• Karar No: 2007/UH.Z-1765
  • Toplantı No: 2007/028
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 28.05.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/028
Gündem No :40
Karar Tarihi:28.05.2007
Karar No :2007/UH.Z-1765
Şikayetçi:
 Gökkuşağı Sos. Hizm. Sağ. Yatr. B.İşlem Sist. Gıda Temz. Hizm. San. Dış Tic. AŞ. Tem Otoyolu Mahmutbey Mah . İSTOÇ Ü-Blok 4.Ada Nu:17 Bağcılar/İSTANBUL
 İhaleyi yapan idare:
 Yedikule Göğüs Hastalıkları Hastanesi Kazlıçeşme Mah. Belgradkapı Yolu Cad. Nu:1 34760 Zeytinburnu/İSTANBUL
Başvuru tarih ve sayısı:
 26.04.2007 / 12345
Başvuruya konu ihale:
 2006/183642 İhale Kayıt Numaralı “Malzeme Dahil Genel Temizlik Hizmeti Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

25.05.2007 tarih ve 08.09.77.0041/2007-31E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Yedikule Göğüs Hastalıkları Hastanesi’nce 25.01.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Malzeme Dahil Genel Temizlik Hizmeti Alımı ihalesine ilişkin olarak Gökkuşağı Sos. Hizm. Sağ. Yatr. B.İşlem Sist. Gıda Temz. Hizm. San. Dış Tic.A.Ş.’nin 12.04.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin  17.04.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  26.04.2007 tarih ve 12345 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 26.04.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

  İtirazen şikayet kapsamında incelenen 1, 2 ve 3 üncü iddialar ilişkin olarak; 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına  İhalelere Karşı Yapılacak Başvurulara Ait Yönetmeliğin 28 inci maddesi uyarınca İddiaların incelenmesi kapsamında incelenen 4, 5 ve 6 ncı iddialara ilişkin olarak; iddiaların yerinde bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

            1) İhale komisyonunca 16.02.2007 tarihli ihale komisyon kararı ile firmalarınca verilen teklif ekonomik açıdan en avantajlı teklif olarak belirlenerek kesinleşen ihale kararı alındıktan sonra ihale komisyon kararının iptal edilerek ihalenin bir başka isteklinin üzerinde bırakıldığı,

 

İhalenin 25.01.2007 tarihinde yapıldığı ve tekliflerin hazırlanması aşamasında 2007 yılının ilk ve ikinci altı aylık döneminde geçerli asgari ücretin belli olması nedeniyle işçilik ücreti hesabında 2007 yılında geçerli asgari ücretin ayrı ayrı dikkate alındığı; ancak ihale komisyonunca Kamu İhale Kurumunun 19.02.2007 tarihinde yayınladığı duyuruda fiyat farkı verilmesi öngörülen ihalelerde 01.01.2007 tarihinde geçerli asgari ücretin esas alınacağının açıklandığı gerekçe gösterilerek tekliflerin yeniden değerlendirilerek ihalenin bir başka isteklinin üzerine bırakılması yönünde düzeltici işlem kararı alındığı,

 

Kamu İhale Kurulunca önceki yıllarda benzer konuya ilişkin olarak  almış olduğu uyuşmazlık kararlarında sözleşme sürecindeki iki dönemde  uygulanacak asgari ücretin belli olması nedeniyle her iki ücretin dikkate alınması gerektiği ve  ihale tarihi itibarıyla geçerli maliyet unsurlarında herhangi bir değişiklik olmadıkça fiyat farkı verilemeyeceği belirtildiğinden firmalarınca da sözleşme sürecinde belli olan iki dönem için geçerli olan asgari ücretin dikkate alınarak teklif verildiği, anılan Karara konu ihalede de idarece fiyat farkı verileceğine ilişkin düzenleme yapıldığı halde belli olan iki asgari ücreti dikkate almayan isteklinin teklifinin ihale komisyonunca değerlendirme dışı bırakılmasında Kurul Kararıyla isabetsizlik görülmediği; bu nedenle teklifler hazırlandıktan sonra yayınlanan duyuru uyarınca işlem yapılmasının mümkün olmadığı,

 

2) Şikayete konu ihaleye ilişkin teknik şartnamenin 5.f maddesi uyarınca ihalede istihdam edilecek 207 işçinin yanında 1 yönetici çalıştırılmasının zorunlu olduğu ancak bu düzenlemede belirtilen sevk ve idareden sorumlu yönetici personelin ücretinin teklif fiyata dahil edilmesi gerektiği; ancak, buna ilişkin olarak ihale dokümanında herhangi bir düzenleme yapılmadığı bu hususun Kamu İhale Genel Tebliğinde personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımlarına ilişkin  hükümlerine aykırı olduğu,

 

Şikayete konu ihalede ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklifinin aşırı düşük olup olmadığının tespitinde 207 personel ile 1 yöneticinin ücretini karşılayıp karşılamadığının incelenmesi gerektiği,

 

3) Şikayete konu ihale hakkında Kamu İhale Kurulunun 09.04.2007 tarih ve 2007/UH.Z-1251 sayılı kararıyla şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına karar verildiği, Kurumca inceleme yapıldığı aşamada firmaları üzerinde bırakılan ihalede Kurumca yapılan incelemede ihalenin iptaline veya düzeltici işlem kararı verilmesine ilişkin bir karar verilmediği halde idarece düzeltici işleme başvurulmasının mevzuata aykırı olduğu,

 

4) Personelin işe alınıp çıkarılmasına ilişkin olarak daha önce idare bünyesinde çalışanların çalıştırılacağına, işe alınacak veya çıkarılacak işçilerin idarenin onayına tabi olduğuna veya  hangi düzeyde personele öncelik verileceğine ilişkin olarak ihale dokümanında yapılan düzenlemelerin ihalenin iptalini gerektirecek nitelikte mevzuata aykırılık olduğu,

 

5) Teknik şartnamenin 14.25 inci maddesinde yapılan, firma hak edişlerinin alınıp alınmamasına bakılmaksızın işçi ücretlerini her ayın beşinde ödeyeceğine ilişkin düzenleme ile Sözleşme tasarısının 17 nci maddesinin (a), (b) ve (c) maddelerinde yapılan cezalara ilişkin düzenleme ile sözleşme tasarısının 13.1 inci maddesinde ödeme süresine ilişkin düzenlemenin mevzuata aykırı olduğu,

 

6) Teknik şartnamenin 14.4 maddesinde istenilen onaylı kimlik kartlarının yüklenici tarafından yapılarak idare tarafından onaylanacağı, ancak kimlik kartlarına ilişkin maliyetin teklif fiyata dahil edilip edilmeyeceğinin belirtilmediği,

 

iddialarına yer verilmiştir

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

1)      Başvuru sahibinin  birinci iddiasına ilişkin olarak;

 

İdari şartnamenin 49.1 inci maddesinde işin başlama ve bitiş tarihlerinin 01.04.2007-31.12.2008 olduğu; aynı şartnamenin 48 inci maddesinde 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa Göre İhalesi Yapılacak Olan Hizmet Alımlarına İlişkin Fiyat Farkı Hesabında Uygulanacak Esasların 8 inci maddesine göre fiyat farkı verileceği belirtilmiştir.

 

İdari şartnamede, Fiyat Farkı Hesabında Uygulanacak Esasların 8 inci maddesine göre fiyat farkı verileceği belirtildiğinden, ihale tarihinde geçerli olan asgari ücrette değişiklik veya asgari ücrete bağlı olarak işverence ödenmesi gereken SSK ve işsizlik sigortası priminde meydana gelen değişikliklerin ödenmesi veya kesilmesi gerekmektedir.

 

Kamu İhale Kurumunca yayınlanan duyuru, duyurunun yayınlandığı tarihte uygulamada değişiklik yapılmasına ilişkin olmayıp yürürlükte bulunan mevzuat hükümlerine göre yapılacak uygulama hakkında tarafların olası tereddütlerinin giderilmesine yöneliktir.

 

Dolayısıyla, Kurumca 19.02.2007 tarihinde yayınlanan duyurunun tarihinin ihalenin yapıldığı tarihten önce veya sonra olması tekliflerin hazırlanması ve değerlendirilmesi açısından herhangi bir değişiklik getirmemektedir.

 

Bu itibarla, bahse konu Esaslara göre ödenecek fiyat farkı için ihale tarihinde yürürlükte olan asgari ücret esas alınacağından, tekliflerin yürürlükte bulunan asgari ücrete göre hazırlanması gerekmektedir.

Kamu İhale Kurumuca 19.02.2007 tarihinde yayınlanan duyuruda;

“…. ihale tarihi 1/1/2007 tarihinden sonra olan ihalelerde;

1-  Fiyat farkı verilecek ise 1/1/2007 tarihinde geçerli asgari ücret dikkate alınarak teklif verilecek ve değerlendirme yapılacak, daha sonra meydana gelen asgari ücret değişiklikleri (1/7/2007 tarihindeki dahil) fiyat farkı olarak hesaplanacaktır.

2-  Fiyat farkı verilmeyecek ise ilk 6 ay için 1/1/2007 tarihinde geçerli asgari ücret, ikinci 6 ay için ise 1/7/2007 tarihinde geçerli asgari ücret dikkate alınarak teklif verilecektir. ”

 

şeklinde açılama yapılmıştır.

 

Şikayete konu ihalede, sözleşme süresi içinde kalan 01.04.2007 31.12.2007 tarihleri arasında iki farklı asgari ücret uygulanacak olup tutarları bellidir.  Buna karşın 01.01.2008-31.12.2008 döneminde ödenecek asgari ücret belli değildir.

 

Sözleşme süresince ödemelerin teklif fiyatına göre yapılması gerektiği, asgari ücret ve bağlı giderlerdeki değişimin fiyat farkı olarak ödeneceği açıktır.

 

Teklif fiyatının belirlenmesinde sözleşme sürecinin bir döneminde (01.04.2007-30.06.2007) ödenecek olan ve ihale tarihinde yürürlükte bulunan asgari ücret ile bu ücretten yüksek olan dönemde (01.07.2007-31.12.2007) ödenecek asgari ücret dikkate alınarak teklif fiyatı hazırlanması halinde sözleşme süresi içinde bulunan, ancak ihale tarihi itibarıyla uygulanacak asgari ücretin belli olmadığı (01.12.2008-31.12.2008) döneminde asgari ücrette meydana gelecek artışlara ilişkin fiyat farkı ihale tarihinde yürürlükte bulunan asgari ücret baz alınarak hesaplanacağından sözleşmenin uygulanması döneminde kamu zararına neden olunması söz konusudur.

 

Şikayet dilekçesinde benzer konuya ilişkin olarak  Kamu İhale Kurulunun 29.06.2004 tarihi ve 2004/UK.Z-794 sayılı Kararı ile 06.04.2004 tarih ve 2004/UK.Z-425 sayılı Kararları  emsal gösterilmektedir.

Kamu İhale Kurulunun anılan Kararlarında 28.01.2004 tarih ve 25360 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 5073 sayılı Kanun ile 506 sayılı Kanuna eklenen Geçici 90 ıncı maddesinin birinci fıkrasındaki “ 01.01.2004 ile 30.06.2004 tarihleri arasında; sigortalının günlük kazancı, bu Kanunun 78 inci maddesine göre belirlenen günlük kazancın alt sınırının altında ise, bu kazanç ile alt sınır arasındaki farka ait işverence ödenmesi gereken sigorta primlerinin, işsizlik sigortası priminin ve sosyal güvenlik destek priminin sigortalı ve işveren hisselerinin tümü, bu tarihler arasındaki aylara ait prim tahakkukuna esas belgelerin en geç 02.08.2004 tarihine kadar verilmesi kaydıyla Hazinece karşılanır” hükmü uyarınca Hazinece ödenecek tutarın hesaba katılarak değerlendirme yapılması öngörülmüştür.

Kamu İhale Kurulunun anılan Kararına konu ihale ile incelemeye konu ihalede asgari işçilik maliyetinin hesabındaki yasal çerçeve birbirleriyle açık farklılık göstermektedir.

 

Sonuç olarak; fiyat farkı verilmesi öngörülen ihalelerde tekliflerin hazırlanmasında ve değerlendirilmesinde ihale tarihi itibarıyla yürürlükte bulunan asgari ücretin esas alınması gerektiğinden şikayetçinin iddiası yerinde görülmemiştir.

 

2) Başvuru sahibinin ikinci iddiasına ilişkin olarak; Teknik şartnamenin “Hizmetin Yürütülmesi için gerekli işçi sayısı ve nitelikleri” başlıklı 5.1 inci maddesinde çalıştırılacak toplam işçi sayısının 207 (ikiyüzyedi) olduğu; aynı maddede “ işçilerin nitelikleri”ne ilişkin düzenlemeler arasında “ f-İşçilerin sevk ve idaresinden sorumlu bir kişi çalıştırılacaktır.” denildiği belirlenmiştir.

 

İhale dokümanında toplam personel sayısının, hiçbir tereddüde meydan vermeyecek şekilde 207 kişi olduğu belirtilmiş olup aksine yorum yapılmasına neden olabilecek şekilde sevk ve idareden sorumlu kişinin “toplam personelin dışında” veya “ayrıca” veya “ilave olarak” gibi herhangi bir ifadeye yer verilmediği anlaşılmıştır.

 

Keza, ihale işlem dosyasında yer alan belgelerden, şikayetçi tarafından teklif bileşenlerine ilişkin olarak yapılan açıklamada işçilik ücreti hesabında 207 kişi için işçilik ücreti öngörüldüğü tespit edilmiştir.

 

Bu itibarla, şikayete konu ihalede işçilik hesabında işçi sayısının 207 alınması gerektiği açık olup şikayetçinin iddiası yerinde görülmemiştir.

 

Diğer yandan, ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklifinin asgari maliyeti karşılayıp karşılamadığına ilişkin olarak yapılan incelemede;

 

Teklif fiyata dahil masrafların belirlendiği idari şartnamenin 26.3 üncü maddesinde; yol bedeli olarak aylık kişi başı brüt 139,57 YTL’nin nakdi olarak yüklenici tarafından yapılacak ödemenin ücret bordrosunda gösterileceği; işçi yemeğinin idare yemekhanesinden bedelsiz karşılanacağı; personel kıyafetinin ayni olarak karşılanacağı, her bir personel için sözleşme süresi içinde toplam 3 adet alt-üst takım iş elbisesi ve iki çift terlik verileceği; sözleşme süresi içerisinde toplam 1716 gün genel tatil ücreti verileceği; aynı şartnamenin 26.5 inci maddesinde iş kazaları ve meslek hastalıkları sigortası prim oranının % 2 alınacağı belirtilmiştir.

 

Çalışacak işçi sayısı 207 kişi ve sözleşme  süresi 21 ay olan hizmet alımı için söz konusu düzenlemelere göre nakdi olarak ödenecek yol, işçilik ve genel tatil ücreti esas alınarak (ayni olarak karşılanacak olan giyim ve giyime ilişkin %3 sözleşme ve genel giderler ile temizlik malzemesi maliyet hariç) yapılan hesaplamada teklif edilmesi gereken asgari maliyet tutarının   3.875.475,93 YTL olduğu anlaşılmıştır.

 

İdari şartnamede aylık yol bedeli belirlenmesi ve günlük yol bedelinin işçilik modülüne girilebilmesi için kuruş hanesinde yuvarlatmaya ihtiyaç duyulması nedeniyle kişi başı aylık yol bedelinin işverene maliyeti haricen hesaplanmıştır.

 

İhale üzerinde bırakılan isteklinin aşırı düşük teklif sorgulamasına ilişkin olarak yapılan açıklamada kıyafet için 8.280,00 YTL, temizlik malzemesi için 14.986,03 YTL bedel öngörüldüğü; giyim bedelini tevsik etmek üzere Pektam Tekstil ve Ticaret ticari unvanıyla faaliyet gösteren Yüksel DOĞAN’dan alınan 23.02.2007 tarihli proforma fatura ile temizlik malzemesi bedelin tevsik etmek üzere Ay-Kimya ticari unvanıyla faaliyet gösteren Cevcet AYDOĞDU’dan alınan 23.02.2007 tarihli taahhütnamelerin sunulduğu tespit edilmiştir.

 

Giyim ve teknik şartnamenin 7 ve 8 inci maddelerinde belirlenen temizlik malzemesi giderleri ile idari şartnamenin 26 ncı maddesinde yapılan düzenleme çerçevesinde nakdi olarak ödenecek yol, işçilik ve genel tatil ücretleri dikkate alınarak ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından teklif edilmesi gereken asgari bedelin 3.898.990,36 YTL olduğu, ihale üzerinde bırakılan isteklinin 3.899.259,00 YTL tutarındaki teklif bedelinin, teklif edilmesi gereken  toplam işçilik maliyeti olan toplam asgari  işçilik  maliyetinden 268,64 YTL fazla olduğu anlaşılmıştır.

 

İhale üzerinde bırakılan istekli tarafından idari şartnamede aylık 139,57 YTL olarak belirtilen yol bedelinin günlük bedel hesabında brüt 5,37 YTL/gün x 26 gün olmak üzere aylık 139,62 YTL  olarak hesaba katıldığı tespit edilmiştir.

 

İhale komisyonunca ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından teklif bileşenlerine ilişkin olarak yapılan açıklamada öngörülen giyim ve temizlik malzemesi temin bedelini tevsik etmek üzere sunulan belgelerin yeterli görülmesinde mevzuata aykırılık görülmemiştir.

 

3) Başvuru sahibinin 3 üncü iddiasına ilişkin olarak; Piramit Makine İnşaat San. Tic. Ltd Şti.’nin  02.03.2007 tarih ve 6870 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan itirazen şikayet başvurusu sonucunda 09.04.2007 tarih ve 2007/UH.Z- 1251 sayılı Karar alınmıştır.

 

İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin “Şikayetçinin Ehliyeti” başlıklı 5 inci maddesinde;

 

“Bir hak kaybına veya zarara uğradığını veya zarara uğramasının muhtemel olduğunu iddia eden;

a) Adaylar ve istekliler, ihale sürecindeki bütün işlem ve eylemlerle ilgili olarak,

b) İstekli olabilecekler ise ancak ihale ilanında ve ihale ve ön yeterlik dokümanlarında yer alan hususlar ve bu hususlarla idari uygulamalar arasındaki uyumsuzluklar hakkında,

şikayet yoluna başvurabilirler.”

 

hükmü bulunmaktadır.

 

Anılan Karara konu itirazen şikayet başvurusunda, ihale dokümanında yapılan düzenlemenin tekliflerin hazırlanmasında tereddüde neden olduğu iddia edilmiş olup başvuranın ihaleye teklif vermediği anlaşılan Piramit Makine İnşaat San. Tic. Ltd. Şti.’nin ehliyet yönünden “istekli olabilecekler” sıfatını haiz olması nedeniyle  tekliflerin değerlendirilmesi aşamasına yönelik şikayet ehliyeti bulunmadığından tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin  inceleme yapılmamıştır.

 

Anılan şikayet başvurusu hakkında inceleme yapmak üzere 05.03.2007 tarihinde ihale işlem dosyası istenilmiş olup ihale işlem dosyasında yer  alan belgelerden 16.02.2007 tarihinde ihale yetkilisince onaylanan 15.02.2007 tarihli ihale komisyon kararının idarenin 19.02.2007 tarihli işlemi ile iptal edilerek tekliflerin mevzuata uygun olarak yeniden değerlendirilmesine karar verildiği tespit edilmiştir.

 

İhale sürecinin herhangi bir aşamasında, idarece tesis edilen işlemlerin mevzuata aykırı olduğunun tespit edilmesi halinde mevzuata aykırılığı tespit edilen işlemin iptal edilerek mevzuata uygun olarak yeniden işlem tesis edilmesi mümkündür.

 

Bu çerçevede; ihalenin Kurumca incelendiği süreçte, ihalenin firmaları üzerinde bırakıldığı ve Kurul Kararında da bu konuda herhangi bir şekilde mevzuata aykırılık tespit edilmediği halde idarece ihale komisyon kararının iptal edilerek ihalenin bir başka istekli lehine sonuçlandırılamayacağı yönündeki iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

B) Şikayetçinin ihale dokümanında yapılan düzenlemelerin mevzuata aykırı olduğu yönündeki 4, 5 ve 6 ncı iddialarına ilişkin olarak;

 

Şikayetçinin, 19.01.2007 tarihinde ihale dokümanı satın alarak 25.01.2007 tarihinde gerçekleştirilen ihaleye teklif verdiği tespit edilmiştir.

 

İhale dokümanında mevzuata aykırılığı iddia edilen hususların farkına varılmış olması gereken tarih ihale dokümanının satın alındığı tarihtir.

 

Şikayetçi tarafından ihale dokümanı satın alındığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde idareye şikayet başvurusunda bulunulmaksızın ihaleye teklif verildiği; idarece kesinleşen ihale kararının kendilerine tebliğinden sonra 12.04.2007 tarihinde kesinleşen ihale kararına karşı idareye yapılan şikayet başvurusunda tekliflerin değerlendirilmesine yönelik itirazın yanında ihale dokümanına yönelik iddialara da yer verildiği anlaşılmıştır.

 

Bu nedenle, başvurunun ihale dokümanına yönelik kısmının süre yönünden reddi ve iddiaların incelenmesi kapsamında değerlendirilmesi gerekmektedir.

 

Bu itibarla şikayetçinin 4, 5 ve 6 ncı iddialarının, iddiaların incelenmesi kapsamında yapılan inceleme ve değerlendirmeye aşağıda yer verilmiştir.

 

4) Başvuru sahibinin 4 üncü iddiasına ilişkin olarak; İdarece ihale konusu hizmette çalışacak personelin işe alınma ve çıkarılmalarına ilişkin olarak Teknik şartnamenin;

 

-3 üncü maddesinin ikinci fıkrasında “ Yüklenici firma işlerin yürütülmesinde eğitim görmüş veya diplomalı elemanları çalıştıracak ve bunları her zaman diğerlerine tercih edecektir.”

 

-5 inci maddesinde “ İşçilerin nitelikleri” başlığı altında “ b-Genel temizlik işinde çalışmış veya işe yatkın kişiler olmalı”

 

-14 üncü maddesinde “Genel Hükümler” başlığı altında;

 

“…7-İşe personel alımında hastane idaresi bilgilendirilecek, işe alınacak personel çalışacağı birim ve hastane ile ilgili kısa bir oryantasyon programına dahil edilecektir.

 

8- İşten personel çıkarma, ilgili birim yöneticisi ve hastane idaresindeki yetkililerin bilgisi dahilinde İş Kanunu Mevzuatına uygun olacaktır.


 

26- İşçi alımında ve çıkarılmasında iş kanunları hükümleri geçerli olup, önceden idare bilgilendirilecektir.”

 

şeklinde düzenlemeler yapıldığı tespit edilmiştir.

 

4857 sayılı İş Kanununun Tanımlar başlıklı ikinci fıkrasında “…. Hizmet alımına dayanak teşkil edecek sözleşme ve şartnamelere;

 

a) İşe alınacak kişilerin belirlenmesi ve işten çıkarma yetkisinin kamu kurum, kuruluşları ve ortaklıklarına bırakılması,

 

b) Hizmet alım sözleşmeleri çerçevesinde ya da geçici işçi olarak aynı iş yerinde daha önce çalışmış olanların çalıştırılmasına devam olunması,

 

yönünde hükümler konulamaz." hükmü bulunmaktadır.

 

Teknik şartnamede yapılan düzenlemelerde işçilerin işe alınması ve çıkarılmasında yetkinin idareye ait olduğuna veya daha önce çalışan işçilerin çalıştırılmasına yönelik bir hüküm bulunmamaktadır.

 

Bahse konu düzenlemelerde, işçilerin işe başlama ve işten çıkarılmalarında idare ile yüklenicinin ilişkisi “idareye bilgi verilmesi” düzeyinde kurulmuş olup ayrıca bu durumlarda 4857 sayılı İş Kanunu  hükümlerinin uygulanması konusunda idarenin gözetiminin sağlanmasına yönelik hükümler konulmuştur.

 

Öte yandan, teknik şartnamenin 3 ve 5 inci maddelerinde yapılan ihale konusu işte istihdam edilecek personelin vasıflarına yönelik tercih unsurlarının ve işe alımlardaki ilkelerin belirlenmesinde mevzuata aykırılık bulunmadığı anlaşılmıştır.

 

5) Başvuru sahibinin 5 inci iddiasına ilişkin olarak; Teknik şartnamenin 14.25 inci maddesinde “Firma hak edişini ister alsın ister hukuki ve cezai vb. sebeplerden dolayı alamamış olsa bile personelin maaş ve her türlü özlük vecibelerini yasal süresinde yerine getirmek zorundadır. İşçinin maaşı her ayın en geç 5’ine kadar ödenecektir. Çalışan işçilerin bordroları idarenin uygun gördüğü bir yere asılarak işçi tarafından görülmesi ve okunması sağlanacaktır. Bordroda adı olan kişi ile çalışan kişi aynı olacaktır.”  şeklinde düzenleme yapılmıştır.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği eki Hizmet Alımları Tip Sözleşmesi’nin “Cezalar ve Kesintiler” başlıklı 17 nci maddesinde boş bırakılarak madde metninin idarelerce düzenlenmesi öngörülmüştür. Bu maddenin düzenlenmesine ilişkin (23) nolu dipnotta “İdare işin nitelik ve özelliğine göre, işin tamamına veya bir kısmına ilişkin gecikme cezaları ile diğer nedenlerden kaynaklanan cezalar ve kesintileri  idari şartnamede öngörüldüğü şekilde burada düzenleyecektir.” şeklinde açıklama yapılmıştır.

 

Şikayete konu ihaleye ilişkin idarece düzenlenen Sözleşme Tasarısında anılan madde metni; “ … Hizmetin ifası süresince ihale dokümanında yer alan hükümlere aykırılık teşkil edecek durumların tespiti halinde oluşacak tüm müspet ve menfi zarar yüklenici tarafından karşılanacaktır. Yüklenicinin ihale dokümanında yer alan yükümlülükleri yerine getirmemesi ve idare tarafından yapılan kontrollerde hizmetin usulüne uygun ve zamanında yapılmadığının tespiti halinde bu durum bir tutanak ile belgelendirilmek koşulu ile;

 

a)                 birinci defada aylık hak edişin %0,5,

b)                 ikinci defada aylık hak edişin %0,7,

c)                 üçüncü defada aylık hak edişin %0,9 oranında ceza kesilecektir.”

şeklinde düzenlemiştir. 

 

Sözleşme tasarısının 13.1 inci maddesinin birinci fıkrasında ödemeni yapılacağı yer belirtilerek devamında Hizmet İşleri Genel Şartnamesinin “Hakediş ödemeleri” başlıklı 42 nci maddesinin Toplam Bedel Üzerinden Birim Fiyat Sözleşmelerde hakediş raporlarının düzenlenmesine  ilişkin esaslara aynen yer verildiği tespit edilmiştir.

 

Ancak, anılan düzenlemenin “…. Hakediş raporu, yüklenici veya vekili tarafından imzalandığı tarihten başlamak üzere en geç sözleşmesinde yazılı sürenin sonunda, eğer sözleşmede bir kayıt yoksa otuz gün içinde tahakkuka bağlanır.Bu tarihten başlamak üzere otuz gün içinde de ödeme ya   şeklinde eksiklik içerdiği tespit edilmiştir.

 

Söz konusu düzenlemedeki eksiklik, cümle sonunda “yapılır” ifadesi konulması gerekirken “ya” konulmasından kaynaklanmaktadır. Anılan düzenlemede cümlenin kurgusundan; ödemenin hakedişin tahakkuka bağlandığı tarihten sonra otuz gün içinde yapılacağı anlaşılmaktadır. İhale dokümanındaki tapaj hatasından kaynaklanan eksikliğin isteklileri tereddüde düşürecek niteliği bulunmamaktadır.

 

Kaldıki, Hizmet İşleri Genel Şartnamesinin 42 nci maddesinde aynı hükme yer verilmiş olup idarece hazırlanan Sözleşme Tasarısındaki tapaj hatasının tekliflerin hazırlanmasında ve hizmetin gerçekleştirilmesinde belirsizlik ve uyuşmazlık konusu olmayacağı sonucuna ulaşılmıştır.

 

Sözleşme tasarısının 17 nci maddesinde ödemenin hakediş düzenlenmesinden itibaren 30 gün içerisinde yapılacağı öngörüldüğü halde teknik şartnamede “İşçinin maaşı her ayın en geç 5’ine kadar ödenecektir.” şeklinde yapılan düzenleme ile yükleniciye hak ediş ödenmeden yüklenicinin işçi ücretlerinin ödenmesi öngörülmüştür.

 

4857 sayılı İş Kanununun “Ücret ve ücretin ödenmesi” başlıklı 32 nci maddesinin dördüncü fıkrasında “ Ücret en geç ayda bir ödenir. İş sözleşmeleri veya toplu iş sözleşmeleri ile ödeme süresi bir haftaya kadar indirilebilir.” ; aynı Kanunun “Ücretin gününde ödenmemesi” başlıklı 34 üncü maddesinde ise “Ücreti ödeme gününden itibaren yirmi gün içinde mücbir bir neden dışında ödenmeyen işçi, iş görme borcunu yerine getirmekten kaçınabilir. Bu nedenle kişisel kararlarına dayanarak iş görme borcunu yerine getirmemeleri sayısal olarak toplu bir nitelik kazansa dahi grev olarak nitelendirilemez. Gününde ödenmeyen ücretler için mevduata uygulanan en yüksek faiz oranı uygulanır.

 

Bu işçilerin bu nedenle iş akitleri çalışmadıkları için feshedilemez ve yerine yeni işçi alınamaz, bu işler başkalarına yaptırılamaz.” hükümleri yer almaktadır.

 

Sözleşme tasarısının 13.1 inci maddesinde yapılan düzenlemenin, çalışanların ücretlerinin süresinde ödenmesine ilişkin olduğu; yüklenicinin sözleşmenin uygulanmasından doğan alacağının ödeme zamanına ilişkin belirlemeler yapılarak yükleniciye yapılacak ödemelerin zamanına ilişkin keyfiliğe mahal bırakılmadığı anlaşılmıştır.

 

Diğer yandan, ödeme zamanına kadar hizmetin ifası için yapılan harcamaların yüklenici tarafından karşılanması, hizmet sözleşmesinin olağan sonucu olup istekliler tekliflerini oluştururken bu verileri dikkate almak durumundadır.

 

Bu itibarla, 4857 sayılı İş Kanununun mezkur hükümleri paralelinde yüklenicinin işçi aylıklarının ödenmesine ilişkin süreli yükümlülük altına sokulmasında mevzuata aykırılık görülmemiştir.

 

6) Teknik şartnamenin 14.4 maddesinde istenilen onaylı kimlik kartlarının yüklenici tarafından yapılarak idare tarafından onaylanacağı, ancak kimlik kartlarına ilişkin maliyetin teklif fiyata dahil edilip edilmeyeceğinin belirtilmediği,

 

Teknik şartnamenin 14.4 üncü maddesinde “Çalışanların açık kimliği ve fotoğrafı bulunan ve hastane idaresince onaylı kimlik kartlarını yakalarında taşıyacaktır.” şeklinde düzenleme yapıldığı belirlenmiştir. Söz konusu düzenlemede; yüklenicinin yükümlülüğü yaka kartının takılmasıyla sınırlı tutulmuş olup yaka kartlarının yüklenici tarafından bedelsiz olarak sağlanacağına yönelik bir belirleme yapılmamıştır.

 

Diğer yandan, hizmet alımı ihalelerinde özel okuyucular tarafından okunması ( manyetik vb.) gereken ve yükleniciye önemli bir maliyet teşkil edecek şekilde yaka kartı istenildiği bilinmektedir. Ancak, şikayete konu ihalede yaka kartının sadece idare onaylı ve resimli olması şartı konulduğu yaka kartının önemli bir maliyet unsuru olarak değerlendirilmesini gerektiren bir özellik belirlenmediği anlaşılmıştır.

 

Bu nedenle yaka kartının yüklenici tarafından hazırlanması öngörülse dahi genel giderler içerisinde kabul edilerek teklif bileşenleri arasında yer verilmesine gerek bulunmadığından şikayetçinin iddiası yerinde görülmemiştir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

1)  İtirazen şikayet kapsamında incelenen 1, 2 ve 3 üncü iddialar ilişkin olarak; 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

2) İhalelere Karşı Yapılacak Başvurulara Ait Yönetmeliğin 28 inci maddesi uyarınca İddiaların incelenmesi kapsamında incelenen 4, 5 ve 6 ncı iddialara ilişkin olarak; iddiaların yerinde bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul