinin “toplam cirosunu gösteren gelir tablosundan” veya “ihale konusu iş ile ilgili taahhüdü altındaki ve bitirdiği iş miktarını gösteren belgelerden”) Uygulama Yönetmeliği’nin 40 ıncı maddesinin üçüncü fıkrasındaki asgari tutarları sağlayan her hangi birinin verilmesinin yeterli olacağı da açıklanmıştır.

 

İdari şartnamenin 7.2.4. maddesinde isteklilerden iş hacmine ilişkin belgeleri sunmalarının istendiği ancak, bu belgelere ilişkin oranların idari şartnamede yer almadığı görülmekle beraber, idari şartnamenin 7.1.g. maddesinde; bu şartnamenin (7.2) ve (7.3) üncü alt maddelerinde belirtilen, şekli ve içeriği Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde düzenlenen yeterlik belgelerinin istekliler tarafından teklifleri kapsamında sunulmasının istendiği, dolayısıyla 7.2.4. maddede düzenlenen belgelere ilişkin oranlar için Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nde yer alan oranların geçerli olduğu, bu oranların ihaleden ihaleye değişmediği ve istekliler tarafından bilinmesi gerektiği dikkate alındığında, idari şartnamede iş hacmine ilişkin belgelere ilişkin oranların öngörülmediği gerekçesiyle ileri sürülen iddianın yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

Kaldı ki, ihaleye teklif veren 4 isteklinin, iş hacmine ilişkin belgeler bakımından mevzuatın aradığı oranları karşıladığı ve bu sebepten değerlendirme dışı bırakılan istekli bulunmadığı da görülmüştür.

 

2)      Başvuru sahibinin ikinci iddiasına ilişkin olarak;

 

Başvuru sahibi tarafından; İdari şartnamenin “İhaleye Katılabilmek İçin Gereken Belgeler ve Yeterlik Kriterleri” başlıklı 7.1. maddesinde; “… İsteklinin iş ortaklığı olması halinde, (b), (c), (d), (l), (m), (n) ve (o) bendlerinde yer alan belgelerin her bir ortak tarafından ayrı ayrı verilmesi zorunludur” düzenlemesine rağmen iş ortaklarının her biri tarafından sunulması öngörülen (o) bendinin düzenlenmediği ve içeriğine ilişkin herhangi bir açıklamaya yer verilmediği iddia edilmektedir.

 

Tip İdari Şartnamenin 7.1. maddesinin (o) bendine ilişkin 1.1. sayılı dipnotta; “ihale konusu hizmetin yerine getirilmesine ilişkin olarak ilgili mevzuat gereği alınması zorunlu olan sicil, izin, ruhsat vb. belgelerin isteklilerce sunulmasına ilişkin hükümlere şartnamede yer verilir” şeklinde açıklama yapılmıştır.

 

Tip İdare Şartnamenin “İhaleye Katılabilmek İçin Gereken Belgeler ve Yeterlik Kriterleri” başlıklı 7 nci maddesinin 7.1. no’lu alt bendinde isteklilerin ihaleye katılabilmeleri için teklifleri kapsamında sunmaları gereken belgeler sayılarak, son fıkrada; “… İsteklinin iş ortaklığı olması halinde, (b), (c), (d), (l), (m), (n) ve (o) bendlerinde yer alan belgelerin her bir ortak tarafından ayrı ayrı verilmesi zorunludur. Konsorsiyumlar ihaleye katılabilmelerinin öngörülmesi halinde (b), (c), (d), (l), (m) ve (n)bentlerinde yer alan belgeleri her bir konsorsiyum ortağının, (o) bendine ilişkin olarak ise işin ilgili kısmına teklif veren ortağın o kısma ilişkin belgeleri sunması gerekir” şeklinde düzenleme yapılmıştır.

 

            İhaleyi yapan idarece idari şartnamenin 7.1. maddesinde (o) bendine ilişkin düzenleme yapılmadığı görülmekle birlikte , idari şartnamenin “Kapasite, araştırma-geliştirme, standart ve kaliteye ilişkin belgeler” başlıklı 7.3.4. maddesinde ihaleye teklif veren isteklilerin, ihale konusu hizmetin yerine getirilmesine ilişkin olarak ilgili mevzuat gereği alınması zorunlu olan sicil, izin, ruhsat vb. belgeler sayılarak, maddenin son fıkrasında “İş ortaklarında, en az bir ortağın bu belgeleri sağlaması yeterlidir. İş ortaklıklarında, pilot ortağın kalite veya standarda ilişkin belgeleri sunması yeterlidir” şeklinde düzenleme yapılmıştır.

 

            İhaleye ortak girişim olarak teklif veren Örnek Yemek Ltd. Şti.&Kurdal Teks. Tur. İnş. Yemek Ltd. Şti.’nin pilot ortağı olan Örnek Yemek Ltd. Şti.’nin kalite ve standarda ilişkin belgeleri sunduğu da görülmüştür.

 

Dolayısıyla, Tip idari şartnamenin 7.1. maddesinin (o) bendinde düzenlenen hususun, idarece idari şartnamenin 7.3.4. maddesinin son fıkrasında düzenlediği görüldüğünden, idarece (o) bendine ilişkin düzenleme yapılmadığı gerekçesiyle ileri sürülen iddia yerinde görülmemiştir.

 

3)      Başvuru sahibinin üçüncü iddiasına ilişkin olarak:

 

İdari şartnamenin “İsteklinin Organizasyon Yapısına ve Personel Durumuna İlişkin Belgeler” başlıklı 7.3.1. maddesinde; çalışacak personel sayısının 18 olarak belirlendiği, teknik şartnamenin 4.12. maddesinde ise “Yükümlü firma 24 saat 1 görevli hastane binasında bulunduracaktır” düzenlemesine yer verildiği, bunun ise 4857 sayılı İş Kanunu’nun çalışma süresini düzenleyen 63 üncü maddesine aykırı olduğu, teknik şartnamedeki bu düzenleme karşısında istihdam edilecek personel sayısının 18 değil, 21 olması gerektiği iddiasına yer verilmiştir.

 

İdari Şartnamenin “İhale konusu işe ilişkin bilgiler” başlıklı 2 nci maddesinde; ihale konusu işin miktarı ve türünün “Hastane dışında yemek pişirme, hastaneye taşıma, dağıtım ve sonra hizmetleri, Yemek: 320.000 adet Kahvaltı: 120.000 adet” şeklinde düzenlendiği,

 

İdare Şartnamenin “İsteklinin Organizasyon Yapısına ve Personel Durumuna İlişkin Belgeler” başlıklı 7.3.1. maddesinde;

 

“1. Gıda Mühendisi veya Diyetisyen    1 Kişi (Firma Sorumlusu)

 2. Kepçeci                                          5 Kişi

 3. Garson                                           4 Kişi

 4. Bulaşıkçı                                        4 Kişi

 5. Dağıtıcı                                          4 Kişi

                                                      =====

                                                          18 Kişi

           

şeklinde düzenleme yapıldığı görülmüştür.

 

            Teknik Şartnamenin “İhalenin Konusu ve Şekli ile İşin Niteliği Nevi ve Miktarı” başlıklı birinci maddesinde; “İnegöl Devlet Hastanesi açık ihale usulü ile yüklenicinin kendi mutfağında malzemeli yemek pişirme ve dağıtım hizmet alımı ihalesi her türlü malzeme dahil yüklenici firma tarafından kendi mutfağında pişirilerek, hastanede dağıtımı ve dağıtım sonrası hizmetleri (bulaşık yıkama, yemekhane temizliği vb.) ile yemek ve bulaşık atıklarının hastaneden götürülmesi işi tamamen firmaya ait olmak üzere yapılacaktır…Yemek haftanın 7 günü resmi ve dini bayramlar dahil tüm günlerde, her hasta ve refakatçisine sabah kahvaltısı, öğle ve akşam yemekleri, normal mesaiye gelen hastane personeli ve hizmet alımı yoluyla çalışanların yemekleri, nöbetçi personelin sabah ve gece kahvaltısı, öğle ve akşam yemekleri verilecektir. Ayrıca diyetli hastalara ve personele diyet yemeği verilecektir” düzenlemesi yer almaktadır.

 

            Teknik Şartnamenin “Verilecek Yemek, Kahvaltı ve Diyet Yemeklerinin Çeşitleri” başlıklı 6 ncı maddesinde;

 

SERVİS SAATLERİ

Diyet Kahvaltı

Sabah

Kahvaltısı

Diyet Öğle

Yemeği

Öğle Yemeği

Diyet Akşam

Yemeği

Akşam Yemeği

06.00-07.00

06.00-07.00

11.30-12.30

11.30-14.00

17.00-19.00

17.00-19.00

 

Ramazan ayında oruç tutan personel için iftar ve sahur yemeği verilecektir. Sadece Ramazan ayına ait olmak üzere öğle yemeği, akşam (iftar) yemeği ve sahur yemeği olmak üzere 3 öğünlük menü hazırlanacaktır. Ayrıca rutin olarak saat 23.00’te nöbetçi personele gece kahvaltısı verilmeye devam edilecektir. Ramazan ayı boyunca akşam yemekleri iftar vaktinde verilecek şekilde ayarlanacaktır.” şeklinde düzenleme yapıldığı görülmüştür.

 

            Teknik Şartnamenin “Tarafların Yükümlülükleri” başlıklı 7 nci maddesinde; haftanın 7 günü sabah kahvaltısı, öğle yemeği, akşam yemeği, diyet yemekleri ve ara gerektiren diyetli hasta yemeklerinin hastalara ve refakatçilere odalarına kadar naklinin firmaya ait olduğu, dağıtım sonrasında bulaşık tepsi ve tabaklarının toplanmasının firmanın görevi olduğu, haftanın 7 günü personele sabah kahvaltısı, gece kahvaltısı, öğle ve akşam yemeğinin yemek salonundaki self servis düzeninde dağıtımı, ekmek, su servisi, self servis bölümünün temizliğinin yüklenici firmaya ait olduğu düzenlenmiştir.

 

            Teknik Şartnamenin 4.11. maddesinde “yemek dağıtımı, yemek dağıtım saatlerinden 30 dakika önce servise hazır bulunacaktır”; 4.12. maddesinde ise; “Yükümlü firma 24 saat 1 görevli hastane binasında bulunduracaktır” düzenlemeleri yapılmıştır.

 

Kamu İhale Genel Tebliği’nin “XIII. Tekliflerin Alınması ve Değerlendirilmesi G. Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımlarında Teklif Fiyata Dahil Olacak Masraflar” başlıklı bölümünde;

“Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 9 uncu maddesi ve Hizmet Alımlarında Uygulanacak  Tip İdari Şartnamelerin “Teklif Fiyata Dahil Olan Masraflar” başlıklı maddesi çerçevesinde personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde aşağıdaki hususlara uyulması gerekmektedir:

1-Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımları; ağırlıklı olarak personel çalıştırılmasına dayanan, çalıştırılacak personel sayısının belirlendiği ve haftalık çalışma saatlerinin tamamının idare için kullanıldığı hizmetler olarak kabul edilecektir. Bu çerçevede malzeme dahil yemek hazırlama hizmeti veya malzeme dahil yemek hazırlama ve dağıtım hizmeti ya da çöp toplama ve nakline ilişkin hizmetler personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı olarak değerlendirilmeyecektir…” açıklamaları yapılmıştır.

 

Dolayısıyla, malzeme dahil yemek hazırlama ve dağıtım hizmeti personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı olarak düzenlenmemiştir.

 

 Teknik şartnamedeki;

 

- Yemeğin dağıtım saatlerinden 30 dakika önce servise hazır bulundurulacağı,

 

- Haftanın 7 günü sabah kahvaltısı, öğle yemeği, akşam yemeği, diyet yemekleri ve ara öğün gerektiren diyetli hasta yemeklerinin hastalara ve refakatçilere odalarına kadar naklinin firmaya ait olduğu,

 

- Dağıtım sonrasında yemek bulaşık tepsi ve tabakların toplanmasının firmaya ait olduğu,

 

- Haftanın 7 günü personele öğle ve akşam yemeğinin yemek salonundaki self servis düzeninde dağıtımı, ekmek, su servisi, self servis bölümünün temizliğinin firmaya ait olduğu,

 

- Nöbetçi personele sabah kahvaltısı ve rutin olarak saat 23.00’da gece kahvaltısı verilmesi,

 

- Yemek artıkları ve çöplerin yemek sonrasında toplanması ve hastaneden götürülmesi işinin firmaya ait olduğu,

 

yönündeki yüklenicinin yükümlülüklerini gösteren düzenlemeler genel olarak değerlendirildiğinde; teknik şartnamede yer alan “Yükümlü firma 24 saat 1 görevli hastane binasında bulunduracaktır” düzenlemesinin firma tarafından yemeği servise hazırlama, yemek dağıtımı ve sonrası yapılacak işler için hastane genelinde koordinasyonun sağlanması amaçlı olduğu, sözkonusu hizmet alımı işi için ihale dokümanında 18 kişinin firma tarafından istihdamının öngörüldüğü ve ihalenin malzeme dahil yemek hazırlama ve dağıtım hizmeti olduğu dikkate alındığında, bunun personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı olmadığından, firma tarafından istihdam edilen 18 kişinin firmanın kendi yapacağı bir iç düzenleme çerçevesinde 24 saat 1 kişinin hastane binasında bulundurulacak şekilde hizmetin yürütülebileceği, bu iş için ayrıca personel istihdamı gerekmediği anlaşılmıştır. Bu çerçevede, başvuru sahibinin iddiası yerinde görülmemiştir.

 

4)      Başvuru sahibinin dördüncü iddiasına ilişkin olarak:

 

İdari şartnamenin 2.c. maddesinde ihale konusu iş “Hastane Dışında Yemek Pişirme, Hastaneye Taşıma, Dağıtım ve Sonrası Hizmetleri” şeklinde tanımlanmışken, idari şartnamenin benzer iş tanımı yapılan 7.4. maddesinde “Kamu veya özel sektörde yemek dağıtım hizmetleri benzer iş olarak kabul edilecektir” şeklinde düzenleme yapıldığı, işin konusu esas itibariyle yemek pişirme iken, ihaleye yemek pişirme işini yapıp yapmamalarına bakılmaksızın yemek dağıtım hizmetleri işini gerçekleştiren firmaların iştirak edebileceği, bunun ise rekabeti engellediği iddia edilmiştir.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “İş deneyim belgeleri” başlıklı 42 nci maddesinde;

 

“…İş deneyimini gösteren belgeler, isteklinin ihale konusu hizmet veya benzer hizmetlerdeki deneyimini ortaya koyan ve bu Yönetmelikte yazılı esas ve usullere göre düzenlenerek verilen ve değerlendirilen; iş bitirme belgesi ve iş durum belgesi ile iş denetleme ve iş yönetme belgesidir.

 

İş deneyiminde değerlendirilecek benzer işler; ihale konusu hizmet veya hizmetin bölümleriyle nitelik ve büyüklük bakımından benzerlik gösteren, aynı veya benzer usullerle gerçekleştirilen, teçhizat, ekipman, mali güç ve uzmanlık ile personel ve organizasyon gerekleri bakımından benzer özellikler taşıyan hizmetlerdir.

 

Tanımlarda belirtilen esaslara uygun biçimde, hangi nitelikteki iş ya da işlerin benzer iş kabul edileceği ilgili idarece tespit edilerek ihale veya ön yeterlik dokümanında ve ihale veya ön yeterliğe ilişkin ilan veya davet belgelerinde belirtilir” hükmü yer almaktadır.

 

İdari Şartnamenin 7.4. maddesinde ise benzer iş olarak, yemek dağıtım hizmetlerinin benzer iş olarak kabul edileceği belirtilmiştir.

 

Bununla birlikte, ihaleye teklif veren 4 isteklinin iş deneyim belgelerinin incelenmesi neticesinde, iş deneyim belgelerinin tamamında “yemek pişirme ve dağıtımı” hizmetlerinin sözkonusu firmalarca gerçekleştirildiği tevsik edildiğinden, ihale dokümanındaki sözkonusu eksiklik ihalenin sonucuna etki eden esasa müessir bir aykırılık olarak görülmemiştir. 

 

5) Başvuru sahibinin beşinci iddiasına ilişkin olarak:

 

İhale tarihinin 19.03.2007 olmasına karşın, idari şartnamenin 49.2. maddesinde işin başlangıç tarihinin 22.03.2007 olarak öngörülmesi hususunun tekliflerin sunulması ile sözleşmenin yapılması aşamasına kadar mevzuat gereği geçecek süre göz önüne alındığında gerçekçi ve objektif temellere dayanmadığı iddia edilmektedir.

 

İhale tarihi 19.03.2007 iken; ihaleyi yapan idarece idari şartnamenin 49.2. maddesinde işe başlama tarihinin 22.03.2007 olarak düzenlendiği görülmüştür.

 

4734 sayılı Kanunun “İhalenin Karara Bağlanması ve Onaylanması” başlıklı 40 ıncı maddesinde;

 

“…İhale komisyonu gerekçeli kararını belirleyerek, ihale yetkilisinin onayına sunar...

 

İhale yetkilisi, karar tarihini izleyen en geç beş iş günü içinde ihale kararını onaylar veya gerekçesini açıkça belirtmek suretiyle iptal eder…”

 

 “Kesinleşen İhale Kararlarının Bildirilmesi” başlıklı 41 inci maddesinde;

 

“İhale sonucu, ihale kararlarının ihale yetkilisi tarafından onaylandığı günü izleyen en geç üç iş günü içinde, ihale üzerinde bırakılan dahil ihaleye teklif veren bütün isteklilere imza karşılığı elden tebliğ edilir veya iadeli taahhütlü mektup ile tebligat adresine postalanmak suretiyle bildirilir. Mektubun postaya verilmesini takip eden yedinci gün kararın isteklilere tebliğ tarihi sayılır.

 

İhaleye katılan isteklilerden teklifi değerlendirmeye alınmayan veya uygun görülmeyenlerin tebliğ tarihini izleyen beş gün içinde yazılı talepte bulunmaları halinde, idare talep tarihini izleyen beş gün içinde yazı ile gerekçelerini bildirmek zorundadır.”

 

 “Sözleşmeye Davet” başlıklı 42 nci maddesinde ise;

 

“41 inci maddenin ikinci fıkrasında belirtilen sürelerin bitimini veya Maliye Bakanlığının vizesi gereken hallerde bu vizenin yapıldığının bildirilmesini izleyen günden itibaren üç gün içinde ihale üzerinde kalan istekliye, tebliğ tarihini izleyen on gün içinde kesin teminatı vermek suretiyle sözleşmeyi imzalaması hususu imza karşılığı tebliğ edilir veya iadeli taahhütlü mektup ile tebligat adresine postalanmak suretiyle bildirilir. Mektubun postaya verilmesini takip eden yedinci gün kararın istekliye tebliğ tarihi sayılır.”

 

Hükümleri yer almaktadır.

 

İhale komisyonu kararının alınmasından ihale üzerinde bırakılan isteklinin sözleşmeye davet edilmesi ve sözleşmenin imzalanması aşamalarına kadar geçen süreçte kanunen geçmesi zorunlu süreler dikkate alındığında, 19.03.2007 tarihinde gerçekleştirilen bir ihale için sözleşmenin imzalanması ve 22.03.2007 tarihinde işe başlanması mümkün görünmemektedir. Bununla birlikte, yapılan incelemede ihale sürecinde bu düzenlemelerden kaynaklanan bir problemin yaşanmadığı, Kuruma yapılan 13.04.2007 tarihli itirazen şikayet başvurusu üzerine sözleşmenin imzalanmadığı, bu aşamada başka bir şikayet başvurusunun olmadığı, ihale sürecinin şikayetlerle de uzayabileceği dikkate alındığında işe başlama tarihinin her zaman uzayabileceği, ihale konusu işe başlama tarihi her ne kadar 22.03.2007 olarak belirlense dahi, yükleniciye fiilen işe başlama tarihinden itibaren hakediş ödeneceği, ihalede sürelerden kaynaklanan bir hak kaybı yaşanmadığı da  tespit edilmiştir. Bu açıdan başvuru sahibinin iddiası yerinde görülmemiştir.

 

            Yukarıda açıklanan nedenlerle;

 

Tek-Tem Sosyal Hizm. Tur. İnş. Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti.‘nin 19.03.2007 tarihinde İnegöl Devlet Hastanesi tarafından yapılan “2007 Yılı 285 Günlük Yemek Hizmeti Alımı İhalesi” ile ilgili olarak 13.04.2007 tarihli şikayet dilekçesi ve eklerinin incelenmesi sonucunda;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi uyarınca itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul