• Karar No: 2007/UH.Z-1766
  • Toplantı No: 2007/028
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 28.05.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/028
Gündem No :41
Karar Tarihi:28.05.2007
Karar No :2007/UH.Z-1766
Şikayetçi:
 Tek-Tem Sosyal Hizmetler Turizm İnş. Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti., Menekşe 2 Sokak No:18/9 Kızılay/ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Osmaniye Belediye Başkanlığı Alibeyli Mah Atatürk Cad. No: 251 OSMANİYE
Başvuru tarih ve sayısı:
 30.04.2007 / 12693
Başvuruya konu ihale:
 2007/24497 İhale Kayıt Numaralı “Park ve Yeşil Alanların Bakım ve Temizlik Hizmeti Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

24.05.2007 tarih ve 08.10.07.0078/2007-34E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Osmaniye Belediye Başkanlığı tarafından 28.03.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Park ve Yeşil Alanların Bakım ve Temizlik Hizmeti Alımı” ihalesine ilişkin olarak Tek-Tem Sosyal Hizmetler Turizm İnş. Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 10.04.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 12.04.2007 tarihli yazısı ile reddi  üzerine, başvuru sahibinin  30.04.2007 tarih ve 12693 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 30.04.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

İhale sürecinde yapılan ve mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu saptandığından, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; İhale dokümanında mevzuat hükümlerine aykırı düzenlemeler tespit edildiği, idareye yapılan şikayet başvurusu üzerine idarenin 12.04.2007 tarihli yazısında;
1 )İdarece çalıştırılmayacak olan günler için işçilik ücreti ve araç ücretinin yaklaşık maliyetteki % dilimi üzerinden hesaplama yapılacağı,
2 )4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 5.maddesi hükmüne göre yükleniciden kanun gereği personelin çalıştırılmasının talep edildiği, idarenin kanun dışı talepte bulunmadığı,
3 )Teknik şartnamede istenen araçların iş günü olarak belirtildiği, traktör, pikap için 198 iş günü, sulama tankı için 176 iş günü olarak götürü bedel üzerinden ihaleye çıkıldığı, akaryakıtın tamir bakımın yedek parça sigorta giderinin yükleniciye ait olduğunun belirtildiği, dini ve milli bayram günleri ile Pazar günlerinde çalıştırılacak personellere ödenecek ücretin ihale bedeline dahil olmadığının teknik şartnamenin 9.maddesinde belirtildiği, dini ve milli bayram günleri ile Pazar günlerinde çalıştırılacak personele 4857 sayılı yasanın 47.maddesi gereğince ayrıca puantaj hazırlanarak ödeme yapılacağı, hususlarına yer verildiği, idarenin cevabi yazısında yer verilen hususların yasal dayanaklarının bulunmadığı ve 4734 sayılı Kanunun 5.maddesine aykırı olduğu iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            1) Başvuru sahibinin birinci iddiasına ilişkin olarak;

 

            Şikayet konusu ihaleye ait idari şartnamenin 2 nci maddesi uyarınca; ihale konusu hizmetin “Park ve Yeşil Alanların Bakım ve Temizlik Hizmeti Alımı” işi olduğu, Park ve yeşil alanların bakım ve temizlik hizmetinin 1 adet çift kabinli pikap, 1 adet sulama tankı, 1 adet traktör, 1 adet servis aracı olmak üzere 4 araç ve 45 işçi ile yerine getirileceği anlaşılmıştır.

 

            Başvuru sahibinin idareye yaptığı 10.04.2007 tarihli şikayet başvurusunda; teknik şartnamenin Çalışan Elemanlarla İlgili Diğer Hususlar başlıklı 4 üncü maddesinde; “İdarenin mevsim koşullarının el vermemesi durumunda çalışma süresi gözetilmeksizin traktör, çim makineleri, vasıflı ve vasıfsız elemanlarla eksiltme talebinde bulunması halinde yüklenici bu şarta uyar. Herhangi bir hak talebinde bulunamaz.” düzenlemesine yer verildiği, bununla birlikte sözleşme götürü bedel usulüne göre düzenleneceğinden sözleşme bedelinin eksik bedelle tamamlanmasının mümkün olmadığı, işçi sayısının artacağı veya eksileceği öngörülen hizmet işlerinin birim fiyat usulü ile ihaleye çıkartılması gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

 

            Şikayet başvurusu üzerine idarece alınan 12.04.2007 tarihli kararda bu iddiaya ilişkin olarak özetle; satın alınacak hizmete ait yaklaşık maliyette her bir hizmet kaleminin %’lik (yüzdelik) diliminin belirtildiği, idarece çalıştırılmayacak olan günler için işçilik ücreti ve araç ücretinin yaklaşık maliyetteki % (yüzde) dilimi üzerinden hesaplanarak ödemenin buna göre yapılacağı belirtilmiştir.

 

            İdari şartnamenin 19 uncu maddesinde; söz konusu ihalede isteklilerin tekliflerini götürü bedel üzerinden verecekleri, ihale sonucu üzerinde ihale yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacağı düzenlenmiştir.

 

            İdari şartnamenin teklif fiyata dahil olan masraflara ilişkin 26.1 inci maddesinde; “Sözleşmenin uygulanması sırasında ilgili mevzuat gereğince ödenecek her türlü vergi, resim, harç ve benzeri giderler, ulaşım giderleri, teklif fiyata dahil edilecektir.”,

 

            26.3 üncü maddesinde; “Bu madde hükmüne yer verilmemiştir.” düzenlemeleri yer almıştır.

 

            İhale dokümanında yapılan düzenleme uyarınca söz konusu ihalenin personel çalıştırılmasına dayalı bir hizmet alımı olarak ihale edilmediği ayrıca götürü bedel üzerinden teklif verilmesinin istenildiği anlaşılmaktadır.

 

            Teknik şartnamenin “A)Çalışacak Elemanlarla İlgili Diğer Hususlar” başlıklı bölümü 4 üncü maddesinde; “İdarenin mevsim koşullarının çalışmaya el vermemesi durumunda çalışma süresi gözetilmeksizin; traktör, çim makineleri, vasıflı ve vasıfsız elemanlarda eksiltme talebinde bulunması halinde yüklenici bu şarta uyar. Herhangi bir hak talebinde bulunamaz.” düzenlemesine yer verilmiştir.

 

            4735 Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun “Sözleşme kapsamında yaptırılabilecek ilave işler, iş eksilişi ve işin tasfiyesibaşlıklı 24 üncü maddesinde; “Mal ve hizmet alımlarıyla yapım sözleşmelerinde, öngörülemeyen durumlar nedeniyle bir iş artışının zorunlu olması halinde, artışa konu olan iş;

a) Sözleşmeye esas proje içinde kalması,

b) İdareyi külfete sokmaksızın asıl işten ayrılmasının teknik veya ekonomik olarak mümkün olmaması,

şartlarıyla, anahtar teslimi götürü bedel ihale edilen yapım işlerinde sözleşme bedelinin % 10´una, birim fiyat teklif almak suretiyle ihale edilen mal ve hizmet alımlarıyla yapım işleri sözleşmelerinde ise % 20´sine kadar oran dahilinde, süre hariç sözleşme ve ihale dokümanındaki hükümler çerçevesinde aynı yükleniciye yaptırılabilir.

Birim fiyat sözleşme ile yürütülen yapım işlerinde, Bakanlar Kurulu bu oranı sözleşme bazında % 40´a kadar arttırmaya yetkilidir…..

Sözleşme bedelinin % 80´inden daha düşük bedelle tamamlanacağı anlaşılan işlerde, yüklenici işi bitirmek zorundadır. Bu durumda yükleniciye, yapmış olduğu gerçek giderleri ve yüklenici kârına karşılık olarak, sözleşme bedelinin % 80´i ile sözleşme fiyatlarıyla yaptığı işin tutarı arasındaki bedel farkının % 5´i geçici kabul tarihindeki fiyatlar üzerinden ödenir.”,

            Açık İhale Usulü ile İhale Edilen Hizmet Alımlarında Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin “Sözleşme Kapsamında Yaptırılabilecek İlave İşler, İş Eksilişi ve İşin Tasfiyesi” başlıklı 51 inci maddenin 27 nolu dipnotunda; “Götürü bedel teklif alınan  hizmet alımı ihalelerinde bu madde boş bırakılacak, birim fiyat teklif alınan  hizmet alımı ihalelerinde ise madde metni aşağıdaki şekilde düzenlenecektir:

“51.1. Öngörülemeyen durumlar nedeniyle bir iş artışının zorunlu olması halinde, artışa konu olan işin;

a) Sözleşmeye esas iş tanımı içinde kalması,

b) İdareyi külfete sokmaksızın asıl işten ayrılmasının teknik veya ekonomik olarak mümkün olmaması,

Şartlarıyla, sözleşme bedelinin %20´sine kadar oran dahilinde, süre hariç sözleşme ve ihale dokümanındaki hükümler çerçevesinde ilave işi aynı yükleniciye yaptırmaya idare yetkilidir….

51.3. İşin sözleşme bedelinin %80´inden daha düşük bedelle tamamlanacağının anlaşılması halinde de yüklenici işi bitirmek zorundadır. Bu durumda yükleniciye, yapmış olduğu gerçek giderler ve yüklenici kârına karşılık olarak, sözleşme bedelinin %80´i ile sözleşme fiyatlarıyla yaptığı işin tutarı arasındaki bedel farkının %5´i, kabul tarihindeki fiyatlar üzerinden idarece ödenecektir.” hükümleri yer almıştır.

 

            İdarece ihale konusu işe ilişkin yaklaşık maliyetin hesaplanması incelendiğinde; kar hariç olmak üzere yaklaşık maliyetin %87,32’lik kısmının işçilik maliyeti,  %9,93’lük kısmının araç maliyeti ve %2,75’lik kısmının ise sözleşme giderinden oluştuğu anlaşılmıştır.

 

            Teknik şartnamenin A/4 maddesinde yer alan düzenlemede idarenin mevsim koşullarına göre gerek çalıştırılacak personel gerekse iş araçlarında eksiltme talebinde bulunması halinde yüklenicinin bu hususa uyacağı ve herhangi bir hak talebinde bulunamayacağı belirtilmiş olup, idarenin şikayet başvurusuna ilişkin 12.04.2007 tarihli kararında ise eksiltme halinde idarece her bir hizmet kaleminin yaklaşık maliyetteki %’lik (yüzdelik) dilimi esas alınarak hesaplama ve ödeme yapılacağının belirtildiği anlaşılmıştır. 

 

            İş eksilişinin mümkün bulunduğu ihalelerin birim fiyat teklif almak suretiyle ihale edilmesi gerektiği ve götürü bedel teklif alınan ihalelerde iş eksilişinin uygulanamayacağı anlaşıldığından, idarenin iş eksilişlerinde hesaplama ve ödemenin yaklaşık maliyetteki hizmet kalemlerinin yüzdelik payları esas alınarak gerçekleştirileceği şeklindeki kararı mevzuata uygun bulunmamıştır.

 

            Sonuç olarak; ihale konusu işte çalışacak toplam personel sayısı ve iş araçları ihale dokümanında belirtilmiş olduğundan, söz konusu ihalede personel sayısında ve iş araçlarında belli mevsimlerde azaltmaya gidilmesinin mevzuat uyarınca ancak “iş eksilişi” şeklinde gerçekleştirilebileceği, ancak iş eksilişinin sadece birim fiyat teklif alınan  hizmet alımı ihalelerinde uygulanabileceği anlaşıldığından, götürü bedel teklif alınmak suretiyle ihale edilen söz konusu ihalede iş eksilişinin uygulanamayacağı belirlenmiş olup, teknik şartnamede yer alan düzenleme mevzuata uygun bulunmamıştır.

 

             2) Başvuru sahibinin ikinci iddiasına ilişkin olarak;

           

            Başvuru sahibinin idareye yaptığı 10.04.2007 tarihli şikayet başvurusunda; teknik şartnamenin “Çalışacak Elemanlarla İlgili Diğer Hususlar” başlıklı 9 uncu maddesinde yer verilen; “Yüklenici haricen kanun gereği çalıştırılması gereken personeli çalıştırmak zorundadır. İdareden herhangi bir hak talep edemez.” düzenlemesi uyarınca çalıştırılması zorunlu olan personel yükleniciye ek bir mali külfet getireceğinden, bu düzenlemenin teklifin tespiti ve değerlendirilmesi işlemlerinin objektif olarak yapılmasına engel teşkil ettiği iddiasına yer verilmiştir.

 

            Şikayet başvurusu üzerine idarece alınan 12.04.2007 tarihli kararda bu iddiaya ilişkin olarak özetle; 4734 sayılı Kanunun 5 inci maddesi hükmüne göre yükleniciden kanun gereği personelin çalıştırılmasının talep edildiği belirtilmiştir.

 

            İhale dokümanında yapılan düzenlemeler uyarınca; söz konusu “Park ve Yeşil Alanların Bakım ve Temizlik Hizmeti Alımı” işinin 45 işçi ile yerine getirileceği anlaşılmasına karşın, teknik şartnamede yer alan söz konusu düzenlemede haricen işçi çalıştırılabileceği ve bu durumda yüklenicinin idareden herhangi bir hak talebinde bulunamayacağı belirtilmek suretiyle işin yürütülmesi aşamasında çalışacak işçi sayısında belirsizlik oluşturulduğu gibi,

 

            01.08.2004 tarih ve 25540 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca çıkarılan Asgari Ücret Yönetmeliğinin 12 nci maddesi uyarınca; işçilere Asgari Ücret Tespit Komisyonunca belirlenen ücretlerden düşük ücret ödenemeyeceği, iş sözleşmelerine ve toplu iş sözleşmelerine bunun aksine hükümler konulamayacağı hüküm altına alındığından,  yüklenici tarafından çalıştırılan personele yasal mevzuata göre en az asgari ücret üzerinden ödeme yapılması gerektiğinden, yüklenicinin haricen çalıştıracağı işçilerin asgari işçilik maliyetinin de teklif maliyetine dahil olması gerektiği açık bulunduğundan,

 

            Teknik şartnamede yapılan söz konusu düzenleme ile idarece ihale konusu işte çalıştırılması gereken 45 işçi dışında haricen kaç işçi çalıştırılacağına ilişkin düzenlemede yer alan belirsizliğin ve çalıştırılacak işçiler için yüklenicinin idareden herhangi bir hak talep edemeyeceğine ilişkin düzenleme nedeniyle isteklilerce teklif maliyetinin belirlenmesi ve idarece tekliflerin değerlendirilmesi mümkün bulunmadığından, söz konusu düzenleme mevzuata uygun bulunmamıştır.

 

            3) Başvuru sahibinin üçüncü iddiasına ilişkin olarak;

 

            Şikayet konusu ihaleye ait idari şartnamenin 2 nci maddesi uyarınca; ihale konusu “Park ve Yeşil Alanların Bakım ve Temizlik Hizmeti Alımı” işinin 1 adet çift kabinli pikap, 1 adet sulama tankı, 1 adet traktör, 1 adet servis aracı ve 45 işçi ile yerine getirileceği anlaşılmaktadır.

 

            İdari şartnamenin “Makine ve diğer ekipmana ilişkin belgeler” başlıklı 7.3.2 nci maddesinde; “(Ekipman 1 adet Pulverizatör, 6 adet çim makinesi) 1 adet çift kabinli pikapen en az 2004 model-1 adet traktör-Arazöz en az 10 kapasiteli-1 adet traktör….” düzenlemesine yer verilmiştir. İhale ilanının 4.3.2 nci maddesinde de aynı düzenleme yer almıştır.

 

Teknik şartnamenin “B-Araçlarla İlgili Hususlar/1.Kontrol Aracı (Pikap)” başlıklı bölümde yer alan 1 inci maddede; “Kontrol aracı olarak 1 adet pikap 198 işgünü süre ile çalıştırılır.”,

 

“B-Araçlarla İlgili Hususlar/Traktör, Sulama Tankı (Arazöz), Servis aracı” başlıklı bölümde yer alan 1 inci maddede; “Yüklenici 198 işgünü ay süre ile 1 adet traktör, 1 adet servis aracı ve 176 işgünü süre ile de 1 adet sulama tankı çalıştırılacaktır.”,

 

“B-Araçlarla İlgili Hususlar/Çalışacak Araçlarla İlgili Diğer Hususlar” başlıklı bölümde yer alan 3 üncü maddede; “Tüm araçların akaryakıt, tamir-bakım, yedek parça, sigorta, vergi v.s tüm masrafları yükleniciye aittir.” düzenlemeleri yapılmıştır.

 

İhale dokümanında yer alan düzenleme uyarınca ihale konusu hizmetin yerine getirilmesinde yüklenici tarafından 4 adet aracın (1 adet pikapen, 2 adet traktör, 1 adet arazöz) kullanılması gerektiği anlaşılmasına ve araçların kullanılmasına ilişkin tüm masrafların (akaryakıt, tamir-bakım, yedek parça, v.s) yükleniciye ait olduğu belirtilmesine karşın, ihale dokümanında sadece araçların ne kadar işgünü boyunca çalışacağı düzenlenmiştir.

 

Söz konusu ihalede araç maliyetinin teklif maliyetini oluşturan kalemler arasında yer aldığı anlaşıldığından, yüklenici tarafından işin yerine getirilmesi esnasında kullanılması öngörülen araçların yükleniciye olan maliyetinin ve dolayısıyla teklif maliyetinin hesaplanabilmesi için söz konusu araçların kullanım süresi boyunca ne kadar yol katedeceğine ilişkin bir düzenlemenin ya da araçların yükleniciye maliyetinin hesaplanabilmesini mümkün kılan bir başka kriterin ihale dokümanında yer alması gerektiği, teknik şartnamede yer alan ve araçların ne kadar iş günü kullanılacağını belirten düzenlemenin ise araç maliyetinin hesaplanması için yeterli olmadığı anlaşıldığından, belirtilen nedenlerle söz konusu ihalede teklif maliyetinin hesaplanmasının ve tekliflerin değerlendirilebilmesinin mümkün bulunmadığı anlaşılmıştır.

 

            4) Başvuru sahibinin dördüncü iddiasına ilişkin olarak;

 

Söz konusu ihaleye ait teknik şartnamenin “C)Çalışma Alanları” başlıklı bölümünde yer alan 9 uncu madde de; “İşçilerin tatil günleri Pazar günüdür, çalışma saatleri işin yapılma yerinin durumu dikkate alınarak idarece verilecektir.İdarece dini ve milli bayram günleri ile Pazar günlerinde çalıştırılan işçilerin ilave ücretleri idare tarafından 4857 sayılı yasanın 47.maddesi gereğince, ayrıca işçilere fazla mesai yaptırılırsa fazla mesai ücretleri 4857 sayılı yasanın 41.maddesi gereğince idare tarafından ödenecektir.” düzenlemesi yer almıştır.

 

Şikayet başvurusu üzerine alınan idarenin 12.04.2007 tarihli kararında; dini ve milli bayram günleri ile Pazar günlerinde çalıştırılacak personele ödenecek ücretin ihale bedeline dahil olmadığı, bu günlerde çalıştırılacak personele 4857 sayılı yasanın 47 nci maddesi gereğince ayrıca puantaj hazırlanarak ödeme yapılacağı belirtilmiştir.

 

4857 sayılı İş Kanununun Ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çalışma başlıklı 44 üncü maddesinde;Ulusal bayram ve genel tatil günlerinde işyerlerinde çalışılıp çalışılmayacağı toplu iş sözleşmesi veya iş sözleşmeleri ile kararlaştırılır. Sözleşmelerde hüküm bulunmaması halinde söz konusu günlerde çalışılması için işçinin onayı gereklidir. Bu günlere ait ücretler 47 nci maddeye göre ödenir.”,

            “Genel tatil ücreti” başlıklı 47 nci maddesinde; Bu Kanun kapsamına giren işyerlerinde çalışan işçilere, kanunlarda ulusal bayram ve genel tatil günü olarak kabul edilen günlerde çalışmazlarsa, bir iş karşılığı olmaksızın o günün ücretleri tam olarak, tatil yapmayarak çalışırlarsa ayrıca çalışılan her gün için bir günlük ücreti ödenir. Yüzde usulünün uygulandığı işyerlerinde işçilerin ulusal bayram ve genel tatil ücretleri işverence işçiye ödenir.”,

            Hafta tatili ücreti başlıklı 46 ncı maddesinde;Bu Kanun kapsamına giren işyerlerinde, işçilere tatil gününden önce 63 üncü maddeye göre belirlenen iş günlerinde çalışmış olmaları koşulu ile yedi günlük bir zaman dilimi içinde kesintisiz en az yirmidört saat dinlenme (hafta tatili) verilir.Çalışılmayan hafta tatili günü için işveren tarafından bir iş karşılığı olmaksızın o günün ücreti tam olarak ödenir…..”,

            Çalışma süresi başlıklı 63 üncü maddesinde;  Genel bakımdan çalışma süresi haftada en çok kırkbeş saattir. Aksi kararlaştırılmamışsa bu süre, işyerlerinde haftanın çalışılan günlerine eşit ölçüde bölünerek uygulanır.Tarafların anlaşması ile haftalık normal çalışma süresi, işyerlerinde haftanın çalışılan günlerine, günde onbir saati aşmamak koşulu ile farklı şekilde dağıtılabilir. Bu halde, iki aylık süre içinde işçinin haftalık ortalama çalışma süresi, normal haftalık çalışma süresini aşamaz. Denkleştirme süresi toplu iş sözleşmeleri ile dört aya kadar artırılabilir...” hükümleri bulunmaktadır.

 

            İş Kanununun 46 ncı maddesinde; Kanun kapsamına giren işyerlerinde işçilere yedi günlük zaman dilimi içinde kesintisiz en az yirmidört saat dinlenme (hafta tatili) verileceği ve çalışılmayan hafta tatili günü için işveren tarafından bir iş karşılığı olmaksızın o günün ücretinin tam olarak ödeneceği hükmü yer almıştır. Şikayet konu ihalede idarece hafta tatilinin Pazar günü olarak belirlendiği ve bu günde çalışılmasının dini ve milli bayram günlerinde çalışılması kapsamında değerlendirilmesi suretiyle ilave ücret ödenmesinin öngörüldüğü anlaşılmaktadır. Çalışılmayan hafta tatili günü olan Pazar günü için ödenecek ilave ücretinde, dini ve milli bayram günlerinde ödenecek ücret gibi işçilik maliyetine, dolayısıyla teklif maliyetine dahil bulunduğu anlaşılmaktadır. Bununla birlikte; söz konusu düzenlemede Pazar günleri çalışılıp çalışılmayacağı konusunda bir kesinlik bulunmadığından anılan düzenlemenin belirsiz bulunması nedeniyle teklif maliyetinin belirlenmesinin mümkün bulunmadığı, diğer yandan  idarece Pazar günlerinde çalıştırılacak personele ödenecek ücretin ihale bedeline dahil olmadığı, bu günlerde çalıştırılacak personele 4857 sayılı yasanın 47 nci maddesi gereğince ayrıca puantaj hazırlanarak ödeme yapılacağı belirtildiğinden, idarece Pazar günleri ödenecek ücretin iş artışı kapsamında değerlendirildiği anlaşılmasına karşın, iş artışı ancak birim fiyat teklif almak suretiyle ihale edilen ihalelerde uygulanabileceğinden, götürü bedel teklif alınan söz konusu ihalede ise iş artışı mümkün bulunmadığından teknik şartnamede yer alan düzenleme mevzuata aykırı bulunmuştur.

 

          Diğer yandan; 4857 sayılı İş Kanununun 47 nci maddesi uyarınca Resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü yaptırılacak çalışma için fazla ücret ödenmesi hükümleri uyarınca resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü yaptırılacak çalışmada çalışan personele fazla ücret ödenmesinin yasal bir zorunluluk olduğu dikkate alındığında, söz konusu fazla ücret ödemesinin istekli açısından teklif fiyata dahil maliyetler arasında yer aldığı ve isteklinin bu maliyet kalemini de göz önüne alarak teklif fiyatını oluşturması gerektiği anlaşılmış olup, teknik şartnamede yer alan düzenlemede resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü çalışılıp çalışılmayacağı konusunda açık ve net bir düzenlemenin yapılmadığı, bununla birlikte anılan günlerde çalışılacak ise çalışılacak personel sayısı ve çalışılacak gün sayısının ihale dokümanında açıkça belirtilmesi gerektiği anlaşıldığından söz konusu belirsiz düzenleme mevzuata aykırı bulunmuştur.

 

            Şikayetçi tarafından 10.04.2007 tarihinde idareye şikayet başvurusunda bulunulduğu, idarenin 12.04.2007 tarihli şikayetin reddine ilişkin kararını 14.04.2007 tarihinde bildirmesi üzerine, 30.04.2007 tarihinde Kamu İhale Kurumuna itirazen şikayet başvurusunda bulunulduğu,

            07.05.2007 tarihinde ihale üzerinde bırakılan Arıklar Temz.Taş.Nak.Ltd.Şti. ile idare arasında şikayete konu ihaleye ait sözleşmenin imzalandığı anlaşılmıştır.

 

İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin “Şikayet Üzerine Verilen Kararlar” başlıklı 34 üncü maddesinde; İdare, şikayet üzerine verdiği nihai kararları en geç 7 gün içinde bütün adaylar ve isteklilere bildirir. Son bildirim tarihini izleyen günden itibaren 15 gün içinde Kuruma itiraz edilmemişse, kararının gerektirdiği eylem ve işlemleri yerine getirir.

            Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunulması halinde;

            a) Kurul tarafından ihale sürecinin durdurulmasına karar verilir ise; ihale sürecinin  durdurulmasına karar verildiği tarihten itibaren idarece  bütün  ihale işlemleri durdurulur.

            b) Kurul tarafından ihale sürecinin durdurulmamasına karar verilir ise; Kurumca başvuru sonuçlandırılıp nihai karar bildirilinceye kadar, idareler sözleşme imzalanması dışındaki ihale işlemlerinin gereğini yerine getirir, ancak sözleşme imzalayamaz.” hükmü yer almaktadır.

 

          İdare tarafından şikayet üzerine verilen kararın başvuru sahibine bildirimini izleyen günden itibaren 15 gün içinde Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunulmasına karşın, Kurumca başvuru sonuçlandırılıp nihai kararın bildirilmesi beklenilmeden ihalenin üzerinde bırakıldığı Arıklar Temz.Taş.Nak.Ltd.Şti. ile idare arasında 07.05.2007 tarihinde sözleşme imzalandığı anlaşılmış olup, Kamu İhale Kurumunun nihai kararı beklenilmeden sözleşme imzalanması mevzuata aykırı bulunmuştur.

 

            Açıklanan nedenlerle;

 

İhale sürecinde yapılan ve yukarıda mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu saptandığından, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul