• Karar No: 2007/UH.Z-1769
  • Toplantı No: 2007/028
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 28.05.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/028
Gündem No :48
Karar Tarihi:28.05.2007
Karar No :2007/UH.Z-1769
Şikayetçi:
 Özge Nak. Ak. Tur. Hay. Tic. Ltd. Şti., Fatih Mahallesi F. Çakmak Bulvarı No:141/a GAZİANTEP
 İhaleyi yapan idare:
 Aydın İl Tarım Müdürlüğü, Adnan Menderes Mah. Yahya Kemal Cad. No:2 09100 AYDIN
Başvuru tarih ve sayısı:
 13.04.2007 / 11145
Başvuruya konu ihale:
 2007/19551 İKN|li “Araç Kiralama Hizmeti” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

24.05.2007 tarih ve 08.08.93.0167/2007-41 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            Aydın İl Tarım Müdürlüğü tarafından 15.03.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Araç Kiralama Hizmeti” ihalesine ilişkin olarak Özge Nak. Ak. Tur. Hay. Tic. Ltd. Şti.’nin 13.04.2007 tarih ve 11145 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde;

 

İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 21 inci maddesinin (d) bendi uyarınca başvurunun reddine ,

 

Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesinde iddiaların incelenebilmesine Kurulca karar verilebilmesinin koşulları düzenlenmiş olup, incelenen dosyada öngörülen koşullar oluşmadığından iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle;

1) Söz konusu ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif  ile ekonomik açıdan en avantajlı ikinci  teklif olarak belirlenen isteklilere ait iş deneyim belgelerinin özel sektöre taahhüt edilen işlere ait olduğu, her iki istekli tarafından iş deneyimini tevsik amacıyla sunulması gereken tevsik edici nitelikte belgelerin sunulmadığı, idarenin cevabında, ihaleyi alan firmanın iş deneyim belgesinin kamu kurum ve kuruluşlarından alındığı belirtilmiş olmasına rağmen diğer firma ile ilgili açıklamaya yer vermediği,

2) Her iki istekli tarafından iş ortaklığı beyannamesi ile ortaklık hisse beyannamesi sunulmadığı,

3) Her iki istekli tarafından iş bitirme belgelerinin üçüncü şahıslara kullandırılmayacağına dair belgenin sunulmadığı,

4) Her iki firmanın gerçek kişi olması nedeniyle kiralık araç çalıştırmaları için ticaret odasına kayıtlı olmaları gerektiği, ayrıca eğer kendi meslek örgütlerine kayıtlıysalar ancak, kendi adlarına ruhsatlı araç çalıştırabilecekleri, araç kiralayarak araç çalıştıracaklarına dair taahhütte bulunamayacakları, bu kişilerin gerçek kişi olmaları sıfatıyla ihaleye iştirak ettiklerinde ihaleden önceki tarihi taşıyan dönemlere ait SSK’lı işçi çalıştırdıklarına dair belgeleri sunmalarının zorunlu olduğu, meslek odası belgesinin de 2007 yılını taşıması gerektiği,

İddialarına yer verilmiştir.

 

İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 8 inci maddesinde Kamu İhale Kurumuna yapılacak başvurularda aranacak şekil unsurları düzenlenmiştir.

 

Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin (d) bendinde ise, süresi içinde 8 inci maddeye aykırılık giderilmemiş ise başvurunun reddine karar verileceği hükmü yer almaktadır.

 

Başvuru dosyasının incelenmesinden, başvuru dilekçesine 4734 sayılı Kanunun 53 üncü maddesi (j) bendinin (2) numaralı alt bendi uyarınca şikayette bulunanlarca yatırılması zorunlu olan 245 YTL başvuru bedelinin yatırıldığına dair belgenin eklenmediği, tespit edilen aykırılıkların İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 20 nci maddesi gereğince giderilmesi gerektiğinin şikayetçiye 26.04.2007 tarihinde tebliğ edilmesine rağmen eksikliklerin tamamlanmadığı anlaşılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

1) İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 21 inci maddesinin (d) bendi uyarınca başvurunun reddine,

 

2) Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesinde iddiaların incelenebilmesine Kurulca karar verilebilmesinin koşulları düzenlenmiş olup, incelenen dosyada öngörülen koşullar oluşmadığından iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul