• Karar No: 2007/UH.Z-1770
  • Toplantı No: 2007/028
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 28.05.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/028
Gündem No :49
Karar Tarihi:28.05.2007
Karar No :2007/UH.Z-1770
Şikayetçi:
 Süpervizör İnş. Tem. İlaçlama B.İşlem İns. Kaynk. Sos. Hizm. Gıda San. Tic. Ltd. Şti., Vedat Dalokay Cad. No:62/3 G.O.P. ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 İstanbul Deniz Otobüsleri A.Ş.Kennedy Caddesi 34880 Yenikapı Eminönü / İSTANBUL
Başvuru tarih ve sayısı:
 27.04.2007 / 12479
Başvuruya konu ihale:
 2007/28290 İhale Kayıt Numaralı “Host ve Hostes Hizmeti Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

21.05.2007 tarih ve 08.09.91.0119/2007-30E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            İstanbul Deniz Otobüsleri A.Ş.’nce 05.04.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Host ve Hostes Hizmeti Alımı” ihalesine ilişkin olarak Süpervizör İnş. Tem. İlaçlama Bilgi İşlem İns. Kaynk. Sos. Hizm. Gıda San. Tic. Ltd. Şti.’nin 03.04.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 10.04.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin 27.04.2007 tarih ve 12479 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 27.04.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; başvuru konusu ihalenin “Host ve Hostes Hizmet Alımı” ihalesi olduğu, idari şartnamede bu hizmet ihalesinde kaç personel çalışacağı, mesai saatlerinin ve çalışma günlerinin nasıl olacağı, personele yol, yemek verilip verilmeyeceği, ek mesai yapılıp yapılmayacağı, resmi tatil günlerinde çalışma olup olmayacağı, ayrıca çalıştırılacak personele uygulanacak iş kazaları ve meslek hastalıkları prim oranının belirtilmediği, personel çalıştırılmasına dair hizmet alımı ihalelerinde bu hususların şartnamede belirtilmesi gerektiği, idari şartnamede söz konusu düzenlemelerin eksik olmasının kamu ihale mevzuatına aykırı olduğu, bu nedenle ihalenin iptal edilmesi gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            Başvuru konusu ihalede idari şartnamenin ikinci maddesinde ihale konusu işin adı “Host ve Hostes Hizmet Alımı” olarak belirtilmiş, işin miktarı ve türü “2000 kişi/ gün” olarak belirlenmiştir.

 

            Teknik şartnamenin 2 nci maddesinde “İşin Konusu”; “Kurumun ihtiyaç duyduğu satış geliştirme ve tanıtım organizasyonlarında hedeflenen başarı doğrultusunda planlamaları ve hazırlıkları yapmak, bu organizasyonlarda kurumun ihtiyaç duyabileceği hizmet ve ekipman ihtiyacını karşılamakşeklinde ifade edilmiş, anılan şartnamenin 3 üncü maddesinde işin tanımı;Müşteriler ile kurulmak istenilen ürün / ilişki / tutundurma çalışmalarına yardımcı olacak en önemli adımlardan olan tanıtım aktivitelerinde (promosyon ürün dağıtımları, iskele tanıtımları, proje tanıtımı, ürün testlerinde vs. ) görev yapan tanıtım elemanlarının ürünleri, hedef kitle ile buluşturmasıdır.” şeklinde yapılmıştır.

            Teknik şartnamenin “Yüklenici Yükümlülükleri” başlıklı dördüncü maddesinde yüklenicinin yükümlülükleri arasında;

4-1. Çalışma boyunca eleman görevlendirilecektir.

 4-2.  Kişi seçimi ve kişilerin giyecekleri kıyafetlerin temini.

 4-3.  Çalışmaya başlanmadan önce yapılacak aktivite ile ilgili eğitimin verilmesi.

 4-4.  Çalışmada yer alacak kişiler, hafta içi veya hafta sonu görevlendirilebilir.

 4-5.  Çalışmada yer alacak kişiler gerektiğinde İstanbul içinde ve gerektiğinde İstanbul

dışında Bandırma, Yalova, Kocaeli, Bursa vb. illerde de çalıştırılabilir.

 4-6.  Elemanlar İDO´nun belirleyeceği saatler arasında görev yapacaklardır.

 4-7. Elemanların günlük ücretleri, yemek ve sigortaları yüklenici tarafından sağlanacaktır...”           düzenlemelerine yer verilmiştir.

 

                     İdari şartnamenin “Teklif Fiyata Dahil Olan Masraflar” başlıklı 26. maddesinin ilk iki bendi ise;

            26.1 Sözleşmenin uygulanması sırasında, ilgili mevzuat gereğince ödenecek vergi, resim ve harç ile personelin kıyafet, ulaşım, sigorta ve yemek giderleri ve işin teknik şartnameye uygun yerine getirilmesi için gerekli tüm masraflar teklif fiyata dahildir.

           26.2. (26.1) nci maddede yer alan gider kalemlerinde artış olması ya da benzeri yeni gider kalemlerinin oluşması hallerinde, teklif edilen fiyatın bu tür artış ya da farkları karşılayacak payı içerdiği kabul edilecektir.” şeklinde düzenlenmiştir.

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin Birinci Bölümünün XIII.G maddesinde Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 9 uncu maddesi ve Hizmet Alımlarında Uygulanacak Tip İdari Şartnamelerin “Teklif Fiyata Dahil Olan Masraflar” başlıklı maddesi çerçevesinde personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde uyulması gereken hususlara yer verilmiş, anılan maddenin 1 no’lu alt bendinde ; “Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımlarının ağırlıklı olarak personel çalıştırılmasına dayanan, çalıştırılacak personel sayısının belirlendiği ve haftalık çalışma saatlerinin tamamının idare için kullanıldığı hizmetler olarak kabul edileceği ...” belirtilmiştir.

            Başvuru konusu ihalede, idari şartnamenin ve teknik şartnamenin yukarıda yer verilen düzenlemelerinden ihale konusu işin kısmi süreli (part-time) bir iş olduğu, çalıştırılacak elemanların haftalık çalışma saatlerinin tamamının idare için kullanılmadığı, idarenin ihtiyaç duyduğu satış, geliştirme ve tanıtım organizasyonlarında söz konusu elemanları tanıtım aktivitelerinde (promosyon ürün dağıtımları, iskele tanıtımları, proje tanıtımı, ürün testlerinde vs.) çalıştırılacağı ve isteklilerin 2000 kişi / gün üzerinden teklif vermesinin istenildiği görülmüştür. Başvuru sahibinin idareye bu konuda yaptığı şikayet başvurusuna verilen 10.04.2007 tarihli cevap yazısında da; “yapılan işin süreklilik arz etmediği, part-time çalışma gerektirdiği, yıl içerisinde yapılacak fuarlar, tanıtımlar, anketler, ürün tanıtımı ve dağıtımları gibi aktiviteler için yıl içinde 2000 kişi / gün zaman gerektiği, bu nedenle yıllık çalışacak kişi / gün üzerinden teklif alındığı ” belirtilmiştir.

Kamu İhale Genel Tebliğinin Birinci Bölümünün XIII.G maddesinde yer alan personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımları ile ilgili düzenlemeler, ağırlıklı olarak personel çalıştırılmasına dayanan, çalıştırılacak personel sayısının belirlendiği ve haftalık çalışma saatlerinin tamamının idare için kullanıldığı hizmetler için yapılan düzenlemelerdir. İncelenen ihalede ihale konusu işin kısmi süreli (part-time) çalışma gerektirdiği, idarenin ihtiyaç duyduğu satış, geliştirme ve tanıtım organizasyonlarında çeşitli sayıda elemanı farklı süreler ile tanıtım aktivitelerinde çalıştırılacağı, dolayısıyla çalıştırılacak elemanların haftalık çalışma saatlerinin tamamının idare için kullanılmadığı, bu durumda anılan Tebliğ hükmünde yer verilen personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımlarına ilişkin hususların başvuru konusu ihalede düzenlenmesinin zorunlu olmadığı kanaatine varılmıştır. Kaldı ki idari şartnamenin ve teknik şartnamenin yukarıda yer verilen bölümlerinde çalıştırılacak personelin çalışma esaslarının belirtildiği, personelin günlük ücretleri, sigortaları, yemek ve giyim masraflarının yüklenici tarafından karşılanacağının belirtildiği, tekliflerin de kişi/ gün üzerinden alındığı görülmüştür. Bu nedenle başvuru sahibinin konuya ilişkin iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

            Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul